På Grönlands sydvästra kust finns ett bergigt ... - Dagens Arbete

da.se

På Grönlands sydvästra kust finns ett bergigt ... - Dagens Arbete

Vita vidder svartaUtanför tättbebyggt område är Grönland väglöst. Johannes Mathæussen styr sin hundsläde över snö och is. Grönlands sydvästra kust finns ett bergigtområde som heter Seqinnersuusaq. Det betyderplatsen där solen alltid skiner. Men berättelsen omsvenska statens gruva är ingen solskenshistoria.Text: SVEN ROSELL Foto: KENT KLICHDet 75 ton tunga lastfordonet hoppari håligheterna när Frans Heilmann,26, styr den korta sträckanfrån dagbrottet ner mot hamnen.Med en elegant manöver vänderhan det gigantiska fordonet. Stenarna dunsarner i krossmaskinen.”Jag har alltid gillat stora maskiner. Det ärkul med alla joysticks”, säger Frans med ettsnett leende.Som terminalarbetare på flygplatserna iManiitsoq och Kangerlussuaq tjänade han86 danska kronor i timmen (ungefär 108svenska kronor). I den nya gruvan betalademan nästan dubbelt så mycket. I juli förraåret kom han hit.LKAB har genom sitt dotterbolag MinelcoA/S investerat 250 miljoner svenska kronor igruvan. Arbetarna är anställda av den danskaunderentreprenören MT Højgaard.I år räknar man med att bryta en miljonton olivin. Knappt hälften av det täcker Minelcosbehov. Resten exporteras till Europaoch Nordamerika. Det olivin som bryts häranvänds vid tillverkning av stål och fyndighetenberäknas räcka i bortåt 100 år.Frans skriver i dagrapporten att han tömtsin nittonde last för dagen klockan 14.08.Han kör tillbaka till brottet för påfyllning.Hans pappa började som fiskare och ägdetidigare en räktrålare. Frans följde med pappapå några turer. Ett fritt men hårt jobb.Nu får Frans nöja sig med att fiska under14 dagens arbete nr 7/8 juli–augusti 2007


Gruvdriften blir lättare allteftersom inlandsisen krymper. Grönland lär dessutom ruva påbetydande oljefyndigheter.hålEfter fyra veckor i gruvans förläggning får Frans Heilmann en frivecka och kan åka hem.sina lediga veckor. Han har beställt en ny båt.Med den ska han fiska torsk och öring utanförNuuk. Han tänker också jaga säl från denöppna båten. Grönländare äter rått sälkött.Om det är fruset så fryser man förresten mindre.Folk säger i alla fall att det är så.När Frans backat intill grävmaskinen för attfå mer sten dyker en räv upp i kanten av dagbrottet.Den har bytt ut sin vinterpäls och ärsvart och brun. Sommaren rycker närmare.Berget tittar fram ur snön här och var.Med ett dån accelererar motorerna ochFrans vänder tillbaka mot krossen. Det högaljudet i hytten tröttar, tycker han, men hankänner sig inte bekväm med öronproppareller hörselkåpor.Varje gång vi möter kompisen Malik Bornhuusi den andra dumpern vinkar båda tillvarandra. Malik och Frans spelar pingis såfort de har tillfälle, en stund direkt efter fikatoch lite mer på kvällarna.” somrarna springer jag också en rundahär omkring”, fortsätter Frans och pekar medarmen mot de ännu snöklädda bergen.”Utan motion är det lätt att få ont i beneneftersom jag sitter still så länge varje dag.”Frans har tävlat i slalom och då märkte hanklimatförändringen, snön minskar.En gång tävlade han i Norge och passadepå att besöka Sverige. Genom ett skolutbytevar han en tid i Ghana. I Danmark har hanockså varit, men det är ingen utlandsresa fören grönländare.Dumpern släpper ytterligare några ton ikrossen.Vädrets makter är hårda på Grönland. Golfströmmengör att havet är öppet på västrasidan av ön, men nära kusten och inne i fjordarnai det flikiga kustbandet är det isfritt baraunder sommarmånaderna. Sent i april kanisen utanför hamnen vara halvmetertjock.Frans rapportblad fylls på. Så länge krossmaskinentuggar på i jämn takt hinner hanmed fyra–fem vändor i timmen. vintern är det mörkt under större delenav dygnet. Då får man sikta efter grävmaskinenslampor, förklarar Frans. Januari och februarivar mycket kalla i år. Det var aldrig varmareän minus tjugo grader och kallt i hytten.dagens arbete nr 7/8 juli–augusti 2007 15ª


Borraren Bjarne Skovgaard blickar ut över sinarbetsplats.64°och 59' nordlig bredd, 51° och 33' västlig längd. Där har svenska LKAB öppnat en gruva.ªFrans och hans kamrater bad ledningen omvarmare arbetskläder. Men det hände ingetså de fick nöja sig med sina egna.”Jag hade tre lager byxor på mig”, säger hanmed ett skratt. sommaren kan det, trots air condition,bli hett i hytten och det går inte att veva nerrutorna, eftersom det dammar så mycket.Det är inte så länge sedan Frans flyttade tillhuvudstaden Nuuk. Där bor hans föräldraroch en av hans tre systrar. Och där bor hanstvååriga dotter med sin mamma. Frans blirsorgsen när han berättar att dottern ska flyttatill Danmark med sin mamma inom kort.De koloniala banden med Danmark präglarmycket av livet på Grönland. Landet harsjälvstyre under Danmark och två grönländskapartier har var sin representant i detdanska folketinget. Tre av de fyra politiskapartierna har full självständighet som mål.Grönlands fackföreningsrörelse vill att detsker snabbt.De rika mineralfyndigheterna, med olivin,diamanter, guld, zink och molybden, görGrönland intressant för omvärlden. Gruvdriftenblir lättare allteftersom inlandsisenkrymper. Mycket talar för att Grönland dessutomsitter på betydande oljefyndigheter.Men det saknas utbildad arbetskraft. Skolanhar brister och språkkunskaperna är dåliga.Många, framför allt danskar, kommer hitmed attraktiva kontrakt i fickan och jobbarett eller flera år. Landet har 56 000 invånarevarav drygt 10 000 är danskar. Att människor»När jag ringerfrågar barnen alltidnär jag kommer hem.De längtar.«har släktband både i Danmark och på Grönlandär vanligt. En ständig ström av människorflyttar i den ena eller andra riktningen.Frans ska åka till Danmark och hälsa på sindotter så fort han får semester.Han tömmer sista lasset den här dagen. Detblev trettiotre vändor. Han skriver in klockslaget20.48 på sitt rapportblad. I morgonskulle det egentligen ha varit fridag menFrans, liksom de flesta andra, ska jobba frånhalv tio till sex. Det har ledningen bestämt.Efter kvällsfikat drar sig Frans och Maliktill pingisbordet. Gerth Sigurdsen och ettpar andra följer en handbollsmatch på tv. Tvådanska lag möts. I ett av lagen spelar en grönländare.Inslagen på grönländska begränsarsig till nyheter och några enstaka program.Annars är det dansk tv som gäller.”Vi håller på och flyttar från Maniitsoq tillNuuk. Min fru har fått ett jobb som konsulentpå Hjemmestyret”, berättar Gerth Sigurdsenefter matchen.Familjen väntar på en bostad i Nuuk. Frunoch döttrarna, som är 13, 14 och 17 år, bor påhotell så länge.Gerths pappa är fiskare i Maniitsoq medanmamma jobbar på fiskfabrikens kontor där.Gerth har prövat på att följa med räktrålarenågra gånger. ”Men det har ju alla gjort”, sägerhan med en axelryckning.Innan Gerth kom till gruvan var han truckförareoch kranskötare i Maniitsoq.”Jag har gått från små maskiner till stora”,säger han med ett leende.Nu lär han sig köra lastaren nere i hamnen.En installationsingenjör från Storbritannienär på plats. Gerth talar engelska så det funge-Gerth Sigurdsen visar några familjebilder frånRhodos och Turkiet.All personal bor gratis i dessa hus som uppförtsintill gruvan.LKAB äger ett bolag som anlitar ett annat bolagsom anställt personalen.16 dagens arbete nr 7/8 juli–augusti 2007


En värmetålig stenª Olivin är ett mörkt, grönfärgat mineralsom oftast förknippas med basiska bergarter.ª Olivin är geologernas namn på stenen,mineralnamnet är peridot. Den kallas ävenkrysolit (från grekiskan och betyder guldsten).Även andra stenar än olivin har förrblivit kallade för krysolit.ª Stenen har stor förmåga att lagra värmeoch utvidgar sig knappt alls vid uppvärmning.Det kan lagra nästan dubbelt så mycketvärme som tegel.ª Efter att den bryts, krossas och malsanvänds den som det mest högvärdiga råmaterialettill eldfast sten, bland annat tillformar inom gjuteriindustrin, till inmurningari stålskänkar med mera där stora krav påvärmehärdighet ställs.En ledig kväll i gruvbyn.rar utmärkt. Sedan ska han lära upp tre andraatt hantera lastaren.”Jag saknar min familj. Jag kan inte kommahem till dem så ofta. Men fyra veckor här uteär nog rimligt. Jag jobbade nästan sju veckori början. Det var för länge.””När jag ringer frågar barnen alltid när jagkommer hem. De längtar.”»Man börjarklockan sjuoch slutar niopå kvällen.«Av alla vi pratade med i denna svenskägdagruva ställde bara Frans Heilmann och GerthSigurdsen upp med sitt namn och på bild. Demest kritiska rösterna ville vara anonyma.” lördagar och söndagar borde vi få övertidsersättning.Det vore bättre om vi hade enfackförening”, säger en av gruvarbetarna.En annan arbetare tycker att arbetspassenär för långa. Man börjar klockan sju och slutarklockan nio på kvällen. En timmes rastdras av. Efter sex dagar får man en fridag ochefter fyra veckor är man ledig en vecka. Ännulängre arbetsperioder förekommer.Det är omöjligt att ta sig hem på fridagarna.Det hinner man bara de lediga veckorna.Flera av de anställda uppger att det är svårtatt tacka nej till övertid. Förmännen tryckerpå. När ett fartyg är på ingång för lastninghar arbetsdagarna förlängts till 16 timmar.En gång arbetade några över ett dygn isträck. En av dem slumrade till i hytten ochfick lov av förmannen att gå och lägga sig.Personalen bor på Minelcos förläggningstrax intill gruvan. Mat och boende kostaringet. För att ta sig till de två närmaste tät-orterna, Maniitsoq och huvudstaden Nuuk,åker man båt. Det tar två–tre timmar om iseninte är för besvärlig. Det är tio mil fågelvägenbåde till Nuuk och Maniitsoq men båtresangenom skärgården är betydligt längre. MellanManiitsoq och gruvan går båten två gångeri veckan. Båt till och från Nuuk chartrasvid behov Helikopter anlitas vid allvarligareolycksfall. Nuuk har ett sjukhus, men för fleratyper av vård måste patienterna flygas vidaretill Köpenhamn.Lönen är hög för grönländska förhållanden,men den är densamma för helgdagar, kvällstidoch övertid. Nattarbete ger extra påslag.Alla har 150 danska kronor i timmen (motsvararungefär 187,50 svenska kronor). Envanlig lön på Grönland ligger runt 75 danskakronor. Byggnadsarbetare och hantverkarekan tjäna något mer. Till skillnad från gruvarbetarnakan andra vanligen åka hem efterarbetsdagens slut. De får dessutom ersättningför övertid och helgdagar.Bostäder liksom många matvaror är betydligtdyrare på Grönland än i Sverige. Entrerumslägenhet på 85 kvadratmeter i Nuukkan kosta över två miljoner svenska kronor,varav en tiondel ska betalas kontant. Kön tillhyresbostäder är mer än tio år lång.I produktionen arbetar 45 man. De allra flestaär grönländare. Med något undantag kommerde andra från Danmark och Färöarna.”Vi uppmanar dem att ha sina företrädare,men de är inte så bra på det”, säger RobertNäslund, vd på Minelco A/S.Enligt företagsledningen vill de anställdainte ha fridagar. De arbetar hellre mycketoch har längre sammanhängande ledigheter.Det finns folk som slutat, påstår ledningen,för att de inte fått jobba utan fridagar i ännulängre perioder .Man kan fråga sig vad som händer med säkerhetenmed de arbetstider som gäller nu.”Vi lägger mycket stor vikt vid säkerheten.Vi har gemensamma möten där jag tagit uppsäkerhet, narkotika och alkohol. All alkoholär förbjuden här”, framhåller Magni Niclassen,platschef för MT Højgaard.Den fackliga traditionen på Grönland ärdålig, anser han. I motsats till de arbetare vitalade med hävdar ledningenatt det inte finnsnågot intresse för attbilda en fackklubb eftersomlönen är så hög.Däremot har likalönsprincipenifrågasattsav en del, enligt MagniNiclassen.Fackförbundet SIK (SulinermikInuussutissar-Magni Niclassen.siuteqartut Kattuffiat) ger en annan bild. SIKär Grönlands LO. De har 12 000 medlemmaroch firade 50-årsjubileum förra året.”Vi har inte känt oss välkomna till gruvan”,säger Jess G Berthelsen, ordförande för SIK.Kontakterna mellan SIK och MT Højgaardligger nere för tillfället.”Det verkar som om de inte vill ha organiseradearbetare. Flera danska arbetsgivare påGrönland uppmanar arbetarna att inte gåmed i facket. De har inte följt med sin tid.” ‡Fotnot: Företagsledningen har läst textenoch förnekar uttalandena att det saknas entradition på Grönland att bilda fackklubbar.Fackförbundet SIK bekräftar emellertid svårighetenatt komma till tals med företaget.Företagsledningen hävdar också att arbetarnahar fria arbetskläder både sommaroch vinter.dagens arbete nr 7/8 juli–augusti 2007 17

More magazines by this user
Similar magazines