13.07.2015 Views

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för 2007 Beskrivning ...

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för 2007 Beskrivning ...

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för 2007 Beskrivning ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO0309-10Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7)Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar förenligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),HSLStatistikår 2007, september (mätmånad)SO0309 och SO0310I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningensamt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehålloch tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten.Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt tillaktuellt avsnitt.InnehållsförteckningSO0309_10_BS_2007_HSLA Administrativa uppgifter ............................................................................. 2A.1 Ämnesområde ......................................................................................... 2A.2 Statistikområde ....................................................................................... 2A.3 SOS-klassificering .................................................................................. 2A.4 Statistikansvarig ..................................................................................... 2A.5 Statistikproducent ................................................................................... 3A.6 Uppgiftsskyldighet .................................................................................. 3A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter ....................... 3A.8 Gallringsföreskrifter .............................................................................. 3A.9 EU-reglering .......................................................................................... 3A.10 Syfte och historik .................................................................................... 3A.11 Statistikanvändning ................................................................................ 3A.12 Uppläggning och genomförande ............................................................ 3A.13 Internationell rapportering .................................................................... 4A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar ........................... 4B Kvalitetsdeklaration ..................................................................................... 4B.0 Inledning ................................................................................................ 4B.1 Innehåll .................................................................................................. 41.1 Statistiska målstorheter ...................................................................... 41.1.1 Objekt och population ................................................................ 41.1.2 Variabler ..................................................................................... 41.1.3 Statistiska mått ........................................................................... 41.1.4 Redovisningsgrupper .................................................................. 51.1.5 Referenstider .............................................................................. 51.2. Fullständighet ..................................................................................... 5B.2 Tillförlitlighet ......................................................................................... 52.1 Tillförlitlighet totalt ............................................................................ 52.2 Osäkerhetskällor ................................................................................. 52.2.1 Urval ........................................................................................... 52.2.2 Ramtäckning ............................................................................... 5


Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO0309-10Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 2(7)2.2.3 Mätning ...................................................................................... 52.2.4 Svarsbortfall ............................................................................... 52.2.5 Bearbetning ................................................................................ 52.2.6 Modellantaganden ...................................................................... 62.3 Redovisning av osäkerhetsmått .......................................................... 6B.3 Aktualitet ................................................................................................ 63.1 Frekvens ............................................................................................. 63.2 Framställningstid ................................................................................ 63.3 Punktlighet ......................................................................................... 6B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet ...................................................... 64.1 Jämförbarhet över tiden ...................................................................... 64.2 Jämförbarhet mellan grupper ............................................................. 64.3 Samanvändbarhet med annan statistik ............................................... 6B.5 Tillgänglighet och förståelighet ............................................................. 65.1 Spridningsformer ................................................................................ 65.2 Presentation ........................................................................................ 65.3 Dokumentation ................................................................................... 75.4 Tillgång till primärmaterial ................................................................ 75.5 Upplysningstjänster ............................................................................ 7AAdministrativa uppgifterA.1 ÄmnesområdeÄmnesområde:Socialtjänst m.m.A.2 StatistikområdeStatistikområde:Äldre- och handikappomsorgA.3 SOS-klassificeringTillhör (SOS)För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda reglernär det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiellastatistiken (2001:100)A.4 StatistikansvarigMyndighet/organisation:SocialstyrelsenPostadress:106 30 StockholmBesöksadress: Rålambsvägen 3Kontaktperson:Simon LindTelefon: 075-247 3355Telefax: 075-247 3563E-post:Simon.Lind@Socialstyrelsen.seSO0309_10_BS_2007_HSL


Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO0309-10Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 3(7)A.5 StatistikproducentMyndighet/organisation:Statistiska centralbyrånPostadress:SCB, 701 89 ÖrebroBesöksadress: Klostergatan 23Kontaktperson:Alf PetterssonTelefon: 019- 17 63 32Telefax 019- 17 70 80E-post:Alf.Pettersson@scb.seA.6 UppgiftsskyldighetUppgifterna samlas in med stöd av förordningen (2006:94) om register hosSocialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården, vilketinnebär en skyldighet för kommunerna att lämna uppgifterna.A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifterI myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gällersekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100). Vid automatiseradbehandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204).På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandlingi lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.A.8 GallringsföreskrifterGallringsföreskrifter finns i RA-MS 2001:40 (Riksarkivets myndighetsspecifikaföreskrift). Det innebär att registret inte gallras.A.9 EU-regleringFinns ej.A.10 Syfte och historikSyftet med statistiken är att visa hur många personer som får hälso- ochsjukvårdsinsatser som kommunerna ansvarar för enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen,HSL. Denna beskrivning avser uppgiftsinsamling för septembermånad 2007, vilket är första gången som personnummerbaserade uppgiftersamlats in för denna statistik. Tidigare statistikår har mängduppgifter omkommunal hemsjukvård i ordinärt boende samlats in.A.11 StatistikanvändningStatistiken används i första hand som underlag för nationell uppföljning ochutvärdering, för jämförelser mellan kommuner och som allmän information.A.12 Uppläggning och genomförandeSO0309_10_BS_2007_HSLUppgifterna har samlats in av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag avSocialstyrelsen. Kommunerna har lämnat datafiler med personnummerbaseradeuppgifter på Internet via säker inloggning med unik användaridentitet ochlösenord. Datainsamlingen är en totalundersökning med september sommätmånad.


Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO0309-10Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 4(7)A.13 Internationell rapporteringFörekommer inte.A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningarEn motsvarande uppgiftsinsamling om personer som är mottagare av kommunalhälso- och sjukvård sker för juni månad 2008. Resultatet redovisas i tvårapporter i serien Sveriges officiella statistik, varav en gäller vård och omsorgom äldre (65-w år) och en gäller vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning(0-64 år). Från och med juli månad 2008 sker en månadsvisregistrering av motsvarande uppgifter i kommunerna. Dessa uppgifter samlas invarje halvår och resultatet redovisas av Socialstyrelsen i statistikrapporter enligtnämnda uppdelning.BKvalitetsdeklarationB.0 InledningStatistikåret 2007 infördes en personnummerbaserad uppgiftsinsamling samtidigtsom kommunernas redovisning utvidgades från kommunal hemsjukvård tillatt gälla alla hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen ansvarar för enligt 18§ HSL. Tidigare års uppgifter om kommunal hälso- och sjukvård byggde påmängduppgifter från kommunerna.B.1 Innehåll1.1 Statistiska målstorheterPersoner som var mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar förenligt 18 § HSL.1.1.1 Objekt och populationMålpopulationen består av alla personer som någon gång under septembermånad var mottagare av hälso- och sjukvårdsinsats som kommunen ansvarar förenligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen. Objekten är var och en av dessa personeroch tillsammans utgör de målpopulationen.1.1.2 Variabler- Kommunkod- Kommun-/stadsdelskod, nämnd eller motsvarande- Personnummer- Personen har under september månad varit mottagare av hälso- och sjukvårdsom kommunen ansvarar för enligt 18 § HSL (indikeras med ”1”)1.1.3 Statistiska måttAntal personer med insats och andel (per 1 000) i befolkningen.SO0309_10_BS_2007_HSL


Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO0309-10Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 5(7)1.1.4 RedovisningsgrupperRedovisningsgrupper i denna statistik avser ålder och kön samt om kommunenhar (helt eller delvis) eller inte har hälso- och sjukvårdsansvar i ordinärt boende.1.1.5 ReferenstiderSeptember månad 20071.2. FullständighetUtgångspunkten för uppgiftsinsamlingen är att den ska vara fullständig, vilketinnebär att all kommunal hälso- och sjukvård enligt 18 § HSL ska ingå iredovisningen.B.2 Tillförlitlighet2.1 Tillförlitlighet totaltÅr 2007 baseras uppgiftsinsamlingen för första gången på individuppgifter medpersonnummer samt att all kommunal hälso- och sjukvård ska redovisas. Detgör att en jämförelse med tidigare års mängduppgifter inte kan göras. Totalt sett,på riksnivå, bedöms statistikens tillförlitlighet vara tillräcklig även om partiellabortfall av uppgifter (antal personer med insats) förekommer för vissa kommunersamt att totalbortfall finns för en kommun.2.2 OsäkerhetskällorFör några kommuner har inte alla berörda personalkategoriers insatser redovisatsvid uppgiftslämnandet. Det gäller främst hälso- och sjukvårdsinsatser avsjukgymnaster och arbetsterapeuter. Vidare kan hälso- och sjukvårdsinsatsersom ges i särskilt boende i vissa fall vara underrapporterade.2.2.1 UrvalTotalundersökning, inget urvalsförfarande föreligger.2.2.2 RamtäckningTäckningsfel kan förekomma på grund av definitionsproblem. Det är osäkert ivilken mån hela målpopulationen har redovisats vid uppgiftslämnandet.2.2.3 MätningMätfel kan förekomma på grund av definitionsproblem.2.2.4 SvarsbortfallEn kommun har inte lämnat några uppgifter. Partiellt bortfall finns för vissakommuner.2.2.5 BearbetningDubblettposter och avlidna personer har rensats bort vid kontrollbearbetning. Iövrigt har ingen bearbetning genomförts på grund av osäkerhet vad gällerramtäckning och mätfel.SO0309_10_BS_2007_HSL


Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO0309-10Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 6(7)2.2.6 ModellantagandenFörekommer ej.2.3 Redovisning av osäkerhetsmåttFörekommer ej.B.3 Aktualitet3.1 FrekvensRedovisning för statistikår 2007.3.2 FramställningstidCirka nio månader efter mätperioden.3.3 PunktlighetPubliceringen skedde på aviserade datum, dvs. den 25 juni 2008 resp. den 30juni 2008 i statistikrapporterna ”Äldre – vård och omsorg år 2007” respektive”Personer med funktionsnedsättning år 2007”.B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet4.1 Jämförbarhet över tidenSåväl målpopulationen som kommunernas sätt att redovisa uppgifter (tillpersonuppgifter) ändrades för statistikåret 2007. Det är därför inte lämpligt attgöra jämförelser med tidigare års statistik.4.2 Jämförbarhet mellan grupper4.3 Samanvändbarhet med annan statistikB.5 Tillgänglighet och förståelighet5.1 SpridningsformerStatistiken publicerades i rapporten ”Äldre – vård och omsorg år 2007” samt irapporten ”Personer med funktionsnedsättning år 2007”. Rapporterna finnstillgängliga på Socialstyrelsens hemsida http://www.socialstyrelsen.se. Utskriftav rapporten kan beställas från webbutiken eller Socialstyrelsens kundtjänst, 12088 Stockholm. Fax 08-779 96 67, e-post Socialstyrelsen@strd.se, ange artikelnummer2008-44-7 för ”Äldre – vård och omsorg år 2007och artikelnummer2008-44-8 för ”Personer med funktionsnedsättning år 2007”.5.2 PresentationSO0309_10_BS_2007_HSL


Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO0309-10Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 7(7)5.3 Dokumentation5.4 Tillgång till primärmaterialSpecialbearbetningar på registret kan utföras. Uppgifterna i registret är sekretesskyddadeenligt lag. Tillgång till registerdata kan dock medges efter särskildprövning hos Socialstyrelsen.5.5 UpplysningstjänsterSimon Lind, Statistikenheten, Socialtjänstavdelningen, Socialstyrelsen.Telefon: 075-247 3355Lena Janzon, Statistikenheten, Socialtjänstavdelningen, Socialstyrelsen.Telefon: 075-247 4052SO0309_10_BS_2007_HSL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!