SMoFlipid® - Fresenius Kabi

fresenius.kabi.se

SMoFlipid® - Fresenius Kabi

SMOFlipid ® – en unik kombination av fyra fetterFiskolja…för utveckling av hjärnaoch retinaOlivolja...ger energi i form avenkelomättade fettsyror25 %15 %30 %30 %Sojabönsolja...täcker behoven av essentiellafettsyrorMedium-chain triglycerides (MCT)…källa för snabbt tillgänglig energi+ vitamin E (ca 200 mg α-tocopherol/L)…för att motverka fettperoxidation och oxidativ stress SMOFlipid ® – en välbalanserad fettemulsion med fiskoljaSMOFlipid ® – passar både till prematurer och barn• Fördelaktig fettsyraprofil- Sammansättning som liknar modersmjölk 1- Tillför långkedjiga fleromättade fettsyror (PUFA)• Positiv effekt på leverfunktion 1110, 16-18• God antioxidantstatus9, 18• Kontrollerade triglyceridnivåer SMOFlipid ® – ger många fördelar för pediatriska patienter


SMOFlipid ®SMOFlipid ® – samma fördelaktiga fettsyraprofil som i modersmjölk 1SMOFlipid ® kan jämföras med modersmjölk 1 med avseende på innehåll av:• Mättade fettsyror• Enkelomättade fettsyror (MUFA)• Essentiella fettsyror- Linolsyra- α-linolensyra SMOFlipid ® – täcker behovet av fettsyror hos pediatriska patienter


...tidigt i livet och under barndomsåren 4SMOFlipid ® – tillförsel av långkedjiga fleromättade fettsyrorger en gynnsam fettsyraprofil 9-10...hjärna och nervsystem 3...synen, särskilt näthinnan 3...kognitiva egenskaper 3• Jämfört med en emulsion baserad på sojabönsolja ger SMOFlipid ® en signifikant störrehöjning av EPA- och DHA-nivåerna i plasmafosfolipider.- Efter 7 dagar med parenteral nutrition till prematura nyfödda 9- Efter 28 dagar med parenteral nutrition i hemmet (HPN) till spädbarn och äldre barn 10• Koncentrationen av arakidonsyra i plasmafosfolipider var jämförbar efter 7 dagar medparenteral nutrition med SMOFlipid ® eller en emulsion baserad på sojabönsolja. SMOFlipid ® – säkerställer tillräcklig tillförsel av Ω3-PUFA för en optimal utveckling 3


SMOFlipid ®SMOFlipid ® – med positiv effekt på leverfunktion 11-13Jämfört med en emulsion baserad på sojabönsolja ger SMOFlipid ®- en signifikant sänkning i totalt plasmabilirubin hos prematura spädbarn 11- en signifikant skillnad i utvecklingen av totalt plasmabilirubin till fördel förSMOFlipid ® efter 4 veckor med HPN till spädbarn och barn 12-13• Gynnsam effekt på förhöjda bilirubinnivåer hos spädbarn och barn med IFALD*eller kolestas under behandling med parenteral nutrition 14-15*IFALD = Intestinal failure associated liver disease SMOFlipid ® – har en positiv effekt på bilirubinnivåer 11-13


Referenser:1. Koletzko B, Rodriguez-Palmero M, Demmelmair H, Fidler N, Jensen R, Sauerwald T. Physiological aspects of human milk lipids. Early Hum Dev 2001; 65 Suppl:S3-S18.2. ESPGHAN and ESPEN Guidelines Paediatric Parenteral Nutrition - Lipids. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2005; 41 Suppl 2:S19-S27. 3. Cetin I, Koletzko B. Long-chainomega-3 fatty acid supply in pregnancy and lactation. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2008; 11(3):297-302. 4. Agostoni C. Role of long-chain polyunsaturated fattyacids in the first year of life. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008; 47 Suppl 2:S41-S44. 5. Makrides M, Gibson RA, McPhee AJ, Collins CT, Davis PG, Doyle LW, et al.Neurodevelopmental outcomes of preterm infants fed high-dose docosahexaenoic acid: a randomized controlled trial. JAMA 2009; 14;301(2):175-82. 6. Schade I, RöhmKD, Schellhaass A, Mengistu A, Boldt J, Piper SN. Inflammatory response in patients requiring parenteral nutrition - Comparison of a new fish oil containing emulsion(SMOFlipid) versus an olive/soybean oil-based formula. Crit Care 2008; 12[Suppl 2]:S56-S57. 7. Akisü M, Baka M, Coker I, Kültürsay N, Hüseyinov A. Effect of dietary n-3fatty acids on hypoxia-induced necrotizing enterocolitis in young mice. n-3 fatty acids alter platelet-activating factor and leukotriene B4 production in the intestine. BiolNeonate 1998; 74(1):31-8. 8. Caplan MS, Russell T, Xiao Y, Amer M, Kaup S, Jilling T. Effect of polyunsaturated fatty acid (PUFA) supplementation on intestinal inflammationand necrotizing enterocolitis (NEC) in a neonatal rat model. Pediatr Res 2001; 49(5):647-52. 9. Rayyan M, Allegaert K, Devlieger H. Effect of a new type of lipid emulsionbased on soybean oil, MCT, olive oil, and fish oil (SMOF 20%) in preterm infants. Pediatr Crit Care Med 2007; 8[Suppl 3]:A318. 10. Colomb V, Corriol O, Alcindor LG, AntebiH, Wolf C, Yvon C, Ott B, Goulet O. Fish oil on long- term parenteral nutrition in infants and children: A randomised, double- blind study of SMOF 20% versus Intralipid 20%.J Pediatr Gastroenterol Nutr 2007; 44:e312. 11. Rayyan M, Devlieger H, Allegaerd K, Debeer A, Naulaers G. Parenteral nutrition with a lipid emulsions based on soybean oil,MCT, olive oil and fish oil in preterm neonates. Acta Paediatrica 2009; 98 (Suppl 460):17. 12. Goulet O. Current controversies with intravenous fat emulsions. In: HarvardMedical School: Department of Continuing Medical Education - Division of Nutrition, editor. Enhancing the Safety of Parenteral and Enteral Nutrition – Redefining HospitalNutrition in Modern Medicine. State-Line Graphics; Everett, MA; 2007; p. 257-72. 13. Goulet O, Joly F, Corriol O, Colomb-Jung V. Some new insights in intestinal failureassociatedliver disease. Curr Opin Organ Transplant 2009; 14(3):256-61 14. Rafeeq M, Bremner R, Davies P, Protheroe S, Holden C, Johnson T, Murphy MS. A suddenand marked reduction in PN cholestasis on changing from a conventional intravenous lipid source to SMOF lipid. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009; 48[suppl 3]:E140.15. Ferreira N, Falconer J, Harley C, Rawat D, Fell J, Köglmeier J. Improved serum bilirubin with SMOF lipids in children with intestinal failure on long term parenteralnutrition. BSPGHAN Winter Meeting 2009; 73. 16. Tomsits E et al. Efficacy of a lipid emulsion containing a mixture of soybean oil, MCT, olive oil and fish oil: A randomized,double-blind clinical trial in premature infants requiring parenteral nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009 (under review). 17. Goulet O, Antebi H, Wolf C, Talbotec C,Alcindor L, Corriol O, Lamor M, Colomb-Jung V. A new intravenous fat emulsion containing fish oil : a single center, double-blind randomized study on long-term efficacyand safety in pediatric patients. JPEN 2009 (in press). 18. Tomsits E, Pataki M, Tölgyesi A, Fekete G, Ott B, Kalman I, et al. Evaluation ot the safety and tolerability of SMOFLipid 20% compared to Intralipid 20% in parenteral nutrition of premature babies. Pediatr Crit Care Med 2007; 8[Suppl 3]:A247. 19. Rayyan M, Allegaert K, Ott B, Fusch C,Jochum F, Devlieger H. A randomised, double-blind study evaluating the safety, tolerability and efficacy of SMOF 20% compared to Intralipid 20% in premature infants.J Pediatr Gastroenterol Nutr 2007; 44:e314. 20. Goulet O, Corriol O, Alcindor LG, Antebi H, Wolf C, Yvon C, Ott B, Lamor M, Colomb V. A randomised, double-blind studyof SMOF 20% vs. Intralipid 20% in infants and children on long-term parenteral nutrition. e-SPEN – European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism 2006; 1:195.FKS 109 07/10Utdrag av fasstext, baserad på produktresumé 2009-12-11. SMOFlipid ® ATC-kod: B05BA02Indikationer För tillförsel av energi, essentiella fettsyror och omega-3-fettsyror parenteral nutrition, bör halten trombocyter, leverfunktion och haltentill patienter, som del av en parenteral nutritionsregim, när peroral eller enteral triglycerider i serum noga monitoreras. Höga nivåer av lipider i plasma kan störanutrition är omöjlig, otillräcklig eller kontraindicerad. Kontraindikationer Överkänslighetmot fisk-, ägg-, soja- eller jordnötsprotein, eller mot något aktivt substanser till SMOFlipid ska generellt undvikas, om inte kompatibilitet är visadvissa laboratorieresultat, t.ex. hemoglobin. Tillsats av andra läkemedel ellerinnehållsämne eller hjälpämne i SMOFlipid. Svår hyperlipidemi. Svår leversvikt. (se “Hantering, hållbarhet och förvaring”). Interaktioner Heparin i kliniskaSvåra koagulationsrubbningar. Svår njurinsufficiens utan tillgång till doser ger en övergående ökad frisättning av lipoproteinlipas. Detta kan ge enhemofiltration eller dialys. Akut chock. Allmänna kontraindikationer mot initial ökning av lipolysen i plasma, följt av en tillfälligt minskad elimination avinfusionsterapi: akut lungödem, övervätskning, okompenserad hjärtinsufficiens. triglycerider. Sojaolja har ett naturligt innehåll av vitamin K1. Halten i SMOFlipidInstabila tillstånd (t.ex. svåra posttraumatiska tillstånd, okompenserad diabetesmellitus, akut hjärtinfarkt, stroke, embolism, metabolisk acidos, svår sepsis ochhypoton dehydrering). Dosering Patientens förmåga att eliminera tillfört fett skastyra dosering och infusions-hastighet, se ”Varningar och försiktighet”. Vuxna:Normaldosen är 1,0 – 2,0 g fett/kg kroppsvikt/dygn, motsvarande 5-10 ml/kgkroppsvikt/dygn.Den rekommenderade infusionshastigheten är 0,125 g fett/kgkroppsvikt/timme, motsvarande 0,63 ml SMOFlipid/kg kroppsvikt/timme, och börej överstiga 0,15 g fett/kg kroppsvikt/timme, motsvarande 0,75 ml SMOFlipid/kgkroppsvikt/timme. Nyfödda och spädbarn: Den initiala dosen bör vara 0,5-1,0 gfett/kg kroppsvikt/dygn och successivt ökas med 0,5-1,0 g fett/kg kroppsvikt/dygn upp till 3,0 g fett/kg kroppsvikt/dygn. Det rekommenderas att inte överstigaen daglig dos på 3 g fett/kg kroppsvikt/dygn, motsvarande 15 ml SMOFlipid/kgär emellertid så låg att den inte förväntas påverka koagulationen hos patientersom behandlas med kumarinderivat. Graviditet Kategori B:2. Det finns inga datafrån användning av SMOFlipid till gravida kvinnor. Gängse djurstudier avseendereproduktionstoxikologi saknas. Parenteral nutrition kan ibland vara nödvändigtvid graviditet. SMOFlipid bör ges till gravida kvinnor först efter noggrantövervägande. Amning Grupp IVa. Det finns inga data från användning avSMOFlipid till ammande kvinnor. Parenteral nutrition kan ibland vara nödvändigtvid amning. SMOFlipid bör ges till ammande kvinnor först efter noggrantövervägande. Biverkningar Biverkningar som observerats vid tillförsel avfettemulsioner: Vanliga (≥1/100, till

More magazines by this user
Similar magazines