13.07.2015 Views

Det civila veterinärväsendet. År 1924 = Hygiène et service ...

Det civila veterinärväsendet. År 1924 = Hygiène et service ...

Det civila veterinärväsendet. År 1924 = Hygiène et service ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INLEDNINGTILL<strong>D<strong>et</strong></strong> <strong>civila</strong> <strong>v<strong>et</strong>erinärväsend<strong>et</strong></strong> / av Kungl. V<strong>et</strong>erinärstyrelsen. -Stockholm : Norstedt, 1918-1951. - (Sveriges officiella statistik).Täckningsår: 1916-1949.1916-1945 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen.1916-1948 med innehållsförteckning och parallelltitel på franska:<strong>Hygiène</strong> <strong>et</strong> <strong>service</strong> vétérinaire civil en Suède. – 1916-1942 ävenmed sammanfattning på franska. - 1949 med innehållsförteckningoch parallelltitel på engelska: The civil v<strong>et</strong>erinary <strong>service</strong>.Föregångare:V<strong>et</strong>erinärväsend<strong>et</strong> ingår som <strong>et</strong>t kapitel i årg. 1911-1915 av:Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. – Stockholm, 1913-1982. -(Sveriges officiella statistik).Täckningsår: 1911-1979.<strong>D<strong>et</strong></strong> <strong>civila</strong> <strong>v<strong>et</strong>erinärväsend<strong>et</strong></strong>. <strong>År</strong> <strong>1924</strong>. – (Sveriges officiella statistik).Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.urn:nbn:se:scb-v<strong>et</strong>er-<strong>1924</strong>


SVERIGES OFFICIELLA STATISTIKHÄLSO- OCH SJUKVÅRDDET CIVILAVETERINÄRVÄSENDETÅR <strong>1924</strong>AVKUNGL. MEDICINALSTYRELSENSTOCKHOLM 1926KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER260483


STATISTIQUE OFFICIELLE DE LA SUÈDEHYGIÈNE ET SERVICEVÉTÉRINAIRE CIVILEN SUÈDEEN<strong>1924</strong>PARLE CONSEIL SUPÉRIEURDE L'ADMINISTRATION MÉDICALE DE L'ÉTAT.


Innehållsförteckning.Sid.I. Verksamh<strong>et</strong>en inom Medicinalstyrelsens v<strong>et</strong>erinärbyrå 1.1. Ärenden och expeditioner 1.2. Författningar och cirkulär 2.II. V<strong>et</strong>erinärernas antal och verksamh<strong>et</strong> 7.III. Sjukdomar bland husdjuren 9.1. Mul- och klövsjuka 9.2. Mjältbrand 19.3. Frasbrand 20.4. Svinsjuka 21.5. Rödsjuka 21.6. Smittsam kastning hos häst i Skaraborgs län 22.7. Tuberkulos hos nötkreatur 22.8. Infektiös anämi hos häst 24.9. Smittsam kastning hos nötkreatur 24.IV. Karantänsväsend<strong>et</strong> 25.V. Sveriges import och export av kreatur 25.VI. Köttkontrollen 25.1. Offentliga slakthus 25.2. Kommunala köttbesiktningsbyråer 25.3. Exportslakterier 25.4. Andra enskilda, under offentlig kontroll ställda slakteriinrättningar 26.5. Köttimporten 26.6. Köttexporten 26.a. I allmänh<strong>et</strong> 26.b. Till Norge 26.7. Statsinspektionen över köttkontrollen 26.Tabellbilagor.Tab. 1. V<strong>et</strong>erinärer och deras befattningar, länsvis, vid år<strong>et</strong>s slut 29.Tab. 2. Antal djur, som av v<strong>et</strong>erinärer behandlats för sjukdom, kastrerats eller för olikaändamål besiktigats 30.Tab. 3. Sammandrag av v<strong>et</strong>erinärernas uppgifter om vissa smittsamma husdjurssjukdomar 34.Tab. 4. Sammandrag av v<strong>et</strong>erinärernas uppgifter om vissa icke smittsamma husdjurssjukdomar 36.Tab. 5. Av v<strong>et</strong>erinärer verkställda tjänsteresor för hämmande av sjukdomar bland husdjuren 37.Tab. 6. Antal vid offentliga slakthus och exportslakterier slaktade och besiktigade djur 38.


IVSid.Tab. 7. Antal vid offentliga slakthus och exportslakterier helt eller delvis beslagtagna kropparoch i anledning därav vidtagna åtgärder 39.Tab. 8. Antal och vikt av vid offentliga slakthus och exportslakterier särskilt behandladehela kroppar jämte uppgift ä behandlingens art 40.Tab. 9. Antal vid offentliga slakthus och exportslakterier kasserade organ och kött samtvikten därav 41.Tab. 10. Viktigare beslagsorsaker vid offentliga slakthus och exportslakterier 42.Tab. 11. Antal vid köttbesiktningsbyråer besiktigade kött 43.Tab. 12. Antal vid köttbesiktningsbyråer helt eller delvis beslagtagna kroppar och vidbeslagen vidtagna åtgärder 44.Tab. 13. Antal och vikt av vid köttbesiktningsbyråer särskilt behandlade kroppar jämteuppgift å behandlingens art 45.Tab. 14. Antal vid köttbesiktningsbyråer kasserade organ och kött samt vikten av dekasserade köttpartierna 46.Tab. 15. Viktigare beslagsorsaker vid köttbesiktningsbyråer 47.Tab. 16. Kontrollen av införda köttvaror och andra födoämnen 48.Tab. 17. Uppgift om utförsel av kött 50.Table des matières.Page.I. Activité du Bureau vétérinaire du Conseil supérieur de l'Administration médicalede l'État 1.1. Expéditions 1.2. Ordonnances <strong>et</strong> circulaires 2.II. Nombre <strong>et</strong> activité des vétérinaires 7.III. Maladies des animaux domestiques 9.1. Fièvre aphteuse 9.2. Charbon bactéridien 19.3. Emphysème du charbon 20.4. Septicémie des porcs 21.5. Roug<strong>et</strong> des porcs 21.6. Avortement épizootique des juments 22.7. Tuberculose des vaches 22.8. Anémie infectieuse du cheval 24.9. Avortement épizootique des vaches 24.IV. Quarantaine 25.V. Importation <strong>et</strong> exportation de bétail 25.VI. Contrôle des viandes 25.1. Abbattoirs publics 25.2. Bureaux municipaux du contrôle des viandes 25.3. Boucheries pour exportation 25.4. Autres boucheries privées sous le contrôle officiel 26.5. Importation des viandes 26.6. Exportation des viandes 26.7. Contrôle de l'État sur les viandes 26.


vAnnexes.Page.Tabl. 1. Vétérinaires <strong>et</strong> emplois des vétérinaires par département 29.Tabl. 2. Nombre des animaux traités par les vétérinaires pour maladies, castrés ou examinéspour différents buts 30.Tabl. 3. Relevé des rapports des vétérinaires concernant certaines maladies infectieuses desanimaux domestiques 34.Tabl. 4. Idem, concernant certaines maladies non infectieuses 36.Tabl. 5. Voyages d'office effectués par les vétérinaires pour cause d'épizooties chez lesbestiaux 37.Tabl. 6. Nombre des animaux abattus <strong>et</strong> examinés aux abattoirs publics <strong>et</strong> aux boucheriesd'exportation 38.Tabl. 7. Nombre des corps (viandes) saisis aux abattoirs publics <strong>et</strong> aux boucheries d'exportation<strong>et</strong> les mesures prises en conséquence 39.Tabl. 8. Nombre <strong>et</strong> poids des corps entiers traités aux abattoirs publics <strong>et</strong> aux boucheriesd'exportation ainsi qu'un resumé sur le caractère du traitement 40.Tabl. 9. Nombre <strong>et</strong> poids des organes <strong>et</strong> viandes cassés aux abattoirs publics <strong>et</strong> aux boucheriesd'exportation 41.Tabl. 10. Importantes causes de saisie (pour les viandes examinées) aux abattoirs <strong>et</strong> auxboucheries d'exportation 42.Tabl. 11. Nombre des viandes examinées aux bureaux d'inspection 43.Tabl. 12. Nombre des corps saisis aux bureaux d'inspection <strong>et</strong> les mesures prises lors dessaisies 44.Tabl. 13. Nombre <strong>et</strong> poids des corps traités aux bureaux d'inspection ainsi qu'un resumésur le caractère du traitement 45.Tabl. 14. Nombre des organes <strong>et</strong> viandes cassés aux bureaux d'inspection ainsi que le poidsdes viandes cassées 46.Tabl. 15. Importantes causes de saisie (des viandes examinées) aux bureaux d'inspection 47.Tabl. 16. Contrôle des viandes importées <strong>et</strong> d'autres aliments 48.Tabl. 17. Exportation de viandes 50.Résumé.On peut à un certain degré juger de l'activité du Bureau vétérinaire du Conseil supérieurde l'Administration médicale de l'État par le nombre des affaires y traitées. Au cour del'année 10 842 affaires étaient portées devant le Bureau <strong>et</strong> 13 080 étaient expédiées. Le nombre desdocuments, comptes <strong>et</strong>c. reçus an Bureau s'élevait à 18 774 <strong>et</strong> ceux expédiés à 16 360.Le nombre des vétérinaires était à la fin de l'année de 539.750 004 animaux ont été traités par les vétérinaires.Parmi les maladies infectieuses d'animaux domestiques, lesquelles sont soumises aux mesuresofficielles, il faut mentionner la fièvre aphteuse, le charbon bactéridien <strong>et</strong> l'emphysème decharbon, le septicémie <strong>et</strong> le roug<strong>et</strong> des porcs ainsi que l'avortement épizootique des jumentsLe charbon bactéridien a causé 156 décès <strong>et</strong> l'emphysème charbonneux 72. — Le septicémiedes porcs s'est manifesté dans 20 groupes de porcs <strong>et</strong> le roug<strong>et</strong> dans 19.Par suite de la mammite tuberculeuse 91 vaches étaient abattues contre indemnité aux propriétaires.f1—260483. Civila <strong>v<strong>et</strong>erinärväsend<strong>et</strong></strong> år <strong>1924</strong>.


TillHerr Statsråd<strong>et</strong> och Chefen för Kungl. Socialdepartement<strong>et</strong>.Kungl. Medicinalstyrelsen får härmed jämlikt 13 § i den för Styrelsengällande instruktionen överlämna berättelse angående d<strong>et</strong> <strong>civila</strong> <strong>v<strong>et</strong>erinärväsend<strong>et</strong></strong>i rik<strong>et</strong> för år <strong>1924</strong>.B. BUHREGUST. KJERRULF. M. ForsmanStockholm den 31 december 1925.


I. Verksamh<strong>et</strong>en inom Medicinalstyrelsens v<strong>et</strong>erinärbyrå.1. Ärenden och expeditioner.En summarisk redogörelse utvisande antal<strong>et</strong> inkomna ärenden och utgåendeexpeditioner å v<strong>et</strong>erinärbyrån under år <strong>1924</strong> lämnas härnedan.Antal<strong>et</strong> inkomna ärenden under år<strong>et</strong> uppgick till 10 842, varav 2 782 anmälningaroch 1990 räkningar; antal<strong>et</strong> utgående expeditioner var 13 080.Inkomna ärenden.Utgående expeditioner.Antal<strong>et</strong> till v<strong>et</strong>erinärbyrån under år<strong>et</strong> inkomna skrivelser uppgick till18 774, häri ej medräknade 1 534 å byrån granskade räkningar inkomna frånstatens v<strong>et</strong>erinärbakteriologiska anstalt; antal<strong>et</strong> från byrån utgångna skrivelseruppgick till 16 360. En närmare specifikation av dessa ärendens naturlämnas i Tab. A.1 Minskningen under senare år i antal<strong>et</strong> beror på att Knngl. Maj:t genom särskilda beslut bemyndigatMedicinalstyrelsen att avgöra en hel del ärenden rörande in- och utförsel av levande djarm. m., vilka ärenden fornt varit beroende på K. Maj:ts prövning och beslut.


2Tab. A. Å v<strong>et</strong>erinärbyrån inkomna och utgångna skrivelser år <strong>1924</strong>.2. Författningar samt cirkulär rörande d<strong>et</strong> <strong>civila</strong> <strong>v<strong>et</strong>erinärväsend<strong>et</strong></strong>.A. Författningar.Under år<strong>et</strong> hava utkommit följande författningar rörande <strong>v<strong>et</strong>erinärväsend<strong>et</strong></strong>,viika äro intagna i svensk författningssamling eller i Medicinalstyrelsens samling,serie B, med nedan angivna nummer:a) intagna endast i svensk författningssamling.Maj 9. K. skriv, angående bemyndigande för Medicinalstyrelsen att N:ri vissa fall medgiva undantag från gällande bestämmelserom märkning av till utförsel avs<strong>et</strong>t kött 17.» 23. K. kung. ang. tillämpligh<strong>et</strong>en av viss bestämmelse i 11 §1 mom. andra styck<strong>et</strong> i hälsovårdsstadgan den 19 juni 1919(n:r 566) 175.1 Rapporter angående nedanstående smittsamma sjukdomar uppgå till 1 514. — 2 Därav 1 578 rapporterangående sernmförrättningar. — 3 Därav 1111 rapporter.— 4 Därav 207 rapporter. — 5 Därav1123 rapporter. — 6 Därav 477 årsberättelser från v<strong>et</strong>erinärer. — 7 Därav 193 räkningar å desinfektionsmedel,ej särskilt diarieförda. — 8 Därav 674 skrivelser och telegram till byrån. — 9 Därav1 097 skrivelser och telegram från byrån.


Maj 30. K. kung. om ändrad lydelse av § 1 i reglement<strong>et</strong> den 31 dec. N:r1919 (n:r 878) för statens anstalt för pensionering av folkskolläraremed flera 203.<strong>År</strong> 1923. b) intagna i Medicinalstyrelsens samling ser. B.Nov. 30. K. kung. med bestämmelser att iakttagas vid införsel från landeller del därav, som förklarats smittat av smittsam mul- ochklövsjuka, av fodermedel, spannmål, frö, potatis och levandeväxter 417.» » K. skriv. ang. bemyndigande för Medicinalstyrelsen att vidutförsel över Trälleborg medelst ångfärja av hästar och svin,vilka i järnvägsvagn ankommit dit, medgiva dispens från vissavillkor för utförseln 418.Dec. 21. K. kung. ang. tillämpligh<strong>et</strong>en av viss bestämmelse i 11 § 1mom. andra styck<strong>et</strong> i hälsovårdsstadgan den 19 juni 1919(n:r 566) 449.<strong>År</strong> <strong>1924</strong>.Jan. 17. K. brev till generaltullstyrelsen, ang. undantag i vissa fallfrån tillämpning av kung. den 14 jan. 1921 ang. förbud motutförsel av klövbärande djur och hästar samt kött av sådanadjur till av smittsam mul- och klövsjuka smittat land . . .» ». K. kung. om upphävande av kung. den 13 okt. 1922 (n:r 490)ang. inskränkt tillämpning tillsvidare av kung. den 14 jan.1921 (n:r 5) ang. förbud mot utförsel av klövbärande djuroch hästar samt kött av sådana djur till av smittsam mulochklövsjuka smittat land 3.» 19. K. brev ang. bemyndigande för länsstyrelsen i Malmöhus länatt utfärda förbud mot utförsel av klövbärande djur m. m.från viss ort eller visst område inom län<strong>et</strong> till annan ortinom Skåne•» 26. Medicinalstyrelsens förnyade cirkulär till samtliga v<strong>et</strong>erinärerang. rapporter b<strong>et</strong>räffande rödsjuka hos svin» 30. Medicinalstyrelsens förnyade cirkulär till samtliga legitimeradev<strong>et</strong>erinärer ang. vad deltagare i utbildningskurs förlänsv<strong>et</strong>erinäraspiranter före kursens början bör hava inhämtatFebr. 6. Medicinalstyrelsens cirkulär till samtliga v<strong>et</strong>erinärer ang.visst tillägg till Styrelsens råd och anvisningar för v<strong>et</strong>erinärervid bekämpande av smittsam mul- och klövsjuka den4 okt. 1921» 22. K. kung. ang. utsträckt tillämpning av bestämmelserna i 16 §1 mom. i kung. den 9 dec. 1898 (n:r 127) ang. vad iakttagasbör till förekommande av smittsamma husdjurssjukdomarsinförande i rik<strong>et</strong> 16.» s K. kung. ang. utsträckt tillämpning av bestämmelserna i 2 §2 mom. i kung. den 22 juni 1911 (n:r 57) ang. bestämmelser3


4att iakttagas vid införsel av vissa varor från främmande land N :reller del därav, som förklarats smittat av smittsam mul- ochklövsjuka 17.Mars 7. K. Jordbruksdepartement<strong>et</strong>s ämb<strong>et</strong>sskrivelse till generaltullstyrelsenang. förbud mot införsel från av mul- och klövsjukasmittat land av vissa varor i järnvägsvagn» ». K. Jordbruksdepartement<strong>et</strong>s ämb<strong>et</strong>sskrivelse till Medicinalstyrelsenang. rätt till tjänstårsberäkning för innehavare avbefattning såsom tillfälligt v<strong>et</strong>enskapligt biträde vid statensv<strong>et</strong>erinärbakteriologiska anstalt (ref.) . . . •> ». K. brev till Medicinalstyrelsen ang. disposition av arménsmanskap och hästar vid bekämpande av mul- och klövsjuka(ref.)> 14. K. Jordbruksdepartement<strong>et</strong>s ämb<strong>et</strong>sskrivelse till Medicinalstyrelsenang. skyldigh<strong>et</strong> för examinerad v<strong>et</strong>erinär, som fullgörföreskriven assistenttjänstgöring, att deltaga i bekämpandeav kreatursfarsotApril 23. Medicinalstyrelsens kung. ang. v<strong>et</strong>erinärintyg för köttexporttill Amerikas förenta stater» » . Medicinalstyrelsens kung. ang. villkor för införsel av »Vera»och »Verit» från Norge» 25. K. brev ang. bemyndigande för Medicinalstyrelsen att tillsvidaremeddela tillstånd till utförsel av klövbärande djuroch hästar samt kött av sådana djur till av smittsam mulochklövsjuka smittat land» ». K. kung. om ändrad lydelse av § 20 i giftstadgan den 7 dec.1906 (n:r 114) ävensom om ändring i vissa delar av de vidsamma stadga fogade förteckningar I och II 93.» » . Medicinalstyrelsens cirkulär b<strong>et</strong>räffande tillhandahållande avlösa häften av Medicinalstyrelsens samling kungörelser ochcirkulär m. m. ang. medicinalväsend<strong>et</strong>Maj 9. K. skriv. ang. bemyndigande för Medicinalstyrelsen att i vissafall medgiva undantag från gällande bestämmelser om märkningav till utförsel avs<strong>et</strong>t kött 108.» 16. K. förordning ang. transitering av införselförbjudna varorm. m 119.> 23. K. kung. ang. förbud mot utförsel av klövbärande djur ochhästar samt kött av sådana djur till av smittsam mul- ochklövsjuka smittat land 163.» 30. K. kung. ang. ändrad lydelse av § 2 i reglement<strong>et</strong> den 28febr. 1914 (n:r 24) för de med statsmedel understödda utbildningskurserför kontrollassistenter 165.> ». K. kung. om ändring i viss del av kung. den 19 juni 1919(n:r 498) ang. vilkor och bestämmelser för åtnjutande av de


i staten för statens v<strong>et</strong>erinärbakteriologiska anstalt för or- N:rdinarie befattningshavare upptagna avlöningar 166.Maj 30. K. kung. ang. ändrad lydelse av §§ 1 och 5 i instruktionenden 16 jan. 1920 (n:r 11) för statens v<strong>et</strong>erinärbakteriologiskaanstalt 168.Juni 3. Medicinalstyrelsens kung. med beskrivning b<strong>et</strong>räffande stämplaroch märken för köttvaror och djurf<strong>et</strong>t som utföras frånEstland» 20. K. kung. ang. ersättning till v<strong>et</strong>erinär, som på rekvisitionav ladugårdsinnehavare verkställt undersökning med tuberkulinav nötkreatur 271.» 27. K. skrivelse till generaltullstyrelsen ang. undantag i vissafall från tillämpning av kung. den 23 maj <strong>1924</strong> ang. förbudmot utförsel av klövbärande djur och hästar samt kött avsådana djur till av smittsam mul- och klövsjuka smittatlandOkt. 8. Medicinalstyrelsens kung. ang. v<strong>et</strong>erinärintyg för köttexporttill Kanada» 13. Medicinalstyrelsens förnyade cirkulär till samtliga legitimeradev<strong>et</strong>erinärer i rik<strong>et</strong> med ändrade bestämmelser ang. utbildningskursför länsv<strong>et</strong>erinäraspiranter•> 24. K. Jordbruksdepartement<strong>et</strong>s ämb<strong>et</strong>sskrivelse till Medicinalstyrelsenang. ändrade bestämmelser b<strong>et</strong>räffande värderingav djur, angripna av eller misstänkta för smittsam mul- ochklövsjuka» » . Medicinalstyrelsens cirkulär till samtliga v<strong>et</strong>erinärer i rik<strong>et</strong>ang. vissa symtom vid mul- och klövsjuka» » . K. kung. ang. förbud mot användande av person, som inkommitfrån land, smittat av smittsam mul- och klövsjuka,såsom vårdare av klövbärande djur 454.r> 31. Medicinalstyrelsens kung. med närmare föreskrifter om vadden har att iakttaga, som vill till vårdare av klövbärandedjur använda person från land, smittat av smittsam mul- ochklövsjuka m. ms > . K. kung. om ändrad lydelse av 2 och 4 §§ i kuDg. den 23maj <strong>1924</strong> (n:r 163) ang. förbud mot utförsel av klövbärandedjur och hästar samt kött av sådana djur till av smittsammul- och klövsjuka smittat land • 464.Nov. 21. K. kung. dels ang. befogenh<strong>et</strong> för länsstyrelse att vid utbrottav smittsam mul- och klövsjuka utfärda förbud mot utförandeav klövbärande djur m. m. från visst område inom län<strong>et</strong>, delsock ang. viss eftergift från gällande föreskrifter rörande organtvångvid köttbesiktning 488.> ». K. kung. ang. rengöring och desinfektion i vissa fall av automobil,som använts för transport av klövbärande djur . . . 489.f2—260483. Civila <strong>v<strong>et</strong>erinärväsend<strong>et</strong></strong> ar <strong>1924</strong>.5


Nov. 28. K. kung. ang. förbud mot utförande av klövbärande djur N:rm. m. från Malmöhus län samt viss eftergift i samband därmedfrån gällande föreskrifter rörande organtvång vid köttbesiktning493.» ». K. brev till Medicinalstyrelsen ang. disposition av arménsmanskap ock hästar vid bekämpande av mul- och klövsjuka(ref.)Dec. 2. Medicinalstyrelsens kung. med närmare föreskrifter ang. rengöringoch desinfektion av automobil, som använts för transportav klövbärande djur» 12. K. kung. med vissa föreskrifter rörande inskränkningar i tillträd<strong>et</strong>ill ladugård, stall eller annat rum, där kreatur ellerfoder förvaras 498.» > . K. kung. ang. förbud mot användande i vissa fall av begagnade,från utland<strong>et</strong> inkomna säckar 508.B. Cirkulär.Följande, här ovan ej omnämnda, cirkulär rörande d<strong>et</strong> <strong>civila</strong> <strong>v<strong>et</strong>erinärväsend<strong>et</strong></strong>hava under år<strong>et</strong> av Medicinalstyrelsen utfärdats:Jan. 28. Till samtliga exportslakterier, cirk. ang. nödvändigh<strong>et</strong>en av attgivna förbindelser enligt K. kung. den 14 jan. 1921 (n:r 5) noggrantefterlevas.Juni 12. Till samtliga v<strong>et</strong>erinärer, med infordrande av upplysning, huruvidaen i Tyskland och Holland uppträdande nötkreaturssjukdom(»Diirener Rinderseuche») iakttagits här i land<strong>et</strong>.


7II. V<strong>et</strong>erinärernas antal och verksamh<strong>et</strong>.Siffror inom klammer [ ] avse föregående år.V<strong>et</strong>erinärernas antal uppgick vid slut<strong>et</strong> av år <strong>1924</strong> till 539 [537], såsom avTalb. 1 närmare framgår, och voro däribland 15 i v<strong>et</strong>erinäradministrationenanställda, 19 lärare, 32 länsv<strong>et</strong>erinärer, därav 5 [ 0 ] tillförordnade, 151stads- och vid den offentliga köttkontrollen anställda v<strong>et</strong>erinärer, 79 militärv<strong>et</strong>erinärer(därav 38 i fältv<strong>et</strong>erinärkårens reserv), 1 stuteriv<strong>et</strong>erinär och 237distriktsv<strong>et</strong>erinärer. Av hela antal<strong>et</strong> v<strong>et</strong>erinärer voro 509 legitimerade,däri inberäknade 7 examinerade, och 30 icke eller blott delvis legitimerade.Av militärv<strong>et</strong>erinärerna hava 1 av dem på ordinarie stat och 16 av dem ifältv<strong>et</strong>erinärkårens reserv anställda samtidigt varit distriktsv<strong>et</strong>erinärer.Sedan 1923 års riksdag, med bifall till Kungl. Maj:ts därom gjorda framställning,under riksstatens nionde huvudtitel uppfört såsom bidrag till distriktsv<strong>et</strong>erinärersavlöning <strong>et</strong>t till 250 000 kr. förhöjt ordinarie förslagsanslag, utgårjämlikt kungl. kungörelse den 8 juni 1923 (n:r 180) årligen av statsmedelsåsom bidrag till lönen åt distriktv<strong>et</strong>erinär i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottenseller Norrbottens län 900 kr. och åt i annat län anställd distriktsv<strong>et</strong>erinär700 kr. samt såsom bidrag till ålderstillägg 225 kr. till <strong>et</strong>t första och 225kr. till <strong>et</strong>t andra ålderstillägg att tilldelas distriktsv<strong>et</strong>erinär efter fem respektive tio års väl vitsordad tjänstgöring, allt under villkor att vederbörandelandsting förbinder sig att årligen erlägga dels såsom bidrag till begynnelseavlöningen,vad angår distriktsv<strong>et</strong>erinärbefattning i Västernorrlands, Jämtlands,Västerbottens eller Norrbottens län, minst 1 700 kr. och, vad angårdistriktsv<strong>et</strong>erinärbefattning i annat län, minst 1 400 kr., dels såsom bidragtill <strong>et</strong>t vart av förekommande nyssnämnda ålderstillägg minst 225 kr. Efterd<strong>et</strong> att riksdagen för tiden 1 juli <strong>1924</strong>—30 juni 1925 beviljat <strong>et</strong>t förslagsanslagå 65 000 kr. för beredande av dyrtidstillägg åt med statsbidrag avlönadedistriktsv<strong>et</strong>erinärer, har under nyssnämnda tid å sagda avlöningsbelopp utgåttdyrtidstillägg enligt de närmare bestämmelser, som äro angivna i kungl.kung. den 30 maj <strong>1924</strong> (n:r 167). Av sålunda statsunderstödda distrikt funnosvid <strong>1924</strong> års slut i de olika länen följande antal:Tillsammans funnos sålunda 243 statsunderstödda distrikt, av vilka 8 vorovakanta.


8Rätt till tjanstårsberåkning, i likh<strong>et</strong> med länsv<strong>et</strong>erinärer, har under år<strong>et</strong>medgivits för assistentv<strong>et</strong>erinären vid offentliga slakthus<strong>et</strong> i Karlskrona samt,med viss inskränkning, för v<strong>et</strong>erinär som tjänstgjort såsom v<strong>et</strong>enskapligt biträdevid statens v<strong>et</strong>erinärbakteriologiska anstalt.Nio v<strong>et</strong>erinärer hava under år<strong>et</strong> avlidit och elva utexaminerats.<strong>År</strong>sberättelser hava till Medicinalstyrelsen inkommit från kungl. v<strong>et</strong>erinärhögskolan,statens v<strong>et</strong>erinärbakteriologiska anstalt, v<strong>et</strong>erinärinrättningen iSkara, slakthusstyrelserna i Göteborg, Malmö, Eskilstuna, Stockholm, Linköping,Karlskrona, Hälsingborg och Norrköping, kontrollanten för ratinm. fl. samt från 32 länsv<strong>et</strong>erinärer, av dessa 5 tillförordnade, och 445 [446]övriga v<strong>et</strong>erinärer.Inspektion utav slakterier m. m., jämlikt § 7 f) i gällande v<strong>et</strong>erinärinstruktion,har under år<strong>et</strong> för<strong>et</strong>agits av länsv<strong>et</strong>erinärerna i Stockholms, Uppsala,Jönköpings, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Göteborgs och Bohus, Värmlands,Örebro, Västerbottens och Norrbottens Jän.Av länsv<strong>et</strong>erinären i Härjedalens distrikt för berörda ändamål gjord framställninghar avslagits av vederbörande länsstyrelse.Enligt Tab. 2, som utgör en översikt över v<strong>et</strong>erinärernas verksamh<strong>et</strong> inomde särskilda länen, hava av land<strong>et</strong>s v<strong>et</strong>erinärer för sjukdom behandlats,opererats, kastrerats, för olika ändamål undersökts eller besiktigats 750 004[727 537] djur.Fördelningen av d<strong>et</strong>ta antal på de särskilda djurslagen framgår av nedanståend<strong>et</strong>abell.Sammandrag av de av <strong>civila</strong> v<strong>et</strong>erinärer undersökta och behandlade djur år <strong>1924</strong>.1 Därav 13539 kliniskt.


9III. Sjukdomar bland husdjuren.Siffror inom klammer [ ] avse föregående år.Tab. 3 och 4 utgöra sammandrag av v<strong>et</strong>erinärernas uppgifter angåendeantal<strong>et</strong> av i vissa sjukdomar insjuknade husdjur i enligh<strong>et</strong> med Form. 3 och4 av Medicinalstyrelsens cirkulär ang. årsberättelser och rapporter från v<strong>et</strong>erinärerden 14 jan. 1919. Redogörelser för mul- och klövsjuka, mjältbrand,frasbrand, svinsjuka samt tuberkulos i juvr<strong>et</strong> hos nötkreatur meddelas i särskildatabeller.Utav de smittsamma husdjurssjukdomar, på vilka förnyade nådiga förordningenden 9 dec. 1898 (n:r 126) angående vad iakttagas bör till förekommandeoch hämmande av smittsamma sjukdomar bland husdjuren med idensamma gjorda tillägg, nådiga kungörelsen den 3 nov. 1906 (n:r 94) angåendeåtgärder mot svinpest, svinsjuka samt rödsjuka hos svin samt nådigakung. den 28 sept. 1906 (n:r 84) angående åtgärder mot hönskolera och hönspestskola tillämpas, hava under år <strong>1924</strong> fall förekommit av smittsam mulocliklövsjuka, mjältbrand, frasbrand (mjältbrandsemfysem), smittsam kastninghos häst, svinsjuka och rödsjuka hos svin, varemot fall av boskapspest,elakartad lungsjuka, koppor hos får, skabb hos får, skabb hus djur, hörand<strong>et</strong>ill hästsläkt<strong>et</strong>, elakartad klövsjuka hos får och g<strong>et</strong>ter, vattuskräck, svinpest,hönspest och hönskolera icke förekommit.1. Mul- och klövsjuka.(Vårutbrotten.)a. Historik.Vårt land, som under år 1923 varit helt och håll<strong>et</strong> förskonat från mulochklövsjuka, blev under år <strong>1924</strong> så myck<strong>et</strong> mera hemsökt därav, i d<strong>et</strong>under d<strong>et</strong>ta år tre olika utbrott förekommo. De första fallen i de olikautbrotten konstaterades resp. den 17 jan., 23 febr. och 8 nov.<strong>D<strong>et</strong></strong> första av ovannämnda utbrott (Tab. B) inträffade på Storegården i Fjäliesocken av Malmöhus län. Huru smittan överförts till sagda gård blev aldrigutrönt. Emellertid konstaterades, att personberöring med Danmark ägt rum.<strong>D<strong>et</strong></strong>ta ställe friförklarades den 27 därpå följande febr. utan att något sekundärfalliakttogs.<strong>D<strong>et</strong></strong> andra utbrott<strong>et</strong> skedde jämväl inom sagda län, nämligen den 23 febr.på gården Värmö 10 i Billeberga socken. Sjukdomen spred sig under denärmaste månaderna till 29 andra gårdar inom Billeberga och angränsandesocknar. <strong>D<strong>et</strong></strong> sist smittade ställ<strong>et</strong> blev den 22 april friförklarat.Smittspridningen vid d<strong>et</strong>ta utbrott skedde genom smitta från Teckomatorpsmejeri. Som ovan nämnts konstaterades d<strong>et</strong> första sjukdomsfall<strong>et</strong> den


10Tab. B.Smittade gårdar, antal värderade djur samt utb<strong>et</strong>alade ersättningarm. m.23 febr., dä sjukdomen iakttogs hos en gris, behäftad med klövlidande. Medanledning därav, att en del spädkalvar dagarna förut hastigt dött i traktenefter förtärande av mjölk frän nämnda mejeri, hade en del kalvkadaver förundersökning insänts till Malmöhus läns hushållningssällskaps laboratoriumi Malmö. Diagnosen blev där — särskilt med stöd av förändringarna i hjärtat— ställd till mul- och klövsjuka. Vid de undersökningar, som för<strong>et</strong>ogos föratt utröna, huru smittan förts till Teckomatorps mejeri, kom man till d<strong>et</strong> resultat,att sjukdomen i trakten förekommit redan före den 23 febr., då den somsagt iakttogs på gården Värmö 10. Vid konstaterand<strong>et</strong> av mul- cch klövsjukapå gården Värmö 6 den 29 febr. utreddes, att man redan den 15 eller1(3 i samma månad iakttagit munlidande hos <strong>et</strong>t par kor, av vilka en ävenhade haft sår på en spene. Att mejerismitta förelåg hade man med anled-


ning av de iakttagna apoplektiska dödsfallen hos kalvar redan frän börjanmisstänkt. Att så var fall<strong>et</strong> blev under de följande sjukdomsutbrotten uppenbart,enär kalvdöd eller sjukdomsfall bland svin i regel föregingo utbrottenhos nötkreatur.För den tredje epizootien kommer närmare redogörelse att lämnas i Medicinalstyrelsensårsberättelse ang. d<strong>et</strong> <strong>civila</strong> <strong>v<strong>et</strong>erinärväsend<strong>et</strong></strong> för år 1925.Så myck<strong>et</strong> torde emellertid här böra nämnas, att första fall<strong>et</strong> konstateradesden 8 nov. pä gården Ormastorp 8 i Ottarps socken av Malmöhus län, samtatt under denna epizooti, som fortgick även under år 1925, före <strong>1924</strong> årsutgång hade smittats 185 besättningar, av vilka 110 i Malmöhus, 66 i Kristianstads,5 i Halland och 4 i Kalmar län (på Öland).För sjukdomens bekämpande användes även d<strong>et</strong>ta år den s. k. stampingout-m<strong>et</strong>odenenligt den år 1922 tillämpade organisationen. Ben till Malmöförlagda särskilda v<strong>et</strong>erinär by rån förestods även nu av länsv<strong>et</strong>erinären OdertNilsson.Rörande djurens värdering, förrättad enligt K. brev<strong>et</strong> den 4 nov. 1921,hänvisas till Tab. €.11Tab. C. Tablå över de ersättningar, som utb<strong>et</strong>alades för de olika djurslagenvid mul- och klövsjukeutbrotten år <strong>1924</strong>.Rörande tillvägagångssätt<strong>et</strong> för sjukdomens bekämpande må ur länsv<strong>et</strong>erinärNilssons berättelse anföras följande.Omedelbart efter sjukdomsutbrott<strong>et</strong> eller senast dagen därefter ha polisförhörhållits. Med stöd av de beröringspunkter, som därvid framkommithava åtgärder vidtagits. Ställen, som varit i beröring med smittad gårdgenom mjölkleverans, foderleverans, djurberöring, personberöring med b<strong>et</strong>rädandeav d<strong>et</strong> smittade kostall<strong>et</strong> eller därigenom, att person från den smittadegården b<strong>et</strong>rätt främmande ladugård, hava misstänktförklarats. Ytligareberöringspunkter, såsom b<strong>et</strong>rädande av smittad gårds gårdsplan eller bonings-


12hus, har i regel föranl<strong>et</strong>t endast varskoende. Underrättelse om misstänktförklaringeller varskoende har såvitt möjligt sk<strong>et</strong>t omedelbart till respektivedjurägare eller därav berörda andra personer antingen genom översändandeav länsstyrelsens tryckta bestämmelser 1 eller genom meddelande per telefon.Där så kunnat ske hava respektive personer fått avgiva skriftligt erkännandeom mottagand<strong>et</strong> av dessa bestämmelser. Såsom regel kan sägas, attsamma dag polisförhör<strong>et</strong> hållits, hava också alla konstaterade beröringspunkteravstängts. Vidare har samtidigt desinfektionsorder tillställts djurägarna.Dessa order hava varierat efter beröringspunkternas art och beskaffenh<strong>et</strong>.Sålunda hava djurägare, vilka haft mjölkleverans gemensamtmed smittad gård, beordrats att omedelbart desinfektera mjölkvagn, mjölkkärloch platser där mjölkkärl förvarats. Dessutom har rengöring och kalkningi ladugårdarna, skurning av foderbord, skurning i boningshus, rengöringav ryktares och mjölkares kläder och skodon o. s. v. anbefallts, ochha dessa åtgärders efterlevnad övervakats av v<strong>et</strong>erinär. I handelsbodar,samlingslokaler, skolor m. fl., vilka lokaler hava haft utpräglad beröriDgmed smittad gård, har order givits om rengöring och i större fall om desinfektion.Slaktare, som haft beröring med smittad gård, hava isolerats, till dessderas lokaler och boningshus hunnit desinfekteras under v<strong>et</strong>erinäruppsikt.Kvarnar, spannmålsaffärer, garverilokaler, köttbesiktningslokaler, vilka haftberöring med smittat ställe, ha desinfekterats. Järnvägsvagn, som fraktatklövbärande djur från gård, som dagarna efteråt förklarats smittad, harunderkastats rengöring oeh desinfektion, likaså järnvägsvagn, som använtstill transport av för smitta av mul- och klövsjuka misstänkta djur. Kadaver,hudar efter i mul- och klövsjuka döda och nedslaktade djur hava uppsökts,värderats och oskadliggjorts. Halm, som ans<strong>et</strong>ts hava varit infekterad,har värderats och uppbränts. Djur, som till följd av b<strong>et</strong>äckning ellerannan beröring varit att döma som särskilt farliga, hava värderats för omedelbarnedslaktning.De i Teekomatorp bosatta v<strong>et</strong>erinärerna hava uppmanats att varje nattdesinfektera sina praktikkostymer genom formalinrökning. Vidare hava golveni trappuppgång, tambur och mottagningsrum varje morgon tvättats medformalinlösning.Särskild uppmärksamh<strong>et</strong> har giv<strong>et</strong>vis ägnats åt mejerier och mjölkleveranser.Så fort första fall<strong>et</strong> anmälts, desinfekterades Teckomatorps mejeri.Mejeriföreståndaren tillsades att noga tillse, att gällande mejeriföreskrifterefterlevdes såväl b<strong>et</strong>räffande själva mejeridriften som mjölkleveranserna i sinhelh<strong>et</strong>. Vederbörande polisuppsyningsman beordrades till mejeri<strong>et</strong> med order1 Vardagsrom, kök, ryktares och mjölkerskors bostäder skuras.Kläder och skodon, som använts i kostall<strong>et</strong>, skola rengöras. Tvättbara kläder bykas.Mjölkpallar oeh i kostall<strong>et</strong> använda redskap skola skaras i kokh<strong>et</strong> sodalut.Foderbord och stallinredning sknras noga med h<strong>et</strong> sodalut. <strong>D<strong>et</strong></strong>samma iakttages med väggarnasnedre partier.Kostall<strong>et</strong>s och svinhus<strong>et</strong>s golv rengöras och kalkas.Alla mjölkkärl skola omsorgsfullt rengöras och skållas,Mjölkbord<strong>et</strong> kalkas.


att övervaka mjölkens pastörisering samt gällande föreskrifters efterlevnadKontrollassistentverksamh<strong>et</strong>en inställdes inom de gårdar, som levererat mjölktill Teckomatorps mejeri. Efter hand som sjukdomen spred sig, för<strong>et</strong>ogs enahandaåtgärder b<strong>et</strong>räffande samtliga omkringliggande mejerier.Redan den 25 på eftermiddagen började misstanke väckas, att man hadeatt göra med en större mejerismitta, och efter framställning till Medicinalstyrelsengavs order, att Teckomatorps mejeri skulle stängas under tre dagarstid. <strong>D<strong>et</strong></strong> framgick emellertid, att mejerismittan haft svårare följder, än mankunnat vänta. Sjukdomsutbrott, huvudsakligast på kalvar och svin, inrapporteradesdagligen, <strong>et</strong>t sextiotal leverantörer voro misstänktförklarade pågrund av gemensam mjölkleverans med smittade gårdar, och man kund<strong>et</strong>ydligt spåra, hur sjukdomen spred sig hos vissa mjölkleverantörer. Dessutomvoro <strong>et</strong>t 20-tal leverantörer misstänktförklarade på grund av andra orsaker.<strong>D<strong>et</strong></strong> syntes därför omöjligt att tillåta mejeridriftens återupptagande efterde tre dagarnas förlopp, varför förnyad framställning gjordes till Medicinalstyrelsen.Mejeri<strong>et</strong> hölls därför stängt ytterligare tre dagar, därefter ytterligar<strong>et</strong>re dagar och, då nya fall åter inträffade, ytterligare två dagar, tillsammanselva dagar.Då driften den 8 mars återupptogs, utfärdade länsstyrelsen i Malmöhuslän följande föreskrifter att lända till efterrättelse: »<strong>D<strong>et</strong></strong> åligger mejeri<strong>et</strong>sföreståndare att noga tillse, att ingen mjölkleverans äger rum till mejeri<strong>et</strong>från misstänktförklarad gård (skulle så vara förhålland<strong>et</strong>, återgår mjölkskjutsenomedelbart till den misstänktförklarade gården och kvarstår där förnödiga åtgärders vidtagande; anmälan om förhålland<strong>et</strong> göres omedelbart tillv<strong>et</strong>erinärbyrån i Malmö); att särskild person anställes, som kalkar samtligamjölkkärl, innan de föras inom mejeri<strong>et</strong>s område; att mjölkkuskarna ej fålämna mjölkvagnarna; att mjölkvagnarna noggrant kalkas, innan mjölk frånmejeri<strong>et</strong> pålastas; att frän mejeri<strong>et</strong> inga mjölkkärl utlämnas med mindre, änatt dessa efter mjölkens utlämnande desinfekteras in- och utvändigt med h<strong>et</strong>lut eller ånga samt därefter utvändigt bestrykas med kalkmjölk (1:20); attpastöriseringen noga iakttages och övervakas av polisman, vilken icke fårlämna pastören under pågånde drift; att övriga åtgärder övervakas av länspolisen.»Även för närliggande mejerier hava åtgärder vidtagits.På grund av att i samband med sjukdomsutbrotten så talrika beröringspunkterförefunnits, blev d<strong>et</strong> nödvändigt att stänga folk- och småskolor itrakten. Likaså inställdes gudstjänsten tillsvidare i en del församlingarskyrkor. Dessutom har länsstyrelsen förbjudit offentliga sammankomsterävensom biograf- och teaterföreställningar samt andra offentliga nöjestillställningarinom Billeberga och närgränsande socknar.Länsstyrelsen har dessutom utfärdat särskilda bestämmelser för lösgåendehundar.Alldenstund sjukdomsutbrotten inträffade vid den tid på år<strong>et</strong>, då kreatursauktionernasom bäst pågingo, var d<strong>et</strong> erforderligt att ägna d<strong>et</strong>ta kapitel enalldeles särskild uppmärksamh<strong>et</strong>. Då <strong>et</strong>t inställande av auktionerna i sinf3—260483. Civila <strong>v<strong>et</strong>erinärväsend<strong>et</strong></strong> ar <strong>1924</strong>.13


14helh<strong>et</strong> inom »smittade» och kringliggande socknar icke kunde tänkas genomförbartav ekonomiska skäl, gav länsstyrelsen resp. landsfiskaler i uppdragatt noga följa utlysta eller på annat sätt tillkännagivna auktioner samt atttill länsstyrelsen inkomma med rapporter, därest auktionsförhållande pågrund av gårdens läge till smittad eller smittade gårdar skulle kunna ansesvara särskilt farligt. Vidare ålades landsfiskalerna att underrätta länsstyrelsenom torgdagar till vilka klövbärande djur bruka föras. Dessutom förbjödostillförsel av klövbärande djur till torghandel i Tågarp samt till marknadi Lund, Landskrona och Eslöv.Utförselförbud innefattande förbud mot utförsel av klövbärande djur m. m.utfärdades för en del socknar.Helt naturligt blev d<strong>et</strong> nödvändigt att bevilja licenser. Med anledninghärav utarb<strong>et</strong>ades i länsstyrelsen riktlinjer efter vilka licensansökningarnaskulle beviljas. Bestämmelserna gingo i huvudsak ut på, att, då utförselnskulle ske från socknar, inom vilka fall av mul- och klövsjuka inträffat,v<strong>et</strong>erinärbesiktning skulle äga rum å alla klövbärande djur å ställ<strong>et</strong> omedelbartföre transporten, samt att djuren vid framkomsten ställdes under 11dagars karantän, därest d<strong>et</strong> gällde att föra djuren utanför d<strong>et</strong> i sin helh<strong>et</strong>spärrade områd<strong>et</strong>, varefter ny v<strong>et</strong>erinärbesiktning skulle äga rum. Desinfektionav järnvägsvagnar, bilar eller övriga transportredskap, som tagits ibruk för transport, skulle verkställas. Grällde d<strong>et</strong> åter transport av djurfrån socknar, varest int<strong>et</strong> fall av mul- och klövsjuka inträffat, skulle besiktningen,därest transporten avsåg omedelbar nedslaktning, kunna äga rum ånärmaste järnvägsstation c medelbart före djurens inlastning i järnvägsvagn.För alla licenser gällde fordonens desinfektion, och licenserna meddelades endastunder villkor, att gården icke vore eller till blivande avsändningsdagbleve misstänktförklarad, samt att int<strong>et</strong> nytt fall av mul- och klövsjuka inträffatinom den socken, varifrån transporten skulle ske.Vid friande av misstänktförklarade gårdar har en avvikelse från hittillstillämpade tillvägagångssätt måst för<strong>et</strong>agas. Regel har förut varit, att gårdar,misstänktförklarade på grund av personberöring eller på grund avmjölkleverans, friförklarats på 12:e dagen efter beröringstillfäli<strong>et</strong>, sedan besättningendagen dessförinnan undersökts av v<strong>et</strong>erinär.Endast i d<strong>et</strong> fall att »farligare djurberöring ägt rum med smittad gårdhar friförklaring ägt rum på 15:e dagen.Under denna epizooti har d<strong>et</strong> emellertid visat sig, att sjukdomsutbrott pågrund av mjölkleverans inträffat senare än efter den ll:e dagen räknat frånkänd beröringstidpunkt. <strong>D<strong>et</strong></strong> har därför blivit nödvändigt att kvarhålla demjölkleverantörer, som fått till sig skummjölk samtidigt med redan smittadgård, såsom misstänkta längre tid än här ovan angivits, under d<strong>et</strong> att sådanagårdar, som misstänktförklarats i anledning av personberöring, friförklaratsi vanlig ordning.Med anledning därav att <strong>et</strong>t femtiotal leverantörer, de flesta innehavareav mindre hemman, på d<strong>et</strong>ta sätt måst kvarstå misstänktförklarade utöverovan nämnd och förut tillämpad maximitid, gjordes framställning om extra


ersättning på grund av mjölkförlust, räknat fr. o. m. femtonde dagen efteravstängningen eller fr. o. m. den 9 mars; ersättningen skulle utgå med 10öre pr kilo, och januari månads mjölkleverans skulle läggas till grund förersättningen. Meddelanden ingingo från K. Medicinalstyrelsen, att <strong>et</strong>t anslagav högst 3 000 kr. beviljats för ändamål<strong>et</strong>. De leverantörer, som hade försäkratemot mjölkförlust, skulle undantagas.B<strong>et</strong>räffande friförklaringen av de misstänkta gårdarna har efter samrådmed Medicinalråd<strong>et</strong> Kjerrulf den ändringen vidtagits, att ingen v<strong>et</strong>erinärbesiktningägt rum dagen förut. <strong>D<strong>et</strong></strong> ansågs nämligen vara förenat medalltför stor risk att låta v<strong>et</strong>erinär under lopp<strong>et</strong> av två dagar resa omkringpå <strong>et</strong>t 50-tal ställen och göra undersökningar, då fara för smittans spridandegenom v<strong>et</strong>erinären kunde tänkas föreligga. Djurägarna hava frigivits, efteratt dagen före eventuell friförklaring tillställt v<strong>et</strong>erinarbyrån i Malmö <strong>et</strong>t påheder och samv<strong>et</strong>e utfärdat intyg, att besättningen vore frisk.De varskodda gårdarna hava friats på sedvanligt sätt 11 dagar efter beröriDgstillfäll<strong>et</strong>efter avgiv<strong>et</strong> intyg på heder och samv<strong>et</strong>e, att alla klövbärandedjur vid intyg<strong>et</strong>s avgivande vore fullt friska.Utav misstänktförklarade gårdar smittades sedan 19 stycken.Genom utdrag av leveransjournalen vid Teckomatorps mejeri påvisades,att fem mjölkleverantörer, hos vilka sjukdomen utbrutit, ' strax före sjukdomsutbrott<strong>et</strong>haft minskad mängd leveransmjölk.Omkostnaderna för farsotens bekämpande uppgingo till 923 211-72 kr., sålundafördelade:15På grund av de smittade gårdarnas läge kunde ingen besättning föras tillslakthus i och för kött<strong>et</strong>s tillvaratagande.För förseelse mot givna föreskrifter hava anställts följande antal åtal:i Malmöhus län: för överträdelse av d<strong>et</strong> s. k. ladugårdsförbud<strong>et</strong> 51 personer,av vilka 49 blivit dömda till böter mellan 30 och 60 kr., samt för överträdelseav pastöriseringspåbud<strong>et</strong> 3 personer, vilka blivit ådömda böter tillbelopp mellan 75 och 300 kr.;i Kristianstads län: för överträdelse av pastöriseringspåbud<strong>et</strong> 29 personer,samtliga dömda till böter om 10—150 kr.1Enligt från år<strong>et</strong>s början intill höstutbrotten 8 /11 till Medicinalstyrelsen inkomna och likvideraderäkningar.


16b. Föreskrifter till förhindrande av mul- och klövsjukans införande till ellerspridande inom rik<strong>et</strong> samt i samband därmed stående bestämmelser.Förutom en del under tidigare epizootier utfärdade K. kung. och av vederbörandemyndigh<strong>et</strong>er utgivna föreskrifter hava nedanstående bestämmelsermeddelats att lända till efterrättelse i här åsyftade hänseende.Av K. Maj:t utfärdade kungörelser:den 30 nov. 1928 kung. med bestämmelser att iakttagas vid införsel frånland eller del därav, som förklarats smittat av smittsam mul- och klövsjuka,av fodermedel, spannmål, frö, potatis och levande växter (n:r 417);den 30 nov. 1923 skrivelse ang. bemyndigande för Medicinalstyrelsen attvid utförsel över Trälleborg medelst ångfärja av hästar och svin, vilka ijärnvägsvagn ankommit dit, medgiva dispens frän vissa villkor för utförseln(418);den 17 jan. <strong>1924</strong> kung. om upphävande av kungörelsen den 13 okt. 1922(n:r 490) ang. inskränkt tillämpning tillsvidare av kungörelsen den 14 jan.1921 (n:r 5) ang. förbud mot utförsel av klövbärande djur och hästar samtkött av sådana djur till av smittsam mul- och klövsjuka smittat land (3);den 23 maj <strong>1924</strong> kung. ang. förbud mot utförsel av klövbärande djur ochhästar samt kött av sådana djur till av smittsam mul- och klövsjuka smittatland (163);den 24 okt. <strong>1924</strong> kung. ang. förbud mot användande av person, som inkommitfrån land, smittat av smittsam mul- och klövsjuka, såsom vårdareav klövbärande djur (454);den 31 okt. <strong>1924</strong> kung. om ändrad lydelse av 2 och 4 §§ i kungörelsenden 23 maj <strong>1924</strong> (n:r 1(53) ang. förbud mot utförsel av klövbärande djur ochhästar samt kött av sådana djur till av smittsam mul- och klövsjuka smittatland (464);den 21 nov. <strong>1924</strong> kung. dels ang. befogenh<strong>et</strong> för länsstyrelse att vidutbrott av smittsam mul- och klövsjuka utfärda förbud mot utförande avklövbärande djur m. m. från visst område inom län<strong>et</strong>, dels ock ang. visseftergift från gällande föreskrifter rörande organtvång vid köttbesiktning(488);den 21 nov. <strong>1924</strong> kung. ang. rengöring och desinfektion i vissa fall avautomobil, som använts för transport av klövbärande djur (489);den 28 nov. <strong>1924</strong> kung. ang. förbud mot utförande av klövbärande djurm. m. från Malmöhus län samt viss eftergift i samband därmed från gällandeföreskrifter rörande organtvång vid köttbesiktning (493);den 12 dec. <strong>1924</strong> kung. med vissa föreskrifter rörande inskränkningar itillträde till ladugård, stall eller annat rum, där kreatur eller foder förvaras(498);den 12 dec. <strong>1924</strong> kung. ang. förbud mot användande i vissa fall av begagnadefrån ntland<strong>et</strong> inkomna säckar (508).


17Av K. Maj:t utfärdade brev:den 12 jan. ang. tillstånd för andelssvinslakteri<strong>et</strong> i Rönne å Bornholm attöver Sverige transportera fläsk till England m. m.;den 17 jan. ang. undantag i vissa fall frän tillämpning av kung. den 14jan. 1921 ang. förbud mot utförsel av klövbärande djur och hästar samt köttav sådana djur till av mul- och klövsjuka smittat land;den 19 jan. ang. bemyndigande för länsstyrelsen i Malmöhus län att utfärdaförbud mot utförsel av klövbärande djur m. m. från viss ort eller visstområde inom län<strong>et</strong> till annan ort inom Skåne;den 19 jan. ang. d:o i Kristianstads län att utfärda d:o;den 7 febr. ang. åtgärder, som på grund av den med mul- och klövsjukanförbundna smittfaran må påkallas med avseende å försäljning och export avkreatur, kött och fläsk;den 15 febr. ang. tillstånd för andelssvinslakteri<strong>et</strong> i Rönne â Bornholm attöver Sverige transportera nyslaktade svin m. m. till Köpenhamn;den 7 mars ang. disposition av arméns manskap och hästar vid bekämpandeav mul- och klövsjuka;den 7 mars ang. förbud mot införsel från av mul- och klövsjuka smittatland av vissa varor i järnvägsvagn;den 7 mars ang. anställande av ytterligare extra v<strong>et</strong>erinärer för bekämpandeav mul- och klövsjuka;den 14 mars ang. skyldigh<strong>et</strong> för examinerad v<strong>et</strong>erinär, som fullgör föreskrivenassistenttjänstgöring, att deltaga i bekämpande av kreatursfarsot;den 21 mars ang. utfärdande av ursprungseertifikat vid utförsel till Norgeav gräs, hö och halm;den 28 mars ang. godkännande av Medicinalstyrelsens åtgärd att medgivaersättning åt djurägare för liden förlast å mjölk i anledning av mul- ochklövsjukas uppträdande;den 25 april ang. bemyndigande för Medicinalstyrelsen att tillsvidare meddelatillstånd till utförsel av klövbärande djur och hästar till av smittsammul- och klövsjuka smittat land;den 2 maj ang. förslag i fråga om försäkring mot förlust vid inträffandesmittsam mul- och klövsjuka;den 27 juni ang. undantag i vissa fall från tillämpningen av kung. den23 maj <strong>1924</strong> angående förbud mot utförsel av klövbörande djur och hästarsamt kött av sådana djur till av smittsam mul- och klövsjuka smittatland;den 24 okt. angående ändrade bestämmelser b<strong>et</strong>räffande värdering av djur,angripna av eller misstänkta för smittsam mul- och klövsjuka;den 28 nov. ang. disposition av arméns manskap och hästar vid bekämpandeav mul- och klövsjuka.


18Av Medicinalstyrelsen utfärdade kungörelser och cirkulär:den 6 febr. cirkulär till samtliga v<strong>et</strong>erinärer ang. visst tillägg till Styrelsensråd och anvisningar för v<strong>et</strong>erinärer vid bekämpande av smittsammul- och klövsjuka den 4 okt. 1921;den 24 okt. cirkulär till samtliga v<strong>et</strong>erinärer i rik<strong>et</strong> ang. vissa symtomvid mul- och klövsjuka;den 31 okt. kung. med närmare föreskrifter om vad den har att iakttaga,som vill till vårdare av klövbärande djur använda person från land, smittatav smittsam mul- och klövsjuka m. m.;den 2 dec. kung. med närmare föreskrifter ang. rengöring och desinfektionav automobil, som använts för transport av klövbärande djur.Av Medicinalstyrelsen utfärdade skrivelser:Styrelsen för<strong>et</strong>og de vid tidigare utbrott vanliga åtgärderna samt avlätbl. a. följande skrivelser:den 19 jan. till länsstyrelsen i Malmö ang. utförsel av klövbärande djurfrån marknadsplatserna i Malmö och Hälsingborg till offentl. slakthusen iStockholm och Göteborg;den 21 jan. till länsstyrelsen i Malmö ang. påpekande i pressen av »ladugårdsförbud<strong>et</strong>»m. m.;den 21 jan. till länsstyrelsen i Malmö remiss ang. framställning rörandefortsättning under vissa villkor av inregistreringsverksamh<strong>et</strong>en för nötkreaturi stambok;den 29 mars till länsstyrelsen i Malmö ang. anställande av åtal för överträdelseav »ladugårdsförbud<strong>et</strong>»;den 15 april till länsstyrelsen i Mariestad ang. åtgärd i anledning av tilllän<strong>et</strong> inresta utländska kreatursskötare;den 30 april till länsstyrelserna i Malmö och Kristianstad, ang. skyldigh<strong>et</strong>för mejeri att anmäla, om mjölkmängden från leverantör nedgått;den 18 okt. till järnvägsstyrelsen med yttrande ang. väckt förslag omatt med från Danmark ankomna styckegodsvagnar skulle följa intyg om förevarans inlastande verkställd desinfektion;den 22 nov. till K. Maj:t ang. förbud att till förekommande eller botandeav mul- och klövsjuka inleda behandling av djur;den 24 nov. till järnvägsstyrelsen ang. verkställd inspektion i fråga omutförand<strong>et</strong> av desinfektion i visst fall av järnvägsvagn;den 8 dec. till järnvägsstyrelsen ang. anslående å statsbanestationer avpublikationen »Råd ang. smittsam mul- och klövsjuka»;den 8 dec. till svenska järnvägsföreningens styrelse ang. d:o;den 13 dec. till länsv<strong>et</strong>erinären O. Nilsson ang. persondesinfektion;den 16 dec. till länsstyrelsen, Malmö, ang. anställande av kontrollantervid pastöriseringsapparaten i vissa mejerier;


den 19 dec. till tillsyningsmannen vid mejerierna i Malmö ang. ersättningför oftare provtagningar vid mejerierna;den 30 dec. till länsstyrelsen i Kristianstad ang. anställande av kontrollantervid pastöringsapparaten i vissa mejerier.2. Mjältbrand.Antal<strong>et</strong> år <strong>1924</strong> inträffade dödsfall i mjältbrand var 156 mot 131 år 1923.19Av de år <strong>1924</strong> döda djuren voro 147 nötkreatur, 3 hästar, 4 svin och 2 får.Av Tab. D framgår att sjukdomen icke förekommit inom tre län. <strong>D<strong>et</strong></strong>största antal<strong>et</strong> smittade besättningar (35) finner man i Malmöhus län.Sammanlagt förekom mjältbrand inom 153 [120] besättningar.Av ïab. E framgår, att de flesta mjältbrandsfallen inträffade under apriloch december månader, vardera med 16 smittade besättningar. Minsta antal<strong>et</strong>fall förekom under januari och augusti månader vardera med 7 besättningarsmittförklarade.Tab. D. Förekomsten av mjältbrand inom de olika länen år <strong>1924</strong> jämteöversikt för åren 1911—1923.Tab. E. Förekomsten av mjältbrand och frasbrand under de olikamånaderna av år <strong>1924</strong>.


20Antal landskommuner, inom vilka mjältbrand förekommit, var 135 eller 5.7 %av Sveriges 2369 landskommuner.För äldre år må angivas följande jämförels<strong>et</strong>al:Inom 13 [7] kommuner uppträdde sjukdomen inom 2 besättningar.Mjtiltbrandens utbredning under de olika kvartalen gestaltar sig så, attunder 2:a kvartal<strong>et</strong> d<strong>et</strong> största antal<strong>et</strong> besättningar eller 44 [49] nysmittatssamt under l:a, 3:e och 4:e kvartalen resp. 29, 42 och 38 [20, 35 och 16].Av v<strong>et</strong>erinärernas rapporter framgår, att 23 [19] av de i mjältbrand dödadjuren störtat ute på b<strong>et</strong>e.Vad angår orsaken till mjältbrandsutbrotten, så har denna endast sällankunnat av v<strong>et</strong>erinärerna konstateras. Bland uppgivna och antagna orsakernämnas i rapporterna utländskt v<strong>et</strong>ekli, mjöl och foderkakor, foderhalm, förorenatdricksvatten o. s. v. Dessutom påpekas smitta från föregående mjältbrandsfallå samma gård eller b<strong>et</strong>esmark.Kött efter i mjältbrand sjukt eller dött djur har i tre fall torgförts förförsäljning till människoföda och därför beslagtagits.V<strong>et</strong>erinärernas rapporter omnämna 2 [1] fall av mjältbrand, som överförtspå människor.Av v<strong>et</strong>erinärer ha tillsammans för<strong>et</strong>agits 287 [250] tjänsteresor för mjältbrand(se Tab. a).Följande sjukdomar, som misstänkts vara mjältbrand, hava i nedanståendeantal fall givit anledning till tjänsteresa av v<strong>et</strong>erinär:3. Frasbrand.Antal<strong>et</strong> anmälda dödsfall av denna sjukdom var 72 mot 53 under 1923.De 72 döda djuren voro nötkreatur. Sammanlagt förekom sjukdomen inom72 [51] besättningar. Av dessa tillhörde de flesta eller 31 Kalmar län.Därnäst förekommo de flesta fallen inom Jönköpings län. Se Tab. F. AvTab. E framgår, att de flesta besättningar smittades under juli och augustimånader.Antal landskommuner, inom vilka frasbrand förekommit, var 53 eller 2 - 2 %av Sveriges 2 369 landskommuner.


För äldre år må angivas följande jämförels<strong>et</strong>al:21Tab. F. Förekomsten av frasbrand inom de olika länen år <strong>1924</strong> jämteöversikt för åren 1913—1923.4. Svinsjuka.Sjuk­Av Tab. G framgår att under år<strong>et</strong> 20 [44] besättningar smittats.domen har under år<strong>et</strong> föranl<strong>et</strong>t 123 [176] tjänsteresor av v<strong>et</strong>erinär.I 3 kommuner uppträdde sjukdomen inom 2 besättningar, i 3 kommunerinom 3 besättningar och i 1 kommun inom 8 besättningar.B<strong>et</strong>räffande sjukdomens förekomst under de olika kvartalen, så smittadesunder 3:e kvartal<strong>et</strong> de flesta besättningar eller 35 [18] samt under l:a,2:a och 4:e resp. 9, 9 och 19 [5, 15 och 15] besättningar.Under b<strong>et</strong>esgång störtade 16 [19] av frasbrand angripna djur.Av v<strong>et</strong>erinärer ha tillsammans för<strong>et</strong>agits 139 [123] tjänsteresor för frasbrand.5. Rödsjuka.Från länsstyrelserna i rik<strong>et</strong> har till Medicinalstyrelsen under år<strong>et</strong> anmälts,att fall av akut rödsjuka förekommit inom 19 [27] svinbesättningar. Sjukdomenhar föranl<strong>et</strong>t 47 [55] tjänsteresor av v<strong>et</strong>erinär.


22Tab. G. Förekomsten av svinsjuka inom de olika länen år <strong>1924</strong>.6. Smittsam kastning hos häst i Skaraborgs län.Denna sjukdom, som utbröt år 1920, har alltjämt gått tillbaka och kannästan anses hava upphört.Under år<strong>et</strong> hava endast 3 besättningar förklarats smittade.7. Tuberkulos hos nötkreatur.Av statsmedel utb<strong>et</strong>ald ersättning för på grund av juvertuberkulos nedslaktadekor angives i nedanstående tabell:Av år <strong>1924</strong> ersatta 91 [76]- kor blevo 43 [29] helt och 15 [22] delviskasserade. Övriga 33 [25] godkändes till människoföda efter frånskiljandeav juver m. m.Ersättningen för de helt kasserade uppgick i medeltal till kr. 127.94 [132.00]Ersättningen för de delvis kasserade uppgick i medeltal till kr. 42.09 [49. 29 ]Ersättningen för de godkända kasserade uppgick i medeltal till kr. 36.63 [33.05]


Antal<strong>et</strong> för juvertuberkulos nedslaktade kor inom de olika länen framgårav följande tabell:23Till v<strong>et</strong>erinärhögskolans bakteriologiska avdelning och. efter den 1 nov.1911 till statens v<strong>et</strong>erinärbakteriologiska anstalt hava för undersökning påtuberhelbaciller i juver och juversekr<strong>et</strong> under nedannämnda år insänts följandeantal prov:Av de år <strong>1924</strong> insända 1 366 mjölkproven innehöllo 107 eller 7-8 % tuberkelbaciller.Aren 1923—1910 voro motsvarande tal i ordning följande: 7-5, 84,6-3, 6-3, 7-8, 8-2, 16-7, 16-i, 21-s, 22-7, 19-7, 19, 19-5, 18-6.Vid undersökningar hava för övrigt i proven anträffats:1 B<strong>et</strong>räffande motsvarande uppgifter för vartdera av åren 1898-—19-2 hänvisas till årsberättelserna föråren 1904, 1907, 1917 och 1922. Quant aux chiffres correspondants pour les années 1898—1922 voirles rapports des années 1904, 1907, 1917 <strong>et</strong> 1932.2 Som ersättning ej erhållits eller begärts för alla rapporterade, bevisligen nedslaktade tor, överensstämmaej slutsummorna i denna och föregående tabell.3 B<strong>et</strong>räffande motsvarande uppgifter för vartdera av åren 1898—1917 hänvisas till årsberättelsen för år1917. Pour les chiffres correspondants des années 1898—1917 voir le rapport de l'année 1917.


24I 121 fall, då d<strong>et</strong> vid den mikroskopiska undersökningen av mjölken ejkunnat påvisas några tuberkelbaciller, men d<strong>et</strong> ändock fanns anledning misstänka,att juvertuberkulos kunde föreligga, hava ympförsök för<strong>et</strong>agits å marsvin.Därvid erhölls 28 gånger positivt resultat.B<strong>et</strong>räffande tuberkulosen i övrigt hos nötkreatur oeh de åtgärder, somblivit vidtagna till förekommande och hämmande av denna sjukdom, hänvisastill den av lantbruksstyrelsen härom avgivna berättelsen.I sammanhang med här avhandlade sjukdomar meddelas redogörelse förförekomsten av infektiös anämi hos häst samt smittsam kastning hos nötkreatur.8. Infektiös anämi hos häst.De i Medicinalstyrelsens årsberättelse för år 1921 omnämnda, av statensv<strong>et</strong>erinärbakteriologiska anstalt omhänderhavda undersökningar b<strong>et</strong>räffandesjukdomen infektiös anämi hos häst hava fortgått under innevarande år.På anstalten hava under år<strong>et</strong> undersökts blodprov från 258 hästar, avvilka 63 hästar i 63 besättningar befunnits smittade av sjukdomen medfördelning länsvis på följande sätt: Värmlands län 1 fall, Kopparbergs 4,Gävleborgs 5, Västernorrlands 10, Jämtlands 26, Västerbottens 14 och Norrbottenslän 3.9. Smittsam kastning hos nötkreatur.I v<strong>et</strong>erinärernas årsberättelser äro av denna sjukdom upptagna 5 494 fallinom 833 besättningar. Se i övrigt Tab. 3.På statens v<strong>et</strong>erinärbakteriologiska anstalt hava under år<strong>et</strong> undersökts 871blodprov, av vilka 537 visade reaktion.Förslagsanslag<strong>et</strong> till förekommande och hämmande av smittsamma sjukdomarbland husdjuren, vilk<strong>et</strong> jämlikt riksdagens beslut år 1913 utgår med50 000 kr. årligen, har under år <strong>1924</strong> haft att täcka följande utgiftsposter:I december månad bokförda inkomster av försålda nötkreatur från av mulochklövsjuka smittade kreatursbesättningar uppgingo till kr. 233 890'90, vilk<strong>et</strong>belopp icke avdragits här ovau.


25IV. Karantänsväsend<strong>et</strong>.Jämlikt föreskrifterna i § 4 mom. 1 av kungl. kungörelsen den 9 december1898 ang. vad iakttagas bör till förekommande av smittsammahusdjurssjukdomars införande i rik<strong>et</strong>, utfärdade Medicinalstyrelsen den 2januari <strong>1924</strong> kungörelse, att införsel sjöledes av idisslande djur, svinkreatur ochdjur hörande till hästsläkt<strong>et</strong> finge äga rum till följande städer i rik<strong>et</strong>, nämligen:Göteborg, Haparanda, Hälsingborg, Härnösand, Landskrona, Malmö,Stockholm, Sundsvall, Umeå och Örnsköldsvik.V. Sveriges import och export av kreatur.Se härom Sveriges officiella statistik: Handel.VI. Köttkontrollen.1. Offentliga slakthus.Antal<strong>et</strong> under år<strong>et</strong> inom land<strong>et</strong> befintliga offentliga slakthus utgjorde8, nämligen slakthusen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Eskilstuna, Linköping,Karlskrona, Hälsingborg och Norrköping. Några nya offentligaslakthus hava icke under år<strong>et</strong> tillkommit. Se i övrigt tabellavd.2. Kommunala köttbesiktningsbyråer.Köttbesiktningstvång var vid år<strong>et</strong>s slut gällande uti 62 samhällen. Uti31 av dessa tillämpades jämväl s. k. organtvång. Antal<strong>et</strong> under år<strong>et</strong> nytillkomnasamhällen med köttbesiktningstvång var 8, nämligen Boden, Hässleholm,Kumla, Nybro, Sundbyberg, Sävsjö, Södertälje och Torsås. FörHässleholm, Kumla ocb Torsås stadgades vid köttbesiktningstvång<strong>et</strong>s ikraftträdandejämväl organtvång. Se i övrigt tabellavd.3. Exportslakterier.Såsom exportslakterier voro vid år<strong>et</strong>s utgång 28 slakterier ställda underoffentlig kontroll. Av dessa har d<strong>et</strong> i Sävsjö belägna, B,. Sörensen tillhörigaslakteri<strong>et</strong> under år<strong>et</strong> blivit av Medicinalstyrelsen godkänt som exportslakteri.Se i övrigt tabellavd.


264. Andra enskilda, under offentlig kontroll ställda slakteriinrättningar.Några dylika finnas f. n. ej.5. Köttimporten.Vid år<strong>et</strong>s slut hade 38 samhällen vidtagit åtgärder för erhållande av tillståndatt införa köttvaror och djurf<strong>et</strong>t nämligen: Eskilstuna, Falun, Gävle,Göteborg, Halmstad, Haparanda, Hudiksvall, Hälsingborg, Härnösand, Jönköping,Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Landskrona, Linköping,Luleå, Malmö, Norrköping, Oskarshamn, Piteå, Skellefteå, Stockholm,Sundsvall, Söderhamn, Sölvesborg, Trälleborg, Umeå, Uppsala, Varberg, Västervik,Västerås, Ystad, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund och Storlien (sistnämndasamhälle endast för införsel av torrsaltat amerikanskt fläsk). Se iövrigt Tab. 16.6. Köttexporten.a. I allmänh<strong>et</strong>.Vid offentliga slakthus och under offentlig kontroll ställda exportslakterierhava under år<strong>et</strong> till utförsel ur rik<strong>et</strong> godkänts 22145 457 kg. kött,varav 4 651978 kg. vid offentliga slakthus och 17 493 479 kg. vidunderoffentlig kontroll ställda slakterier. <strong>D<strong>et</strong></strong> till utförsel godkända kött<strong>et</strong> utgjordesav 2 480 882 kg. färskt kött i vanlig bemärkelse, 9 603 686 kg. »bacon>samt 1 568 281 kg. kött av andra slag och slaktavfall. Närmare uppgifterlämnas i Tab. 17.b. Till Norge.Från 7 [7] personer (icke v<strong>et</strong>erinärer), vilka jämlikt föreskrifterna i 2 §av K. kung. den 15 december 1922 (n:r 576) angående kontroll vid utförselav färskt kött till Norge och Finland äro berättigade att avgiva bevis vidutförsel av dylikt kött, hava inkommit rapporter för under år <strong>1924</strong> för<strong>et</strong>agnabesiktningar. Rapporterna äro avgivna av 2 [2] tullförvaltare och 5 [5] gränsstationsföreståndare.Av rapportgivarna ha under år<strong>et</strong> besiktigats 366 [339}nötkött, 2 316 [2 126] kalvkött, 1 277 [1 023] farkött, 362 [398] kött av svinoch 2 [14] hästkött.7. Statsinspektionen över köttkontrollen.Under år<strong>et</strong> till Medicinalstyrelsen inkomna månadsrapporter från offentligaslakthus, köttbesiktningsbyråer samt under offentlig kontroll ställda slakterierhava genomgåtts och granskats.Månadsrapporterna hava givit anledning till anmärkning i sammanlagt37 fall, varav 1 fall rört rapport från offentligt slakthus, 13 fall rapporterfrån köttbesiktningsbyråer och 23 fall rapporter från under offentlig kontrollställda slakterier. Arsredogörelserna hava givit anledning till anmärkning


i 32 fall, varav 16 fall b<strong>et</strong>räffande rapporter från köttbesiktningsbyråer och.16 fall b<strong>et</strong>räffande rapporter från under offentlig kontroll ställda slakterier.Av inspektören under år<strong>et</strong> för<strong>et</strong>agna tjänsteresor uppgå till 21.Avsyning har under år<strong>et</strong> verkställts å tvenne slakterier, avsedda att ställasunder offentlig kontroll. Endast d<strong>et</strong> ena av dessa slakterier har sedermeragodkänts som exportslakteri nämligen Rudolf Sörensens i Sävsjö belägnaslakteri.Avsyning har verkställts å ändrings- och tillbyggnadsarb<strong>et</strong>en vid <strong>et</strong>toffentligt slakthus och <strong>et</strong>t exportslakteri.Inspektioner hava förrättats å 2 offentliga slakthus, 30 köttbesiktningsbyråeroch 11 under offentlig kontroll ställda slakterier. Nämnda köttbesiktningsanstalterhava under år<strong>et</strong> inspekterats endast en gång vardera,vadan således sammanlagda antal<strong>et</strong> inspektioner är 43.Nedan ges en översikt av vid inspektionerna framställda anmärkningar.På grund av de verkställda inspektionerna har Medicinalstyrelsen avlåtitskrivelser till <strong>et</strong>t antal av sammanlagt 11, varav på grund utav inspektionav köttbesiktningsbyråer 8 och under offentlig kontroll ställda slakterier 3.Till inspektören hava under år<strong>et</strong> inkommit 498 diarieförda ärenden.Antal<strong>et</strong> avlåtna tjänsteskrivelser (brev m. m.) utgjorde 622.Under tiderna mellan inspektionsresorna har inspektören såsom föredragandei Medicinalstyrelsen handlagt slakthus- och köttbesiktningsärenden.Härvid hava handlagts 781 diarieförda ärenden. Av inspektören förberedda,från Styrelsen utgående skrivelser uppgingo till <strong>et</strong>t antal av 1 783.27


28Tabellarisk översikt över gjorda anmärkningar.


Tab. 1. V<strong>et</strong>erinärer och v<strong>et</strong>erinärbefattningar, länsvis, d. 31 dec. <strong>1924</strong>.29Anm. Då flera av ovan upptagna v<strong>et</strong>erinärbefattningar innehavas av samma person, kan antal<strong>et</strong> befattningarej överensstämma med antal<strong>et</strong> tjänstev<strong>et</strong>erinärer.1Vid v<strong>et</strong>eri när högskolan examinerade. Bland de legitimerade även medräknade 7, som ej fullgjortföreskriven assistenttjänstgöring och därför ej ännu legitimerats. — 2 Examinerade vid Skara v<strong>et</strong>erinärinr.före år 1890 eller i utland<strong>et</strong>; viss kompl<strong>et</strong>teringskurs genomgången vid v<strong>et</strong>erinärhögskolan i Stockholm av22 st. Examen à Vinstitut de Skara ou à l'étranger. — 3 Praticiens. — 4 Non praticiens. — 5 Engagésà VAdministration <strong>et</strong> à Vinstitut bactériologico-vétérinaire de VEtat ainsi que professeurs. — 6 Därav 18lärare samt 2 militärv<strong>et</strong>erinärer i arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse; även upptagna bland militarv<strong>et</strong>erinärer.Dont 18 professeurs. — 7 lärare. Professeur. — 8 Stutens konsulent vid bekämpande av tuberkulosenhos nötkreatur. — 9 Häri 7 vakanser a reservstat. Dont 7 vacances de reserve.— 10 Vétérinairesdépartementaux <strong>et</strong> boursiers vétérinaires civils. — 11 V<strong>et</strong>erinärstipeudiat. — 12 Därav 1 stuteriv<strong>et</strong>erinär. —13 Därav 1 v<strong>et</strong>erinärstipendiat. — 14 Vétérinaires de quarantaine ainsi que ceux inspectants des animauxou des viandes à exporter. — 15 Vétérinaires de villes au contrôle des viandes.


30Tab. 2. Antal djur, som av v<strong>et</strong>erinärer behandlats för sjukdom, kastrerats,för olika ändamål undersökts eller besiktigats m. m. år <strong>1924</strong>.Anm. Fr. o. m. ar 1918 har i Tab. 2 nteslutits d<strong>et</strong> antal djur, som behandlats <strong>et</strong>c. vid v<strong>et</strong>erinärhögskolanskliniker och från och med Kr 1919 även vid v <strong>et</strong>erinär inrätt ningen i Skara. Se härom v<strong>et</strong>erinärhögskolansoch inrättningens egna årsberättelser. — Då flera djur i en kreatursbesättning pä en gänglidit av samma sjukdom samt behandlingen varit likartad, har varje besättning räknats såsom <strong>et</strong>t sjukdomsfall.1Chevaux. — 2 Bétail. — 3 Moutons, chèvres. — 4 Porcs. — 5 Chiens. — 6 Traités pour maladies.— 7 Opérés. — 8 Castrés. — 9 2'raités de nouveau pour maladies. — 10 Vaccinés. — 11 Examinés surin tuberculose. — 12 Examinés pour grosesses. — 13 Inspectés. Häri ingå besiktning for köp, försäkring,slakt eller annat ändamål, dock icke besiktning ar slaktdjur vid offentligt elakthns, slakteri o. d.— 14 Soumis à Vautopsie — 15 Examens microscopiques.


31Tab. 2 (forts.). Antal djur, som av v<strong>et</strong>erinärer behandlats för sjukdom, kastrerats,för olika ändamål undersökts eller besiktigats m. m. år <strong>1924</strong>.Pour la note <strong>et</strong> les alinéas voir la page précédente.


32Tab. 2 (forts.). Antal djur, som av v<strong>et</strong>erinärer behandlats för sjukdom, kastrerats,för olika ändamål undersökts eller besiktigats m. m. år <strong>1924</strong>.Pour la note <strong>et</strong> les alinéas voir la première page du tableau.


33Tab. 2 (forts.). Antal djur, som av v<strong>et</strong>erinärer behandlats för sjukdom, kastrerats,för olika ändamål undersökts eller besiktigats m. m. år <strong>1924</strong>.Note,Pour la note <strong>et</strong> les alinéas 1—15 voir la premiire page du tableau.


34Tab. 3. Sammandrag av v<strong>et</strong>erinärernas uppgifter om vissa smitt-Alim. Kol. a angiver antal<strong>et</strong> smittade besättningar, kol. b antal<strong>et</strong> sjuka djur och kol. c antal<strong>et</strong> självdöda djur. —i'rfin v<strong>et</strong>erinärinrättningen i Skara. Se härom högskolans och inrättningens egna årsberättelser. — Ht —häst equus, nt = nöt bos.animaux décédés. — A partir de Vannée 1918 les données concernant les cliniques de l'Ecole supérieure vétérinaire <strong>et</strong> de1 Här angïves jämväl antnlct djur, som rengerat för tuberkulin. — 2 Siffrorna för låga, enär v<strong>et</strong>erinären ofta ej erhåller


samma husdjurssjukdomar ävensom kräfta och sarkom år <strong>1924</strong>.35Frän och ined !r 1918 har i Tab. 3 uteslutits uppgifter frän v<strong>et</strong>erinärhögskolans kliniker och frän och med är 1919 ävenNotes. Col. a indique le nombre des animaux infectés, col. h le nombre dts animaux malades <strong>et</strong> col. c. le nombre des1919 l'institut vétérinaire à Skara ne sont pas compris dans le tableau ci-dessus.uppgifter om antal<strong>et</strong> sjuka eller döda djur.Likaså i allmänh<strong>et</strong> i denna tabell b<strong>et</strong>räffande smittade besättningar och döda djur.


36Tab. 4.Sammandrag av v<strong>et</strong>erinärernas uppgifter om vissa icke smittsammahusdjurssjukdomar år <strong>1924</strong>.Anm. Xotes. Fr. o. m. år 1918 hava nr Tab. 4 uteslutits uppgifter från v<strong>et</strong>erinurhÖg sko lans kliniker och från och med1919 även från T<strong>et</strong>erinärinrättningen i Skara. Se härom dessa anstalters egna årsberättelser. A partir de Vannée 1918les données concernant les cliniques de VEcole supérieure vétérinaire <strong>et</strong> à partir de 1919 aussi Vinstitut vétérinair à Skarasont excluses dans le tableau ci-dessus. Voir les rapports de ces instituts.1ht. = liäat equtts. — 2 nt. = not bos.


Tab. 5. Av v<strong>et</strong>erinärer verkställda tjänsteresor för hämmande av smittsammasjukdomar bland husdjuren år <strong>1924</strong>.37Anm. Notes. Kostnaden för v<strong>et</strong>erinärernas här avsedda tjänsteresor har under år<strong>et</strong> uppgått till 48 845'35kr. Ï denna summa äro även kostnaderna för desinfektionsmedel inbegripna ävensom ersättning för tjänsteresoroch marknadsinspektioner till förhindrande av införande i rik<strong>et</strong> av smittsam mul- och klövsjnka.Dépenses payées au cours de Vannée pour les voyages de <strong>service</strong> <strong>et</strong> les procédés faits par les vétérinairess'élevaient à 48 845'35 cour. Y compris aussi les dépenses pour desinfection aussi que rindemnité pourles voyages de <strong>service</strong> <strong>et</strong> pour les inspections de marché.1Till varje av sjukdom smittad gård har i allmänh<strong>et</strong> för<strong>et</strong>agits minst tvenne resor, den senare för attkonstatera, att sjukdomen upphört samt för desinfektion. A chaque ferme, contaminé par une maladie, ditmoins deux voyages sont généralement faits, le dernier pour constater la cession de la maladie <strong>et</strong> pourdesinfection. — 2 Evaluation {cour.) des vaches abattues <strong>et</strong> souffrantes de la mammite tuberculeuse.


38Tab. 6. Antal vid offentliga slakthus och exportslakterier slaktade ochbesiktigade djur år <strong>1924</strong>.


Tab. 7. Antal Tid offentliga slakthus och exportslakterier helt eller delvisbeslagtagna kroppar och i anledning därav vidtagna åtgärder år <strong>1924</strong>.391Corps approuvés après Véloignement des organes ou des parties altérées. — 2 Idem après traitemenspécial. — 3 En % des corps inspectés.


40Tab. 8. Antal och vikt av vid offentliga slakthus och exportslakterier särskiltbehandlade hela kroppar jämte uppgift å behandlingens art år <strong>1924</strong>.41l'otal des corps traité. — 2 Viandes approuvées apris stérilisation. — 3 Idem après salage. —Idem apris congélation. — 5 Poids en kg. — 6 Avant le traitement. — 7 Après le traitement.


Tab. 9. Antal vid offentliga slakthus och exportslakterier kasserade organ ochkött samt vikten därav år <strong>1924</strong>.41Anm. Förutom här ovan angivna kassationer hava i tarmrenserier och upplagsrum på grund av förskamning ellerförorening beslagtagits diverse organ, vägande 4 564 kg., samt 259 kg. kött.1 Poumons. — 2 Cœurs. — 3 Plèvre. — 4 Foie. — 5 Rate. — 6 Estomacs. — 7 Intestins. — 8 Glandes lymphatiques. —9 Péritoine. — 10 Rognons. — 11 Matrlsse. — 12 T<strong>et</strong>înes. — 13 Langue. — 14 Tête. — l5 Poids en kg. — 16 Nombre. —17Total de poids en kg.


42Tab. 10. Viktigare beslagsorsaker vid offentliga slakthus och exportslakterierår <strong>1924</strong>.Anm. Aug. antal<strong>et</strong> besiktigade djur se tab. G.1Pmfplasmnsis bnvis. — 2 Erysipelag suis. — 3 Trichinosh. — 4 Tranm. mag-, mciluiigurds- och hjärtaäcksinflamrnatioii.R<strong>et</strong>icnlo-diaphragmatttis. pencarditis seu viyocarditis traumniica. — 5 Mastitis. — 6 Abattoirs. —7 Boucheries. — 8 Djuren införda från ntland<strong>et</strong>.


Tab. 11. Antal vid köttbesiktningsbyråer besiktigade kött år <strong>1924</strong>.43Anm. Till besiktning inlämnad 3 /4 kropp räknas som 1 /1 kropp. Pour les notes voir page 50


44 Tab. 12. Antal vid köttbesiktningsbyråer helt eller delvis beslagtagnakroppar och vid beslagen vidtagna åtgärder år <strong>1924</strong>.Anm. Till besiktning inlamnad 1/2 kropp räknas som 1/1 kropp. Se noter sid. 50. Vr p. 50.


Tab. 13. Antal och vikt av vid köttbesiktningsbyråer särskilt behandladekroppar jämte uppgift å behandlingens art år <strong>1924</strong>.45Anm. Till bciktning inluiiinnd 3 / 4 kropp riikuas som 1 /1 kropp. Pour les notes voir page 50.


46 Tab. 14. Antal vid köttbesiktningsbyråer kasserade organ och köttsamt vikten av de kasserade köttpartierna år <strong>1924</strong>.Anm. Till besikthing iulamuad 3/ 4 kropp raknas som 1 /1 kropp. Pour les notes coir pige 50.


Tab. 15. Viktigare beslagsorsaker vid köttbesiktningsbyråer år l924.17Anm- Ang. antal<strong>et</strong> hesiktigade djur se; Tab. 11. Se not. a sid. 50. Pour les notes voir page 50.


48Tab. 16. Kontrollen av införda1Viandes de b<strong>et</strong>oil. — 2 Vitanden de moutons. — 3 Viandes de porcs. — 4 Viandes de chevaux. — 5 Intestins <strong>et</strong>.9 Saucisse <strong>et</strong> autres obj<strong>et</strong>s animaux de consommation, — 10 Autres aliments. — 11 Fraîches. — 12 Salées on fumées


köttvaror och andra födoämnen.49estomacs-, salés ou sèches. — 6 Graisses. — 7 Viandes de renues, de volaille <strong>et</strong> de gibier. — 8 Conserves de viande.13 — Examinées, kg. — 14 Dont saisies ou réexportées.2—260483. Civila <strong>v<strong>et</strong>erinärväsend<strong>et</strong></strong> år <strong>1924</strong>.


50 Tab. 17. Uppgift om utförsel av kött år <strong>1924</strong>.1 Numéros <strong>et</strong> lieux des abattoirs ou des boucheries. — 2 Abattoirs. — 3 Boucheries. — 4 Viandes d'autre espèce<strong>et</strong> déch<strong>et</strong>s de boucherie. Poids en kg. — 5 Total des viandes exportées en kg. — 6 Veau, grand. — 7 Veau, p<strong>et</strong>it. —8 Mouton chèvre.lNotes du Tabl. 11- Situations des bureaux d'inspection des viandes. — 2 Gros bétail. — 3 Veaux, gros. — 4 Veauxp<strong>et</strong>its. — 5 Moutons <strong>et</strong> chèvres. — 6 Porcs. — 7 Cochonn<strong>et</strong>s. — 8 Chevaux. — 9 Poulains.1Note du Tabl. 12. Nombre des corps inspectés. — 2 Total des corps saisis. — 3 Av sjnkligt förändradeorgan eller delar. Corps approuves après C éloignement des parties ou organes altérés. — 4 Idem après traitement spécial.— 5 Complètement détruits— 6 Sombre. — 7 En % des corps inspectés.lNotes du Tabl. 13- Total des corps traités. — 2 Corps approuvés après stérilisation. — 3 Idem après salage.— 4 Idem après congélation. — 5 Nombre. — 6 Poids en kg. — 7 Avant le t?-aitement. — 8 Après le traitement.lNotes du Tabl. 14. Pmtmons. — 2 Cœurs. — 3 Plèvre. — 4 Foie. — 5 Péritoine. — 6 Rognons. — 7 Tétines.— 8 Langue — 9 T<strong>et</strong>t.. — 10 Poids en kg. — 11 Total de poids en kg.lNotes du Tabl. 10. Pimplasmosis — 2 Erysipelas suis. — 3 Trichinosis. — 4 Traumat, mag-, mellangardsochhjärtsäcksinflamniatioii. R<strong>et</strong>icnlo- diaphi'agjnatitis, pericarditis sen muocarditis traumatica. — 5 Mastitis.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!