13.07.2015 Views

Personer lagförda för narkotikabrott 2006 Beskrivning av statistiken

Personer lagförda för narkotikabrott 2006 Beskrivning av statistiken

Personer lagförda för narkotikabrott 2006 Beskrivning av statistiken

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Personer</strong> <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> <strong>för</strong> <strong>narkotikabrott</strong><strong>2006</strong>RV0202A. Allmänna uppgifterA.1 ÄmnesområdeRättsväsendeA.2 StatistikområdeFör brott <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> personerA.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistikStatistiken över personer <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> <strong>för</strong> <strong>narkotikabrott</strong> ingår i <strong>statistiken</strong> överpersoner <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> <strong>för</strong> brott, som i sin tur är en del <strong>av</strong> den officiella <strong>statistiken</strong>inom rättsväsendet som behandlar statistik om brott och brottslingar(Kriminalstatistik).A.4 AnsvarigMyndighet/organisation: Brotts<strong>för</strong>ebyggande rådet (Brå)Adress: Box 1386 111 93 StockholmKontaktperson: Gabriella BrembergTelefon: 08-401 87 23Telefax: 08-401 87 53E-post: gabriella.bremberg@bra.seA.5 ProducentMyndighet/organisation: Brotts<strong>för</strong>ebyggande rådet (Brå)Adress: Box 1386 111 93 StockholmKontaktperson: Gabriella BrembergTelefon: 08-401 87 23Telefax: 08-401 87 53E-post: Gabriella.bremberg@bra.seA.6 UppgiftsskyldighetUtlämning <strong>av</strong> uppgifter, som är nödvändiga <strong>för</strong> framställningen <strong>av</strong>rätts<strong>statistiken</strong> regleras i <strong>för</strong>ordning (1970:517) om rättsväsendetsinformationssystem, <strong>för</strong>ordning (1971:933) om rätts<strong>statistiken</strong>,straf<strong>för</strong>eläggandekungörelsen (1970:60), ordningsbotskungörelsen (1968:199)samt polisdatalagen (1998:622). Enligt <strong>för</strong>ordning (1987:85) om underrättelsetill Brotts<strong>för</strong>ebyggande rådet om domar i mål om ansvar <strong>för</strong> brottsligt <strong>för</strong>farandemed narkotika skall domstolen så snart som möjligt sända ett exemplar <strong>av</strong>domen till Brotts<strong>för</strong>ebyggande rådet.A.7 Sekretess och regler <strong>för</strong> behandling <strong>av</strong> personuppgifterI myndigheternas särskilda verksamhet <strong>för</strong> framställning <strong>av</strong> statistik gällersekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100).Vid automatiserad behandling <strong>av</strong> personuppgifter gäller reglerna ipersonuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda


egler <strong>för</strong> personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och <strong>för</strong>ordningen(2001:100) om den officiella <strong>statistiken</strong>.A.8 Gallrings<strong>för</strong>eskrifterUppgifterna i personregistret skall gallras när de inte längre behövs <strong>för</strong> sittändamål enligt 6 § Lagen om vissa personregister <strong>för</strong> officiell statistik. Gallring<strong>av</strong> papperskopior <strong>av</strong> domar som sänds till Brå sker ett år efter publicering enligtgallringsbeslut (RA-MS 2003:29) från Riksarkivet.A.9 EU-regleringIngen EU-reglering berör <strong>statistiken</strong> över personer <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> <strong>för</strong> <strong>narkotikabrott</strong>.A.10 Syfte och historikSyftet med <strong>statistiken</strong> över personer <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> <strong>för</strong> <strong>narkotikabrott</strong> är att beslysastrukturen, omfattningen och utvecklingen <strong>av</strong> <strong>narkotikabrott</strong>slighet som kankonstateras genom lag<strong>för</strong>ingsbeslut, dvs. domar, straf<strong>för</strong>elägganden ochåtalsunderlåtelser. Statistiken skall även ge en bild <strong>av</strong> påföljdernas inriktningoch omfattning. Statistiken redovisar dessutom hur de <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> personerna<strong>för</strong>delar sig på ålder, kön och efter olika regionala indelningar. Förutom deuppgifter som finns i <strong>statistiken</strong> över <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> personer kodas också uppgifterom typ <strong>av</strong> gärning, typ <strong>av</strong> preparat och vikt in manuellt <strong>för</strong> narkotika<strong>statistiken</strong>.Statistik över personer <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> <strong>för</strong> <strong>narkotikabrott</strong> har årligen <strong>för</strong>ts från 1975.Statistiska centralbyrån (SCB) (tidigare tabellverket) skötte produktionen <strong>av</strong><strong>statistiken</strong> fram till 1995 års statistik. Därefter övertog Brå ansvaret <strong>för</strong>statistikproduktionen. Statistiken har under årens lopp påverkats <strong>av</strong> olika<strong>för</strong>ändringar i bl.a. lagstiftning och statistikrutiner. Dessa påverkningar har ivissa fall gett effekter på <strong>statistiken</strong>s jäm<strong>för</strong>barhet över tid (se <strong>av</strong>snitt 4.1Jäm<strong>för</strong>barhet över tid).A.11 StatistikanvändningStatistiken över personer <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> <strong>för</strong> <strong>narkotikabrott</strong>brott har många olikaanvändare och användningsområden:• Justitiedepartementet, Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren, Domstolsverket,Kriminalvårdsstyrelsen, Migrationsverket, Skatteverket, Naturvårdsverket,Socialstyrelsen: vid planering och uppföljning <strong>av</strong> den egna verksamheten.• Justitie- och lagutskottet: som underlag vid utskottens behandling <strong>av</strong>propositioner och motioner.• Brotts<strong>för</strong>ebyggande rådet, kommittéer, utredningar, kriminologiskainstitutionen vid Stockholms universitet: som underlag <strong>för</strong> forsknings- ochutredningsarbete.Massmedier, allmänhet, m.fl.: allmän information om personer som lag<strong>för</strong>s <strong>för</strong><strong>narkotikabrott</strong>.A.12 Uppläggning och genom<strong>för</strong>andeNarkotika<strong>statistiken</strong> är en totalundersökning. Underlaget bygger på de uppgiftersom registreras vid åklagarmyndigheter och domstolar. Rikspolisstyrelsen (RPS)handhar leveransen <strong>av</strong> uppgifter om domar till Brå. Uppgifterna omtingsrättsdomar skickas till RPS på elektronisk väg via domstolarnasärendehanteringssystem (Måhs/Vera), samt när det gäller överrättsdomar påpapperskopior. RPS samlar in uppgifterna och levererar dessa vidare till Brå påelektronisk väg en gång i månaden.Uppgifter om meddelade åtalsunderlåtelser levereras direkt till Brå ifrån


Riksåklagaren (RÅ) som samlar in uppgifter via åklagarväsendetsbrottmålsdiarium, BRÅDIS.Uppgifter om godkända straf<strong>för</strong>elägganden levereras till Brå på elektronisk vägfrån Riksåklagaren (RÅ) via åklagarnas system <strong>för</strong> straf<strong>för</strong>elägganden, Envis.Materialet kontrolleras, rättas och laddas månadsvis ned i Brå:s databas.Domstolarna skickar papperskopior på alla narkotikadomar till Brå varifrånuppgifter om typ <strong>av</strong> gärning, typ <strong>av</strong> preparat och vikt eller mängd kodas in iBrå:s databas.Statistiken över personer <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> <strong>för</strong> <strong>narkotikabrott</strong> framställs årsvis under majseptmånad efter redovisningsårets utgång.A.13 Planerade <strong>för</strong>ändringar i kommande undersökningarUppgifter om straf<strong>för</strong>elägganden och åtalsunderlåtelser ska levereras till Brå viaåklagarnas nya verksamhetsstöd, Cåbra, från och med år <strong>2006</strong>.Från och med år 2007 planeras att uppgifter om tingsrättsdomar ska levererasdirekt till Brå på elektronisk väg via domstolarnas nya IT-baseradeverksamhetsstöd, Vera.B. Kvalitetsdeklaration0 InledningSe punkt A.10 Syfte och historik1 Innehåll1.1 Statistiska målstorheterNarkotika<strong>statistiken</strong> innehåller uppgifter om samtliga personer som lag<strong>för</strong>ts <strong>för</strong><strong>narkotikabrott</strong>. Huvudsakligen redovisas antalsberäkningar <strong>av</strong>lag<strong>för</strong>ingsbesluten uppdelat på olika variabler, t.ex. påföljd, fängelsetidenslängd, kön och ålder. Dessutom kodas manuellt in uppgifter om typ <strong>av</strong> gärning,typ <strong>av</strong> preparat och vikt eller mängd.Statistiken produceras en gång per år.1.1.1 Objekt och populationNarkotika<strong>statistiken</strong> som ingår i lag<strong>för</strong>ingsregistret innehåller uppgifter omsamtliga fällande domar, godkända straf<strong>för</strong>elägganden och utfärdadeåtalsunderlåtelser i Sverige (totalundersökning).Med lag<strong>för</strong>ing <strong>av</strong>ses varje tillfälle som en person blivit lag<strong>för</strong>d under ettkalenderår. Lag<strong>för</strong>ingar omfattar fällande domar i tingsrätten, godkändastraf<strong>för</strong>elägganden och meddelade åtalsunderlåtelser.Brottsredovisningen omfattar <strong>narkotikabrott</strong>.Försök, <strong>för</strong>beredelse, stämpling och medverkan till brott redovisas somfullbordade brott.En dom innehåller ofta flera påföljder <strong>för</strong> ett flertal brott, som en eller fleragärningsmän döms <strong>för</strong>. Endast i ett fåtal fall finns en direkt koppling mellan enviss brottstyp och en viss påföljd. Detta med<strong>för</strong> svårigheter vid redovisningen <strong>av</strong>uppgifterna. Problemet har lösts genom att brotts- och påföljdsredovisningen ide flesta fall sker efter huvudbrott och huvudpåföljd. Om en lag<strong>för</strong>ing <strong>av</strong>ser


ott mot flera lagrum redovisas det brott, som har det strängaste straffet i sinstraffskala, som huvudbrott. I de fall lag<strong>för</strong>ingen gäller flera brott med sammastraffskala, väljs slumpmässigt ett <strong>av</strong> dessa brott som huvudbrott.Påföljdsredovisningen sker efter huvudpåföljdsprincipen. Om en och sammadom innehåller flera olika påföljder, redovisas som regel den mest ingripandepåföljden som huvudpåföljd. I cirka en procent <strong>av</strong> domarna finns referenserangivna mellan brott och påföljd. I dessa fall redovisas den påföljd somhuvudbrottet lett till som huvudpåföljd, även om det i domen finns en meringripande påföljd.Domar i tingsrättMed dom i tingsrätt <strong>av</strong>ses fällande dom i brottmål (frikännade ingår således intei redovisningen). Om flera personer ingår i samma dom redovisas varje personsom en enhet <strong>för</strong> sig. Samtliga brottsmålpåföljder redovisas, liksom tillämping<strong>av</strong> fri från påföljd (34 kap. 1 § 1 p. BrB och 30 kap. 6 § BrB) ochpåföljdseftergift (29 kap. 6 § BrB).I <strong>statistiken</strong> redovisas enbart domar från <strong>för</strong>sta instans (tingsrätt). Detta innebärt.ex. att en person som dömts <strong>av</strong> tingsrätten, men frikänts <strong>av</strong> hovrätten, kommeratt redovisas som dömd i <strong>statistiken</strong>.ÅtalsunderlåtelserMed åtalsunderlåtelse <strong>av</strong>ses de beslut som innebär att en person inte åtalas enligt20 kap. 7 § rättegångsbalken (RB), Lag (1964:167) med särskilda bestämmelserom unga lagöverträdare (LUL) och Lag (1988:870) om vård <strong>av</strong> missbrukare ivissa fall (LVM).Straf<strong>för</strong>eläggandeMed straf<strong>för</strong>eläggande <strong>av</strong>ses böter och/eller villkorlig dom som utfärdas <strong>av</strong>åklagaren beträffande brott <strong>för</strong> vilket det inte finns <strong>för</strong>eskrivet svårare straff änböter (dock ej normerande böter). Enbart de straf<strong>för</strong>elägganden som godkäntsredovisas.1.1.2 VariablerNedan följer en lista på de variabler som finns i registret uppdelat på domar,straf<strong>för</strong>elägganden och åtalsunderlåtelser. Alla variabler används inte <strong>för</strong> uttag<strong>av</strong> statistiktabeller. Orsaken till detta kan vara att kvaliteten på vissa variabler ärbristfällig.Domar och slutliga beslut:• Doms-/beslutsdatum• Typ instans• Domstolsnummer• Målnummer• Lagakraftdatum/ datum <strong>för</strong> överklagande till hovrätt• Personidentifikation• Kön• Ålder vid domen/beslutet• Rättshjälp (ja/nej)• Ombud (ja/nej)• Offentlig <strong>för</strong>svarare (ja/nej)• Påföljd /beslutets innebörd• Förordnande• Personutredning• Beslut om utvisning (ja/nej)


• Antal brott• Tid <strong>för</strong> brottet• Brottslagrum• Typ <strong>av</strong> gärning• Typ <strong>av</strong> preparat• Vikt eller mängdStraf<strong>för</strong>elägganden:• Straf<strong>för</strong>eläggandets diarienummer bestående <strong>av</strong> kod <strong>för</strong> åklagarmyndighet,löpnummer och år <strong>för</strong> beslut• Datum <strong>för</strong> utfärdande• Datum <strong>för</strong> godkännande• Polismyndighet• Personidentifikation• Medborgarskap• Kön• Ålder vid utfärdandet• Antal dagsböter• Böter (belopp)• Villkorlig dom (<strong>för</strong> de fall villkorlig dom ingår i straf<strong>för</strong>eläggandet)• Antal brott• Tid <strong>för</strong> brottet/en• Brottslagrum• Typ <strong>av</strong> gärning• Typ <strong>av</strong> preparat• Vikt eller mängdÅtalsunderlåtelser:• Datum <strong>för</strong> beslut• Åklagarmyndighet (kod)• Diarienummer• Polismyndighet• Personidentifikation• Medborgarskap• Kön• Ålder vid beslutet• Åtalsunderlåtelseskäl• Antal brott• Tid <strong>för</strong> brottet• Brottslagrum1.1.3 Statistiska måttNarkotika<strong>statistiken</strong> redovisas i huvudsak efter antalsberäkningar uppdelade påolika redovisningsvariabler.Procent används <strong>för</strong> att beräkna totala andelen <strong>av</strong> en viss <strong>för</strong>eteelse (t.ex.andelen kvinnor <strong>av</strong> samtliga <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> personer).Aritmetiskt medelvärde används <strong>för</strong> beräkning <strong>av</strong> genomsnittlig utdömdfängelsetid under ett kalenderår <strong>för</strong> olika typer <strong>av</strong> brott samt totalt sett(livstidsstraff sätts till 10 år <strong>för</strong> att kunna beräkna medelvärden).Bruttoredovisning innebär att en person redovisas varje gång som personen har


lag<strong>för</strong>ts <strong>för</strong> brott under året.Nettoredovisning, som används i vissa tabeller, innebär att varje person, somlag<strong>för</strong>ts under ett kalenderår, o<strong>av</strong>sett antalet gånger och antalet brott, endastredovisas en gång.1.1.4 RedovisningsgrupperFöljande variabler i lag<strong>för</strong>ingsregistret används som redovisningsgrupper ilag<strong>för</strong>ings<strong>statistiken</strong>:Region:LandetLänBrottstyp:BrottslagrumHuvudbrott (om lag<strong>för</strong>ingen innehåller flera brott räknas det brott med strängaststraffskala som huvudbrott)Tidsperiod:Hela åretLag<strong>för</strong>ingstyp:Fällande dom i tingsrättStraf<strong>för</strong>eläggandeÅtalsunderlåtelsePåföljd/slutligt beslut:PåföljdHuvudpåföljdFörordnandeÖvriga:KönÅlder vid lag<strong>för</strong>ingsbeslutetÅr då brottet är begångetFängelsetidens längdSkäl <strong>för</strong> beslut om åtalsunderlåtelse (lagrum enligt vilket åtalsunderlåtelsemeddelats)Typ <strong>av</strong> gärningTyp <strong>av</strong> preparatPreparatets vikt eller mängd1.1.5 ReferenstiderStatistik över personer <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> <strong>för</strong> <strong>narkotikabrott</strong> ges ut årligen. Referenstiden<strong>av</strong>ser tidpunkten <strong>för</strong> lag<strong>för</strong>ingsbeslutet, vilket innebär att brottstillfället kan ligga<strong>för</strong>e referenstiden.1.2 FullständighetSe punkt 2.2.2 Ramtäckning2 Till<strong>för</strong>litlighet2.1 Till<strong>för</strong>litlighet totaltStatistiken över personer <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> <strong>för</strong> <strong>narkotikabrott</strong> utgör en totalundersökning.Trots detta representerar inte <strong>statistiken</strong> några exakt fastställda värden.


Statistikens till<strong>för</strong>litlighet och jäm<strong>för</strong>barhet över tid påverkas <strong>av</strong> olika faktorer.Det är fram<strong>för</strong>allt vid registrering och bearbetningen <strong>av</strong> uppgifterna somfelaktigheter kan uppstå. Kontroller genom<strong>för</strong>s regelbundet <strong>för</strong> att minimeradessa fel. Bortfallet utgörs främst <strong>av</strong> de ärenden som inte har levererats till Brånär <strong>statistiken</strong> framställs. Dessutom kan det <strong>för</strong>ekomma mörkertal genombortfall på de domar som kopieras och skickas till Brå manuellt.2.2 Osäkerhetskällor2.2.1 UrvalTotalundersökning <strong>för</strong> samtliga <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> personer <strong>för</strong> <strong>narkotikabrott</strong>.2.2.2 RamtäckningI <strong>statistiken</strong> över personer <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> <strong>för</strong> <strong>narkotikabrott</strong> redovisas endast de brottsom kommit till rättsväsendets kännedom. Statistiken <strong>av</strong>ser inte att mäta denfaktiska brottsligheten, utan den brottslighet som kan konstateras genomfällande domar, straf<strong>för</strong>elägganden och åtalsunderlåtelser.Statistiken utgörs inte <strong>av</strong> någon ram. Målpopulationen utgörs <strong>av</strong> samtligalag<strong>för</strong>ingar under ett kalenderår. Mörkertalet utgörs främst <strong>av</strong> de ärenden sominte har levererats till Brå när <strong>statistiken</strong> tas fram.2.2.3 MätningUppgifterna om personer <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> <strong>för</strong> <strong>narkotikabrott</strong> bygger på de uppgifter somåklagarna och domstolarna registrerar i sina system. I <strong>statistiken</strong> <strong>för</strong>ekommerfelklassificeringar orsakade <strong>av</strong> skrivfel, felbedömningar m.m.Rimlighetskontroller genom<strong>för</strong>s rutinmässigt på Brå <strong>för</strong> att minimera dylikafelkällor.2.2.4 SvarsbortfallBortfallet <strong>av</strong> lag<strong>för</strong>ingar utgörs främst <strong>av</strong> de ärenden som inte har levererats tillBrå när <strong>statistiken</strong> framställs. Efter att alla domar är inkodade görs enbortfallskörning varpå de domar som saknar uppgifter om typ <strong>av</strong> gärning, typ <strong>av</strong>preparat och vikt eller mängd skickas efter från domstolarna. Efter att dessaskickats till Brå och kodats in görs återigen en bortfallskörning. Bortfallet brukarvara omkring 0,5-0,8%. Detta bortfall berör endast de tabeller som redovisar typ<strong>av</strong> gärning, typ <strong>av</strong> preparat och/eller vikt eller mängd.2.2.5 BearbetningUppgifterna om personer <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> <strong>för</strong> <strong>narkotikabrott</strong> handhas <strong>av</strong> flera olikapersoner och system.Till<strong>för</strong>litligheten i materialet är beroende <strong>av</strong> att uppgifterna som levereras tillBrå är riktiga och fullständiga. Fel som uppstår i samband med hanteringenberor bl.a. på felskrivningar, att ofullständiga uppgifter lämnats in eller att denoptiska <strong>av</strong>läsningen inte har fungerat.Materialet kontrolleras alltid <strong>för</strong> att minska de fel som uppstått vid registrering,inläsning och bearbetning med hjälp <strong>av</strong> kontrollprogram som gör olika typer <strong>av</strong>rimlighetskontroller. En slutlig kontroll <strong>av</strong> materialet görs efter det attstatistiktabellerna framställts.2.2.6 ModellantagandenAnvänds ej.


2.3 Redovisning <strong>av</strong> osäkerhetsmåttFinns inte.3 Aktualitet3.1 FrekvensUndersökningsfrekvens: narkotika<strong>statistiken</strong> över <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> personer framställsårsvis och <strong>av</strong>ser alla <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> personer <strong>för</strong> <strong>narkotikabrott</strong> under ett år.Publiceringsfrekvens: <strong>statistiken</strong> över personer <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> <strong>för</strong> <strong>narkotikabrott</strong>publiceras i årsboken Narkotikastatistik som ges ut en gång per år.Uppgiftsinsamlingsfrekvens: statistikunderlaget <strong>av</strong>seende domar levereras tillBrå månadsvis, åtalsunderlåtelser och straf<strong>för</strong>elägganden levereras dagligen.Papperskopior på domar sänds till Brå dagligen efter <strong>av</strong>kunnad dom.3.2 FramställningstidStatistiken över personer <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> <strong>för</strong> <strong>narkotikabrott</strong> framställs under periodenmaj-oktober året efter referensperiodens utgång. Under cirka fyra <strong>av</strong> dessamånader ut<strong>för</strong>s kodningsarbete <strong>för</strong> de variabler som inte levereras elektroniskt(typ <strong>av</strong> gärning, typ <strong>av</strong> preparat samt vikt eller mängd).3.3 PunktlighetOmorganisationer och omläggningar i uppgiftslämnarnas administrativa rutineroch omläggning <strong>av</strong> Brå:s produktionssystem har tidigare orsakat störningar iproduktionen och vissa <strong>för</strong>seningar <strong>av</strong> publiceringen. Under senare år har dockutsatta produktionstider kunnat hållas. Årsboken Narkotikastatistik utkommervarje år i oktober/november.4 Jäm<strong>för</strong>barhet och samanvändbarhet4.1 Jäm<strong>för</strong>barhet över tidenVerksamheten hos de olika myndigheterna inom rättsväsendet, <strong>för</strong>ändras övertiden. Förändringarna kan bero på ändringar i lagstiftningen ellerpåföljdssystemet, omorganisationer inom rättsväsendet eller <strong>för</strong>ändringar irättsväsendets insatser, resurser eller gängse praxis. Allt detta kan påverka<strong>statistiken</strong>. Statistiken över personer <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> <strong>för</strong> <strong>narkotikabrott</strong> har <strong>för</strong>ts sedanår 1975. Eftersom <strong>för</strong>ändringarna inom rättsväsendet kan ha haft inverkan på<strong>statistiken</strong> är det troligt att påverkan på jäm<strong>för</strong>barheten över tid påverkas mer julängre tidsperiod som analyseras. Nedan följer en sammanställning <strong>av</strong> några<strong>för</strong>ändringar inom rättsväsendet och <strong>av</strong> statistikrutiner som i större eller mindregrad har påverkat <strong>statistiken</strong> över personer <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> <strong>för</strong> <strong>narkotikabrott</strong>.År 1988 ändrades kodningen delvis. De mängder som redovisas från år 1988<strong>av</strong>ser den totala lag<strong>för</strong>ingen medan de tidigare <strong>av</strong>såg mängd narkotika ihuvudbrottet. Lagändringar genom<strong>för</strong>des, som bland annat innebar att bruk <strong>av</strong>narkotika kriminaliserades.År 1992 in<strong>för</strong>des nya regler i kodningen <strong>av</strong> <strong>narkotikabrott</strong>en. Brott sominneburit enbart varusmuggling <strong>av</strong> narkotika men där tingsrätt elleråklagarmyndighet åberopat både NSL och VSL kodades åren 1988-1991 somenbart brott mot VSL men från och med år 1992 som brott mot både NSL ochVSL. Det vill säga att om en person i lag<strong>för</strong>ingen var dömd både enligt NSL och


VSL kodades det 1988-1991 enbart som ett brott mot VSL medan det från ochmed år 1992 kodas som både brott mot både NSL och VSL.År 1993 genom<strong>för</strong>des ändringar i lagstiftningen. Bland annat skärptes straffet<strong>för</strong> bruk <strong>av</strong> narkotika.År 1995 tog Brå över bearbetning och redovisning <strong>av</strong> narkotika<strong>statistiken</strong>, vilketresulterade i något <strong>för</strong>ändrade rutiner. Statistiken <strong>för</strong>e år 1995, som framställdes<strong>av</strong> SCB, skiljer sig något jäm<strong>för</strong>t med <strong>statistiken</strong> efter år 1995. Dennaomläggning <strong>av</strong> statistikbearbetningen torde dock endast ha påverkatredovisningen marginellt.Från och med år 1997 kan villkorlig dom, enskilt eller i kombination med böter,utfärdas genom straf<strong>för</strong>eläggande.Åklagarna har successivt under år 1998 in<strong>för</strong>t ett nytt redovisningssystem(Envis). Uppgifterna om straf<strong>för</strong>elägganden samlas i och med detta in <strong>av</strong>Riksåklagaren (RÅ) på elektronisk väg och sänds vidare till Brå. Denelektroniska distribueringen <strong>av</strong> data gör att tiden från det att ettstraf<strong>för</strong>eläggande godkänts till det att Brå får kännedom om detta <strong>för</strong>kortas. Detinnebär att något fler straf<strong>för</strong>elägganden än tidigare rapporteras in innan<strong>statistiken</strong> tas ut. Skillnaderna bedöms dock vara marginella.År 1999 gjordes en kvalitetsgranskning <strong>av</strong> <strong>statistiken</strong> över personer <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> <strong>för</strong><strong>narkotikabrott</strong> år 1998. Granskningen har med<strong>för</strong>t <strong>för</strong>ändringar som påverkarredovisningen <strong>av</strong> olika typer <strong>av</strong> gärning (bruk, inneh<strong>av</strong> m.m.). Det handlarfram<strong>för</strong> allt om ändrade rutiner i valet <strong>av</strong> det brott som väljs att redovisas i defall flera <strong>narkotikabrott</strong> <strong>för</strong>ekommer i samma lag<strong>för</strong>ing, med konsekvensen attnågot fler kombinationer <strong>av</strong> gärningar än tidigare redovisas. För en mer ut<strong>för</strong>ligbeskrivning se tidigare publikationen Narkotikastatistik 1999.År 1999 utökades påföljdssystemet med flera nya påföljder och möjligheter tillpåföljdskombinationer. En <strong>för</strong>sta <strong>för</strong>ändring gällde påföljden överlämnande tillvård inom socialtjänsten där det g<strong>av</strong>s möjlighet att kombinera domen medkr<strong>av</strong>et på så kallad ungdomstjänst. En andra nyhet <strong>för</strong> detta år var möjlighetenatt döma till samhällstjänst i samband med villkorlig dom. Tidigare fanns dennamöjlighet endast i samband med dom till skyddstillsyn. Under år 1999 tillkomäven påföljden sluten ungdomsvård, som innebär att ungdomar under 18 år sombegått allvarliga brott kan dömas till sluten ungdomsvård i stället <strong>för</strong> fängelse.År 2000 straffbelades all icke-medicinsk befattning med läkemedlet GHB (Gammahydroxibutyrat).Preparatet ingår därmed i narkotika<strong>statistiken</strong> från och meddetta år. I jäm<strong>för</strong>else med andra preparat år 2000 bör man beakta attnarkotikaklassificeringen <strong>av</strong> GHB trädde i kraft <strong>för</strong>st i februari detta år.År 2000 gjordes en system<strong>för</strong>ändring i uppgiftsinhämtningen <strong>av</strong>åtalsunderlåtelser (se Narkotikastatistik 2000). I och med denna har åtalsunderlåtelsergivits en ny definition i kriminal<strong>statistiken</strong>. Tidigare definieradesåtalsunderlåtelser efter bland annat beslutsdatum. Detta innebar att om fleraåtalsunderlåtelser meddelats en person under en och samma dag, räknades dessasom en åtalsunderlåtelse. Efter system<strong>för</strong>ändringen definieras åtalsunderlåtelser istället efter ett löpnummer, vilket med<strong>för</strong> att man nu räknar besluten omåtalsunderlåtelse efter det exakta antalet, även om de meddelats på samma dag.Detta kan ha påverkat antalet <strong>för</strong>, fram<strong>för</strong> allt, de ringa brotten som <strong>av</strong>ser bruk<strong>av</strong> narkotika, när det gäller tabeller som inte enbart redovisar huvudbrott. Detabeller som kan ha påverkats är 1A, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 16–19.År 2001 in<strong>för</strong>des en ny smugglingslag, Lag (2000:1225) om straff <strong>för</strong> smuggling


(SML). Denna lag gör det möjligt att i större utsträckning än tidigare veta vilkenvara som smugglats vilket gör att redovisningen <strong>av</strong> smugglingsbrott <strong>av</strong>seendenarkotika numera är mer fullständig än tidigare.År 2003 - 2004 gjordes en översyn <strong>av</strong> narkotika<strong>statistiken</strong> varpå en del tabellertogs bort ur sortimentet. Gamla program gjordes om och då upptäcktes att en <strong>av</strong>tabellerna summerade fel (tabell 19). Detta gör det svårt att jäm<strong>för</strong>a denna tabellmed år bakåt i tiden. Brå kan vid önskemål ta fram denna tabell <strong>för</strong> år bakåt itiden.4.2 Jäm<strong>för</strong>barhet mellan grupper<strong>Personer</strong> <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> <strong>för</strong> <strong>narkotikabrott</strong> kan jäm<strong>för</strong>as med personer <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> <strong>för</strong>brott i stort <strong>för</strong> att t.ex. se skillnader mellan könen och utdömda påföljder.Stora svårigheter är <strong>för</strong>enade med jäm<strong>för</strong>elser <strong>av</strong> narkotika<strong>statistiken</strong> i ettinternationellt perspektiv. Statistiken påverkas <strong>av</strong> faktorer som rutiner <strong>för</strong>registrering, insamlings- och bearbetningsrutiner, lagstiftningens utformning,anmälningsbenägenhet liksom <strong>av</strong> polisens insatser, resurser och prioriteringaroch arbetet vid åklagare och domstolar. En gemensam standard <strong>för</strong>internationella jäm<strong>för</strong>elser saknas <strong>för</strong> närvarande.4.3 Samanvändbarhet med annan statistikÖvrig statistik inom rättsväsendet (t.ex. anmälda brott, uppklarade brott,personer misstänkta <strong>för</strong> brott och kriminalvårdsstatistik) kan användas <strong>för</strong> attbelysa brottsligheten i ett annat perspektiv. De olika statistikprodukternaredovisas dock efter olika statistiska enheter (t.ex. antalet brott i stället <strong>för</strong>antalet personer eller lag<strong>för</strong>ingar), var<strong>för</strong> inga direkta jäm<strong>för</strong>elser är möjliga.Ett annat sätt att belysa brottsligheten är genom så kallade offerundersökningar.I offerundersökningar tillfrågas ett urval <strong>av</strong> människor om de varit utsatta <strong>för</strong>brott. Sådana undersökningar har ut<strong>för</strong>ts <strong>av</strong> SCB, Brå m.fl.5 Tillgänglighet och <strong>för</strong>ståelighet5.1 SpridningsformerNarkotika<strong>statistiken</strong> publiceras årligen i årsboken Narkotikastatistik.Narkotikastatistik 2004 (Brå-rapport 2005:X) kostar 271 kronor och kanbeställas från Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm, tfn 08-690 91 90, fax 08-690 91 91, e-post order.fritzes@nj.se. Publikationen finns också att hämta hem iform <strong>av</strong> pdf-fil från Brå:s hemsida www.bra.se.Enstaka tabeller över personer <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> <strong>för</strong> <strong>narkotikabrott</strong> kan kostnadsfrittbeställas från Brå (se <strong>av</strong>snitt 5.5).5.2 PresentationNarkotikastatistisk årsbok innehåller en kortare beskrivning <strong>av</strong> utvecklingen <strong>av</strong>lag<strong>för</strong>ingsbesluten med <strong>av</strong>seende på påföljder, fängelsetidens längd, kön, ålder,typ <strong>av</strong> gärning, typ <strong>av</strong> preparat, vikt och mängd. <strong>Beskrivning</strong>en omfattar bådetext och diagram. Publikationen innehåller också en kvalitetsdeklaration och ett20-tal tabeller. Boken omfattar cirka 55 sidor.Pressmeddelanden ges i vissa fall ut i samband med att <strong>statistiken</strong> är framställd.5.3 DokumentationDokumentationen om <strong>statistiken</strong> över <strong>lag<strong>för</strong>da</strong> personer finns i olika typer <strong>av</strong>


arbetsmaterial.5.4 Tillgång till primärmaterialStatistik presenterad på annat sätt och efter andra <strong>av</strong> de variabler som lagras idatabasen (se <strong>av</strong>snitt 1.1) kan specialbeställas. Kostnaden <strong>för</strong> detta arbete uppgårtill 750 kr plus moms per arbetstimme (med resarvation <strong>för</strong> ändringar). Vissauppgifter är dock sekretesskyddade, var<strong>för</strong> begäran om datauttag endast kantillgodoses om den obligatoriska sekretessprövningen godkännes.5.5 UpplysningstjänsterUpplysningar om <strong>statistiken</strong> och dess innehåll kan fås från• Brå:s <strong>statistiken</strong>het, Brå, Statistikenheten, Box 1386, 111 93 Stockholm, tfn08-401 87 00, fax 08-401 87 53, e-post statistik@bra.se• Brå:s <strong>statistiken</strong>het, Tove Sporre, tfn 08-401 87 65, fax 08-401 87 53, e-posttove.sporre@bra.se• Brå:s informationsenhet, Brå, Informationsenheten, Box 1386, 111 93Stockholm, tfn 08-401 87 00, fax 08-411 90 75, e-post info@bra.se• Brå:s hemsida www.bra.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!