Views
3 years ago

Att utveckla kvällslivet i regionala stadskärnor - SLL Tillväxt, miljö ...

Att utveckla kvällslivet i regionala stadskärnor - SLL Tillväxt, miljö ...

InnehållSammanfattning

InnehållSammanfattning 7Summary 91. Inledning 11Syfte 12Om studien 12Avgränsningar 12Observationer av stadskärnorna 12Intervjustudie 13Fokusgrupp 13Disposition 13Från kvällsekonomi till kvällsliv 13Kvällslivets kvalitet i de regionala stadskärnorna 14Täby centrum-Arninge 14Barkarby-Jakobsberg 152. Kvällslivet i regionala stadskärnor 17Förutsättningar 17Attraktiv fysisk utformning 18Samspel mellan utbud och efterfrågan 19Trafik, kollektiva färdmedel och tillgänglighet 21Tydlig och gemensam målbild 223. Kvällsliv i Täby centrum-Arninge 25Fysisk utformning 26Köpcentrumet Täby Centrum 28Offentliga miljöer i Täby centrum 30Ett koncentrerat utbud 32Stadskärnans kvällsutbud 34Kommersiellt utbud 34Lokalisering av verksamheter 35Idrott, kultur och föreningsliv 37Kvällslivskartor över Täby centrum 39Analys av kvällslivskartor 48Kundunderlag och åldersstruktur 48Begränsat bostadsbestånd påverkar kundunderlaget 48Möjligheter till utökat kundunderlag 51Trafik och kollektiva färdmedel 51Kollektiva färdmedel 51Vägar och tillfarter till Täby centrum 54Samarbete och kommunikation för kvällsliv 55Profilering och marknadsföring 56Kvällslivets kvalitet i Täby kommun 56

4. Kvällsliv i Barkarby-Jakobsberg 59Fysisk utformning 60Offentliga miljöer i Jakobsbergs centrum 61Köpcentrumet och stråken 64Stadskärnans kvällsutbud 66Kommersiellt utbud 67Lokalisering av utbudet 70Stärk det kommersiella utbudet med nya inslag 71Idrott, kultur och föreningsliv 72De offentliga platserna 76Kvällslivskartor: Jakobsberg 78Analys av kvällslivskartor 87Kundunderlag och åldersstruktur 87Möjligheter till ett utökat kundunderlag 88Trafik och kollektiva färdmedel 89Trygghet och säkerhet 91Samarbete och kommunikation 93Marknadsföring 94Kvaliteten i Barkarby-Jakobsberg 95Barkarby 95Jakobsberg 96Referenser 99

Begrepp inom regional utveckling - SLL Tillväxt, miljö och ...
Socialt kapital i regional utvecklingsplanering - SLL Tillväxt, miljö ...
Se programmet - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR)
Upplevelsevärden i ABC-stråket - SLL Tillväxt, miljö och ...
Godstransporter - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR ...
2004 Stockholmsflyttare under 100 år - SLL Tillväxt, miljö och ...
Stockholmsregionen 3-2012 - SLL Tillväxt, miljö och ...
Skärgårdsfakta - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR)
Män och kvinnor i utbildning och arbete - SLL Tillväxt, miljö och ...
Järvakilen 1:2004 - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR)
Hanvedenkilen 7:2004 - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR)
Tätare regionala stadskärnor - SLL Tillväxt, miljö och ...
Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen - SLL Tillväxt, miljö ...
EKOSYSTEMTJÄNSTER i STOcKhOlMSREgiONEN - SLL Tillväxt ...
Regionala skillnader i boendeförhållanden 1999-2005 - SLL Tillväxt ...
Utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Haninge
Täby från förort till regional stadskärna
Regional inriktning för transportsystemets ... - Länsstyrelserna
Miljö- och samhällsutveckling - Kommunförbundet Stockholms Län
Regional biblioteksplan för Stockholms län - Nacka kommun
Vad händer? - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR ...
Regionala stadskärnor - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering ...
Regionala räkenskaper - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering ...
Informationssystem för regionala grönområden - SLL Tillväxt, miljö ...
Utställningsutlåtande RUFS 2010 - SLL Tillväxt, miljö och ...
Mälardalen - en region? - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering ...
Det urbana spelet - SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR ...