Bockasjö utställning 2013-05-30.indd - Borås

boras.se

Bockasjö utställning 2013-05-30.indd - Borås

PlanbeskrivningDetaljplan för del av Göta,BOCKASJÖ 1, NetOnNet m.fl, BoråsStad, upprättad den 31 maj 2013.1. Inledning1.1 Planens syfte och huvuddragFastigheten Bockasjö 1 omfattas av en detaljplan sominte stämmer med pågående användning. Planensmarkanvändning är A, allmänt ändamål, vilket itidigare lagstiftning tillämpades för verksamhet inomkommunen eller staten. Efter plan- och bygglagensinförande krävs att markens användning är närmareangiven i detaljplan för att bygglov ska kunna ges.Inom området bedrivs idag handel (lagerförsäljning),kontor, restaurang samt logistikcentrum (post- ochpakethantering). Fastigheten är idag privatägd.Tidsbegränsat bygglov finns för kontor/affärshustill 2012-06-30. För att kunna fortsätta bedriva ochutveckla nuvarande verksamheter inom fastighetenbehöver en ny detaljplan upprättas.Syftet med detaljplanen är att förändra tillåten markanvändningfrån allmänt ändamål till industri, lager,parkering, kontor (ej hotell) samt bilservice. Handel(ej livsmedel) tillåts där NetOnNet finns idag. Planeninnebär att användningsbestämmelserna preciserasför att bättre svara mot befintlig verksamhet och ävenge flexibilitet i användningssätt om verksaheternaförändras.1.2 HandlingarDetaljplanen består av plankarta med bestämmelsersom är juridiskt bindande.Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivningoch genomförandebeskrivning. Efter samråd ochgranskning tillkommer samrådsredogörelse respektiveutlåtande över inkomna synpunkter.Planbeskrivningen och illustrationskartan skaunderlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samtredovisa de förutsättningar och syften planen har. Dehar ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska varavägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningengäller på motsvarande sätt att deninte har någon egen rättsverkan.1.3 Plandata1.3.1 Läge och arealPlanområdet är beläget söder om riksväg 40, inomstadsdelen Göta i sydvästra Borås och omfattarfastigheten Bockasjö 1. Planområdet gränsar i öster tilljärnvägen Kust-till-kust banan, i nordväst till järnvägenViskadalsbanan och industrifastigheten Myrten2. I söder gränsar planområdet till Bockasjögatan ochSurbrunnsgatan. Planområdets areal är ca 3,6 ha.1.3.2 MarkägareFastigheten Bockasjö 1 ägs av SveaReal. Övrigamarkägoförhållanden, rättigheter och gemensamhetsanläggningarinom och intill planområdet framgår avfastighetsförteckningen.2. Tidigare ställningstaganden2.1 Miljökvalitetsmål och miljömål för BoråsAv Riksdagens och Borås stads miljömål är det främstmålet för god bebyggd miljö som påverkas. Detaljplanensyftar till att tillåta en pågående verksamhetmed lagerhandel samt logistik för post. Användningensom industri passar bra i läget bredvid järnvägen ochär även bra ur logistisk synpunkt då området skullekunna frakta mer gods på järnväg istället för medlastbil. Ur markperspektiv leder användningen medindustri och kontor till ett bra utnyttjande av markeneftersom dess närhet till järnvägen gör att marken inteär lämplig för annan bebyggelse, t.ex. bostäder.2.2 Riksintressen och förordningarRiksväg 40, Kust-till-kustbanan, Viskadalsbanan samtBorås centralstation utgör befintliga anläggningar avriksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken.Götalandsbanan är också utpekad som framtidakommunikationsanläggning av riksintresse.Områden som är av riksintresse för anläggningar förkommunikationer ska skyddas mot åtgärder sompåtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandetav dessa. Avgränsningen inkluderar även stationer förresandeutbyte, bangårdar för godshantering och övrigaspåranslutningar som behövs för att säkra transportfunktionen.Riksintresset omfattar även ett områdekring järnvägen. Faktorer som påverkar avståndet ärexempelvis buller och vibrationer samt transporter avfarligt gods.Planområdet berörs av flera planerade sträckningsalternativför Götalandsbanan (se karta sida 5). Alternativetmarkerat med gult innebär ett nytt stationsläge inomplanområdet medan alternativen ljusblå samt lilainnebär att befintliga spårområden i anslutning tillplanområdet utnyttjas. Krav på teknisk standard göratt befintliga spårområden och anläggningar vid enutbyggnad ändå kan behöva utökas och göra intrångpå kvartersmark.4SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN


Planer och bygglov som medför stora investeringar,t.ex. genom ny-, om- eller tillbyggnad, bör avvaktabeslut om framtida dragning av järnväg ochstationsläge. Befintliga fastigheter och verksamheterbör fram till ett sådant beslut tas kunna finnas kvarmed nuvarande eller liknande användning. Planeringoch förändringar av byggnader och fastigheter bör skei nära samverkan med Trafikverket. Fastighetsägareoch hyresgäster bör göras uppmärksamma på aktuellplanering för Götalandsbanan.2.3 Översiktliga planerÖversiktsplan för Borås Stad, ÖP06, anger grunddragenför mark- och vattenanvändningen samt samhällsbyggnadsmåloch spelregler för hållbar utveckling urett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Detaktuella planområdet redovisas i översiktsplanen somverksamhetsområde.Det samhällsbyggnadsmål från översiktsplanen somär mest relevant är att erbjuda näringslivet ett varieratutbud av lokaliseringsmöjligheter utifrån företagensbehov.I översiktsplanen anges att Borås Stad tillämpar sammariktlinjer för riskbedömningar i Borås tätbebyggdadelar som Göteborg Stad tagit fram och fått acceptansför. I närheten av farligt godsled krävs en byggfri zonför att uppnå acceptabel risknivå. Längs järnvägar ochvägar ska det på båda sidor finnas ett bebyggelsefrittområde på minst 30 meter. Kontorsbebyggelse medgesfram till 30 meter från järnvägen. Längs vägar medgeskontorsbyggnader fram till 50 meter från vägenskant och bostadsbebyggelse fram till 100 m frånvägens kant. För bebyggelse som anpassas till dessaskyddsavstånd ska inte detaljerade riskanalyser behövagöras. Om bebyggelse ska läggas närmare så krävs atten särskild riskanalys upprättas. I denna ska riskeranalyseras och eventuella krav på bebyggelsens utformningfastställas.2.4 Gällande detaljplanerPlanområdet omfattas av en stadsplan (detaljplan),P773, som vann laga kraft 1985-04-18. Detaljplanenanger A, allmänt ändamål. Byggrätten är uppdelad itvå delar som är åtskilda av ett större ledningsrättsområde,u-område. Tillåten byggnadshöjd är 20 meterför den större byggrätten i norra delen av områdetinnehållande postterminal, kontor, restaurang ochNetOnNet och 14 meter för byggrätten i söder sominrymmer bilverkstad. Detaljplanen (P773) omfattaräven järnvägsområde öster, väster och norr om detnya planområdet. Spårområdet i väster utgör tillfarttill post- och kontorsbyggnadens baksida med källsorteringoch biluppställningsplatser för personal. ÄvenSurbrunnsgatan och Majorsgatan ligger inom dennadetaljplan medan Bockasjögatan ingår i detaljplanFörstudie Götalandsbanan delen Linköping - Borås Underlagsrapport 3:5 2009-06-23 Banverket. Planpmrådet markerat meden turkos linje.GRANSKNING ANTAGANDE5


Gällande detaljplan för planområdet, P773 Planöversikt för områdetP757, laga kraft 1984-05-30. Den f.d. transformatorstationeninom Göta 1:8 som byggts om till kontoromfattas av detaljplan P935, laga kraft 1997-09-16.Genomförandetiden för dessa detaljplaner har gått ut.För Brodalsområdet väster om planområdet gälleren ny detaljplan, P1121, laga kraft 2009-06-02med användning kontor, parkering, idrottsändamålsamt industri som kan samlokaliseras med bostäder.Genomförandetiden går ut 2014-06-02.2.5 KulturmiljöprogramIndustriområdet Göta norra är omnämnt i ”Värdefullaindustribyggnader i Borås”. De första industrietableringarnainom området gjordes strax efter sekelskiftet inärheten av den numera igenlagda Bockasjön.2.6 TrafiknätsanalysEnligt trafiknätsanalys för Borås, 1998, utgör riksväg40 genomfart/infart och Bockasjögatan länk i lokalnätetför biltrafik. Bockasjögatan har referenshastighet 50km/h. I anslutning till Boråshallen har avsmalningargjorts för ökad trafiksäkerhet. En ny framtida vägförbindelseanges mellan Regementsgatan och Varbergsgatan.Den nya förbindelsen klassas som genomfart,varpå denna sträcka av Varbergsvägen på genom Göta,klassas om från genomfart till huvudgata.2.7 Gång- och cykelplanBockasjögatan ingår i lokalt nät för cykeltrafik medblandtrafik. I förslag till gång- och cykelplan förcentralorten 1998 redovisas en framtida utbyggnad avgång- och cykelbana på Bockasjögatans östra sida.2.8 UppdragPlanuppdraget har initierats av SveaReal. Kommunstyrelsenställde sig 2011-06-07 §315 positiv tillatt ändra planen för avsett ändamål och gav Stadsbyggnadsnämndeni uppdrag att pröva möjlighetenatt upprätta detaljplan. Samhällsbyggnadsnämndentillstyrkte ett planbesked 2011-11-10 §346 och gavsamhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändradetaljplanen.3. Avvägningar mellan allmännaintressen3.1 Avvägning enligt miljöbalkenPlanutformning bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna,miljökvalitetsnormerna ochskydd av naturen enligt miljöbalken.Planen omges av riksintressen för kommunikation ochhänsyn har så långt möjligt tagits till riksintressenagenom att planen ges en kort genomförandetid, attbyggrätten begränsas och att krav på skyddsåtgärderinförs i planbestämmelser. Bedömningen är att planeninte påtagligt försvårar tillkomsten eller utnyttjandetav riksintressena. Inga miljökvalitetsnormer bedömsöverskridas och planen berörs inte av strandskydd,biotoper, naturreservat, Natura 2000 eller annanskyddad natur.En behovsbedömning har gjorts avseende betydandemiljöpåverkan där slutsatsen är att miljöbedömningmed miljökonsekvensbeskrivning inte behövs (läs merunder 6. Konsekvenser).6SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN


3.2 Avvägning enligt plan- och bygglagenPlanutformningen bedöms vara förenlig med planochbygglagens hänsynsregler. Marken bedöms lämpligför de ändamål som föreslås. Området är idag planlagtför allmänt ändamål och bebyggt. Ett förtydligandeav markanvändning i detaljplan krävs för att bygglovska kunna lämnas och innebär en tydlighet för bådenärboende, fastighetsägare och hyresgäster för vilkaverksamheter som kan tillåtas. Befintliga verksamhetertillåts samtidigt som viss flexibilitet eftersträvas ihur marken kan utnyttjas. De preciseringar somgörs av markanvändningen bedöms inte medföra attstörningar uppkommer för närboende. En riskanalyshar utförts på grund av planområdets närhet till väg,järnväg och bostäder.3.3 Avvägning mellan miljömålen och andra motståendeallmänna intressenPlanförslaget innebär att befintlig bebyggelsestrukturoch infrastruktur nyttjas. Det centrala läget medmöjlighet till effektivt kollektivtrafikutnyttjande kanbidra till minskade transporter jämfört med ett merexternt läge. Spåranslutning innebär att transportersom idag går med lastbil kan överföras på järnväg.NetOnNets byggnad sedd från BockasjögatanBilverkstaden - Göta Bilverksatd4. Planeringsförutsättningar ochförändringar4.1 Natur och kultur4.1.1 Mark och vegetationMarken inom området är plan. Inom planområdet ochför gator som ansluter till området varierar marknivånmellan +134 och +136 meter (Höjdsystem Borås1973). Planområdet är till övervägande del hårdgjorteller bebyggt. Vegetationen inom planområdet ärbegränsad till trädplanteringar som avgränsning motbefintliga gator samt kring befintlig parkering, postenstvätthall och bilverkstaden i söder.4.1.2 Geoteknik och radonEn geoteknisk utredning är utförd av K-Konsult,1984-09-07. Områdets norra och centrala delutgjorde ursprungligen en sjö, Bockasjön. Sjön fylldesigen på 50-talet med sten från Älvsborgskullen dåanläggningen i berget byggdes. Inslaget av block inomdelar av området är stort. Dy och gyttja från sjöbottenblandades även med fyllnadsmaterial som träresteroch även avfall förekom. I övriga delar förekomorganiska jordar. Lagret med fyllning och organiskajordar uppgår till mellan 2-5 meter vilka överlagrarfriktionsjord med en mäktighet på över 25 meter somvilar på berg. Friktionsjorden består huvudsakligen avsand och lagringsgraden varierar. Skiktvis är jordenKust-till-kustbanan söder utJärnvägsövergången vid BockasjögatanViskadalsbanan med Regementet i bakgrundenGRANSKNING ANTAGANDE7


Terminaldelen - Posten Logistik ABHandelsdelen - NetOnNetlöst lagrad inom hela området. Bergytan reser sig docksnabbt mot söder och sydost.Utfyllningen av sjön har medfört betydande sättningarvilka avstannat och i stort sett upphört. Nya laster påden utfyllda marken kan orsaka sättningar som kan blistora och ojämna. Befintlig byggnad är grundlagd påstödpålar. Byggnader som lokaliseras till utfyllda delarbör grundläggas på pålar, plintar eller dylikt. Pålningsoch grundförstärkningsarbeten kan bli problematiskapå grund av svårgenomtränglig fyllning. Marken isöder och sydväst kan däremot bebyggas med lätta tillmedeltunga byggnader utan att speciella grundläggningsåtgärderkrävs. Vid spårområdet behöver man tahänsyn till vibratoner då de finns risk för omlagring ide skicktvis löst lagrade jordarna.Grundvattenytan ligger drygt en meter undermarkytan. Den höga grundvattennivån kan orsakaproblem för källarbyggnader då fyllningen skiktviskan vara starkt genomsläpplig. Byggnader belägna påutfylld mark bör utformas källarlösa alternativt försesmed källare gjutna i vattentät betong.Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområdevad avser radon.4.1.3 Fornlämningar/kulturminnenInga kända fornlämningar finns inom planområdet.4.1.4 KulturmiljöDe första industrietableringarna inom områdetgjordes strax efter sekelskiftet i närheten av dennumera igenlagda Bockasjön. Inga kulturhistorisktvärdefulla byggnader finns inom själva planområdet.Den f.d. transformatorstationen inom Göta 1:5,vid Bockasjögatan, samt Tapetterminalens byggnadinom Myrten 2 har kulturhistoriska värden. Den f.d.transformatorbyggnaden, i tre våningar, är uppförd1907 i nationalromantisk stil med röda tegelfasadermed arkadformade fönsteromfattningar. Byggnadenrenoverades år 2008 och inrymmer kontorslokaler.Byggnaden inom Myrten 2 uppfördes 1905 för BoråsTapetfabrik. Byggnadens exteriör omgestaltadeskraftigt 1992 för att få ett enhetligt postmodernistiskuttryck. Byggnaden fick en uppglasad fasad motsydväst och ett antal nya fönsteröppningar medtidstypisk rund form. Samtliga fasader målades också ien ljust gul kulör.4.2 Bebyggelseområden4.2.1 Befintlig bebyggelse och verksamheterPlanområdet ligger utmed Bockasjögatan som pånordvästra sidan har verksamheter främst i formav lager, kontor, handel och idrott. Bebyggelsendomineras av Postens terminalbyggnad belägen inomplanområdet och Boråshallen norr om planområdet.Mellan dessa byggnader finns en kontorsbyggnad itre våningar, ursprungligen uppförd som tullhus, somnu bland annat inrymmer lokaler för Trafikverketsförarprov. Både kontorsbyggnaden ochBoråshallen, uppförda under 40- och 50talet, anslutertill funktionalismen med fasader i gult tegel. Västerom planområdet ligger en lager- och kontorsbyggnadi tre våningar som inrymmer Tapetterminalen.Byggnaden med tegelfasad målad i en ljus gulbeige tonrenoverades kraftigt i början av 1990-talet och gavs ettpostmodernistiskt uttryck.8SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN


Kontorsdelen - NetOnNet, Posten Företagscenter ochdistriktskontor, restaurang Glada kockenBebyggelsen på Bockasjögatans sydöstra sida utgörsi norr av fristående flerbostadshus med villakaraktär,flera uppförda under 1900-talets första årtionden.Söder om Älvsborgskullen finns ett bostadsområdemed lamellformade flerbostadshus från 1940-taletplacerade enhetligt i nord-sydlig riktning. Avståndetfrån planområdet till närmsta bostadshus både norroch söder om planområdet är ca 50 meter. Mitt förplanområdet i anslutning till Älvsborgskullen liggerden tidigare transformatorstationen, uppförd under1900-talets början i nationalaromatisk stil med fasad irött tegel, nu ombyggd till kontor.Bebyggelsen inom fastigheten Bockasjö 1 utgörs avterminalbyggnaden och en mindre verkstadsbyggnad isöder. Terminalbyggnaden uppfördes 1965 för Posten.År 1966 togs de första paketsorteringsmaskinerna ibruk i Borås och Malmö vilka var nödvändiga för atthantera den kraftiga ökning av postorderförsäljningensom skedde under 1960- och början på 1970-talet.Byggnaden har under åren byggts om och till och ficksitt nuvarande utseende 1987. Byggnaden består av tredelar med olika volym och byggnadshöjd. Verkstadsbyggnadeninrymmer Göta bilverkstad/AD bildelaroch är en enkel byggnad med fasad i vit stående plåtmed en byggnadshöjd som motsvarar två våningar.Terminalbyggnaden i fyra våningar inrymmer förutomPosten Logistik AB också centrallager och huvudkontorför NetOnNet. Byggnaden har ett modernistisktformspråk med liggande och även stående fönsterband.Fasaden består av mörkt gulbeige betongelementmed grov ytstruktur och markerad indelning avpelarkaraktär i en slät ljusare gulbeige kulör.Bockasjön och transformatorstation 1924Kontorsdelen i tre våningar innehåller på plan 1 lokalerför Posten Företagscenter och Posten Meddelandensamt lokaler för distriktskontor och personal. Plan 2och 3 består av kontorslokaler för NetOnNets huvudkontor.På plan 2 finns också en lunchrestaurang.Kontorsdelen har också ett modernistiskt formspråkmed liggande fönsterband, arkad och betongelement ien vitbeige kulör.Handelsdelen med en våning inrymmer NetOnNetslagershop och utgörs av en triangelformad byggnad,tillbyggd i omgångar, med fasad i stående plåt ochmed tak/gavelfasad med mansardkaraktär.Totalt har den sammanhängande byggnaden enbruttoarea på ca 25 000 m 2 . Den uthyrningsbaraytan utgör ca 23 000 m 2 och fördelar sig på industri/lager 16 000 m 2 , kontor 4 400 m 2 , restaurang 260 m 2 ,handel/lagershop 2 500 m 2 .4.2.2 Offentlig och kommersiell serviceBorås centrum ligger knappt 1 km sydväst om planområdetmed tillgång och närhet till de flesta typerav offentlig och kommersiell service – vårdcentral,apotek, mataffär, detaljhandel och kollektivtrafik. Vissnärservice, som tips & tobak, livs, frisör samt bibliotekfinns också centralt inom stadsdelen Göta, ca 500meter från planområdet.4.2.3 TillgänglighetTillgängligheten till planområdet för rörelsehindradeär god. Marken inom planområdet är plan och lätt attanpassa till rullstolsburna och personer med nedsattrörelseförmåga. Byggnader och utemiljön ska utformasså att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmågakan nyttja lokaler och nå målpunkter somentréer och liknande. Plan- och bygglagens krav påtillgänglighet tillgodoses vid bygglovprövningen.GRANSKNING ANTAGANDE9


PlangränsFöreslagen cykelvägRv. 40BusstrafikFöreslagen ny vägstreckningÖversiktlig trafikkarta4.3 Gator och trafik4.3.1 GatunätPlanområdet nås från Bockasjögatan. Bockasjögatantrafikeras i norr mot Petersbergsgatan av 3 400fordon/dygn ÅDT(Årsdygnstrafik), mätt år 2005,och i södra delen i anslutning till Surbrunnsgatan av1 550 fordon/dygn ÅDT (år 2009). Andelen tungtrafik på Bockasjögatan är relativt hög på grund avPostens transporter och leveranser för NetOnNet.Från planområdet finns idag fyra in- och utfarter motBockasjögatan. Postens terminal har två bevakade inochutfarter med grindar. Närmast järnvägsövergångeni norr sker tillfart till NetOnNet, kontorslokaler ochrestaurang samt postens brevlådor. Längst i söder finnstillfart till personalparkering för postanställda ochför bilverkstad. Via Surbrunnsgatan och tillfart inomspårområdet nås också baksidan av fastigheten medlastkaj för avfallshantering och uppställning av bilarför personal.I detaljplanen för Brodal möjliggjordes en ny vägförbindelseunder riksväg 40 som binder ihop Petersbergsgatanmed Brodalsgatan. I pågående planarbeteför Regementsområdet föreslås en ny framtida vägsträckningsom förbinder Majorsgatan med Jössagatanvia en ny cirkulationsplats på Gamla Varbergsvägen.De trafikanalyser som tagits fram för de båda planernavisar på att trafikmängden på Bockasjögatan ökar tillmellan 4 500 och 4 800 fordon/ dygn ÅDT.4.3.2 Gång- och cykeltrafikGångbanor finns längs Bockasjögatans båda sidor.Cykelplanen för centralorten föreslår en utbyggd gångochcykelbana längs Bockasjögatan/Majorsgatans östrasida mellan Petersbergsvägen och Regementsgatan.Efter att gång- och cykelplanen togs fram har ensträckning av gång- och cykelbana från resecentrumfram till Bockasjögatan och Boråshallen aktualiserats. Isamband med planering och utbyggnad av Regementsområdethar möjligheten till gena gc-förbindelser medBorås centrum och resecentrum studerats via Bockasjögatan.Boråshallen utgör också en viktig målpunkt.För att undvika att gående och cyklister måste passeraBockasjögatan två gånger föreslås istället att gc-bananförläggs på västra sidan av Bockasjögatan. Det innebärkonflikter med trafik till och från verksamheter främstpostterminalen och NetOnNet samt att visst intrångmåste göras på fastigheten Bockasjö 1. Dock undviksistället konflikter med ett antal tomtutfarter ochBockasjögatan/Majorsgatan kan behålla sitt nuvarandeläge.4.3.3 KollektivtrafikVarbergsvägen trafikeras av stadslinje 6 med närmastehållplats ca 250 meter från planområdet. Stadslinje5 trafikerar Göteborgsvägen drygt 300 meter frånplanområdet. Båda busslinjerna har halvtimmestrafik.Till resecentrum/Borås centralstation och Södra torgetär avståndet ca 700 meter respektive 1,1 kilometer.10SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN


4.3.4 ParkeringParkeringsbehov i samband med nybyggnation,om- och tillbyggnad eller ändrad användning beräknasenligt Borås Stads Parkeringsnorm, antagen av kommunfullmäktige1998. Att erforderligt antal p-platserfinns ska redovisas i samband med bygglov. Behovetav tillräckligt antal parkeringsplatser för handikappadeska uppmärksammas. Borås Stad har påbörjat ett arbetemed att revidera parkeringsnormen. Parkering skanormalt ske inom kvartersmark på respektive fastighet.Parkeringsbehovet uttrycker ett antal parkeringsplatserper 1000 m 2 bruttoarea. För exempelvis restaurang ochsamlingslokaler anges behovet som antal bilplatser iförhållande till antal anställda och besökande.Idag finns totalt ca 160 p-platser inom fastighetenBockasjö 1. Ytterligare uppställning för ca 30 bilarsker på terminalbyggnadens baksida inom järnvägsområdet.Parkeringsbehovet beräknas med nuvarandeanvändning och utnyttjande av fastigheten uppgå tilllägst ca 200 p-platser. Visst samutnyttjande bedömsvara möjlig. Vid förändringar till mer parkeringskrävandeverksamhet kan parkeringsdäck/parkeringshusbehöva uppföras eller yta som idag nyttjas för lastning/uppställning av lastbilar tas i anspråk för parkering.Tillgång till cykelparkering i tillräcklig omfattning skafinnas i nära anslutning till entréer.4.3.5 Angöring/utfarter/varumottagVarumottagning ska ske inom kvartersmark. Fastighetenhar idag flera in- och utfarter mot Bockasjögatan.Gemensam in- och utfart finns till NetOnNetslagershop och kontorsdelen. Denna nyttjas även förlastbilstransporter till NetOnNets lager vilket innebären något osäker trafiksituation då varuleveranser ochkundtrafik blandas samtidigt som Posten också harbrevlådor uppsatta i anslutning till in- och utfarten.Terminalbyggnaden (Posten logistik) har separatin- och utfart för sina leveranser som ofta utgörs avdragbil med släp. Parkeringen för postanställda har gemensamin- och utfart över trottoar till Bockasjögatan.I samband med utbyggnad av gång- och cykelväg påBockasjögatans västra sida bör in- och utfarten flyttasoch ske mot Surbrunnsgatan som det är redovisat igällande detaljplan för området.Lastbrygga för hämtning av avfall och biluppställningsplatserpå byggnadens nordvästra sida nåsvia en gata inom spårområdet som ansluter tillSurbrunnsgatan.Götalandsbanan är en ny höghastighetsjärnväg somplaneras mellan Göteborg och Stockholm via Borås.Trafikverket (f.d. Banverket) har utfört en förstudiesom redovisar olika alternativa sträckningar ochstationslägen för Götalandsbanan genom Borås. Trealternativa sträckningar och ett alternativt stationslägeberör planområdet. Borås har förordat ett av sträckningsalternativensom ansluter till Viskadalsbanan-Älvsborgsbanan med station i förlängningen avbefintligt stationsläge.Detaljplanen tar hänsyn till nuvarande järnvägsområdeoch har en kort genomförandetid (5 år) för att underlättaett genomförande av Götalandsbanan.4.4 Teknisk försörjning4.4.1 Vatten, avlopp och dagvattenFastigheten är ansluten till kommunalt nät förvatten och avlopp i Bockasjögatan. Södra delen avfastigheten, tidigare sträckning av Surbrunnsgatan,genomkorsas av ledningar för vatten och avlopp. Förvatten- och avloppsledningar inom kvartersmark finnsu-område inlagt där allmänna underjordiska ledningar,anläggningar och brunnar ska vara tillgängliga förledningsarbeten.Området är anslutet till kommunala dagvattenledningar.Ledningar för dagvatten finns utmedBockasjögatan och korsar området inom det i planenredovisade u-området som utgör Surbrunnsgatans tidigaresträckning. Dagvatten från hårdgjorda ytor inomområdet ska enligt Dagvattenpolicy för Borås Stadomhändertas lokalt och renas i behandlingsanläggningmed olje- och slamavskiljare för att inte orsakaföroreningar vidare till recipient. Större parkeringsytor(>50 platser) eller förorenande verksamhet ska förefördröjningsmagasin förses med olje-/slamavskiljare.Material bör väljas med omsorg om miljön. Till exempelbör oskyddade ytor av koppar och zink undvikasför att minska risken för föroreningar. För att minskabelastningen på dagvattenledningar bör fastighetsägarevid om- eller nybyggnation av tak beakta möjlighetenatt anlägga s.k. ”gröna tak”. Genom växtlighet hjälpergröna tak till att minska avrinningen till dagvattennätetsamtidigt som det skapar grönska i planområdet.4.4.2 BrandvattenFör att uppnå tillräcklig kapacitet avseende uttag försprinklervatten är en vattentank uppförd vid terminalbyggnadensnordvästra hörn inom spårområdet.4.3.6 JärnvägstrafikViskadalsbanan och Kust-till-kustbanan passerar idirekt anslutning till planområdet. Borås centralstationligger ca 700 meter norr om planområdet.GRANSKNING ANTAGANDE11


4.4.3 VärmeOmrådet är anslutet till det kommunala fjärrvärmenätetmed anslutningspunkt i Bockasjögatan i höjdmed infarten till NetOnNet in i terminalbyggnaden.Fjärrvärmeledningar finns också via tillfartsgatan infrån Surbrunnsgatan. En allmän ledning sträcker sigfrån Bockasjögatan till Surbrunnsgatan över fastighetenssödra del. Ledningen ligger inom markeratu-område i planen.4.4.4 El, tele och dataÄlvsborgskullen inrymmer en av matningsstationernaför elförsörjning för Borås. I Bockasjögatan ochvidare inom u-området i södra delen av fastighetenförekommer stora ledningstråk för 10, 30 och 130kV ledningar. För ledningar inom kvartermark finnsu-område utlagt som inte får bebyggas med annat änteknikbyggnader och enkla skärmtak, mur/plank. Ianslutning till Bockasjögatan har Borås Elnät ett s.k.vinschhus inom u-området.På baksidan, från Surbrunnsgatan följande detprickade området mellan Bockasjö 1 och Myrten 2,finns också en anslutning. Invändigt sträcker den sigtill samma anslutningspunkt som anslutningen frånBockasjögatan.Ledningsnät för tele och data finns utbyggt inomområdet. Allmänna ledningar är koncentrerade tilltidigare sträckning av Surbrunnsgatan där u-områdefinns inlagt. En servisledning från anslutningspunkt iBockasjögatan in till byggnaden finns mittför kontorsdelen.Ledningar skall säkras med ledningsrätt.4.4.5 AvfallAvfall ska hanteras och utrymmen utformas enligtBorås stads lokala renhållningsordning och anvisningarför ny- eller ombyggnad av avfallsutrymmen.Organiskt avfall och restavfall ska sorteras inomrespektive fastighet.4.5 Störningar4.5.1 Buller och vibrationerEnligt bullerberäkning för Borås Stad 2008 uppgårbullernivåer på norrfasaden som vetter mot riksväg40 till omkring 60 dBA ekvivalent nivå och 64dBA maximal ljudnivå. Eftersom värdena endastavser vägtrafik, och järnvägen går mycket närmarebebyggelsen, är maximalvärdena väsentligt högre näräven järnvägtrafik beaktas. I vissa lägen kan det blisvårt att klara de inomhusvärden som gäller för tystarbetsplats med normal fasadutformning. Gällanderiktvärden för buller inomhus som ska uppfyllas förarbetsplatser finns angivna i Infrastrukturproposition1996/97:53. Ekvivalent ljudnivå får inte överskrida40 dBA och maximala ljudnivån för inte överstiga60 dBA. För att klara riktvärdena krävs att fasadernautformas med särskild hänsyn till det utsatta läget.Detta bevakas i samband med bygglovprövning.Riktvärden för vibrationsnivåer från spårbunden trafikfinns angivna i Buller och vibrationer från spårbundenlinjetrafik, riktlinjer och tillämpning S024235/SA60som upprättats gemensamt av Boverket och Naturvårdsverket.Riktvärden som anges som planeringsmålgäller bostäder men inte för annan typ av bebyggelse.Bedömningen är att risken för störande vibrationeremellertid är liten. De planerade verksamheterna ansessom mindre störningskänsliga.4.5.2 Elektromagnetiska fältEnligt Banverkets (numera Trafikverkets) skrift”Elektromagnetiska fält omkring järnvägen” anges attmagnetfält från kontaktledningar är svag då inget tågpasserar men ökar när tåg passerar. Detta magnetfälthar en varaktighet på några minuter och är starkast vidjärnvägen och avtar med avståndet från banan. Denmagnetiska fältstyrkan beräknas vara 0,7 μT 20 meterfrån spåret när tåget passerar.Den magnetfältsnivå som inte bör överskridas förmiljöer där människor stadigvarande vistas anges till0,2 μT utifrån vägledning om försiktighetsprincipensom utarbetats gemensamt av Elsäkerhetsverket,Boverket, SSI m.fl.För elnätsstationer som är kapslade på ett annat sätt änvad luftledningar är görs bedömningen att nivån 0,2μT klaras redan på någon meters avstånd och därmedinte utgör någon risk för omgivande bebyggelse. Iområdet där de elektromagnetiska fälten är starkatillåter planen ingen sådan bebyggelse som uppmanarmänniskor att vistas där.4.5.3 VerksamheterVerksamheterna inom området ska inte vara störandeför omgivningen. Endast industri och lager medhögsta skyddsavstånd till bostäder på 50 meter ärtillåtet.4.5.4 Farligt godsRiksväg 40 utgör primär transportled för farligt gods.Antalet fordonstransporter med farligt gods beräknades2010 uppgå till drygt 17 000 där huvuddelen avtransporterna utgörs av brandfarliga vätskor som intetillhör de högsta riskklasserna. Den tunga trafiken ochtransporter med farligt gods förväntas öka.Viskadalsbanan sträcker sig mellan Borås och Varberg.På banan går främst persontåg. Ett godståg trafikerar12SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN


anan fem dagar i veckan från Varberg till Limmared.Viskadalsbanan utnyttjas för omledning av godstågfrån Västkustbanan vilket resulterar i att ytterligaretransporter av godståg kan förekomma. I dagslägetfinns en diskussion om att farligt gods eventuelltkommer att behöva ledas om via Herrljunga dåfarligt gods inte kommer att transporteras på en nyhöghastighetsbana. Det antas att allt farligt gods gårpå Älvsborgsbanan. Denna omväxling sker bortanförplanområdet och innebär troligtvis inte några förändringarför planområdet.Kust-till-kust banan är järnvägen mellan Göteborg ochEmmaboda med förgrening till Kalmar och Karlskrona.Banan trafikeras av både person och godstrafik.För båda järnvägssträckningarna gäller att det främstär farligt gods ur de lägre riskklasserna brandfarligavätskor, brandfarliga gaser samt oxiderande ämnensom transporteras. Även transporter av massexplosivaämnen och giftiga gaser förekommer på Viskadalsbanan.Mängden som transporteras är liten, 0- 10 000ton/år och har varit stabil i flera år.För bebyggelse intill järnväg finns inga fastställda normerför skyddsavstånd. Det finns heller inga fastställdanormer för vad som är acceptabel risk. Däremot finnsrekommendationer från olika verk och myndigheterför hur riskhänsyn kan tas vid fysisk planering. Länsstyrelsenanser att inom 150 meter från led med farligtgods ska alltid risksituationen bedömas. Det NorskeVeritas (DNV) har i ”Värdering av risk”, (SRV,1997)gett förslag till individ och samhällsriskkriterier somutgör en vedertagen tillämpning.5. Förklaring av planbestämmelser5.1.1 KvartersmarkFör delen av planområdet där NetOnNets verksamhetbedrivs tillåts JHP, det vill säga industri, handel(ej livsmedel) samt parkering. För merparten avplanområdet gäller bestämmelsen JUKP vilket innebärindustri, lager, kontor (ej hotell) och parkering. Hotelltillåts normalt inom bestämmelsen K men i dennaplan är hotell inte tillåtet. Handel tillåter normalt settalla typer av handel men i detta område är det intetillåtet med handel som hanterar livsmedel. Detta föratt det ej skall vara möjligt med dagligvaruhandel.Bestämmelserna är satta för att tillåta nuvarandeanvändning samt även parkering. Under rubriken5.1.7 Risk- och störningsskydd finns beskrivet att detgäller ett nybyggnadsförbud längs järnvägen. Nybyggnadsförbudetgör att nuvarande användning tillåts tillsförändringar görs. Om befintliga hus skulle rivas finnsingen rätt att bygga upp dessa som de ser ut idag.5.1.2 UtnyttjandegradFastigheten Bockasjö 1 är 35 793m 2 till ytan och avdessa är 15667 bebyggda. Det innebär att 43% avfastigheten redan är bebyggd. Högsta tillåtna exploateringsgradär 50 % av fastighetsarean, vilket i sin turinnebär att planen lämnar ett mycket litet utrymmeför ny bebyggelse i området.5.1.3 Begränsning av markens bebyggandeMarken som är markerad med prickar får intebebyggas med undantag för mindre teknikbyggnadert.ex. transformatorstationer. Mark som dessutom ärmarkerad med u skall vara tillgänglig för allmännaunderjordiska ledningar.5.1.4 Markens anordnandePå den prickade marken markerad med ”ej parkering”på plankartan längs Kust-till-kustbanan får ingen nyparkering anordnas. Fastighetsägaren har dock rätt tillpågående markanvändning.5.1.5 UtformningDen högsta byggnadshöjden 20 respektive 14 meter.5.1.6 ByggnadsteknikBestämmelsen om byggnadsteknik reglerar att nybebyggelse skall utformas för att vara bättre anpassadtill platsens riskbild. Nya byggnader inom 30-50meter från järnvägen ska förses med tät brandfast fasadmot järnväg. Kundentréer ska vara vända bort frånjärnväg för att byggnaderna ska kunna utrymmas påett säkert sätt. Vid ändring av ventilationsintag skarisken för olycka med gas på väg och järnväg tas med ibedömningen. Det skulle t.ex. kunna vara att placeraventilationen bort från väg och järnvägen. På illustrationskartanvisas i vilka områden det råder förbud motny bebyggelse samt i vilken zon ny bebyggelse ska habrandfast fasad.5.1.7 Risk- och störningsskyddLängs Kust-till-kustbanan råder stängselplikt vilketinnebär att det skall finnas ett stängsel eller plank motjärnvägen. Det skall även finnas en barriär som hindrarvätska från olycka på järnvägen att rinna in i området.Barriären kan vara till exempel en vall, ett dike eller ettplank som är tätt i nederkant.Inom området är det ej tillåtet med verksamheter somhar längre skyddsavstånd än 50 meter till bostäder.Detta för att skydda närliggande bostadsbebyggelse videventuella förändringar av verksamheten.Vid nybyggnation gäller 30 meter bebyggelseförbudräknat från Kust-till-kustbanan och Viskadalsbanan.Konsekvensen av denna bestämmelse redovisas påillustrationskartan som visar i vilket område bestäm-GRANSKNING ANTAGANDE13


melsen blir aktuell. Det betyder att det inte finnsnågon rätt att bygga nya byggnader på den obebyggdamarken och det finns inte heller någon rätt att byggaupp befintliga byggnader om de rivs inom denna zon.5.1.8 Administrativa bestämmelserGenomförandetiden är 5 år från det att planenvunnit laga kraft. En kort genomförandetid är sattför att underlätta ett framtida genomförande avGötalandsbanan.5.1.9 InformationDet som på plankartan står under rubriken informationgäller inte som planbestämmelser och är intejuridiskt bindande. Det är information till exempelvisframtida bygglovprövningar. En sådan information äratt planavgift ska inte debiteras vid bygglov. En annaninformation är att vid nybyggnation som ger upphovtill schaktarbeten ska miljöförvaltningen rådfrågasi hantering av fyllnadsmassor. Det finns även eninformation om att det finns en geoteknisk undersökningdär man kan få information om att befintligbebyggelse är grundlagd på stödpålar. Vid eventuellnybyggnation ska grundläggningsförhållandenauppmärksammas i bygglovet. Kommunen bedömer attytterligare utredningar för detta inte behövs i och medatt bebyggelsen är befintlig.6. Konsekvenser6.1 BehovsbedömningEn behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkanhar gjorts i enlighet med plan- och bygglagen,PBL 5 kap 11§, miljöbalken, MB 6 kap 11§ ochförordning om miljökonsekvensbeskrivningar,1998:905.Planföreslaget bedöms inte medföra någon betydandepåverkan på miljön, hälsan eller hushållningen medmark, vatten eller andra resurser eller påtagligt påverkariksintressen. Slutsatsen är att miljöbedömning medmiljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövergöras. Att ingen betydande påverkan orsakas avplanens genomförande framgår nedan av konsekvensbeskrivningen.Samråd har skett med Länsstyrelsen.Länsstyrelsen delar i svar 2012-06-01, kommunensbedömning att förslaget inte innebär betydandemiljöpåverkan men förutsätter att riskfrågor behandlasinom plankonsekvenser.6.2 Hållbar utvecklingIntegrering av arbetsplatser för verksamheter/handeloch bostäder i ett centralt läge med goda kommunikationeri form av kollektivtrafik och gc-vägarinnebär ett minskat resbehov och ger förutsättningarför en socialt hållbar utveckling. Jämfört med externahandelscentra medför det aktuella planförslagetkortare transporter.6.3 Hushållning med naturresurserOmrådet är redan bebyggt vilket innebär att befintligabyggnader och infrastruktur utnyttjas. Byggrätten utökasinte i förhållande till gällande plan. Bedömningenär att planutformningen innebär positiva konsekvenseri förhållande till pågående markanvändning.6.4 Miljö6.4.1 StadsbildOmrådet har ett attraktivt läge för verksamheter välexponerat från väg 40. I ett första skede föreslås ingaförändringar av byggnaderna. När förutsättningarnaför Götalandsbanan klarlagts kommer sannoliktområdets användning att förändras.6.4.2 Ändamålsenlig strukturOmrådets närhet och anslutning till järnvägsspårinnebär att marken lämpar sig väl för verksamhetersom kan utnyttja spårtransporter. Närheten tilljärnväg och riksväg 40 innebär risker med farligt godssom gör att personintensiv verksamhet och bostäderoch motsvarande användning inte bör förekomma.Tillfarten via Bockasjögatan förbi bostäder ochnärheten till bostäder gör att verksamheter inte börvara störande eller medföra trafik som är störande.Befintliga verksamheter bedöms fortsatt lämpliga attbedrivas inom området.6.4.3 InfrastrukturBefintligt ledningsnät för el, fjärrvärme, va och tele/opto finns utbyggt med tillräcklig kapacitet ochplanen bedöms inte initiera utbyggnad av allmännaledningar. Dagvatten bör omhändertas lokalt, renasoch fördröjas. Behovet av en utbyggnad av gc-banautmed Bockasjögatan ökar genom planförslaget dåplanen möjliggör fler arbetsplatser samt verksamheterriktade till allmänheten.6.5 Sociala värden6.5.1 ArbetstillfällenBefintliga byggnader inrymmer flertalet arbetsplatsermed bland annat huvudkontor för NetOnNet.Huvudkontor, postorder/e-handel och logistik utgörprioriterade områden i kommunens näringslivsstrategivars förutsättningar särskilt bör uppmärksammas.Genom att detaljplanen medger viss flexibilitet ianvändningsätt skapas större förutsättningar för nyaarbetstillfällen om nuvarande verksamheter förändras.18SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN


6.5.2 Trygghet/säkerhetEn omvandling och utveckling av området mot merkontor, service och handel samt utbyggnad av gångochcykelbana förbi området innebär fler människori rörelse och att tryggheten och säkerheten för gåendeoch cyklister ökar.6.6 Hälsa och säkerhet/störningsskydd6.6.1 Miljökvalitetsnormer/LuftföroreningarGällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningarbedöms inte komma att överskridas på grundav den verksamhet som medges i detaljplanen.6.6.2 Förorenad mark/åtgärder för säkert byggandeDet finns markföroreningar i området. Med nuvarandeanvändning är sanering inte nödvändig, men vidmarkarbeten kan det bli nödvändigt att omhändertaförorenad jord. Vid pålning, schaktning eller grävningmåste vidare utredningar av marken göras. Vidupptäckt av föroreningar finns en upplysningsskyldighetför fastighetsägare, verksamhetsutövare ellerentreprenörer att meddela detta till tillsynsmyndigheten,som är miljöförvaltningen i Borås Stad. Rekommendationeri geoteknisk utredning bör följas.6.6.3 TrafikmiljöPlanen innebär acceptabel påverkan på trafikmiljön.Ändrad användning kan innebära en ringa trafikökningmen innebär sannolikt också att den tungatrafiken reduceras.6.6.4 Buller och vibrationerDetaljplanen medger inte bostäder och ingaplanbestämmelser behövs då nivåer för inomhusbullerför verksamheter regleras i Boverkets byggregler ochbehandlas vid bygglov. Erfarenhetsmässigt kan inomhusvärdenklaras genom väl valda fasadkonstruktioneroch fönster. Eventuell störnings- och vibrationskänsligverksamhet bör undvikas.6.6.5 Elektromagnetiska fältRiskerna med elektromagnetisk strålning bedöms varamycket liten. Eftersom inga bostäder planeras inomområdet bedöms ingen utredning om elektromagnetiskstrålning från järnväg nödvändig.6.6.6 SkyddsavståndLäget i anslutning till Kust-till-kustbanan och Viskadalsbanansamt riksväg 40 medför att särskilda krav påriskförebyggande åtgärder ställs i detaljplanen.Verksamheterna inom området ska inte vara störandeför omgivningen. Endast industri och lager medhögsta skyddsavstånd till bostäder på 50 meter är tilllåtet.I Boverkets skrift ”Bättre plats för arbete” angesskyddsavstånd till bostäder för olika verksamheter.Som riktvärde bör avstånd mellan industrikvarter medlätt industri och bostäder minst vara 50 meter. Till lättindustri hör typiska verksamheter som småverkstäder,grossister etc. Även för bilverkstad utan omlackeringsverksamhetär rekommenderat avstånd till bostäderminst 50 meter. För lager, logistik- och distributionscentralerbör normalt ett större skyddsavstånd tillbostäder hållas. Då det rör sig om befintlig verksamhetsom funnits under längre tid och dessutom undersenare år minskat i omfattning bör verksamhetenkunna fortgå. Inga kända klagomål på störningar harframförts på nuvarande logistikverksamhet.6.6.7 RiskbedömningPlanområdet ligger inom 150 meter från farligtgodsled där enligt Länsstyrelsens riskpolicy riskbedömningska göras. Avståndet mellan befintligabyggnader och farligt godsled är mindre än 30 metersom utgör rekommenderat avstånd. Avståndet frånjärnväg med farligt gods till närmsta bebyggelse ärinom planområdet ca 10 meter. Från riksväg 40 tillnärmsta byggnadsdel är avståndet ca 60 meter. Enriskutredning har utförts av Cowi 2012-05-24 för attundersöka om olycksriskerna avseende farligt gods äracceptabla ur risksynpunkt.Föreslagna verksamheter och markanvändning stämmerför majoriteten av området överens med kriterierför markanvändning från Länsstyrelserna och Göteborgsöversiktsplan (vilka även tillämpas enligt besluti Borås). De delar av området som inte följer kriterierför markanvändning är delar av den byggnad somligger närmast Kust-till-kustbanan samt en liten del avdet nordvästra hörnet av byggnaden intill Viskadalsbanan.Generellt görs bedömningen att inga byggnaderbör placeras på ett kortare avstånd än 30 meter ifrånen järnväg. Den befintliga byggnadens placering hadeinte rekommenderats vid en nybyggnation. Det ansesdock inte kostnadsmässigt försvarbart med tanke pådagens låga risknivå att införa skydd med avseende påmekanisk påverkan från en urspårad vagn varför kravpå detta ej ställs.Planering av området följer, med avseende på avståndtill riksväg 40, de markanvändningskriterier som tilllämpasoch individrisknivån inomhus anses acceptabelenligt beräkningar och bedömningar. Inga ytterligareskydd anses nödvändiga med avseende på transporterav farligt gods på riksväg 40.Individrisknivån för de områden som ligger utomhusdär personer vistas, entréer och parkeringar är någothögre, men ytorna ligger på ett sådant sätt att personersom vistas där är skyddade av byggnaderna ochbedöms kunna sätta sig i säkerhet vid en olycka påGRANSKNING ANTAGANDE19


motorvägen. Några ytterligare skyddsåtgärder för enolycka på motorvägen för utomhusytor bedöms intenödvändiga.Avståndet mellan befintliga byggnader och järnvägenär kort och även om risknivån är låg bör kriterier förmarkanvändning och skyddsåtgärder övervägas videventuell nybyggnation, för att kunna ge utrymme föreventuell ökning av farligt gods. Följande åtgärder vidnybyggnation föreslås vara:• ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter frånjärnväg upprätthålls för att minska risken förmekanisk påverkan• skydd som hindrar vätska från olycka på järnvägenatt rinna in på området• nya byggnader inom 0-50 meter från järnvägenförses med tät brandfast fasad för att möjliggörautrymning av byggnad vid eventuell brand påjärnvägen• ventilationsintag placeras på ett lämpligt sätt därrisken för olycka med gas på väg/järnväg tas in ibedömningen.Med hänsyn till att risknivån är låg och att det ärbefintlig verksamhet bedöms ovanstående åtgärderför befintlig verksamhet ej vara kostnadseffektiv utanåtgärder ska införas först vid om-/nybyggnation.Transporter med farligt gods på järnväg är generelltsett mycket säkra. Det har under de senaste 100 årenskett ett fåtal olyckor med farligt gods men ingenmänniska har omkommit till följd av olyckor medfarligt gods på järnväg: de vanligaste olyckorna ärurspårningar och sammanstötningar.Detaljplanen bekräftar pågående verksamhet ochinnebär ingen utökning av byggrätten. Säkerhetshöjandeåtgärder har införts som planbestämmelser.Bedömningen är att planutformningen inte påverkasavsevärt av riskerna förknippade med transport avfarligt gods.7.3 HandläggningDetaljplanen handläggs med normalt planförfarande.Efter granskningsförfarandet kommer planen antas avSamhällsbyggnadsnämnden.7.4 PlanavgiftI enlighet med upprättat plankostnadsavtal skaplanavgift inte tas ut vid prövning av lovärendeneller anmälan enligt PBL som överensstämmer meddetaljplanen.7.5 PlanunderlagPM Riskutredning, COWI 2012-05-24, utgör bilagasamt svar på yttranden för PM-Riskutredning för nydetaljplan Bockasjö 1 till detaljplanen.7.6 Medverkande tjänstemän/samverkanUnder planarbetets gång har SamhällsbyggnadsförvaltningenBorås Stad medverkat med enarbetsgrupp med representanter från de kommunalaförvaltningarna Stadskansliet, Tekniska förvaltningen,Miljöförvaltningen, Lantmäterimyndigheten samtBorås Energi och Miljö AB.SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENPlanavdelningenAndreas KlingströmPlanchefKristina AxelssonPlanarkitekt7. Administrativa frågor7.1 GenomförandetidGenomförandetiden slutar 5 år efter den dag dåplanen vunnit laga kraft.7.2 HuvudmannaskapInom planområdet finns ingen allmän plats. Utanförplanområdet är kommunen huvudman för allmänplats.20SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN


GenomförandebeskrivningDetaljplan för del av Göta,BOCKASJÖ 1, NetOnNet m.fl, BoråsStad, upprättad den 31 maj 2013.1. InledningEn genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisade organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiskaoch tekniska åtgärder som behövs för att åstadkommaett samordnat och ändamålsenligt genomförande avdetaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingenrättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den skavara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.2. Organisatoriska frågorInom området finns idag handel, kontor, restaurangoch logistikcentrum. Området har användningsbestämmelsenallmänt ändamål och detaljplanen avserändra användnings-bestämmelserna så de verksamhetersom finns där idag kan vara kvar.2.1 TidplanDetaljplanearbetet sker med normalt planförfarandeoch följande tidplan gäller:Granskning 2 kvartalet 2013Antagande 3 kvartalet 2013Laga kraft 1 kvartalet 2014Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter pådetaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden BoråsStad.2.2 GenomförandetidGenomförandetiden är 5 (fem) år från det datum somplanen vinner laga kraft. Begreppet ”genomförandetid”innebär att planens giltighetstid är begränsad.Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändrasutan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även eftergenomförandetidens utgång men kan då ändras ellerupphävas utan att de rättigheter som uppkommitgenom planen behöver beaktas.2.3 AnsvarsfördelningFastighetsägaren ansvarar för genomförandet inomkvartersmark.2.4 HuvudmannaskapDetaljplanen har kommunalt huvudmannaskap.2.5 AvtalFörutom de avtal angående servitut/avtal om ledningsrättsom respektive ledningsägare bör teckna medfastighetsägaren bedöms inga avtal behöva göras.3. Fastighetsrättsliga frågor3.1 FastighetsägarePlanen omfattar fastigheten Bockasjö 1 som ärprivatägd.3.2 Servitut och ledningsrättAvtal om servitut/ledningsrätt bör respektive ledningsägareteckna med fastighetsägaren.3.3 Stängsel m.m.I samband med kommande bygglov kommer det attkrävas att fastighetsägaren uppför det staket mm.utmed järnvägen som framgår av detaljplanen4. Tekniska frågor4.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt värmeFastigheten är ansluten till kommunalt vatten, avloppsamt dagvatten.Fastigheten är anslutet till det kommunalafjärrvärmenätet.4.2 El och teleEl- och teleledningar finns utbyggt inom området.5. Ekonomiska frågor5.1 ExploateringskostnaderDetaljplanen bedöms inte medföra några exploateringskostnaderför kommunen.5.2 PlankostnaderI enlighet med upprättat plankostnadsavtal skaplanavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden somöverensstämmer med detaljplanen.SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENMarkavdelningenBritt AnderssonMarkchefGRANSKNING ANTAGANDE21


SamrådsredogörelseUpprättad den 31 maj 2013 med avseende pådetaljplan för del av Göta, Bockasjö 1, NetOnNet,Borås Stad.1. HandläggningSamråd enligt PBL 5:11 avseende planförslagupprättat den 4 juni 2012 har ägt rum under tiden9 juli 2012 - 3 september 2012 och har annonseratsi Borås Tidning. Berörda markägare har underrättatsmed brev till samrådet. Under samrådstiden hardetaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarnahar även varit tillgängliga på kommunens hemsida.2. Sammanfattning13 remissinstanser har framfört synpunkter vidsamrådet. Inga berörda sakägare har under samrådstideninkommit med erinringar mot förslaget.2.1 Ändringar av planförslagetPlankartan har justerats med vad det gäller riskeroch användningar efter inkomna yttranden ochkommentarer.2.2 BeslutsförslagSamhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-06-13att planen inte antas innebära en betydande miljöpåverkansamt att godkänna att detaljplanen skickas pågranskning.RemisspartSvar datumS01 Kommunstyrelsen 2012-09-04S02 Tekniska nämnden 2012-09-10S03 Miljö- och konsumentnämnden 2012-08-31S04 Kulturnämnden 2012-08-28S05 Stadsdelsnämnden Väster 2012-08-31S06 Fritids- och folkhälsonämnden 2012-09-05S07 Räddningstjänsten 2012-09-12S08 Lantmäterimyndigheten 2012-08-30S09 Borås Elnät 2012-08-31S10 TeliaSonera Skanova 2012-07-09S11 Länsstyrelsen 2012-09-28S12 Trafi kverket 2012-09-25S13 Vattenfall Eldistribution 2012-08-213. Synpunkter under samrådetInkomna synpunkter i samband med samrådetredovisas och kommenteras nedan. Yttrandena ärsammanfattade för att enkelt skapa en överblick över deviktigaste inkomna synpunkterna.3.1 RemisspartS01 KommunstyrelsenKommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.S02 Tekniska nämndenTekniska nämnden tillstyrker detaljplaneändringen.S03 Miljö- och konsumentnämndenDet finns markföroreningar i området. Med nuvarandeanvändning bör sanering inte vara nödvändig,men vid markarbeten kan det bli nödvändigt attomhänderta förorenad jord. Skulle det därför skenågon som helst form av pålning, schaktning ellergrävning måste vidare utredningar göras och kontakttas med Miljöförvaltningen. Miljöförvaltningentillstyrker fortsatt arbete med detaljplanen.KommentarPlankartan förses med information om att det finnsfyllnadsmassor med markföroreningar i marken därförskall detta uppmärksammas i nya bygglov.S04 KulturnämndenKulturnämnden har inget att invända mot upprättatdetaljplaneförslag som tillstyrks.S05 Stadsdelsnämnden VästerStadsdelsnämnden godkänner förslaget till detaljplan.S06 Fritids- och folkhälsonämndenFritids- och folkhälsonämnden anser inte att planentillgodoser behoven av säkra och trygga gång- ochcykelvägar. Redan idag är trafiksituationen besvärligmed en stor del tung fordonstrafik. I anslutning tillområdet ligger Boråshallen med verksamhet dagligenmestadels för barn och unga. För att öka tillgänglighetentill området samt säkerställa säkerheten för oskyddadetrafikanter, vill förvaltningen ha en väl planeradgång- och cykelväg längs Bockasjögatan. Nämndenvill även ha bra anslutningar och säkra övergångar näroskyddade trafikanter ska korsa Petersbergsgatan ochBockasjögatan.KommentarSamhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiva tillett fortsatt arbete med utbyggnad av cykelvägar menutbyggnadstakten av stadens cykelvägar regleras intei detaljplaner. Det finns plats inom allmän plats attutöka cykelvägen.22SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN


S07 Södra Älvsborgs RäddningstjänstförbundRiskutredningen - 4.1 Farligt gods på järnvägI tabell 1 redovisas ett estimat av farligt godstransporterper RID-klass och år för 2020. Räddningstjänstentolkar det som att man redovisat antal ton perRID-klass.Den sammanlagda mängden farligt gods somförväntas, enligt tabell 1 är sammanlagt 1 705 ton perår för både Kust-till-kustbanan och Viskasdalsbanan.Siffrorna i kapitlet bygger på indata från 2004 och2006 (ur andra analyser) och som sedan räknats omför att gälla för 2020. Denna summa ska jämföras medde siffror som räddningstjänsten fått från Trafikverket,som redovisar antalet ton farligt gods på ovannämndabanor under 2011. På ”Kust-till-kustbanan” transporterasmellan 44 830 och 44 433 ton beroende påom man ser på sträckan före eller efter Borås stad. FörViskadalsbanan redovisas att det transporteras 285 tonfarligt gods per år.Det är stor skillnad mellan de siffror som räddningstjänstenfått från Trafikverket och de siffror somredovisas i tabell 1 under förutsättning att räddningstjänstentolkat tabellen rätt. Det bör utredas ytterligareom siffrorna i tabell 1 är aktuella. Om så inte är falletbehöver riskutredningen revideras.Riskutredningen - 4.2 Farligt gods på Riksväg 40Tydliga signaler från Trafikverket och omkringliggandekommuner gör gällande att antalet farligt godstransporter förväntas i det närmaste fördubblas påRiksväg 40 inom de närmaste åren. De siffror somanges i tabell 2 är därmed troligen underskattade ochbör revideras/diskuteras.Riskutredningen - 5.3 SamhällsriskDet saknas en tydligare redovisning av varför man inteberäknar samhällsrisk, vilket bör redovisas.Riskutredningen - 6.2 IndividriskI förslagslistan över åtgärder anges att:Ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från järnvägupprätthålls vid nybyggnation.Nya byggnader inom 0-50 meter från järnvägen försesmed tät brandfast fasad.Förslaget behöver tydliggöras huruvida det kan byggasdirekt vid järnväg eller inte.Borås stad bör redovisa hur man tänker följa upp deåtgärder som föreslås i det vidare arbetet.Kommentar:Svar angående riskutredningen:Tabell 1 och 2 i kapitel 4.1 redovisar antal vagnar medrespektive farligt gods klass per år, inte ton som Serf antagit.Att det är vagnar per år står nämnt i tabellhuvudetför både tabell 1 och 2. Vikten på en vagn varierar medvad som är tillåtet för respektive klass och hur mycketsom transporteras i varje vagn. Vikten kan därmedvariera från styckegods med mindre vikt upp till fullastadetankvag-nar på ~27 ton. Konsekvensberäkningarnautgår ifrån fullastade vagnar vilket ger ett konservativtresultat. En omräkning av antal vagnar i tabell 1 och2 till ton baserat på fullastade vagnar hamnar i sammastorleksordning som de uppgifter på ton farligt gods somSerf erhållit från Trafikverket. Inga ändringar har därmedutförts i riskbedömningen.Svar angående Kap 4.2 Farligt gods på Riksväg 40:En dubblering av antalet farligt gods transporter ger endubblering av risknivån i tabell 5 i riskbedömningen.Fördubblade risknivåer ger i detta fall ingen förändringi slutsats då de byggnader som avses fortfarande liggerinom det område där skyddsåtgärder bör värderas medhänsyn till kostnad nytta, inga ytterligare kostnadseffektivaåtgärder föreslås.Svar angående Samhällsrisk:Riskbedömningen beställdes med kort om tidoch det fanns därmed inte utrymme för att utförasamhällsriskberäkningar. Erfarenhetsbaserade slutsatseravseende samhällsrisk togs därför från riskanalyser frånnärliggande områden enligt nedan citat.”Samhällsrisk har inte beräknats i detta projekt men enbedömning utifrån beräknade risknivåer för Brodal är attsamhällsrisken kommer på grund av det längre avståndettill motorvägen att ligga under kriterier för bostäder ocharbetsplatser enligt Göteborgs översiktsplan samt i detområde där kostnadseffektiva åtgärder skall övervägasenligt DNV’s kriterier.”Brodal ligger inom 200 meter från Bockasjö 1 och liggerliksom Bockasjö 1 i anslutning till Kust-till-kustbanan,Viskadalsbanan samt riksväg 40. Vid beräkning avsamhällsrisk används individrisken tillsammans medantal personer som vistas inom 200 meter från farligtgods led. Eftersom Brodal ligger i närheten av Bocka-sjöoch bebyggelsen i och runt Bockasjö inte indikerar attBockasjö skulle vara persontätare än Brodal dras slut-GRANSKNING ANTAGANDE23


satsen att en samhällsriskberäkning för Bockasjö skullege samma slutresultat, det vill säga att kostnadseffektivaåtgärder skall övervägas enligt DNV’s kriterier.Riskbedömningen skulle kunna kompletteras med enkvantitativ riskanalys med samhällsrisk beräknad menvår bedömning är att det inte kommer att påverkabedömningen av skyddsåtgärder för området.Svar angående 6.2 Individrisk:Riskbedömningen omformuleras till:ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från järnvägupprätthålls vid nybyggnation för att minska riskenför mekanisk påverkan• nya byggnader inom 30-50 meter från järnvägenförses med tät brandfast fasad för att möjliggörautrymning av byggnad vid eventuell brand påjärnvägen.S08 LantmäterimyndighetenI genomförandebeskrivningen under punkt 3 börett tillägg göras. Rättighet till ledningar inom berördfastighet säkerställs med antingen avtalsservitut ellergenom ledningsrätt.KommentarTexten under 3.2 Servitut och ledningsrätt i genomförandebeskrivningenförtydligas.S09 Borås ElnätInom området finns ett flertal optokablar. I punkt4.4.4 omnämns en anslutning från Bockasjögatan intill byggnaden mittför kontorsdelen. Det är inte denenda anslutningen. På baksidan, från Surbrunnsgatanföljande det prickade området mellan Bockasjö 1och Myrten 2, finns en andra anslutning. Invändigtsträcker den sig till samma anslutningspunkt somanslutningen från Bockasjögatan.Kommentar:Texten i punkten 4.4.4 kompletteras medinformationen.S10 TeliaSonera SkanovaSkanovas anläggning inom aktuellt detaljplaneområdebestår av markförlagda kablar, vika framgår av bifogadlägeskarta.Kommentar:Synpunkterna noteras och delges fastighetsägaren.Allmänna ledningar inom fastigheten är belägna inomu-område men rättigheter för ledningar bör säkerställasgenom ledningsrätt eller avtalsservitut.S11 LänsstyrelsenLänsstyrelsen har förståelse för kommunens önskanatt upprätta en detaljplan som möjliggör de befintligaverksamheterna att fortsätta i de befintliga lokalernai området. Dock ska det noteras att vid upprättandeav en ny detaljplan ska markens lämplighet prövas pånytt i enlighet med dagens aktuella trafiksituation,skyddsregler och riktlinjer för att bl.a. säkra människorshälsa och säkerhet. I nuvarande utformningkan planförslaget inte anses tillgodose det fullt ut. Derekommendationerna i den medföljda riskanalysenbehöver återspegla i planförslaget. Den aktuellarisksituationen behöver ses över och skyddsåtgärdernasom krävs ska säkerställas i godtagbar utsträckning.Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning:Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrundernai 11 kap 10 § PBL och nu kändaförhållanden att frågor som berör hälsa/ säkerhet ellerriksintresse/strandskydd/miljökvalitetsnormer/mellankommunalafrågor måste lösas på ett tillfredsställandesätt i enlighet med vad som anges nedan för att ettantagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.Motiv för bedömningen - Prövningsgrunder:Planområdet är omgivet av trafikanläggningar som ärutpekade som anläggningar av riksintresse för kommunikation:Kust-till-kustbanan och Älvsborgsbanansamt riksväg 40. Vilket innebär att särskilt hänsyn skatas så att inget hinder eller restriktioner förekommerför dess funktioner. Dessutom fraktas farligt godsbåde på riksväg 40 och Älvsborgsbanan. Risksituationpå grund av närheten till dessa måste hanteras enligtdagens regler och riktlinjer.Skyddsavstånd till transportled för farligt gods:Vid planering av markanvändning i närheten avtrafikleder för farligt gods ska generellt hållas ett 30m byggnadsfritt avstånd. I planen ligger befintligabyggnader på ca 9- 20 respektive 60 meters avståndfrån järnväg och väg. Planförslaget anger att det intebedöms som kostnadseffektivt med åtgärder medhänsyn till att risknivån är låg och att verksamhetenär befintlig. Länsstyrelsen anser att skyddsåtgärder skaövervägas vid ny-, till- eller ombyggnad och det skaregleras genom en planbestämmelse.Riskanalysen tillhörande planförslaget föreslår en radåtgärder i samband med nybyggnation. Bl.a. föreslåsett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från järnväg.Det står också att den befintliga byggnadens placeringinte hade rekommenderats vid en nybyggnation. Menpå plankartan, i sin nuvarande utformning, tolkarLänsstyrelsen att byggrätten slås fast på nuvarandeavstånd från Kust-till-kustbanan i den nordöstra delen24SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN


av området. Länsstyrelsen ställer sig mycket frågandeoch tveksam till detta. Det följer inte de rekommendationersom finns i riskanalysen och i f.d. Banverketsoch Räddningsverkets skrift ”Säkra järnvägstransporterav farligt gods”.Kompletterande riskutredning:På plankartan är ett område 15-30 meter från järnvägenmarkerat med + och med planbestämmelse om attmarken endast får bebyggas med parkeringsanläggningoch komplementbyggnader, skärmtak och liknande. Iriskanalysen föreslås att riskutredningen kompletterasmed en kvantitativ riskanalys om den plusmarkeradeytan ska bebyggas. Det måste tydligare framgå vilkentyp av byggnader som kan uppföras på detta avståndfrån järnvägen. Det måste vara lätta, eftergivligakonstruktioner för att inte skada de vagnar som spårarur. Det måste framgå av planbestämmelserna att innanbyggrätt kan ges ska riskerna utredas bättre. Länsstyrelsennoterar att planbestämmelsen i sin nuvarandeutformning medger att denna mark kan bebyggasredan nu utan att en särskild riskanalys görs.Länsstyrelsen har haft kontakt med Södra Älvsborgsräddningstjänstförbund (SÄRF) och fått kännedomom att de siffror som anges i tabeller som visarmängden farligt gods kan vara underskattade. Om såär fallet behöver analysen uppdateras med nya siffroroch en bedömning göras utifrån nya siffror.Förorenad mark:I Planbeskrivningen (5.6.2) anges att det inte finnsidag kända markföroreningar inom området. Länsstyrelsenupplyser att det finns en miljöundersökningav fastigheten Bockasjö 1 från 2003 som visar påförhöjda halter av föroreningar som t.ex. As, Cu, Zu,kolväten, PAH en bra bit över MKM samt visar ävenförorening i grundvatten. Finns även PCB-kabel kvarpå fastigheten som tyder på att det kan finnas PCBföroreningomkring den. Uppgifter om dessa finns hosMiljöförvaltningen-miljötillsyn, Borås Stad.Råd enligt 2 kap. PBL- Skyddsåtgärder:Vidare rekommenderar Länsstyrelsen att ett skyddlängs med järnvägen bör möjliggöras som kan hindrabrandfarliga vätskor att rinna in på området. Dettaanordnas förslagsvis redan nu i detaljplanen och intehänskjutas till eventuell nybyggnation i området.Götalandsbanan:Planförslaget berörs av ett område av riksintresse förframtida järnvägen, Götalandsbanan. Planen bör tahänsyn till detta för att inte försvåra fortsatt planeringav den framtida järnvägen (se också Trafikverketsyttrande TRV 2012/50826, dt 2012-09-24).Behovsbedömning:Kommunen bedömer att förslaget inte innebärbetydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delarkommunens åsikt.Kommentar:Länsstyrelsens kommentarer berör enbart hurriskbedömningens slutsatser överförts till detaljplanen.Detaljplanen ändras för att bättre överensstämmamed den ursprungliga riskutredningen, därmed ansesLänsstyrelsens, Räddningstjänsten samt Trafikverketssynpunkter tillgodosedda. Inga ändringar i riskbedömningengörs. Se även svar till Trafikverket ochRäddningstjänsten.S12 TrafikverketAv planbeskrivningen framgår att området därNetOnNets butik ligger ska användas för handelmed skrymmande varor/sällanköpshandel ochlagerförsäljning. Av planbestämmelserna framgår dockatt området ska användas för industri/lager, betecknatJ i detaljplanen. Det är tveksamt om beteckningen Jär lämplig som beteckning om området i huvudsakär avsett för handel. Trafikverket anser att den del avbyggnaden där NetOnNet ligger bör kunna användasför lager, U, men är tveksam till att området ocksåanvänds för industri eller handel.Riksintressen för kommunikationer:De båda järnvägarna Kust-till-kustbanan i öster ochViskadalsbanan i väster samt riksväg 40 är av riksintresseför kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap§8. Kust-till-kustbanan är av interregional betydelseoch används både för gods- och persontransporter.Viskadalsbanan har en viktig funktion för omledningav trafik. Därför får det heller inte finnas särskildarestriktioner på banan avseende möjligheterna atttransportera farligt gods.Området berörs också av riksintresse för framtidajärnväg, Götalandsbanan. Den föreslagna exploateringenfår inte försvåra drift, underhåll och framtidautveckling av vare sig befintliga järnvägsanläggningareller en eventuell Götalandsbana.Risker för olyckor med farligt gods och urspårning:Såväl riksväg 40 som järnvägarna ligger nära planområdetoch är utpekade transportleder för farligt gods.Avståndet mellan NetOnNets byggnad och Kust-tillkustbananär som minst endast 9 meter. Sannolikhetenför olycka med farligt gods kanske bedöms som lågmen det verkar inte som sannolikheten för urspårning(mekanisk påverkan på byggnaden) är beräknad.GRANSKNING ANTAGANDE25


Trafikverket anser generellt att ny bebyggelse inte börtillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen(spårmitt på närmsta spår). Det ger ett skyddsavståndför farligt gods vid urspårning samt att utrymme föreventuella räddningsinsatser. Ett sådant avstånd medgeräven komplettering av riskreducerande åtgärderom risksituationen förändras. Avståndet möjliggörockså viss utveckling av järnvägsanläggningen.Enligt detaljplanen är ett område (markerat med plus)15-30 meter från järnvägen möjligt att bebyggas medparkeringsanläggning och komplementbyggnader,skärmtak och liknande. I riskutredningen görsslutsatsen att det behövs en kvantitativ riskanalys sombekräftar risknivå och vilka skyddsåtgärder som behövsför att göra det möjligt att bygga på denna yta. Kravetpå riskanalys saknas dock i detaljplanen, vilket är enbrist.Enligt riskanalysen ska verksamheterna kontor, vissvårdverksamhet samt idrott och föreningslokaler idetaljplanen vara begränsade till de byggnader somligger längst bort från Kust-till-kustbanan. I förslagettill detaljplan är dock kontorsverksamheten tillåteninom större delen av fastigheten, som närmast ca 20meter från Kust-till-kustbanan.I riskutredningen görs bedömningen att denbefintliga byggnadens placering, på grund av närhetentill järnvägen, inte hade rekommenderats vid ennybyggnation. I riskutredningen föreslås även ettbebyggelsefritt avstånd vid nybyggnation på 30 meterför att minska risken för mekanisk påverkan. Dennabegränsning saknas dock i detaljplanen.Vid upprättandet av ny detaljplan måste markenslämplighet bl.a. avseende risk och säkerhet prövas pånytt, även om detaljplanen avser befintlig bebyggelse.Byggnaden är också från början avsedd som postterminalmedan den nya detaljplanen tillåter helt nytyp av verksamhet. Det finns inte heller något somhindrar uppförande av ny byggnad inom 30 meterfrån järnvägen.Trafiksäkerhet:Den norra utfarten, från parkeringen vid NetOnNettill Bockasjögatan (väg 157), ligger nära plankorsningenvilket bidrar till kort fordonsmagasin.Kommentar:Urspårning ingår som del i beräkning av individriskdock bara med konsekvensen att en farligt godsvagnskadats. Trafikverket har rätt i sitt påpekande att på detkorta avstånd som är till fastigheten så kan personerskadas vid en urspårning även om tåget inte är lastatmed farligt gods.Den första mer systematiska studien i Sverige av frekvenserför järnvägsolyckor som kan hota omgivningengjordes av VTI (1994). Detta arbete utvecklades senarei Fredén (2001). Därefter har det, i samband medolika större infrastrukturprojekt, genomförts ett antalstudier av urspårnings och sammanstötningsfrekvenserför svensk järnvägstrafik. Skillnaderna i resultat mellande olika studierna är som regel små. Följande frekvensanvändes i denna studie: Urspårning: 6,7*10-7 per tågkm.Individrisk beräknas med hjälp av sannolikhet fören olycka samt andel personer som omkommer vidolyckan. Individrisken för personer inom 0-50 meterfrån spåret kan kompletteras med följande beräkning:Tågkm: Byggnaden är cirka 100 meter lång, beräkningför urspårning som leder till skadade personer utförsdärmed för 0,1 km.Antal tåg: Enligt Trafikverkets MKB för ”Ny järnvägGöteborg-Borås, 2006” kan, jämfört med nuvarandetrafik, de 10 avgångarna i varje riktning ökas till 22.Beräkningen utgår från att denna frekvens gäller helaåret, det vill säga 365*22.Andel tåg: Tåg som spårar ur längre än 5 meter frånspår (Fredén 2001)-


• Byggnaden är befintlig• Risk för urspårning som skadar byggnad ochmänniskor bedöms som låg• Skyddsåtgärder som är möjliga är antingenmycket kostsamma, inte möjliga eller försvårarunderhållet av banan.Trafikverket skriver även i sitt yttrande att: Trafikverketanser att områdena inom 30 meter från järnvägenbör kunna användas för lager (U), men inte industri,handel eller kontorsverksamhet. Riskbedömningensslutsats är i huvudsak i överensstämmelse medTrafikverkets bedömning. Riskbedömningens slutsatsär att endast verksamhet med låg personintensitet fårförekomma i befintliga byggnader inom 30 meter frånjärnvägen, såsom lager, småskalig industri och annanverksamhet med låg personintensitet.S13 Vattenfall Eldistribution ABIngen erinran.SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENPlanavdelningenAndreas KlingströmPlanchefKristina AxelssonPlanarkitektGRANSKNING ANTAGANDE27


samhällsbyggnadsförvaltningenpostadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.sewebbplats boras.se/samhallsbyggnad

More magazines by this user
Similar magazines