13.07.2015 Views

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för 2007 Beskrivning ...

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för 2007 Beskrivning ...

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för 2007 Beskrivning ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO0309-10Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7)<strong>Hälso</strong>- <strong>och</strong> <strong>sjukvård</strong> <strong>som</strong> <strong>kommunen</strong> <strong>ansvarar</strong> <strong>för</strong>enligt 18 § hälso- <strong>och</strong> <strong>sjukvård</strong>slagen (1982:763),HSLStatistikår <strong>2007</strong>, september (mätmånad)SO0309 <strong>och</strong> SO0310I denna beskrivning redovisas <strong>för</strong>st allmänna <strong>och</strong> legala uppgifter om undersökningensamt dess syfte <strong>och</strong> historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll<strong>och</strong> till<strong>för</strong>litlighet samt hur den genom<strong>för</strong>s <strong>och</strong> hur man kan ta del av resultaten.Genom att klicka på en rubrik i innehålls<strong>för</strong>teckningen kommer man direkt tillaktuellt avsnitt.Innehålls<strong>för</strong>teckningSO0309_10_BS_<strong>2007</strong>_HSLA Administrativa uppgifter ............................................................................. 2A.1 Ämne<strong>som</strong>råde ......................................................................................... 2A.2 Statistikområde ....................................................................................... 2A.3 SOS-klassificering .................................................................................. 2A.4 Statistikansvarig ..................................................................................... 2A.5 Statistikproducent ................................................................................... 3A.6 Uppgiftsskyldighet .................................................................................. 3A.7 Sekretess <strong>och</strong> regler <strong>för</strong> behandling av personuppgifter ....................... 3A.8 Gallrings<strong>för</strong>eskrifter .............................................................................. 3A.9 EU-reglering .......................................................................................... 3A.10 Syfte <strong>och</strong> historik .................................................................................... 3A.11 Statistikanvändning ................................................................................ 3A.12 Uppläggning <strong>och</strong> genom<strong>för</strong>ande ............................................................ 3A.13 Internationell rapportering .................................................................... 4A.14 Planerade <strong>för</strong>ändringar i kommande undersökningar ........................... 4B Kvalitetsdeklaration ..................................................................................... 4B.0 Inledning ................................................................................................ 4B.1 Innehåll .................................................................................................. 41.1 Statistiska målstorheter ...................................................................... 41.1.1 Objekt <strong>och</strong> population ................................................................ 41.1.2 Variabler ..................................................................................... 41.1.3 Statistiska mått ........................................................................... 41.1.4 Redovisningsgrupper .................................................................. 51.1.5 Referenstider .............................................................................. 51.2. Fullständighet ..................................................................................... 5B.2 Till<strong>för</strong>litlighet ......................................................................................... 52.1 Till<strong>för</strong>litlighet totalt ............................................................................ 52.2 Osäkerhetskällor ................................................................................. 52.2.1 Urval ........................................................................................... 52.2.2 Ramtäckning ............................................................................... 5


Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO0309-10Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 2(7)2.2.3 Mätning ...................................................................................... 52.2.4 Svarsbortfall ............................................................................... 52.2.5 Bearbetning ................................................................................ 52.2.6 Modellantaganden ...................................................................... 62.3 Redovisning av osäkerhetsmått .......................................................... 6B.3 Aktualitet ................................................................................................ 63.1 Frekvens ............................................................................................. 63.2 Framställningstid ................................................................................ 63.3 Punktlighet ......................................................................................... 6B.4 Jäm<strong>för</strong>barhet <strong>och</strong> samanvändbarhet ...................................................... 64.1 Jäm<strong>för</strong>barhet över tiden ...................................................................... 64.2 Jäm<strong>för</strong>barhet mellan grupper ............................................................. 64.3 Samanvändbarhet med annan statistik ............................................... 6B.5 Tillgänglighet <strong>och</strong> <strong>för</strong>ståelighet ............................................................. 65.1 Spridningsformer ................................................................................ 65.2 Presentation ........................................................................................ 65.3 Dokumentation ................................................................................... 75.4 Tillgång till primärmaterial ................................................................ 75.5 Upplysningstjänster ............................................................................ 7AAdministrativa uppgifterA.1 Ämne<strong>som</strong>rådeÄmne<strong>som</strong>råde:Socialtjänst m.m.A.2 StatistikområdeStatistikområde:Äldre- <strong>och</strong> handikappomsorgA.3 SOS-klassificeringTillhör (SOS)För undersökningar <strong>som</strong> ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda reglernär det gäller kvalitet <strong>och</strong> tillgänglighet, se Förordningen om den officiellastatistiken (2001:100)A.4 StatistikansvarigMyndighet/organisation:SocialstyrelsenPostadress:106 30 StockholmBesöksadress: Rålambsvägen 3Kontaktperson:Simon LindTelefon: 075-247 3355Telefax: 075-247 3563E-post:Simon.Lind@Socialstyrelsen.seSO0309_10_BS_<strong>2007</strong>_HSL


Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO0309-10Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 3(7)A.5 StatistikproducentMyndighet/organisation:Statistiska centralbyrånPostadress:SCB, 701 89 ÖrebroBesöksadress: Klostergatan 23Kontaktperson:Alf PetterssonTelefon: 019- 17 63 32Telefax 019- 17 70 80E-post:Alf.Pettersson@scb.seA.6 UppgiftsskyldighetUppgifterna samlas in med stöd av <strong>för</strong>ordningen (2006:94) om register hosSocialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- <strong>och</strong> <strong>sjukvård</strong>en, vilketinnebär en skyldighet <strong>för</strong> kommunerna att lämna uppgifterna.A.7 Sekretess <strong>och</strong> regler <strong>för</strong> behandling av personuppgifterI myndigheternas särskilda verksamhet <strong>för</strong> framställning av statistik gällersekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100). Vid automatiseradbehandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204).På statistikområdet finns dessutom särskilda regler <strong>för</strong> personuppgiftsbehandlingi lagen (2001:99) <strong>och</strong> <strong>för</strong>ordningen (2001:100) om den officiella statistiken.A.8 Gallrings<strong>för</strong>eskrifterGallrings<strong>för</strong>eskrifter finns i RA-MS 2001:40 (Riksarkivets myndighetsspecifika<strong>för</strong>eskrift). Det innebär att registret inte gallras.A.9 EU-regleringFinns ej.A.10 Syfte <strong>och</strong> historikSyftet med statistiken är att visa hur många personer <strong>som</strong> får hälso- <strong>och</strong><strong>sjukvård</strong>sinsatser <strong>som</strong> kommunerna <strong>ansvarar</strong> <strong>för</strong> enligt 18 § hälso- <strong>och</strong> <strong>sjukvård</strong>slagen,HSL. Denna beskrivning avser uppgiftsinsamling <strong>för</strong> septembermånad <strong>2007</strong>, vilket är <strong>för</strong>sta gången <strong>som</strong> personnummerbaserade uppgiftersamlats in <strong>för</strong> denna statistik. Tidigare statistikår har mängduppgifter omkommunal hem<strong>sjukvård</strong> i ordinärt boende samlats in.A.11 StatistikanvändningStatistiken används i <strong>för</strong>sta hand <strong>som</strong> underlag <strong>för</strong> nationell uppföljning <strong>och</strong>utvärdering, <strong>för</strong> jäm<strong>för</strong>elser mellan kommuner <strong>och</strong> <strong>som</strong> allmän information.A.12 Uppläggning <strong>och</strong> genom<strong>för</strong>andeSO0309_10_BS_<strong>2007</strong>_HSLUppgifterna har samlats in av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag avSocialstyrelsen. Kommunerna har lämnat datafiler med personnummerbaseradeuppgifter på Internet via säker inloggning med unik användaridentitet <strong>och</strong>lösenord. Datainsamlingen är en totalundersökning med september <strong>som</strong>mätmånad.


Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO0309-10Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 4(7)A.13 Internationell rapporteringFörekommer inte.A.14 Planerade <strong>för</strong>ändringar i kommande undersökningarEn motsvarande uppgiftsinsamling om personer <strong>som</strong> är mottagare av kommunalhälso- <strong>och</strong> <strong>sjukvård</strong> sker <strong>för</strong> juni månad 2008. Resultatet redovisas i tvårapporter i serien Sveriges officiella statistik, varav en gäller vård <strong>och</strong> omsorgom äldre (65-w år) <strong>och</strong> en gäller vård <strong>och</strong> omsorg om personer med funktionsnedsättning(0-64 år). Från <strong>och</strong> med juli månad 2008 sker en månadsvisregistrering av motsvarande uppgifter i kommunerna. Dessa uppgifter samlas invarje halvår <strong>och</strong> resultatet redovisas av Socialstyrelsen i statistikrapporter enligtnämnda uppdelning.BKvalitetsdeklarationB.0 InledningStatistikåret <strong>2007</strong> in<strong>för</strong>des en personnummerbaserad uppgiftsinsamling samtidigt<strong>som</strong> kommunernas redovisning utvidgades från kommunal hem<strong>sjukvård</strong> tillatt gälla alla hälso- <strong>och</strong> <strong>sjukvård</strong>sinsatser <strong>som</strong> <strong>kommunen</strong> <strong>ansvarar</strong> <strong>för</strong> enligt 18§ HSL. Tidigare års uppgifter om kommunal hälso- <strong>och</strong> <strong>sjukvård</strong> byggde påmängduppgifter från kommunerna.B.1 Innehåll1.1 Statistiska målstorheterPersoner <strong>som</strong> var mottagare av hälso- <strong>och</strong> <strong>sjukvård</strong> <strong>som</strong> <strong>kommunen</strong> <strong>ansvarar</strong> <strong>för</strong>enligt 18 § HSL.1.1.1 Objekt <strong>och</strong> populationMålpopulationen består av alla personer <strong>som</strong> någon gång under septembermånad var mottagare av hälso- <strong>och</strong> <strong>sjukvård</strong>sinsats <strong>som</strong> <strong>kommunen</strong> <strong>ansvarar</strong> <strong>för</strong>enligt 18 § hälso- <strong>och</strong> <strong>sjukvård</strong>slagen. Objekten är var <strong>och</strong> en av dessa personer<strong>och</strong> tillsammans utgör de målpopulationen.1.1.2 Variabler- Kommunkod- Kommun-/stadsdelskod, nämnd eller motsvarande- Personnummer- Personen har under september månad varit mottagare av hälso- <strong>och</strong> <strong>sjukvård</strong><strong>som</strong> <strong>kommunen</strong> <strong>ansvarar</strong> <strong>för</strong> enligt 18 § HSL (indikeras med ”1”)1.1.3 Statistiska måttAntal personer med insats <strong>och</strong> andel (per 1 000) i befolkningen.SO0309_10_BS_<strong>2007</strong>_HSL


Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO0309-10Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 5(7)1.1.4 RedovisningsgrupperRedovisningsgrupper i denna statistik avser ålder <strong>och</strong> kön samt om <strong>kommunen</strong>har (helt eller delvis) eller inte har hälso- <strong>och</strong> <strong>sjukvård</strong>sansvar i ordinärt boende.1.1.5 ReferenstiderSeptember månad <strong>2007</strong>1.2. FullständighetUtgångspunkten <strong>för</strong> uppgiftsinsamlingen är att den ska vara fullständig, vilketinnebär att all kommunal hälso- <strong>och</strong> <strong>sjukvård</strong> enligt 18 § HSL ska ingå iredovisningen.B.2 Till<strong>för</strong>litlighet2.1 Till<strong>för</strong>litlighet totaltÅr <strong>2007</strong> baseras uppgiftsinsamlingen <strong>för</strong> <strong>för</strong>sta gången på individuppgifter medpersonnummer samt att all kommunal hälso- <strong>och</strong> <strong>sjukvård</strong> ska redovisas. Detgör att en jäm<strong>för</strong>else med tidigare års mängduppgifter inte kan göras. Totalt sett,på riksnivå, bedöms statistikens till<strong>för</strong>litlighet vara tillräcklig även om partiellabortfall av uppgifter (antal personer med insats) <strong>för</strong>ekommer <strong>för</strong> vissa kommunersamt att totalbortfall finns <strong>för</strong> en kommun.2.2 OsäkerhetskällorFör några kommuner har inte alla berörda personalkategoriers insatser redovisatsvid uppgiftslämnandet. Det gäller främst hälso- <strong>och</strong> <strong>sjukvård</strong>sinsatser avsjukgymnaster <strong>och</strong> arbetsterapeuter. Vidare kan hälso- <strong>och</strong> <strong>sjukvård</strong>sinsatser<strong>som</strong> ges i särskilt boende i vissa fall vara underrapporterade.2.2.1 UrvalTotalundersökning, inget urvals<strong>för</strong>farande <strong>för</strong>eligger.2.2.2 RamtäckningTäckningsfel kan <strong>för</strong>ekomma på grund av definitionsproblem. Det är osäkert ivilken mån hela målpopulationen har redovisats vid uppgiftslämnandet.2.2.3 MätningMätfel kan <strong>för</strong>ekomma på grund av definitionsproblem.2.2.4 SvarsbortfallEn kommun har inte lämnat några uppgifter. Partiellt bortfall finns <strong>för</strong> vissakommuner.2.2.5 BearbetningDubblettposter <strong>och</strong> avlidna personer har rensats bort vid kontrollbearbetning. Iövrigt har ingen bearbetning genom<strong>för</strong>ts på grund av osäkerhet vad gällerramtäckning <strong>och</strong> mätfel.SO0309_10_BS_<strong>2007</strong>_HSL


Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO0309-10Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 6(7)2.2.6 ModellantagandenFörekommer ej.2.3 Redovisning av osäkerhetsmåttFörekommer ej.B.3 Aktualitet3.1 FrekvensRedovisning <strong>för</strong> statistikår <strong>2007</strong>.3.2 FramställningstidCirka nio månader efter mätperioden.3.3 PunktlighetPubliceringen skedde på aviserade datum, dvs. den 25 juni 2008 resp. den 30juni 2008 i statistikrapporterna ”Äldre – vård <strong>och</strong> omsorg år <strong>2007</strong>” respektive”Personer med funktionsnedsättning år <strong>2007</strong>”.B.4 Jäm<strong>för</strong>barhet <strong>och</strong> samanvändbarhet4.1 Jäm<strong>för</strong>barhet över tidenSåväl målpopulationen <strong>som</strong> kommunernas sätt att redovisa uppgifter (tillpersonuppgifter) ändrades <strong>för</strong> statistikåret <strong>2007</strong>. Det är där<strong>för</strong> inte lämpligt attgöra jäm<strong>för</strong>elser med tidigare års statistik.4.2 Jäm<strong>för</strong>barhet mellan grupper4.3 Samanvändbarhet med annan statistikB.5 Tillgänglighet <strong>och</strong> <strong>för</strong>ståelighet5.1 SpridningsformerStatistiken publicerades i rapporten ”Äldre – vård <strong>och</strong> omsorg år <strong>2007</strong>” samt irapporten ”Personer med funktionsnedsättning år <strong>2007</strong>”. Rapporterna finnstillgängliga på Socialstyrelsens hemsida http://www.socialstyrelsen.se. Utskriftav rapporten kan beställas från webbutiken eller Socialstyrelsens kundtjänst, 12088 Stockholm. Fax 08-779 96 67, e-post Socialstyrelsen@strd.se, ange artikelnummer2008-44-7 <strong>för</strong> ”Äldre – vård <strong>och</strong> omsorg år <strong>2007</strong>” <strong>och</strong> artikelnummer2008-44-8 <strong>för</strong> ”Personer med funktionsnedsättning år <strong>2007</strong>”.5.2 PresentationSO0309_10_BS_<strong>2007</strong>_HSL


Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO0309-10Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 7(7)5.3 Dokumentation5.4 Tillgång till primärmaterialSpecialbearbetningar på registret kan ut<strong>för</strong>as. Uppgifterna i registret är sekretesskyddadeenligt lag. Tillgång till registerdata kan dock medges efter särskildprövning hos Socialstyrelsen.5.5 UpplysningstjänsterSimon Lind, Statistikenheten, Socialtjänstavdelningen, Socialstyrelsen.Telefon: 075-247 3355Lena Janzon, Statistikenheten, Socialtjänstavdelningen, Socialstyrelsen.Telefon: 075-247 4052SO0309_10_BS_<strong>2007</strong>_HSL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!