13.07.2015 Views

statsaug - Socialdemokraterna

statsaug - Socialdemokraterna

statsaug - Socialdemokraterna

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nyhetsklipp - Socialdemokraterna iStockholmUttag 2012-09-05 Källa: Retriever`Varför ska vi lita på Moderaternas löften?`Dagens Nyheter. Publicerat på webb 2012-08-31 10:21. Profil: Områden, Landstinget.REPLIK PÅ STHLM Debatt 30/8. Nu är redanModeraternas löfteskarusell inför valet 2014igång, skriver två ledande socialdemokrater iStockholm.För nästan exakt två år sedan i valrörelsen 2010lovade Moderaterna i samtliga 26 kommuner iStockholms län att de under mandatperiodenskulle bygga 56.777 nya bostäder iStockholmsregionen (SvD Brännpunkt, 27augusti 2010). Det var ett viktigt löfte och om dehade valt att hålla det hade det varit bra för helaregionen. Men precis somStockholmsmoderaternas löfte om 4.400 nyastudentbostäder i nuläget bara resulterat i 86studentbostäder, är löftet om 57.000 nyabostäder i länet långt från infriat.Trots detta dubblar nu Sten Nordin och JoakimLarsson insatsen och lovar 100.000 nyabostäder, enbart i Stockholms stad. Varför ska vitro dem denna gång?Vi socialdemokrater har under flera års tid drivitpå en utbyggnad av tunnelbanan och välkomnaratt regeringen och åtminstone Moderaterna istadshuset gjort en omsvängning i fallet Nacka.Men under de sex år som gått med både moderatmajoritet i landstinget och i de flesta av länetskommuner har ingen av dem levererat - varkentunnelbaneutbyggnad eller bostäder. I demoderatstyrda kommunerna är bevisligenmotviljan att bygga bostäder stor. Hadedessutom det moderatstyrda landstinget velatbygga ut tunnelbanan hade de inte svikit denblocköverskridande politiska uppgörelse somfanns fram till 2009 om att bygga uttunnelbanans gröna linje från Odenplan till nyaHagastaden/Nya Karolinska sjukhuset.Reinfeldt hade vidare inte behövt tillsätta statligaförhandlingsmän för att skynda på tunnelbana till Nacka.Den rollen hade landstinget som regional aktör kunnataxla för längesedan. Men Moderaterna i landstinget medansvarige trafiklandstingsråd Christer G. Wennerholm(M) i spetsen har de senaste åren gjort sig mer kändaför sitt tunnelbanemotstånd än en offensiv aktör somarbetar för hela regionens utveckling. Så vad äregentligen Reinfeldts löfte värt om inte moderaternalokalt är intresserade?För även om nu tunnelbanan till Nacka byggs så räckerinte det på långa vägar för att möta den utmaning vi stårinför i Stockholmsregionen. Sverige är det EU-land somurbaniseras snabbast. Vi blir 40.000 nya stockholmarevarje år. Detta är en framtidsprognos som förpliktigar.Då finns inte utrymme för ofinansierade vallöften.Stockholm behöver en politisk kraft som klarar av attleverera. Vi Socialdemokrater har drivit frågan om attökade markvärden till följd av utbyggd infrastruktursåsom tunnelbana kan utgöra en del av finansieringen.Det har Moderaterna förhållit sig kallsinniga till. Iställethar Torbjörn Rosdahl (M) förordat privatatunnelbanelinjer utanför SL-kortet som resenärerna fårbetala lite extra för. Det kommer inte ge varken flerbostäder eller bättre kollektivtrafik.Karin Wanngård, (S), oppositionsborgarråd i StockholmHelene Hellmark Knutsson, (S),oppositionslandstingsråd i Stockholms län© Dagens NyheterSe webartikeln på http://ret.nu/bY8CMTcmSida 3 av 4


Nyhetsklipp - Socialdemokraterna iStockholmUttag 2012-09-05 Källa: RetrieverElof Hansjons (S) tillbaka på jobbet `Jag vill se till att Södertälje bliren attraktiv stad att bo i`Länstidningen Södertälje. Publicerat på webb 2012-09-03 15:38. (Uppdaterad 2012-09-03 18:07) Profil: Företrädare, Kommunpolitiker.Hallå där... Elof Hansjons (S), som är tillbaka påjobbet som kommunalråd efter ett halvår somföräldraledig. Hur var mottagandet? - Fint.(Uppdaterad: 2012-09-03 18:07)Det var många som hälsade mig välkommentillbaka. Det stog en blombukett på mitt bord.Vad hände första arbetsdagen? - Jag har suttit imöten nästan hela tiden. Mest med Boel(Godner, kommunstyrelsens ordföranbde), menockså med kommunalrådssekretererna för attsätta mig in allt som är på gång.Vad kommer du att arbeta med främst nunärmast? - Jag är ansvarig för personalutskottetoch kommer att sätta strategisk prägel på detarbetet. Annars ska jag bli delaktig i alla viktigafrågor som dyker upp, som skolpolitiken,Syrienfrågan, få ihop de ekonomiska ramarna, attse till att Södertälje blir en attraktiv stad att bo i.Förresten, frågan om att bevara busslinje 748Xär en typisk sak jag ska arbeta för. En till synesliten fråga men med stor betydelse om man villatt Södertälje ska tillhöra Stockholm.Hur var föräldraledigheten? - Det var givande på mångasätt. Det är självklart bra att få en fin kontakt med sinabarn. Sen tycker jag att man som politiker och man skavara en god förebild och vara hemma med barnen.Är du det första kommunalrådet som varit föräldraledig iSödertälje? - Jag vet inte riktigt hur det var långt bakåt itiden. Anders (Lago) var föräldraledig i samband med attde adopterade barn. Sen var Thomas Johansson(heltidsanställd utbildningsnämndsordförande)föräldraledig på halvtid.Jalmar Carlson jalmar.carlson@lt.seFotograf: FOTO: Mattias Holgersson© Länstidningen SödertäljeSe webartikeln på http://ret.nu/cpwE1jVcSida 4 av 4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!