13.07.2015 Views

20 /Ilars kl 19 - Kumla kommun

20 /Ilars kl 19 - Kumla kommun

20 /Ilars kl 19 - Kumla kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Social service genom lantbrevbärarnaAv socialchefen Rolf Mi/tellLänets lägsta skattAv <strong>kommun</strong>alrådet Nils N)'slrömSociala centralnämnden i <strong>kommun</strong>en"skall tillse att den som vistas i <strong>kommun</strong>enerhåller den omvårdnad sommed hänsyn liII hans behov och förhållandeni övrigt kan anses tillfredsställande"(l § Socialhjälpslagen).Detta uttrycks idag i flera sortersverksamheter. Nya har kommit tillunder de senaste åren och andra harökat. Dessutom försöker man förbättrakvaliteten på de befintliga och finnabättre utbud genom samarbetemed andra samhällsområden.Som ett led i nämnda strävandenhar sociala centralnämnden avtalatmed Postverket att lantbrevbärarnaskall handha viss social omsorg försina kunder. Lantbrevbärarna är jusedan gammalt en socialarbetande yrkeskårgenom privat engagemang isin arbete.Från och med januari <strong>19</strong>75 ingårdet som arbetsuppgift för lantbre"­bärarna följande:l KOl1takttjänslLantbrevbärarna fungerar som kontaktmän/länkmellan sina kunder och<strong>kommun</strong>en vad gäller kundens behovfrån <strong>kommun</strong>en och <strong>kommun</strong>ensomsorgsskyldighet om kunden.2 VarudislribwiolJLantbrevbärarna kan ombesörja di·stribution av livsmedel till kunderna.Kostnaderna härför betalas till endel av affärerna eller kunden mensubventioneras av <strong>kommun</strong>en.J HembesökMed kundens samtycke kan ocksålantbrevbärarna på <strong>kommun</strong>ens uppdraggöra korta hembesök. "Tittain'", hos kunderna för au höra hurde mår.4 Särskilda uppdragLantbrevbärarna kan utföra vissaen<strong>kl</strong>are, snabba, uppdrag åt <strong>kommun</strong>enhos sina kunder, t ex att kompletteraen ansökan, fylla i en blankello dyl. (Ej alt exempelvis självde<strong>kl</strong>arera!)Ovanstående är en försöksverksamhetför i första hand pensionärerna.Även andra postens kunder uteflerlantbrevbärarlinjerna kan ta del avdenna verksamhet. Den har beräknatsall kosta <strong>kommun</strong>en 15000 kronorunder <strong>19</strong>75. Ingen kommer attIvingas att ha att göra med lantbrev·bärarna mer än hittills, men alt fåmöjlighet till viss omsorg.Till de drygt <strong>20</strong>00 berörda hushållenvid lantbrevbärariinjerna kommerlantbrevbärarna i mitten av decem·ber i år alt dela ut en enkel broschyrmed mer upplysningar om verksamheten.OBS! Bor Du utmed någon lantbrevbärarlinjei <strong>Kumla</strong> så sök alltsåden broschyren i Din post vid dentiden.ODet kändes skönt när budgetberedningenvar <strong>kl</strong>ar med <strong>19</strong>75 års utgifts-och inkomststat och vi kundemeddela att man inte behövde ökautdebiteringen för att <strong>kl</strong>ara nästa årskostnader för <strong>Kumla</strong> <strong>kommun</strong>s för­,'allning. Enligt KELP - den ekonomiskalångtidsplaneringen - var förutsättningarnabl a en oförändrad utdebiteringför <strong>19</strong>75. Men som alla vethar såväl löneökningar och kostnadsfördyringarför övrigt blivit betydligthögre än vad som var väntat vidKELP:s uppgörande.Den sköna känslan kan också hän·föras till att man trots oförändratskalteuttag kunnat öka servicen för<strong>kommun</strong>ens invånare. Mest för barntillsynenoch åldringsvården. Denplanerade utbyggnaden av barnstugorhar kunnat fullföljas och även kunnatske snabbare. Barnstugan i Hällabrottethar påbörjats och blir färdigställdunder <strong>19</strong>74. Dessutom kommerföre innevarande års slut byggandetav barnstugan vid Hagagatan att påbörjas.Under <strong>19</strong>74 har barntillsynanordnats även i <strong>Kumla</strong>by. Dessutomhar antalet platser i familjedaghemökats enligt KELP, eller med 10 platser.För hemsamaritverksamheten ökarantalet timmar för <strong>19</strong>75 med 10000.Och för att säkra mattjänsten förpensionärer har <strong>kommun</strong>en övertagitden verksamhet som tidigare harhandhafts av de båda Röda kors·kretsarna i <strong>Kumla</strong>. Service på gles·bygden genom lantbrevbärare är enny verksamhet som kommer bl a åld·ringar tillgodo. Vidare blir det en utökningav hemterapeutverksamhetenoch även på Solbacka vårdhem blirdet en utökad terapeulverksamhet,då tjänsten där blir heltid mot tidigarehalvtid.För kultur och undervisning kannämnas att verksamheten på biblioteketutökas med en ny bibliotekarietjänst,som bl a innebär längre öppethållandepå såväl huvudbibliotekelsom en del av filialerna och medelhar även anvisats för all kunna höjabiblioteksstandarden på vårdhemmetSolbada. Anslaget till studieorganisationernahar ökats med 60000 kronoreller till 440000 kronor. Enligt KELPskulle detta anslag ha varit oförändratäven under <strong>19</strong>75. Vid skolans läromedelcentralblir det en heltidstjänstdär det tidigare varit deltid.Vidare skall eleverna vid skolan fåfria glas samt ersäuning med 50 kronorför glasögonbågar.Några siffror ur kapitalbudgetenskall nämnas. Till projektering förombyggnad av pensionärshem har anvisats1<strong>20</strong>000 kronor. För utökningav markreserven finns upptaget1000000 kronor. Tallängens skolaskall byggas tiU för 880000 kronoroch den nya barnstugan vid Hagagatanberäknas kosta l 300 000 kronor.För säkrande av vattenförsörjningeni fortsättningen har anvisats2500 000 kronor och till uppförandeav ett nyu förråd upptagits 500000023


kronor. För utbyggandet av va-näteti Järsjögatan-Viagatan har anvisats380000 kronor. För ombyggnad avFylsta skolgård, till vilket <strong>kommun</strong>enfått statsbidrag, har anslagits 315000kronor och till upprustning av elnäteti äldre stadsdelar och utbyggnad avställverk har anvisats 408000 respektive340000 kronor.För att möta problem vid kommandebudgetarbeten har skalteregleringsfondentillförts 1000 000 kronoroch till pensionsfonden har avsatts500 000 kronor.Vidare skall erinras om att för kommandeårs avtalsrörelse har förutomde sociala kostnaderna anvisats IIprocent. Driftsbudgetens omslutninguppgår till 89630400 kronor, en ökningmed 16100000 kronor vid jämförelsemed innevarande år. Kapitalbudgetenomsluter <strong>19</strong>823600 kronoreller en ökning med 5000000 kronor.Eftersom även församlingarna meddelatatt de ej kommer al1 höja utdebiteringenför nästa år, blir även jår den sammanlagda skallen för invånarnai <strong>Kumla</strong> församling 25:05medan dc som är bosatta inom Hardemooch Ekeby församlingar fär2535.Barn i vuxnas världFrån att under <strong>19</strong>60-lalel haft ettav länets högsta <strong>kommun</strong>ala skatteuttag,har <strong>Kumla</strong> <strong>kommun</strong> nu länetslägsta skatt. När detta skrivs harinte alla <strong>kommun</strong>er inom länet fastställtsin skattesats, men enligt vadsom erfarits kommer höjningar attske i ett flertal fall. Genom att vi fåroförändrad utdebitering och samtidigtkan bygga ut servicen på olikaområden, kommer <strong>kommun</strong>ens invånarefå full nytta av den sänkning avden statliga skatten som kommer attgenomföras. <strong>Kumla</strong> är ingen höglöne<strong>kommun</strong>och varje ökning av <strong>kommun</strong>alskattendrabbar alla lika. Mestkännbar är den för medelinkomsttagarensom ligger just över gränsenför att få bidrag i en eUer annan formpå grund av låg inkomst. Men givetvisdrabbas alla av ökad <strong>kommun</strong>alskatt.Om vi <strong>kl</strong>arar oförändrad skatt ävenunder <strong>19</strong>76 återstår att se. Förvaltningarnaarbetar för närvarande medden nya KELP som skall fastställasefter nyår och när budgetberedningenfått "mangla" detta material så kanvi ge besked. Givetvis får inte enoförändrad utdebitering medföraminskad service. Men till den nyaK ELP:en får vi återkomma. DHur gör man hemmet mera barnsäkert?Vilka faror Jurar pä barnen?En utställning i första hand för föräldrar och anhöriga till barn i förskoteäldern.Utställning i Mobilen, <strong>Kumla</strong> bibliotek 16 december <strong>19</strong>74---6 januari t975Hemkonsulent Barbro Netz demonstrerar utställningen måndagen den )6 de·cember <strong>19</strong>74 <strong>kl</strong>ockan <strong>19</strong>.00•<strong>Kumla</strong> <strong>kommun</strong> satsar på barntillsynenAv socialinspe<strong>kl</strong>ör Torsten HardelidBarntillsynsverksamhct i <strong>Kumla</strong> <strong>kommun</strong>har under de senaste åren varitföremål för diskussioner såväl på deförtroendevaldas sammanträden sombland allmänheten. På den senaste tidenhar barnstugorna och verksamhetensomfattning särskilt uppmärksammats.Orsaken härtill är säkerligenatt <strong>Kumla</strong> <strong>kommun</strong> nu satsarsärskilt starkt på barnstugor. Om enredogörelse skall lämnas för verksamheten,kan det vara på sin plats attförst blicka tillbaka och på så sättfå en uppfattning om när barnstugornakommit till.Förskola Fri-Plat- Dag- tids·A, Barnstuga ser Barn hem hem<strong>19</strong>62 Rosen <strong>20</strong> 40<strong>19</strong>66 Råberga 27<strong>19</strong>72 Duvan <strong>20</strong> 40 30 15<strong>19</strong>72 Kvarntorp <strong>20</strong> 40<strong>19</strong>73 Skeppet <strong>20</strong> 40 15<strong>19</strong>73 Köpmang.58 15<strong>19</strong>74 Haga <strong>20</strong> 40100 <strong>20</strong>0 72 30Som synes har utbyggnaden avbarnstugorna de senaste åren skettoch sker fortfarande. Sålunda står tillnyåret <strong>19</strong>75 en ny barnstuga i Hällabrottetfärdig att tagas i bruk. Stuganhar 4 avdelningar. En förskola med<strong>20</strong> platser. 40 barn delade i 2 grupperskall man här kunna ta emot. Enavdelning blir daghem för 15 barn iåldrarna 3-7 år. Den tredje avdelningeninreds som fritidshem för 15skolbarn. Fjärde avdelningen kommeratt disponeras av fritidsnämndensom här kan erbjuda sysselsättningför ungdomar i olika åldrar från Hällabrottet.Detta senare gäller docktills vidare. Så snart behovet påkallar,skall även denna avdelning användassom daghem med plats för ytterligare15 barn.Barnstugan, som har ett förnämligtläge, startar verksamheten den 7januari <strong>19</strong>75 och anmälan om platspå daghemmet eller fritidshemmetkan göras till barntillsynsinspektörVanja Björsson, socialbyrån, tel.70980.Vad gäller förskoleavdelningenkommer förskolan i Kvarntorp attläggas ned fr o m nyåret varvid samtligabarn, som går där, kommer attöverföras till Hällabrollet.Sociala centralnämndens hemställanom uppförandet av ytterligare enbarnstuga om 4 avdelningar på dets k Hagaområdet har nu ocksu gåtttill beslut i <strong>kommun</strong>fullmäktige. Härkommer även att inrättas en avdel·ning för åldrarna 1Y2-3 år, s k småbarnsgrupp.Barnstugan skall varafärdig för start av verksamheten tillden I juli <strong>19</strong>75. En utbyggnad av förskolanRosen med 2 daghemsavdelningarär likaledes aktuell och kantänkas ske under år <strong>19</strong>76. Socialacentralnämndens förhoppning är altunder <strong>19</strong>76 få uppföra en mindrebarnstuga i Ekeby med plats för enförskolegrupp. Ett fritidshem i <strong>Kumla</strong>by i anslutning till barnstuganSkeppet står också upptaget på4 5


Det handlar om invandrarbyrånA v föreståndarinnan Gunnel Carlssoni denna byggnad - belägen intill Hagaskoian, som skymtar i bakgrunden - fanns tidigarefolktandvården. Under nägra år har studieförbundet Medborgarskolan haft lekskolai lokalerna. Efter en välbehövlig upprustning av nedervåningen är det nu <strong>kommun</strong>en,som tills vidare har förskola här i väntan på den nya barnstugan. Sedan tar fritidsnämndenöver lokalerna.önskelistan för år <strong>19</strong>76. Under <strong>19</strong>77räknar man med en mindre barnstugai Abytorp. Om dessa utbyggnaderkan förver<strong>kl</strong>igas, skall utrymme finnasför alla <strong>kommun</strong>ens 6-åringar attfå plats på deltidsförskola. Ett litetantal finns och kommer att finnas pådaghemmen. Det skall även räcka tillför barn i 4-5 års åldern med särskildabehov at! få plats på förskolorna.Familjedaghemmens antal uppgår idag till c:a 65 st. Antal barn som nuär placerade är 96 på heltid vartillkommer 60 barn på olika deltider.Allt efter som daghemmen byggs uttorde utvec<strong>kl</strong>ingen på familjedag~hemmen visa en något mindre tillväxt.En utökning av barnvårdarnas antaloch arbetstimmar kommer att skeredan under <strong>19</strong>75. Eli ökat behovhärav gör sig allt mera gällande. Dettaär en naturlig följd av barnstugornasutökning, men också att barnvårdarenumera får anlitas även dådagmamman är sjuk, kommer att påverkabehovet.Som framgår av denna redogörelsesatsar <strong>Kumla</strong> <strong>kommun</strong> starkt påbarntillsynen under de närmaste åren,vilket vi hoppas skall vinna <strong>kommun</strong>·invånarnas uppskattning. DBli medveten konsument!Läs foldem om KONSUl\1ENTKöl'·LAGEN!Finns all få pli <strong>kommun</strong>kansliel,Stadshuset•Invandrarbyrån, som drivs av StudieförbundetVuxenskolan, är belägenvid Stationsgatan 22. Expeditionslid:Tisdagar och torsdagar 13.00-18.00,telefon 0<strong>19</strong>/786 90.Ser man på startåren för de olikabyråerna finner man att detta slagsverksamhet är relativt ny. <strong>Kumla</strong> invandrarbyråvar den första som startadesi Örebro län år <strong>19</strong>70, och komdå på elfte plats av alla i hela landetredan startade byråer. Numera finnsdet 52 invandrarbyråer i landet. Dettavisar att invandrarbyråerna är understark utvec<strong>kl</strong>ing.Många kanske undrar och mångaförfrågningar har gjorls om vad eninvandrarbyrå sysslar med.En kort arbetsbeskrivning: T extolkförmedling, översättningar, kundservice,blankettifyllande, lelefonförfrågningar,tidsbeställningar, kontaktmed myndigheter, besvärsskrivelseroch information lill olika organisationer.Del hjälper inte all många blankel·ler översatts till olika invandrarspråk.Tyvärr kan inte många invandrareläsa ett så invec<strong>kl</strong>at kanslispråk.När man säger, atl det här stårju skrivet på ditt språk, får man intesa sällan till svar "Jag förstår ändåinle hur man fyller i blanketten", Förövrigt är det ingen brist på informationsmaterial.Statens invandrarverkförser oss med nyheter varje vecka.LO skickar information om fackföreningsrörelsen(på flera invandrar-P /%~­Gunnel Carlsson - timlärare i grundskolani <strong>Kumla</strong> - sköter på deltid Vuxenskolansinvandrarbyrå.språk), vilket vi som arbetar på byrånär mycket tacksamma för. Oflakommer det invandrare som vilt vetalitet mer om facket än det som dekunnal få pa det lokala planet. Finskaarbetskraftsministeriet och Pensionsskyddscentralernaoch olika religiösasamfund och kyrkan bidrager ävende med information.Vi sysslar även med andra aktiviteter,t ex språkundervisning för invandrare.Tnte mindre än 18 olika nationaliteterhar studerat svenska sedanunder åren <strong>19</strong>67-<strong>19</strong>74 (och stu~derar fortfarande). <strong>Kumla</strong> finska föreninghade i brist på lokaler sinasammankomster här en tid. Även en6 7


invandrare som fått grundutbildningi svenska eller har bott här förhållandevislänge kan hamna i situationerdär han inte kan <strong>kl</strong>ara sig utan hjälpav tolk. Det kan gälla situationer därhan stöter på obekanta termer; därhan kan riskera att förlora sin rättdärför att han inte utförligt kan argumenteraför sin sak. T o m kanhan mista sin frihet eller kan han vidsjukdom bli otillfredställande behandlad.Den som inte behärskar svenskakan givetvis på grund härav mötasvårigheter också i många situationersom inte direkt inverkar på hans skyldigheteroch rättigheter. Det gällerbl a möjligheterna att utnyttja denservice som samhället på olika sättställer till förfogande, t ex möjlighe·ten att delta i olika kulturaktiviteter.r sådana sammanhang kan tillgångtill tolk ofta vara av stor betydelseför att invandraren skall finna sig tillrätta i den sociala miljön.Under <strong>19</strong>73 behandlades 995 ärendenpå byrån. Verksamheten blandinvandrarna syftar till att anpassadessa grupper till det svenska samhälletoch det vore önskvärt om samhälletville, på ett helt annat sätt,stödja arbetet, inte minst ekonomiskt,så att mera personal kunde sällas inför att dels ännu effektivare kunnahjälpa invandrarna, dels lätta denmånga gånger pressande arbetssituationen,med mycket fritidsarbete, föross som redan är engagerade. ODu pensionärsom gärna vill ha någon hobby attsyssla med.Välkommentill den öppna sysselsättningsterapinTrädgårdsgalan 8 B <strong>Kumla</strong>måndagar <strong>kl</strong>. 9.00-16.00O B S Nya lokalerKvartersgårdiHällabrottet[ och med tillkomsten av barnstugani Hällabrottet har fritidsnämnden fåttmöjlighet att disponera vissa lokalutrymmeni barnstugan. Dessa utrymmenomfattar en mindrc vcrkstad, enlekhall där två bordtennisbord skallplaceras, ett TV-rum, två lokaler avseddaför bl a hobbyarbeten. Enmindre cafeteria och en stereoanläggningkommer även att finnas i lokalerna.Två kvällar per vecka kommer fritidsnämndenatt svara för verksamhetenmed öppethållande från <strong>kl</strong>17.30-21.00. Eventuellt utökas verksamhetenmed en kväll per vecka undervåren <strong>19</strong>75.Lokalerna kommer att vara disponiblaför föreningssammankomslerunder de kvällar fritidsnämnden ejhar verksamhet i kvartersgården.Verksamheten kommer att omfattamodellbyggen, bordtennis, biljard.kurser i keramik, diskussionsaftnarsamt film och annan underhållning.Kvartersgården skall också vara ettforum för föreningar och organisationerdär möjlighet finnes att redovisasina respektive organisationersverksamhet och målsättning.Behovet aven kvartersgård i Hällabrottethar varit akut en längre tidoch det är fritidsnämndens förhoppningatt den verksamhet som påbörjasden I december kommer attfungera tillfredsställande för alla par~ter, samt att kvartersgården blir enuppskattad samlingsplats för ungdomeni Hällabrottet.OIIIIKompletteringstrafik under <strong>19</strong>75Al' kanslichefen Tage TapperDen liden är förbi, då kollektivtrafikenvar en lönsam näringsgren. Järnvägslinjerdras in och stationer läggsned på grund av dålig lönsamhet.Bussturerna glesas ut och på mångahåll där man tidigare hade dagligaförbindelser, kanske man i dag endasthar någon tur per vecka. Äventaxibilarna ger mindre ekonomisktutbyte åt sina ägare. Hade man inteskolskjutsarna skulle många taxichaufförerfå ägna sig åt något annalän att köra bil.l den situationen gick staten förnågra år sedan in med statsbidrag tillviss olönsam busstrafik. Bidraget utbetaladesdirekt till blIssföretagen.Från och med den I augusti <strong>19</strong>74 harstatsbidragsbestämmelserna ändrats.För s k regionala linjer - dvs mellantvå <strong>kommun</strong>ers centralorter (t ex<strong>Kumla</strong>-Hallsberg eller <strong>Kumla</strong>-örehro)betalas fortfarande statsbidragetdirekt till bussföretaget.Annorlunda är det med den s k lokaltrafiken,dvs trafik inom <strong>kommun</strong>eneller till mindre orter i annan<strong>kommun</strong>. Här är villkoret för statsbidragatt <strong>kommun</strong>en träder in ochgcr lika stort bidrag. Bidrag för innevarandeverksamhetsår är sökt ochbeviljat av den statliga bussbidragsnämnden.Kommunen har också isin budget för <strong>19</strong>75 tagit upp medelför att läcka <strong>kommun</strong>ens andel avkostnaderna.Detta gäller dock enbart de busslinjersom är i drift <strong>19</strong>74. Hur blirdet för den övriga delen av kommu~TIens befolkning.Ja, det är på den pun<strong>kl</strong>en kompletteringstrafikenkommer in. Den trafikenskall ske med taxibilar eller sådanaminibussar. som används förskolskj utsarna.Som framgår av bifogade karta. är<strong>kommun</strong>en uppdelad i olika områden,här för enkelhetens skull kalladeför Hörstaområdet, Brånsta~Säbylundsområdet,Torstaområdet, Vestaområdet,Byrstaområdet och Hardemoområdet.Namnen är inte "heltäckande",men av praktiska skälbehövs korta och en<strong>kl</strong>a benämningar.För varje område finns upprättaden tidtabell. Området trafikeras meden tur per vecka fram till <strong>Kumla</strong> ochåter med ett så långt uppehåll i <strong>Kumla</strong>att den resande skall hinna uträtta"normala" ärenden. T ex handla förveckan, gå till apoteket, urmakaren,försäkringskassan eller vad det nukan vara för ärende som behöver <strong>kl</strong>arasav.Skillnaden mellan dessa turer ochbussturerna är, att den som vill åkamed kompleueringstrafiken måsteanmäla detta dagcn fÖrc. Om ingenanmäler sig, går heller inte bilen/bussen.I många - ja, de allra flesta - fallsamordnas dessa kompletteringslurermed skolskjutsarna. Dessa går ju oftatomma i den ena riktningen. Iblandmåste också en skolskjuts gå medmycket få barn, så att andra passage-89


Fritidsnämndens programKU!\'1LAHALLENunder jul- och nyärshelgen:JulaftonstängtJuldagenslängtAnnandag Jul 09.00-12.30Nyårsafton 09.00-12.30NyårsdagenstängtTrettondagsafton 09.00-12.30TreltondagenstängtKassan stänges 30 min. före badtidens slut.Under skolans jullov hålles badet öppet förallmänheten vardagar fdin <strong>kl</strong>. 09.00.FRJTlDS- OCH K\'ARTEKS·GÅRDARNAFritidsgården, MlIlrncn (15 år och äldre)Lilla julafton firas den 22 dec. med diskotek,uppträdande m m.JulaftonstangtJuldagen 18.00--22.00Annandag 1ul 18.00-23.00NyårsaftonstängtNyårsdagen . . . . . . . . . . . . .. J8.00-22.00Trettondagsafton 18.00-23.00Trettondagen 18.00-23.00nyade en litterär underhållningsform.Med Tjugondagsdansen på <strong>Kumla</strong>torg skapade Norlander en ny tradition.Mest känd har Norlander blivitsom den drivande kraften i <strong>Kumla</strong>Barnens dag, där han alltid strävatefter att ge huvudprogrammet en musikaliskoch artistisk kvalitet. Ävenfesttågen har som inslag i <strong>Kumla</strong>traditionernablivit uppskattade för sinfantasirikedom och konstnärliga kvalitet.Hans initiativ genom Barnensdag att pryda <strong>Kumla</strong>sjön med ett fullödigtkonstverk ~ skulpturen Hansoch Greta - har berikat miljön i densärpräglade parkanläggningen."Priset kommer att delas ut vid <strong>kommun</strong>fullmäktigessista sammanträdeför året den 16 december <strong>19</strong>74. DKvartersgiirden. J\IYl"5tacken, Köpmangatan58 (under 15 år)JulaftonslängtJuldagen "Annandag Jul17.3Q--2l.l5Nyllrsaflon , siängINyfirsdagen . . . . . . "Trettondagsafton . . . . . . . . . . "Trellondagen "på frilidsgllrden Malmen blir det extra öppethållandeunder mellandagarna. Tiderom della kommer alt anslås på Malmenoeh J\·tyrslackcn.Kvartersgårdarna i:Ekeby torsdagar I8.00--2 1.I 5, AnnandagJ ul stängtSannahed onsdagar 18.00-21.15. Juldagenoch Nyårsdagen slängtAbyt{)rp onsdagar 18.00-2l.l5, Juldagenoch Nyårsdagen st:ingtK"arotorp måndag-torsdag och söndagt8.00-22.00 samt gymnastiksa1cn onsdag<strong>19</strong>.00-21.00. Jul-, nyårs- och trettondagshelgenstängt.Efter l januari <strong>19</strong>75 kommer verksamheteni Kvarntorp alt flytta till nya lokaler.Kvartersgård i Häl!:lbrottetDen efterlängtade fritidsgårdsverksamheteni Hällabrottel kommer att starta i börjanav december. Lokalerna är inrymda i dennya barnstugan. Dagar och tider kommeratt anslås i Tallängens skola samt anslagstavlanvid affärscentrum, Hällabroltet.FÖR SKIDMOTIONÄRERUnder snöperioden:Bygget, Åsbro. Värmestugan öppen lördagaroch söndagar 09.00-16.00.Elljosspåret, Viaskogen, är belyst dagligen06.00-07.00, J6.00-22.00. Värmestuganär öppen dagligen 06.00-21.00.En vädjan:När snön kommer, GA EJ l SPAREN. Låtskidmotionärerna få möilighet att underden korta tid det finns snö, åka skidor pliett icke söndertrampat skidspår.ISBANOR I KOMMU!\'EN1 slutet av november kunde den konstfrystaisbanan i Idrollsparken las i bruk.För allmänheten gäller nedanstllende liderfram till den 6 januari <strong>19</strong>75:MlIndagar, torsdagar och fredagar <strong>kl</strong>. 15.00-J6.45 (<strong>kl</strong>. 15.00-16.00 utan <strong>kl</strong>ubba)Tisdagar och onsdagar <strong>kl</strong>. 15.00-17.30 (<strong>kl</strong>.15.00-16.00 Ulan <strong>kl</strong>ubba)Lördagar <strong>kl</strong>. 09.00-15.00 (<strong>kl</strong>. 13.00-15.00utan <strong>kl</strong>ubba)Söndagar <strong>kl</strong>. 12.00-15.00 (<strong>kl</strong>. 14.00-15.00utan <strong>kl</strong>ubba)Under jul- och nyårshetgerna gäller följandetider:Julafton slängt, Nyllrsafton <strong>kl</strong>. 09.00-12.00Juldagen, Annandag Jul, lördag 28 dec.,Nyllrsdagen, lördag 4 jan. och trettondagen:<strong>kl</strong>. 09.00-15.00 (<strong>kl</strong>. 13.00-15.00 utan<strong>kl</strong>ubba)Söndagarna 29 dec. och 5 jan. <strong>kl</strong>. 12.00­t5.00 (<strong>kl</strong>. J4.00-15.00 Ulan <strong>kl</strong>ubba)Vardagar mellan jut- och nyllrshelgerna:<strong>kl</strong>. 08.00-16.45 (<strong>kl</strong>. 11.00-14.00 utan<strong>kl</strong>ubba) fredagen den 3 jan. 08.00-18.30(<strong>kl</strong>. 11.00-14.00 utan <strong>kl</strong>ubba).Ovanstående tider gäller med reservalionför ev. ändringar. Meddelande genom an·nons i ortspressen.Om väderleken tillåter kommer <strong>kommun</strong>ensövriga isbanor att iordningställas.DI det centrala <strong>Kumla</strong>fllr man vara sparsammed tomgången. Hälsovårdsordningens25 § säger att "motorn i sliIlastående motordrivetfordon får hållas igång högst tre minuter"såvittI nya lokalerman inte "befinner sig i trafikkö". Men stårDu och väntar vid "bommarna" och väntan verkaratt bli lång: Stäng gärna av motorn dl! ocksll!Den terapiverksamhet för pensionärersom sedan några år bedrivits i <strong>kommun</strong>enhar nu flyttat sin huvudstationfrån Parkgatan 15 till socialbyråns f dlokaler Trädgårdsgatan 8 B. Här harman fätt betydligl större och ljusarelokaler för verksamheten vilket göratt man kan sysselsätta flera pensionärerän tidigare. rä måndagarna harman "full dag" varför de som är intresseradeav att deltaga hälsas välkomnadå. Det finns sysselsättningäven för manliga pensionärer. övrigagrupper samlas som vanligt på sinarespektive platser och även här gesdel tillfälle alt få deltaga liksom altde som så önskar kan få besök i sinahem.Verksamheten har blivit mycketuppskattad och förhoppningen är attden nu skall ha bättre möjlighet attfå ännu nera pensionärer att samlastill en trivsam avkoppling kring enlämplig hobby.D14 15


Gruppkorsband<strong>Kumla</strong> biblioteköppettider t o m 30/12 <strong>19</strong>74HUVUDBIBLIOTEKETFolkets hus, Slolvägen 12öppet: vardagar II 1~-<strong>20</strong>, lördagar<strong>kl</strong> 1l-1~, söndagar <strong>kl</strong> 16--18FILIALERHiiJII:brOflt't. Pens:onärshemmctÖppet: måndag och torsdag <strong>kl</strong> 18-<strong>20</strong>,torsdag <strong>kl</strong> 10--12K,·amtorp. Folkets husöppet: tisdag U 17.30--<strong>19</strong>.00, torsodag <strong>kl</strong> 13.30-15.00Sa""a',~d.Centrumhus.etÖppet: tisdaG och fred:lg <strong>kl</strong> 10--12Abytorp. Po~thus.etOppet: tisdag <strong>kl</strong> 18-<strong>20</strong>. frroag <strong>kl</strong>10-12SAGOSTUNDFRNAKl/miaOnsdag <strong>kl</strong> 10.30Hii/labrotlNTorsdag 10<strong>19</strong>.30K"arntorpTorsdag <strong>kl</strong> 13.00SamlQllt.'dTisdag <strong>kl</strong> 9.30Ab)'torpFredag <strong>kl</strong> 9.30J:.kt.'by (i församlingshemmet)Varnnnan torsdag <strong>kl</strong> 14.00Sagostunderna ~r främst avsedda förbarn i ~ldrarna 4-6 ar, och de varari cirka <strong>20</strong> minutcr.Avslutning sker torsdagen den 12 de·cember i Ekeby, tisdagen den 17 decemberi Sannahed. onsdllgen den 18december i <strong>Kumla</strong>, torsdagen den <strong>19</strong>december i Hällabroltct och Kvarn·torp och fredagen den <strong>20</strong> december iAbytorp.Start sker tisdagen den 7 januari iSannahed, onsdagen den 8 januari iKuml:l, torsdagen den 9 januari i HällabrOllet,Kvamtorp och Ekcby ochfredagen den 10 jaouari i Abytorp.PRELIMINÄRA öPPETTIDER<strong>19</strong>75IllIvudbibliol

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!