Landsortstrafiken går året runt Pensionär på Hjälmö Följ med på ...

skargardsstiftelsen.se

Landsortstrafiken går året runt Pensionär på Hjälmö Följ med på ...

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007Landsortstrafiken går året runtPensionär HjälmöFölj med vårens vänkryssning!Landsort


Familjen ÖstermanSläktkrönikan om familjen Österman skildrar livet i Stockholmsskärgård under åren 1889–2003. När berättelsen börjar harbefolkningen öarna levt som fiskarbönder under många år.Tiderna förändras. Naturromantiken spirar i Norden och sommargästernagör sitt intåg i skärgården. Ångbåtstrafik och möjlighettill arbete i storstaden och till sjöss gör att den urgamlasjälvhushållningen i skärgården så småningom klingar av. Debåda världskrigen bromsar till en del upp utflyttningen ochverkar olika sätt skärgårdsbefolkningen.FamiljenÖsterman kommer tidigt attstarta ett båtbyggeri och det ärmed deras varv i centrum somberättelsen förs framåt, tidvismed stora förändringar ochdramatiska händelser.FamiljenÖstermanEn skildring av liveti Stockholms skärgård 1889 – 1942av Magnus UllmanBöckerna är inbundna ochinnehåller sammanlagt över300 sidor med mer än 40 bilderi färg, av dem flera litografier avRoland Svensson och målningarav Håkan Sjöström, Jacob Häggoch Christer Hägg.Del 1: Åren 1889–1942Del 2: Åren 1942–2003Specialerbjudande!Beställ båda delarna av Familjen Österman förbara 400 kr.Vill du beställa direkt så fyll i och posta talongen redan idag. Du kan även beställa böckerna direkt fax 08-599 290 01, telefon 08-599 290 28 eller e-mail: magnus.ullman@lmlaw.se. www.magnusullman.comB OKFÖRLAGET M AGNUS U LLMANJa, tack!Jag beställer____ex av Familjen Österman del 1,à 250 kr/st = ______kr____ex av Familjen Österman del 2,à 250 kr/st = ______kr____ex av Familjen Österman del 1 & 2,à 400 kr = ______krNamn: _______________________________________________Adress:_______________________________________________Postadr: ______________________________________________Underskrift: ___________________________________________Böckerna levereras direkt från lager med en inbetalningsavi tilladressen ovan. Priset inkluderar porto och emballage.Erbjudandet gäller endast i Sverige.Frankeras ej,portot ärbetaltBokförlagetMagnus UllmanSvarspost 121 206 800110 27 Stockholm


LEDARE INNEHÅLL NR 2 – 2007”Naturens bästa” i skärgårdenSVENSKA EKOTURISMFÖRENINGEN BILDADES 1996. Det skedde initiativ avVärldsnaturfonden WWF. Föreningens första ordförande blev också dåvarandegeneralsekreteraren i WWF, Jens Wahlstedt. Välkänd bland stiftelsens vännerbåde som vänboksförfattare och populär ciceron vänresorna. VärldsnaturfondenWWF beskrev redan 1994 ekoturismen så här: ”Ekoturism är ansvarsfulltresande som hjälper till att skydda naturmiljöer och stödjer lokalbefolkningensvälbefinnande.”Att Skärgårdsstiftelsen var med från början är en självklarhet. En stor del avidén med stiftelsen som markägare i skärgården är ju som bekant att verka för enturism som skonar naturen samtidigt som den gynnar lokalbefolkningen.EKOTURISMFÖRENINGEN, SOM HAR WWF:S definition som grunden för sin verksamhet,vill främja utvecklingen av en turism som bevarar natur- och kultur värdenaoch som sätter lokala aktörer i förgrunden. Denna upplevelseturism skall vararolig, omväxlande och genuin. Den skall stärka och profilera Sverige som ettturismland med unika värden.Detta är naturligtvis lätt att säga och önska men inte lika enkelt att genomförai praktiken. Ekoturismföreningen insåg ganska snart att kvalitetssäkring är ettnyckelord i dessa sammanhang. Därmed hade också begreppet ”Naturens Bästa”skapats. Tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen och Visit Swedenutvecklades ett kvalitetsmärkningssystem för arrangemang med ekoturistiskinriktning. Se Ekoturismföreningens webbsidor www.ekoturism.org ochwww.naturensbasta.se.IDAG FINNS ÖVER 70 turismföretag med mer än 200 arrangemang som fyllerkriterierna för märkningen ”Naturens Bästa”. Men endast 3 av dessa företagär verksamma i Stockholms skärgård. Ändå är fördelarna uppenbara både förföretagarna och deras kunder. De förra får tillgång till nya effektiva marknadsföringskanaleroch de senare en trygghet i att arrangemanget har bedömts bådeur professionell och miljövänlig synvinkel.I SAMBAND MED VILDMARKSMÄSSAN i mitten av mars lanserade Sveaskog sin nyastora satsning en marknadsplats för produkter och tjänster inom naturturism– inatur. Bakgrunden till denna satsning är det uppdrag Sveaskog fått av Riksdagenatt bidra till utvecklingen av naturbaserad turism, genom att ställa mark tillförfogande för entreprenörer och samordna arbetet med naturbaserad turism statens marker.Webbsidan www.inatur.se kommer i början av 2008 också att lanseras flerautländska marknader. Sajten är öppen för alla arrangörer inom naturturismenoch ger möjlighet till bokning och betalning on-line.INOM SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN TROR VI att betydligt flerän tre företag i skärgården skulle ha fördelar av attutveckla och marknadsföra sig med arrangemanginom natur- och ekoturismen. Vi kommer därför atttillsammans med Ekoturism föreningen undersökamöjligheterna att starta ett destinationsprojekt förStockholms skärgård med den inriktningen.Berndt Festin45691112151718Noterat.Gästkolumn av tidigare DN-journalistenAnders Öhman, som nu engagerar sigvarmt i södra skärgårdens frågor och –stridbar som vanligt – särskilt i Ryssundet.Båtmän i eget bolag sköter trafi ken tillLandsort.Årets vänkryssning går till nationalparkenÄngsö och Siaröfortet.Glimtar från årets första båtmässa.Möt Raymond Hjälmö, som arbetat förstiftelsen ett helt arbetsliv.Stångmärkets ungdomssida. Är du medbland vinnarna i förra numrets tävling?Olle Elisson i Bergshamra varv i Roslagenberättar om ”Pärlans” förlisning.Nya böcker.kommer ut med sex nummer om året och gårtill alla Skärgårdsstiftelsens vänner och samtligahushåll öarna i Stockholms skärgård.Utgivare och ägare: Skärgårdsstiftelsen iStockholms län, Box 7669, 103 94 StockholmTelefon: 08–440 56 00Telefax: 08–440 56 19e-mail: kansliet@skargardsstiftelsen.seInternet: http://www.skargardsstiftelsen.seAnsvarig utgivare: Berndt FestinRedaktör: Misse Ljungströmmisse.ljungstrom@skargardsstiftelsen.seI redaktionen: Johan Ahlbom ochChristina OhligOmslag: Foto: Misse Ljungström.Prenumerationer och adressändringar:08–440 56 00 Pren.pris: 120:-/årLösnummer: 20:-/st.Tryck: Elanders Gummessons, FalköpingUpplaga: 26 000 ex. Papper: Tryckt svanmärktmatt G-print, 90 g. Omslag 130 g G-print.6Nästa nummer utkommer 10 maj 2007Annonser: (bokning och material)Hummelgren Media, Södra Agnegatan 27 n.b.,112 29 StockholmTelefon: 08–715 20 23Fax: 08–545 501 11,e-mail: hummelgren.media@telia.comInternet: www.hummelgrenmedia.sestångmärket 2 • 20073


NoteratThe ObserverobserverarSkärgårdsstiftelsenDen brittiska söndagstidningenThe Observer, systerpublikationtill dagstidningenThe Guardian, uppmärksammadeStockholms skärgård ochSkärgårdsstiftelsens arbete i enhelsidesartikel i höstas.Skribenten Edward Marriottbåtluffade i skärgården medsin familj och besökte bl.a.Möja, Finnhamn, Stora Nassa,Sandhamn, Biskopsön ochUtö. Bokat vandrarhem ochhotell hade de gjort via Skärgårdsstiftelsens(The StockholmArchipelago Foundation)hemsida.På Stora Nassa tittar denlille sonen Charlie ut över deöde öarna och havet utanföroch ställer helt naturligt frågan”Pappa, är det här den sistaplatsen i hela vida världen?”.Vem har inte gjort det.Sandhamn, av många ansettsom skärgårdens pärla, fallerdock inte skribenten helt läppen, även om sandsträndernafår godkänt. Det är förekomstenav en privat båtklubboch mängden PRIVAT-skyltarsom får honom att notera ”Såhär kunde det sett ut i helaskärgården om inte stiftelsenhade funnits”.Text och Foto: Jan ZanderÅrets Bed & Breakfast lockar ut till skärgårdenBåde svenska och engelsktalandeturister i skärgården kannu börja planera sin semesterefter utbudet i årets utgåva avBed & Breakfast. Katalogen ärett samarbete mellan Skärgårdsstiftelsenoch Waxholmsbolagetoch finns bland annatatt hämta i Sverigehuset, iWaxholmsbolagets terminaler, stiftelsens kansli och turistbyråernai länet, samt som pdf stiftelsens hemsida.Stiftelsens naturvårdspolicy i trevlig skriftUtan ett öppet och levande odlingslandskap skulle skärgårdenmista en del av sin tjusning för besökaren. Dessutom skulle biologiskamångfalden minska. Därför har stiftelsens såväl gamla erfarenhetersom nyutvecklade och praktiska arbetsmetoder samlatsi en naturvårdspolicy, som sammanställts av förvaltningschefenJohan Ahlbom.Stiftelsens naturvårdspolicy, som har fått namnet Att bevara ettlevande skärgårdslandskap är tänkt fungera som en handbok förbönder, naturvårdare och intresseradallmänhet i hela landet.Den säljs stiftelsens kansli för50 kronor. Den har redan väcktstort intresse och så här sägerexempelvis stiftelsens vänner iarbetsgrupp 3 om boken:– Vi har tagit del av handbokenoch konstaterar att det ären bra, enkel naturlära – intebara för skärgården utan ävenför var och en som är i kontaktmed naturen och landskapsvård.Med historik, förklarande text,kompletterad med lättfattligaillustrationer, till skötselåtgärdersom ges till såväl skogs-, somkulturmarker.– En bok att rekommendera!säger P-G Traung, Christer Nettelbladtoch Carl Erik Nyberg.4stångmärket2 • 2007Ursäkta!I Johan Ahlboms artikel i förra numretom vad som händer stiftelsensområden hade sista raden sid 16hoppat bort. De saknade orden är;”jaktansträngningar görs”.Sten Söderlund, Olle Karlsson och Berndt Festin strax innan seminarietska börja Naturhistoriska riksmuseet.Välbesökt sälseminariumNärmare etthundra deltagarehade anmält sig till stiftelsenssälseminarium Naturhistoriskariksmuseet. Det höllsi samband med att rapportenLevande Skärgård 2007 presenterades.Ledare för seminarietvar miljögiftforskaren OlleKarlsson från riksmuseet ochstiftelsens tillsynsman StenSöderlund.I början av 1900-talet varantalet gråsälar i Östersjönomkring 100 000. På 1970-talethade antalet sjunkit till mindreän 4 000. Jakt och miljögiftervar förklaringarna. Giftutsläppenminskades och sälskyddsområdeninrättades.Trots att sälstammen iÖstersjön återhämtat sig sedan1980-talet och nu är uppe iover 20 000 i hela Östersjön serforskarna oroligt utvecklingen.Omkring 1 000 sälar omåret drunknar i fiskeredskapoch många sälar är magrare änförr och har dessutom drabbatsav dödliga tarmsår tjocktarmen,Forskarna kan intese någon förklaring eller hittanågra förklarande sambandmellan detta och födan. Det ärgenom projektet Levande Skärgårdsnatursom utvecklingenföljs från år till år och bearbetasav forskare. Sälen är högst inäringskedjan och reagerar förändringar som talar om föross människor hur däggdjurverkas av miljön.– Forskarnas resultat fungerarsom en larmklocka närÖstersjön mår dåligt, sägermiljöhandläggaren CeciliaWibjörn stiftelsen


Årets Axel SjöbergstipendiaterutseddaDet blir författaren Helga Krook och konstnärenUnn Magnussen Bergmark som tilldelasdet populära Axel Sjöberg-stipendiet och fårtillbringa varsin femveckorsperiod Långviksskäri sommar. Juryn bestående av OlleGranath, Bo Grandien, Agneta Pleijel, GöranA. Sjöberg och Berndt Festin utsåg stipendiaternabland de 23 konstnärer, som söktstipendiet i år. Grattis!Kultureskadersegling 2007Gaff Yacht Societys och Sail Yacht Societyskultureskader 2007 arrangeras i år i samarbetemed Skärgårdsstiftelsen.Eskadern börjar Ålö den 14 juli ochseglar till ett fl ertal av Skärgårdsstiftelsensnaturreservat med avslutning Arholmaden 21 juli.I de fl esta hamnar informeras vi omställets kulturhistoria genom lokala guider.Deltagarantalet är maximerat till cirka45 personer. Kostnad och exakt vilka hamnarvi skall anlöpa kommer i nästa nummer avStångmärket.Information om eskadern ges av PelleBrandt 070-771 22 29 ellerpelle-brandt@bredband.net.Välkomna till en givande eskader ikulturens tecken.Vilka är vårafamiljevänner?LevandeSkärgårdsnaturNu finns Levandeskärgårdsnaturtryckt och klar. Denkan beställas för50:- inkl porto frånstiftelsens kanslieller laddas nerkostnadsfritt frånstiftelsens hemsida,www.skargardsstiftelsen.se.Över 2 000 har hittills valt att bli familjevänner.Det stärker oss i vår ambition att ävenrikta vår verksamhet till barn och ungdom.Vi ber de familjevänner som ej fyllt i (medförtryckt inb.kort utsänd) talong med namnoch födelseår familjemedlemmarna, attgöra så och skicka in blanketten till stiftelsenskansli. Du kan även maila in uppgifterna tillrenee.ek@skargardsstiftelsen.se.Muddra Ryssundet!öppna södra skärgården för en utökadbåttrafik genom en fördjupning avRyssundet! När den planerade uppmuddringenblir av så skapas möjlighet för enspännande ringlinje för ötrafiken i södraskärgården. En utökad persontrafik stimulerarskärgårdskrogar och butiker och höjerservicegraden för de bofasta.Dessa högst aktuella planer for genomhuvudet när jag i lågvatten förra våren togen båttur genom sundets klara vatten ochfällde upp snurran för säkerhets skull. Mellantummen och pekfingret var bottendjupet plats cirka 1 meter och jag hadetidigare varnats av Arne Rånö att ta detförsiktigt.Rånön skiljs från Utö genom Ryssundetsom fått sitt namn av att de ryska galärernautnyttjade det skyddade området under deså kallade ”rysshärjningarna” sommaren1719. De ryska inkräktarna sägs ha grävt sigut med spadar för att ta sig ut till fritt vattenmed sina galärer.Om det planerade djupet i rännanblir 2,5 meter blir det farbara djupettillräckligt för att båtarna ”Utö Express”(djupgående 1,5 meter) och ”Havsörnen”(djupgående 1,4 meter) kan fortsätta efternuvarande slutanlöp Ålö upp genomRyssundet mot hamnarna Utö ochvidare mot Årsta Havsbad.för oss boende norrö som är ettanlöp i traden från Nynäshamn kan en nyringlinje innebära utökad båttrafik till enö som fått ett utökat antal fastboende (5personer) året runt. De bofasta ön kanbättre komma till och utnyttja servicen iNynäshamn. Skärgårdsturister kan sommartiderbjudas ökade resmöjligheter iSödertörns vackra och unika skärgård.Norrö är den södra delen av Rånö.I urminnes tider var Norrö skiljt frånhuvudön Rånö men numera är det torrlagti det forna sundet. En sliten skylt ”Härbörjar Norrö” minner besökaren omnamnbytet.Norrö styckades och såldes ut tillsommarboende i slutet av 1950-talet och iRed kommentar:Vikten av att muddra Ryssundet understryksav att Skärgårdsstiftelsen tagit sig samordningsrollenför att detta projekt skall kommatill stånd. En miljökonsekvensbeskrivning harinlämnats till Miljödomstolen. Både Haningeoch Nynäshamns kommuner är engageradeoch en viktig part är också Amf 1 som kandra ekonomisk nytta av att sundet muddrasnär det gäller tillgängligheten till sin hamn vidNabb Utö. En stötesten är dock som alltid isådana här projekt fi nansieringen. Här saknasännu tillräckliga medel.början av 1960-talet och består idag av ennordlig och en sydlig del sammanlagt etthundratal tomter.Under sommarsäsongen från april tillnovember har Waxholmsbolaget noteratcirka 5 000 av- och stigningar NorröBrygga som ligger i Aspösundet. Den reguljäravår-sommar-hösttrafiken har senare årkörts av Utö Rederi AB med båtarna ”UtöExpress” och ibland ”Havsörnen”.Vintertrafiken från december till aprilkörs av Nynäs Sjötrafik AB med den isförstärktaombyggda bogserbåten ”Bamse”och ”Hulken”. Dessa resor vinternförbokas. De bryggor som trafikeras ärNynäshamn-Nåttarö-Aspö-Norrö-Rånö(Ernsviken) – Ålö tur och retur.Strax ovanför ångbåtsbryggan Rånöligger en butik och en skärgårdskrog ”Rånökällare”. På Ålö strax ovanför bryggan ligger”Båtshaket” en skärgårdskrog nära enfiskodling.En uppmuddring av Ryssundet till 2,5meters djup skulle också öppna för störrefritidsbåtar kurs mot den välbesöktaÖstermarsfladen Nåttarö. En ny farledskulle också skapa förutsättningar fören skyddad farled sydvart eller nordvartnär Mysingen med sin ofta krabba sjö ärbesvärlig.monica och arne johansson har bott Rånö sedan 1975 och driver butik ochskärgårdskrog i anslutning till en stugbymed 35 stugor. Att Ryssundet muddras uppär livsviktigt för verksamheten. På 70-taletvar trafiken med större fritidsbåtar stadigmen i takt med att farleden slammade igenså fastnade båtarna i sanden och de bofastafick rycka ut och dra loss båtar. Ryktetspreds i båtkretsar och under senare år hartrafiken med större fritidsbåtar upphört.Arne Johansson betonar att detta handlarockså om arbetstillfälleni en glesbygd som ligger5,5 mil från Globen ochhar reguljär båttrafik 10veckor om året och saknarkontinuerlig postgång.– De större fritidsbåtarnahar övergett oss sedanfarleden slammat igen. Enuppmuddring av Ryssundetär livsviktig om vi skallöverleva härute under denkorta säsong det handlarom. Om vi tvingas lägganer butik och krog så fallerstugbyn automatiskt,säger Arne Johansson.ANDERS ÖHMANstångmärket 2 • 2007GästkrönikaAnders Öhman,Före detta medarbetarei DagensNyheter.Pensionär ochNorrö-bo.5


Landsortstrafikenhar de säkraste båtarna och de tuffastesjöbjörnarna6stångmärketSäkerheten känns betryggande under turenfrån Ankarudden Torös sydspets tillLandsort med M/s Stångskär. Kanske är detutmanande att säga att vi här hittarskärgårdens säkraste båtar med de allramest sjövana förarna, men det fi nns fl erförklaringar till det.Text och Foto: Misse LjungströmDet är en av de riktigt kalla dagarna i februarioch det har snöat under natten. Det blåserrejält från sydost och Tore Jacobsson, som ärkapten passagerarbåten M/s Stångskär idag, hämtarvid Ankarudden tillsammans med Leif Lademark, somegentligen är pensionär och inte kör längre men ärmed som besättning. Med är också LandsortstrafikenAB:s vd Bernt Södling, som tar hand om mig idag.Färden går via byn vackra ön Krokskär, som varlevande lotsplats fram till 1905, men nu bara har straxunder tio bofasta.Tore lägger till i norra hamnen Landsort.Hamnen heter Skravleviken och det var här öns allraförsta bebyggelse låg. Därifrån far vi med företagetsbuss ner till Västerhamn. Tore är en av båtmännen ön, liksom hans pappa var innan han pensionerades.Han var iväg från Landsort under några år för att axladataansvaret vid sjöbefälskolan i Kalmar. Nu är hantillbaka och en av de aktiva ägarna i LandsortstrafikenAB, som också kör de dagliga turerna för Waxholmsbolaget.Stiftelsens tillsynsman Lasse Lundgren, som ocksåär båtman och uppväxt Landsort är en av delägarnasom kör båtarna, liksom två båtmän från Gotland, enfrån Göteborg och en från Kapellskär, som kommer”hem” och kör lite båt när de är lediga.KOMPETENSEN HOS BESÄTTNINGARNA är alltså troligenöver genomsnittet. Och de två fartyg som ingår i rederiet;M/s Stångskär och M/s Tuva är klassade för att gåi trafik i öppet hav, eller c- respektive d-området. Dehårda sjöfartsbestämmelserna gör dem unika. För detär inte så många båtar som får gå i trafik här utanförTrosa över huvud taget. Ett faktum som gör att somrarnaschartertrafik med M/s Tuva förhoppningsviskommer att utvecklas rejält.2 • 2007M/s Tuva byggdes i Norge 1981 och gick i trafik i denorska fjordarna. Senare användes hon bland annatnär Öresundsbron byggdes innan LandsortstrafikenAB köpte in henne 1999 för att kunna sköta vintertrafikentill Landsort. M/s Tuva används till charter nu,eftersom Stångskär, som byggdes i Uddevalla 1999, ärupptagen i reguljära turer under sommaren.DEN ORANGEFÄRGADE LOTSBÅTEN ligger i den pittoreskavästerhamnen Landsort. I ett rött litet hus medutsikt över hamnen har båtmännen sitt trivsammakontor. Här tillbringar de mycket tid i väntan sina utryckningar då lotsen ska hämtas eller lämnasombord. På en dataskärm syns markeringar av allatranspondrar de fartyg som är gång. Klickarman en av markeringarna kommer fakta somnamn, kurs, mål och fart fram skärmen. Det är tättmellan fartygen här för båda de närmaste hamnarnaSödertälje och Oxelösund är stora hamnar med tättrafik. Bemanningen Landsort är tio personeroch hälften av dem bor ön.Bordningarna sker oftast natten eftersom fartygenlastar eller lossar i hamn dagen. Frekvensen ärganska jämn, 12–15 under ett dygn, men häromdagengjordes 27 bordningar 25 timmar, vilket är mycket.Lotstrafiken fyller en viktig funktion ön!För utan lotsarna här hade den reguljära passagerartrafikeninte sett ut som den gör. När Lotsverketrationaliserades flyttades lotsarna till fastlandet ochmed dem försvann vintertrafiken från ön. Men 1999bestämde sig sexton resoluta män att sköta vintertrafikentill ön själva. Då bodde alla ön och de allra flestaav dem var båtmän som körde lotsbåten i vardagslag.Eldsjäl var stiftelsens tidigare tillsynsman Per Svensson,som också blev vd i det bolag som bildades. Första årenskötte de enbart vintertrafiken men sedan fem år harde hand om hela året-runt-trafiken. Första sommarenkörde de en morgontur sommaren mer eller mindreideellt för att visa att den behövdes och nu ligger de ungefär sjunde plats i länet vad gäller antalet passagerare.Förra året kunde 30 000 passagerare räknas in.När Per Svensson och hans familj flyttade från önförra året tog Bernt Södling under lite protest överuppdraget som vd för Landsortstrafiken AB men dåkände han att det var bäst att minska ner att självköra i trafik.BERNT, SOM HAR ARBETAT som båtman i 40 år, komhit från båtmansjobb Arkö 1968. Här träffade hanlotsdottern Gunilla, som så småningom blev hansfru och mor till hans, numera vuxna, två barn. Hon


Ankarudden är M/s Stångskärs brygga fastlandet. Här hämtar båtmännen ToreJacobsson, Leif Lademark och Bernt Södlingfrån Landsortstrafiken AB sina passagerare.stångmärket 2 • 20077>


Bernt Södling passar att kolla läget inne i båtmännens kontor innan han visar den storslagna utsikten över önoch gamla lotsutkiken uppifrån fyren.8stångmärketveckopendlar sedan många år eftersom hon arbetarsom sjuksköterska i Nynäshamn. Nu till sommarenöverger hon dock sjukhuset och startar ett nytt liv Landsort. Då tar hon nämligen över driften av affärenoch puben med det fina läget nere i västra hamnen därturisterna myllrar.Även om det fina läget är pittoreskt, har hamnentyvärr brister.– Det är ett problem för oss att hamnen är så trång,säger Bernt Södling.Det smala inloppet och den gamla smala bryggan ärinte anpassat för att lägga till med de stora modernapassagerarbåtarna.– Det behövs ett nytt fäste här i västra hamnen ochden östra hamnen skulle vi vilja göra om helt och hållet,för den är lika trång den, lägger han till men menaratt ekonomin är det som hindrat hittills.– Vi hoppas naturligtvis att någon ska släppa tillpengar, kanske EU-pengar och pengar från kommuneneller någon annan.LANDSORT HAR VARIT UNIKT som skärgårdsö så sättatt det inte funnits någon annan fast befolkning ände människor som varit statligt anställda inom tull-,lots- eller fyrverksamheterna (bortsett från en endafiskarbonde i Öja by i slutet av 1700-talet och börjanav 1800-talet).Senare delen av 1800-talet var befolkningen somstörst och uppgick till 172 personer, varav en del varbarn som gick i öns skola. Nu är skolan nedlagd sedandrygt 20 år och förvandlad till konstnärsatelje. Och2 • 2007barnen åker med skolskjuts till Torö skola.Öns fasta befolkning uppgår till ett knappt trettiotal,som om somrarna utökas till ungefär det tiodubbla.Till det kommer grupper av olika slag, skolklasser,fågelskådare och de vanliga dagturisterna som vill solaoch bada eller bara ströva runt den vackra ön, varsutmarker hålls öppna av ungefär tjugo betande fårunder sommaren, berättar tillsynsmannen Lars Lundgren,som lånar fåren från Käringboda.LANDSORTS KULTURMINNESMÄRKTA FYR från 1680-taletär avbemannad, tullare och lotsar är borta och barabåtmännen är kvar. Det här har dock fört med sig attdet numera finns befolkning ön som försörjer sig andra sätt än enbart genom de statliga inkomstkällorna.En av dem är lotsdottern Ingrid Sjöblom, somdriver en trivsam året-runt-öppen restaurang. Tidigaredrev hon öns butik och firmanamnet lever kvar somSjöbloms Öjabod, trots att verksamheten nu är inriktad konferenser med helpension och bed&breakfasti gamla lotsutkiken. Ett året-runt-öppet vandrarhem,som också kan härbärgera kurs- och konferensgästerfinns också ön.Ett utbud av konst och kultur kan roa öns besökare,liksom fisketurer, örn & sälsafari och andra sjötransporter,som arrangeras privat av LandsortstrafikenAB:s delägare och båtmän Lars Lundgren och BerntSödling.– Ja, en av följderna har blivit att man dubbelkören del men mest byggmaterial och enstaka körningar,säger Bernt som haft eget företag i 35 år. ■


Vårkryssning med ångfartyget s/s BLIDÖSUNDtill Ängsö nationalpark ochSiaröfortetfredag den 25 maj ochsöndag den 27 maj 2007I ÅR FIRAR VI VÅRENS ANKOMST och stiftelsens nya vänbok "Blommandeskärgård" med en härlig majkryssning för stiftelsensvänner till Ängsö nationalpark. Vi åker med vackra Blidösund,en av våra äldsta ångbåtar som fortfarande går i trafik sedan 1911.Kapten ombord är Göran Sjödin.Att vi valt Ängsö som utflyktsmål beror att det är just denhär tiden som Adam och Eva blommar som allra bäst. På Norrängenfinns ett av Roslagens största bestånd av skärgårdensegen orkidé. Vi strövar omkring bland lunder och ekbackar, däralla andra blommor står som en evig refräng av Evert TaubesSjösalavals – gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Har vitur är det också rätt tid för kungsängsliljorna vid Hemviken, därskäggdoppingarna larmar i skärgårdens största doppingkoloni.Runt omkring i lunderna sjunger flugsnappare och lövsångare,och kanske smattrar någon näktergal i grönskan.UNDER PROMENADEN PÅ ÄNGSÖ kommer vi också att få höra omÄngsös historia, hur skärgårdsbönderna kom ut hit för att skördahö strandmaderna och om de första nybyggarna som slogsig ned denna ensliga ö. För att inte tala om nationalparkenstillkomst och skötsel – en av våra äldsta nationalparker både iSverige och Europa!SOM EMINENT GUIDE OMBORD och Ängsö medverkar denpopuläre Jens Wahlstedt, författare, tidigare generalsekreterare iVärldsnaturfonden och fortfarande aktiv inom många natur- ochkulturvårdsprojekt i skärgården.UNDER RESAN GÖR VI också ett spännande strandhugg vid Siaröfortet Kyrkogårdsön. Det byggdes redan under första världskrigetmed en strategisk placering mitt i Furusunds-leden. Efteratt ha legat övergivet sedan 1960-talet har fortet idag restaureratstill närmast ursprungligt skick och står öppet för besökare.Museet ger en spännande inblick i dåtidens kustförsvar, medkanoner och värn ovan markytan och en otrolig underjordiskanläggning insprängd i berggrunden med stridslednings central,logement och kök.GUIDE PÅ SIARÖ är vår erfarne skeppare Göran Sjödin, känd ochuppskattad från vänresorna i ytterskärgården med m/s Sjögull.FÖR DE LÄTTA PROMENADERNA rekommenderas grova skor ellerjoggingskor. Rundvandringen Siaröfortet sker i ganska kuperadterräng. Våren brukar komma ett par veckor senare i skärgårdenän fastlandet. Tag därför med någon extra tröja, gärnaockså litet regnkläder så att vi får vackert väder. Glöm inte att tamed sjökort eller skärgårdskarta, det gör turen ännu intressantarenär man kan följa med kartan längs färdvägen. Kikare är ocksåbra för att kunna se fåglar och avlägsna landmärken, liksom enskärgårdsflora för att studera blommorna Ängsö.PROGRAMfre 25/5 sön 27/507.30 09.00 Avresa med s/s BLIDÖSUND från G III:s statyvid Skeppsbron, StockholmMorgonkaffe med smörgås serveras efter avgång10.00 11.30 Ankomst till Siaröfortet Guidning och i Fortet11.30 13.00 Avgång mot ÄngsöLättare lunchpaket och smörgåsar fi nns att köpaombord12.15 13.45 Ankomst till Ängsö gamla bryggaGuidning över ön14.15 15.45 Avgång mot StockholmTvå dukningar i matsalongerna förhandsbokning telefon.17.00 18.30 Ankomst till G III:s staty vid SkeppsbronResan kostar 525:- kronor per person. I priset ingår: Båtresan Sthlm-Siarö-Ängsö-Sthlm. Kaffe och smörgås förmiddagen. Inträde ochguidning Siaröfortet – Göran Sjödin. Guidning ombord och Ängsö – Jens Wahlstedt.Du får ta med make/maka eller en vän. Vid bokning och köp avbiljett uppge ditt vännummer som du fi nner tidningens baksida.Båtens cafeteria är öppen under hela resan med försäljning avsmörgåsar, kaffebröd, lättare lunchpaket, kaffe, dricka, öl och vin.Båtens 1:a klass ångbåtsrestaurang har öppet eftermiddagenmed 2 dukningar (begränsat antal platser). Bordsreservation sker iförväg hos rederiet i samband med bokning av resan.Resan bokas hos Blidösundsbolaget telefon 08-24 30 90 varviddu får ett bokningsnummer och kan hämta ut biljetterna hos valfrittATG-ombud.Biljetterna kan även bokas bekvämt internet Blidösundbolagetshemsida www.blidosundsbolaget.se. Den som vill kan ävenköpa sina biljetter rederiets kontor Ferkens gränd 3 mitt Skeppsbron. Blidösundsbolaget lämnar också upplysningar i övrigt omfartyget och resan.Stiftelsens vänresor är mycket populära och det gäller därför att varaute i god tid. Vi hoppas emellertid att kunna ge alla som vill möjlighetatt följa med denna ångbåtskryssning.HJÄRTLIGT VÄLKOMNA !stångmärket 2 • 20079


Upplev vårvintern i skärgården!Upplev Vi har öppet en för vinterdag som vill konferera i skärgården!eller bara njuta!Vi harFöröppetaktuellaför erpaketerbjudanden,som vill konfererat.exellerskpaketbara njuta!titta in vår hemsida eller ring 08-542 462 12För mer information eller bokningring 08–542 462 12Varmt välkomna!www.finnhamn.seÖppet året runt.Vår specialietet är som tidigare fisk från egen fångst.Öppet alla dagar 12.00-21.00Köket stänger 20.00Ring för bordsbeställningTel: 08-571 641 70 • Fax: 08-571 644 09VälkommenVi finns i Ramsmora MöjaIngmarsö Livslivs & Statoil bensinÖppet hela åretOmbud för:Posten Brev & PaketSvensk KassaserviceApoteket ochSystembolagetÖppettiderMån-Fre 9.30-12.00,14.30-17.00Lör 9.30-13.00Öppettider från 19 juniMån-Fre 9.30-18.009.30-16.00Lör 9.30-16.00Telefon 08-542 460 20Välkommen till Svartsö!Våröppet i brädgården!Vi har öppet året runt!Grill & Skärgårdskök!Alsvik, SvartsöFrån 28 aprilLördagar 9-12Egen brygga 300m öster om krogbrygganBeställningar:Telefon 0708 920 920Telsvar/fax 08-542 47 920svartso.allfix@telia.comVälkomna önskarSozy, Matte och Lenamed personal.ApoteksombudTelefon 08-542 47 325www.svartsolanthandel.seSvartsö HerrgårdspensionatKlassisk skärgårdsmat!Öppnar för säsongen 28 aprilLena och Marianne hälsaralla hjärtligt välkomna!Telefon 08-542 470 17www.svartsoherrgardspensionat.semed ett av skärgårdensbästa lägen.Vi öppnar försäsongen i aprilVälkomna!Telefon 08-542 47 255www.svartsokrog.se


BÅTMÄSSAN– årets första vårkänsla!Det var många som tröttnat vintern och istället drömde sig framemot sommaren Allt För Sjön, den stora båtmässan i Älvsjö.Som vanligt var utbudet av båtar, motorer, prylar, kläder, aktiviteteroch resmål enormt.TEXT OCH FOTO: MISSE LJUNGSTRÖMSkärgårdsstiftelsens monter varvälbesökt och det var mångasom ville titta i nya vänboken. Imontern fanns Erik Sundström ochIngegerd Rydberg, som just fåttbesök av mässdragspelaren ÅkeHellman.Kapellmakarna Jan Petterssonoch John Rosenthal gör inte barakapell. De arrangerar också kurser inytillverkning och skötsel av kapellför klubbar och föreningar undermörka höstkvällar.Vännerna fanns i Charliehallen föratt lotsa besökare till stiftelsensmonter vid Alfahallen. Just nuvar det Holger Ågren och AndersHagman som pratat mycket mednyblivna båtägare.På Ingmarsö jobbar befolkningenmetodiskt för att få barnfamiljeratt flytta ut till ön och öarna runtomkring. Nu var Ingmarsös lärareLena Eklund och hennes dotterKarin i montern.Skärgårdshandlarna vill minnabesökare i skärgården att det finns21 affärer ute öarna. – Bra attde tar reda var dessa finns såslipper de släpa med maten frånfastlandet, säger Leyla Björk ochAnna Stråle från Nåttarö handelsbod.Skärgårdskommunerna hadegemensam monter. Här mötte vistiftelsens hedersmedlem BjörnWolrath, Värmdös kulturchef BirgittaHansson och Marianne Borinfrån Svartsö Herrgårdspensionat.EXPEDITIONSKRYSSNINGARMöten & konferens.45 minStockholmArlanda35 min45 min✈www. smadalarogard.seTel. 08 -571419 00.Nordatlantens ensligaöar i konstnärenRoland Svenssons kölvattenInsistera enbart Volvo PentaOriginaldelar, tillbehör och görregelbunden service hos enauktoriserad återförsäljare.Reservdelar& TillbehörMotorerKonferenser upp till 25 pers.Bokning och information08-571 530 51Fax: 08-571 532 40sandhamns-vardshus.se– Öppet sedan 1672 –Följ med vår kryssning till Yttre Hebriderna, St Kilda, Orkneyoch Shetlandsöarna med avslutning Färöarna! Våra ciceronerär konstnärssonen Torbjörn Svensson, skärgårdsskildrarenJeppe Wikström och vår expertguide Jan Pedersen.Datum: 11 till 23 maj 2007Vi har ett fåtal platser till kraftigt reducerade priser.Kontakta oss omgående för och bokning och mer information!Äventyrsresor AB | Hornsgatan 110, StockholmTel 08-5560 69 00 | www.aventyrsresor.seServicePlats förÅF Tel: logotype08-571 631 64www.kanholmsfjardensmarina.seDin Volvo Pentaåterförsäljare OrustLövtorpsvägen 18, Djurhamnstångmärket 2 • 200711


Raymond och Ewa Ringqvist tarflera promenader om dagen tillsina djur i Västergården där ävenbarnbarnen lockar.Bonde Hjälmö söker …?Nej, någon fru söker inte bonden RaymondRinqvist Hjälmö. Han har sin Ewa sedan45 år tillbaka och är nöjd med det. Sökerhan något, så kanske det möjligtvis är ettbehagligt liv som pensionär.Text och Foto: Misse LjungströmFör nu är Raymond pensionär efter att i 33 år haarbetat för Skärgårdsstiftelsen. I jämförelse medmånga andra som avslutar sitt aktiva yrkeslivhar hans liv inte förändrats särskilt mycket sedan hanpensionerades i höstas. Han har samma rutiner somalltid. Sätter kaffe det första han gör och tar utvallhundarna Pricken och Teddy. Han sköter sina djur,umgås med familjen, leker med barnbarnen, träffarsina tidigare arbetskamrater och spelar sitt dragspelprecis som han alltid gjort. Han är fortfarandearrendator och bonde och det kommer han att förbli.Men Raymond trivs verkligen med att kunna ta detlite lugnare dagarna och han betonar att han aldrigångrat sitt val att flytta ut till Hjälmö.DET VAR VÅREN 1973, som Raymond och Ewa medbarnen Laila och Mats, samt Lill i Ewas mage, förväntansfulltkom utflyttande till övervåningen Västergårdenför att dela arrendet med Raymonds morbrorSven Öberg. De hade alltid kommit bra överens ochhade inte minst ett genuint intresse att spela dragspelgemensamt. Det är för övrigt många fester och andraarrangemang i skärgården som de båda förgyllt medsitt spelande genom åren.Laila och Mats började skolan Svartsö och i oktoberföddes Lill, som visade sig bli det av barnen som12 stångmärket 2 • 2007


delade Raymonds intresse för jordbruket. Hon harnumera både jordbruksutbildning och egen familj ochdelar arrendet av gården med Raymond.Västergården hade arrenderats av Raymonds morföräldrar,Svens pappa Ivar och mamma Olga, i mångaår och nyligen sålts till Skärgårdsstiftelsen.– Det var en gammal drömatt flytta ut hit, jag hade juvarit ute här och hjälpt morfar somrarna sedan jag var litenså jag visste vad det handladeom, säger Raymond.Efter en tid byggde Raymond och Ewa sig ett eget hus,vilket de trivs i och som nu gör att Raymonds pensioneringinte verkar deras boende. De bor ganska näraångbåtsbryggan Hjälmö men tar ofta och gärnapromenader till barnbarnen borta i Västergården.Sedan 1973 har det skett stora förändringar såväl istiftelsen som i samhället, en epok i skärgården harförsvunnit och det har förstås satt sina sr även i sättenatt arbeta.– De första vintrarna när vi jobbade i skogen Norrgårdsön gick vi dit i tunga skogskläder över isen,senare när vi hade skaffat oss snöscoter var allt mycketenklare, säger Raymond.DET TALAS OFTA OM att små gårdar inte kan överlevai dagens samhälle och det stämmer förstås även Västergården. Det finns inga stora sammanhängandeytor att odla och betesmarkerna är utspridda tioöar. Eftersom stiftelsens inriktning är att hålla gamlakulturmarker öppna har arrendatorerna även möjlighetatt arbeta med naturvård och en del annat somanställda.– Det har inneburit mycket åkande med färjan, jaghar inte bara kört våra egna djur ut till sommarbetenutan det har handlat mycket om samarbete, exempelvismed andra fårägare eller arrendatorer stiftelsensandra gårdar i skärgården. Jag har haft förmånen attfå vara mycket sjön och jag har jobbat med alltmöjligt från att köra sopor från reservatet till att jobbai skogen.– Vi har varit ett bra gäng som har jobbat och gjortmycket ihop och det har alltid varit kul att komma ikontakt med så mycket folk som jag har gjort genomåren.Både Raymond och Ewa är mycket nöjda med att habarnbarnen så nära och att den unga familjen satsarhelhjärtat att driva gården de själva varit så fästavid i alla år.– Jag har egentligen haft barn eller barnbarn närasedan jag var 18 år så det har blivit ett behov, säger Ewaoch skrattar glatt, tydligt nöjd med att också kunnaställa upp och hjälpa till med dem när det behövs.Pensionären Raymond behöver definitivt intebekymra sig över att bli sysslolös, och de eventuellaluckor han får mellan barnbarn, dragspelande, färja,får och hundar kommer han att fylla med mer dragspelsmusik.■stångmärket 2 • 2007Att spela dragspelhar alltid varit ett avRaymonds största intressen.Han börjadespela redan som litenoch nu som pensionärkan han fortsättaatt glädja Ewa ochalla andra med sittspelande.I fårhuset vid Västergårdengår tackorna ilugn och ro innan debörjar få sina lammoch barnbarnen Lova,Tobias och Felix lekergärna ute i snön närhundarna och morfarkommer.13


Problem med latrinhämtningen?Vår toalett är lösningen!BIOLOO-SYSTEMETEnkel installation. Lättskött. Ingen el- eller vatteninstallation. Åtgår endast enhalv kaffekopp per spolning för hygienens skull. Spoltank inbyggd i överdelenför regn eller sjövatten. Luktfritt vattenlås mellan toans överdel och uppsamlingstank.Därifrån pumpas avfallet ut till din kompost en eller två ggr/månad.Öppet hus för visning och hämtning, lördagar 10-14INGENJÖRSFIRMA MAURITZ BOLIN AB08-745 33 30 www.ingfabolin.seBåtar för sjöfolkwww.tiiskeriboats.sewww.tiiskeri.fi Vi säljer och levererar sand och grusmed självlossande fartyget Solskär,i hela skärgården.Tel 070-571 95 80Din fastighetsmäklare i södra skärgårdenHyr båtplats hos– Ditt naturliga val i ytterskärgården! –Inga skvalpiga och trista ut- eller hemfärder tillhemmahamnen du är i ytterskärgården. Parkeringsplats ingåri priset. Komplett marina endast 45 km från Stockholm CTullhuset • 130 54 Dalarö • Tel 08-501 518 80 • Fax 08-501 518 81Mobil 0735-00 00 52 • Båt 070-545 93 18 • dalaro@telia.com • www.dalaroskargard.seKontakta oss för information: 08-571 631 64www.kanholmsfjardensmarina.seInfo@kanholmsfjardensmarina.se


Ohoj! Ungdomar kika hit!Det handlar om framtidens miljö!BARN &DJURHär ser du Ebba,2 år, från Svartsö,som tar sig en ridtur nordsvenskahästen Alice.TävlingVäder pratas det mycket om,men kan du det rätta ordetför det genomsnittliga vädersom råder under längre tid iett visst område jorden?Om du vet det så skicka ettvykort med ditt namn, dinadress och ålder till Skärgårdsstiftelsen,Box 7669,103 94 Stockholm senast 12april så är du med i utlottningenav Sigge Fiskmåssjöpyssel &sjövett.Vi har bara en jord. Därför gäller det att vi är rädda om den!”Växthuseffekten” har du säkert hört talas om. Den innebäratt gaser fungerar som ett glastak i ett växthus och sertill att värmen stannar kvar under taket. Växterna behöverde här växthusgaserna, som de omvandlar till syre. Ochsyre fi nns i den luft människor och djur andas in. Så har detalltid varit och det är bra för annars skulle vi inte kunna bo jorden.Men växthusgaser bildas också när olja används. Vi människoranvänder väldigt mycket olja. Och nu har vi släpptut för mycket gaser alldeles för fort så växterna hinner intemed att äta upp allt. Därför måste vi nu bromsa farten ochminska användningen av olja.vinnareJavisst är styrbord höger och babord vänster!5enkla sätt hur Du kan hjälpa tillatt skydda miljön:1. Släck lampan när du går ut från ditt rum eller toaletten!2. Stäng av elektriska apparater när du inte använder dom!3. Hjälp till att sopsortera hemma!4. Duscha inte för länge!5. Låt bli att kissa i sjön!Upptäck skärgården i en målarbok!I boken lär du digom sjövett, vad manfår och inte får göraoch om djur & naturi skärgården.Den innehållerockså tips bralekar både stranden ochombord samt endel pyssel.Sigge Fiskmås sjöpyssel & sjövettAnna-Karin Bogefors & Bibbi HolmbergMålarbok från Svenska SeglarförbundetPris: 39:- Nautiska MagasinetDet visste bland andra Mattia Nistico,Henry Winge, Vendela Nordberg, DavidHermelin, och Rasmus 4 år (om dumeddelar oss din adress) som alla fårFörsta Knopboken med posten.GRATTIS!stångmärket 2 • 200715


SkärgårdsmässanDjurgården 25 – 27 maj 2007• Skärgårdsmarknad frånÖstersjöländerna• Båtmarknaden Kasta Loss!• Skärgårdsturism• Semestertips• Skärgårdshantverk• Veteranbåtsmöte• Stekt strömming och musik!Fri entréÖppet: fre 12-18, lör 10-18, sön 10-16För info, ring 08-20 56 82www.skargardsmassan.seVälkommen till Skärgårdsmässansom utställare eller besökare!


VänsidanHär berättar OlleElisson i Bergshamravarv i Roslagen dendramatiska historienom Pärlansförlisning”Pärlans” förlisningDen gamla nedriggade roslagsjakten Pärlan låg vid Räfsnäsmed full last av massaved som skulle fraktas till Hallstavik.Skepparen Erik och matrosen Simon, som båda snart var ipensionsåldern, avvaktade bättre väder.Det var nordlig storm och det var flera skutor som låg inblåstahär där det var lä.Erik var ivrig att komma iväg och klara Lidöfjärden för sedanvar det ju bara inomskärs, och han gick och lyssnade ovädret.Så fick han för sig att det bedarrade, ropade åt Simon att: Nu harhan börjat mojna, vi försöker!Men Simon svarade att han just satt kaffepannan.Det får vi ta i Väddökanalen, börja hiva ankaret du så tänderjag blåslampan, sa Erik frejdigt.Det där att vinden mojnade var nog ettönsketänkande för så snart som Havssvalgetöpnnade sig började skutan stampaoch knia och fick arbeta hårt.Med full last blev det för mycket förden gamla damen och hon började läcka.Simon jobbade och slet med Svenborgarn,den handdrivna länspumpen, men dethjälpte inte, vattnet bara steg. Det steg såmycket så det gick upp i svänghjulet ochdå var det kört.Det blev en vattenkaskad kring svänghjulet,som i sin tur kylde ner toppen ochtändkulan så motorn stannade.Då förstod Erik vad det handlade om såhan ropade åt Simon.– Spring ner i kajutan och rädda detsom är av värde!Simon hade plånbok med pengar ochandra grejor men det var ju baravärdsliga saker så det lämnade han. Erikvar skicklig fiolspelare och hade sin fioldärnere. Den lämnade Simon också kvar.Vännernas Arbetsgrupp 3 (AG3)berättar om sitt arbeteSom vi tror och hoppas alla vet, är vännerna till stiftelsenrepresenterade i ett antal arbetsgrupper, vars arbete samordnasi en samordningsgrupp, som leds av de två vänner, som äradjungerade i stiftelsens styrelse.Grupperna för en dialog med stiftelsens ledning omhändelser och målsättningar inom stiftelsens revir, och därmöjlighet finns att framföra vännernas synpunkter.2000 fastställde styrelsen dels en Byggnadsvårdspolicy ochdels en Miljövårdspolicy för stiftelsen. Vi i AG3 som hanteraruppgiften Kultur och Samhälle har tagit del av dessa policiesoch ansett dem bra för hur såväl miljö som byggnader skötsinom stiftelsens områden.2005 redovisade Johan Ahlbom för AG3 hur byggnadsvårdspolicynutvecklats till detaljerade Anvisningar hurunderhåll, drift och skötsel för de mer än 1 000 byggnadersom stiftelsen förvaltar. Konstaterades att de var ett utmärktinstrument för att ett väl anpassat sätt sköta och förvaltabyggnader som härstammar från tidsperioden 1700-talet tillvåra dagar.Miljöpolicyn’s praktiska tillämpning har nu kommit iform av stiftelsens Naturvårdshandbok: Att bevara ett levandeSkärgårdslandskap. En fantastisk handbok, där stiftelsen ettenkelt och lättfattligt sätt redovisar hur man sköter det praktiskanaturvårdsarbetet, och att vårda ett nationellt naturarv.(Läs mer sid 4.)P-G Traung – Chr Nettelbladt – C-E NybergI stället kom han upp med kaffepannan och brödburken samtsade: Drick kaffe nu du för du vet ju inte när du får kaffe nästagång.Kan du tänka dig situationen; En gammal sjunkande skuta somär dömd att bli vrak när stormen vräker in mot Vätö stenbrott. Istyrhytten två gamla rospiggar som glatt sitter och dricker kaffe,väl medvetna att det kanske är det sistadom gör i detta livet.När kafferasten är slut står lillbåten ochhugger mot kajutväggen. Att stiga i enjolle när det häver är ett konststycke mengubbarna hade sjöben och klarade av detsamt att hålla ordning årorna. Sedankunde dom ta sig iland bland bränningarna.Det var tragiskt att se Pärlan förlisa.Men samtidigt var det skönt att inte självavara ombord.Erik, som var bror till Werner Grönrosden legendariske skepparen Sofia afLänna, och en aktiv och glad man, jobbadesedan fram till pensionen som timmermanvid Bergshamra varv. På fritidenbyggde han en fartygsmodell av Sofia afLänna. Modellen var ett beställningsjobbav Roslagens sista segelskuta, som nufinns att beskåda i Länna kyrka och är välvärd ett besök där (se bilden ovan).Erik sörjde så klart sin Pärlan, menallra mest sörjde han egentligen sin fiol,som givit honom så mycket glädje i livet.Olle Elissonstångmärket 2 • 200717


Nya böckerSläktkrönikafrånRefsnäsKjellÅhlandersfarfar flyttadetillRävsnäs (som det numera stavas) Rådmansölandet 1906och tog över det bageri, somidag är garage. Men ända framtill 1960 var det i full gång ochlevererade bl. a. Ankarstocktill Norrmalms och SABIS iStockholm.Kjell har nu med stöd avRefsnäs Byalag i denna fina lillabok sammanställt en släktkrönikadär byborna självaberättar om sin släkt. Byn hargamla anor. Den nämns redani Kung Valdemars navigationsanvisningarutgivna 1270.Från mitten av 1500-talet finnsRefsnäsfastigheter inskrivna itingrättens jordaböcker.Den kände RoslagsförfattarenEwert Wallert bodde enstor del av sin livstid i Rävsnäs.Om byn sade han: ”Det är densamhällsform som jag för mindel anser vara den bästa ochframför allt trivsammaste. Vibybor är i nära kontakt bådemed naturen och med varann”.Refsnäs by år 2000Refsnäs byalag och Kjell Åhlander,200674 sidorSäljs i Mauds Hemslöjd, Rävsnäs,eller beställs tel 0176-403 92Pris: 535:- plus portoSegling hög nivåTristanJones varen riktigvärldsomseglare.Intemindre än75 000 sjömilhannhan medatt lägga bakom sig i sin SeaDart innan han avled 1995. Detinnebar bland annat att hanseglade över Atlanten mer äntjugo gånger och nio av demhelt ensam. Han var också speciell så sätt att förmodligenvara den som seglat både högstoch lägst! Han hade nämligenambitionen att bli världsmästarei lodrät segling! I bokenbeskriver han ytterligheter omhur han seglar i Döda havet,”världens lägst belägna hav ochen av de mest sterila och ogästvänligaplatserna jorden”.Hoppet till Titicacasjön i Peru,3 800 meter över havet var enstrapatsrik färd Andernasgropiga vägar innebar en höjdskillnad 4 200 meter. TristanJones, som varit sjön sedanhan var i trettonårsåldern harskrivit många artiklar menäven noveller, romaner ochäventyrsböcker.En otrolig seglatsTristan Jones308 sidorNautiska FörlagetCirkapris: 175:-Uppdaterad bok omseglingar genom EuropaParet LarsHässleroch MarieBlomqvisthar seglatmed S/YJennifer Europas kanaleroch Medelhavet med ”paying crew”under tre säsonger. De kännerväl till såväl kortaste, enklasteoch snabbaste som längsta ochovanligaste vägen via alla de kanalersom bär till Rom. De passerarslussar, historiska platser,slott, borgar och vindistrikt sin väg mot Medelhavet. Därförvet de vad de talar om i sin faktaspäckadebok som måste varaden oumbärliga guideboken föralla som tänker sig en europeiskkanalresa. Dessutom är bokenen underhållande och trevligreseskildring och underliggandekan man ana att Marie,som tidigare har skrivit bokenRelationer Ombord, har en alldelesextra fin förmåga att hållabesättningen bra humör.Medelhavet tur och returLars Hässler & Marie Blomqvist336 sidorNautiska FörlagetCirkapris: 299:-Nostalgisk återblicki handelsbodenDen gamlahandelsbodenvar sintids mötesplatsoch informationscentrumiden svenskalandsbygden.Här fick man inte barasina livsförnödenheter utanockså posten kom hit. Det varockså ofta i handelsboden mankunde telefonera och få desenaste både inrikes- och utrikesnyheternasamt byta skvallermed varandra. LjusteröHembygdsförening har forskati historien om handelsbodarnaoch resultatet blev dennaårsskrift och en utställning,en museihandelsbod, som invigdesav förre landshövdingenMats Hellström våren 2006.Handelsboden”Berättelser och minnen från någraav affärerna Ljusterö undertiden 1864–2006.”Ljusterö Hembygdsförening50 sidorSkrift nr 38, 2006 LjusteröHembygdsföreningSäljs av Ljusterö Hembygdsförening,PG 713454-7Pris: 95:- inkl portoMå Bra-böcker förfler och flerAllergier ochöverkänslighetmot vissafödoämnenökar. Glutenintoleransinnebär enomfattandeförändringav den dagliga kosten. I dennabok finns utöver recept ocksåtips och råd om hur man ändåkan leva gott och utan alltförmycket krångel.Glutenfria KokbokenElisabeth Ekstrand HemmingssonICA-förlaget160 sidorCirkapris: 290:-Rutig grundkokbokDiabetesförekommeri alltyngreåldrar ochdärför ärdet extraviktigtatt varamedvetenom vad man stoppar i sinabarn. En rätt balanserad kostminskar riskerna för övervikt,vilket minskar riskerna förframtida diabetes. Därför ärboken nyttig för alla som vill fåtips om hur man ska äta för attmå långsiktigt bra. En myckettrevlig och nyttig bok.Kokbok för dig som hardiabetesICA provkökICA-förlaget160 sidorCirkapris: 290:-LJUDBOKSpännande klassikerEn murrigkvälli kajutansitter gamlahederligapusseldeckarenMordet Orientexpressenfint. Det är en av deckardrottningenAgatha Christies mestlästa deckare och skådespelarenIngvar Kjellssons personligauppläsning gör det är lättatt förflyttas tillbaka i tidennär det sägenomspunna tågetOrientexpressen hade singlansperiod. En rysk prinsessa,en ungersk greve och en svenskskönhet reser tillsammansmellan Istanbul och Calais.De fastnar i en snöstorm Balkan och en av passagerarnahar förlorat sitt liv. HerculePoirot finns förstås med detisolerade lyxtåget bland de tiomisstänkta …Mordet OrientexpressenAgatha ChristieUppläsare: Ingvar KjellsonCa 9 timmarEarbooksCirkapris: 230:-.18 stångmärket 2 • 2007


Nyemission i Stormfågeln ABGör en miljöinvestering!Fotograf: Magnus CederbladDagens trafiksituation landsvägar och i luftkorridorer kännetecknasav ökande trängsel, långsammare trafikrytm och ökandeutsläpp av koldioxid och andra skadliga ämnen till den omgivandemiljön. För att minska problemen i landsvägsnätet krävs storainfrastrukturlösningar som är dyra och politiskt tungarbetade. Omfattandeslitage det hårt belastade vägnätet kräver dessutomstora och kostsamma underhållsinsatser som ytterligare stör trafikrytmen.Transport över sjön framstår i jämförelse som alltmer attraktivt.Ett starkt bidragande skäl till att sjötransport inte har utnyttjatsi större utsträckning under de senaste halvseklet har varit de relativtlåga hastigheterna för såväl person- som godstrafik.Stormfågelteknologin syftar till att skapa tekniska förutsättningarför attraktiva sjötransporter. Med Stormfågelns patenteradekombination av skrovform och framdrivningssystem kommerbåde bränsleförbrukningen och utsläppen i miljön sannolikt attkunna reduceras samtidigt som en högre möjlig hastighet medförkortare transporttider. De praktiskt taget obefintliga svallvågornafrån farkoster byggda enligt Stormfågelteknologin skonarstränder och andra erosionskänsliga områden.Hittilsvarande tester till sjöss har utfallit över förväntan.Potentialen i tekniken är mycket stor, men ytterligare tester måstegenomföras. Eftersom teknologin till stora delar är ny och oprövadtar utvecklingen tid och är samtidigt kostsam. Den italienskasamarbetspartnern är nu i färd med att lansera en 41 m lyxyacht,”Ophelia” och en 14 m lång racerbåt ”X-14”, båda byggda Stormfågelteknologin.Samtidigt går utvecklingen av det kustnära containerfartygetsom du ser en bild av ovan.Stormfågeln inbjuder därför allmänheten och professionellainvesterare att förvärva aktier i bolaget i samband med den nyemissionsom erbjudandet avser.Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för de aktieägaresom avstämningsdagen den 13 mars 2007 är registreradesom ägare av aktier. Innehav av 10 aktier, oavsett aktieslag,medför rätt att teckna 1 ny aktie av serie B. Om emissionen ej fulltecknasmed företrädesrätt äger styrelsen rätt att tilldela aktier utanföreträdesrätt till emissionens högsta belopp. Emissionskursen harfastställts till 5 kr per aktie, vilket medför att bolaget vid fullteckningtillförs 8 831 800 kr före emissionskostnader, vilka beräknasuppgå till cirka 750.000 kr.De sex största aktieägarna i bolaget kommer att teckna sigför minst 3 miljoner kr. Stormfågeln AB har ca 750 aktieägare.Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och kommeratt finnas tillgängligt Stormfågelns och AktieTorgets hemsida.En broschyr med en sammanfattning kommer därefter attbrevledes tillställas samtliga aktieägare. Vår nye VD Jan Ericsson,har varit chef för Marinverkstäderna Muskö.För ytterligare information kontakta:Magnus Ullman, styrelseordförande08-599 290 28, 0708-19 19 29,magnus.ullman@lmlaw.seJan Ericsson, vd08-717 80 70, 0708-12 00 02jan.ericsson@emcc.seVILLKOREN I SAMMANDRAGAnmälningsperiod m.m.Anmälningsperiod: 16–30 mars 2007Teckningskurs: 5 SEK per aktieSista dag för handel inkl. teckningsrätt:8 mars 2007Avstämningsdag: 13 mars 2007Teckningsrätter: Aktieägare erhåller en(1) teckningsrätt för varje avstämningsdagenregistrerad aktie. Tio (10)teckningsrätter berättigar till teckning aven (1) nyemitterad aktie av serie B iStormfågeln.Period för handel med teckningrätter:16 mars – 27 mars 2007Kortnamn: STRM BISIN-kod: SE0001572496STORMFÅGELN ABBox 27707, 115 91 Stockholm, tel. 08-599 290 28, fax. 08-599 290 01, e-mail. magnus.ullman@ lmlaw.se www.stormfagel.se


POSTTIDNING BSkärgårdsstiftelsenBox 7669103 94 Stockholm 1 1 0 5 8 3 3 0 0Vill du ha högsta prisför din bostad?Nu är det dags att förbereda försäljningen. Säsongen harkommit igång och spekulanterna ringer redan. Det är alltidbra att vara ute i god tid innan det stora vårutbudet kommerut marknaden, då det är lätt att även den allra finastefastighet försvinner i mängden.Vi söker nya uppdrag!Vi har många kunder som ännu inte hittat sitt drömställeoch som nu är beredda att slå till snabbt för rätt objekt.Kjell Johansson FastighetsbyråVi har alla lång erfarenhet av fastighetsmarknaden och arbetarbl a i skärgården med såväl öar som fastland. Vi är skärgårdsmäklaremed specialisering sjölägen men vårt arbetsområdeomfattar givetvis även förmedling av villor, fritidshus ochtomter inom Stockholms kommun och närliggandekommuner samt bostadsrätter inom tull och i närförort.Vi har stor kännedom om den lokala marknaden genommångårigt arbete inom våra respektive områden.MarknadsföringSom fristående företag ger vi personlig service enligtönskemål med varierande upplägg och den marknadsföringsom passar bäst för varje enskild försäljning.Vi erbjuder kraftfull och mångsidig annonsering i DagensNyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, lokaltidningar,skärgårdstidningar, Gods & Gårdar samt Residence m fl.Vi profilerar oss även i DN Tv & Radio-bilaga baksidan,mittuppslaget samt del av framsidan. Vår marknadsföring göratt vår hemsida besöks med ca 40.000 - 60.000 besök/vecka.Lånelöfte inom 24 timmar genom Handelsbanken samträntefritt handpenningslån ger våra kunder ett försprångi budgivningarna och en snabb väg till avslut genom attfinansieringen är löst i ett tidigt skede. En trygg affär ävenför dig som säljare. På vår hemsida kan du läsa mer om deHandelsbankskontor vi samarbetar med och där kan duäven ansöka om lånelöfte.Vi använder e-bud, som är en mycket uppskattad och lätthanterligtjänst för budgivning från Stadshypotek, som kanföljas av såväl köpare som säljare via Internet eller SMS.Vi samarbetar även med flera olika företag inom områden somhomestaging, besiktning och flyttstädning.Genom att välja Kjell Johansson Fastighetsbyrå får du ta del avföretagets unika kompetens, service och engagemangTel 08-641 10 00 • www.kjfast.se

More magazines by this user
Similar magazines