Läs som PDF - TAM-Arkiv

tam.arkiv.se

Läs som PDF - TAM-Arkiv

REDAKTÖREN HAR ORDETLedareMed mina sju år som redaktör för denna tidskrift har jagfått en viss rutin i arbetet med artiklar. Jag studerar uppmärksamtoch noterar noga vad de handlar om i stortliksom i detaljer. Detta är det första jag gör. Därefteranalyseras artiklarna – jag noterar hur artiklarna är uppbyggdaoch skiljer huvudsak från bisak. Huvudsaken skasammanfattas som rubrik. I samtliga artiklar ingår vissaelement (byggstenar) som sorteras och bedöms. En föredömligartikel är klar med en spänstig och flytande stil,utmärkt disponerad och för läsaren genast intresse -väckande. Detta är vår ambition.Detta nummer av TAM-Revy rymmer ett antal texterom arbetslivet och dess förändring. Psykologisk kunskaphar varit ett viktigt inslag i samhälls- och arbetslivetända sedan det tidiga 1900-talet, berättar socialantro -pologen Hans Tunestad. Denna tonvikt på psykologisksjälvinsikt och social kompetens i arbetslivet har underde senaste decennierna blivit allt mer tydlig. Den självhjälpspsykologisom idag breder ut sig kan ses som ettslags ”arbetslivets terapeutisering”. Den allmänna trendenmot effektivisering av offentliga organisationermedför att det terapeutiska arbetet i högre utsträckningän tidigare läggs på patienterna själva. Detta sker genomutbildning i psykologiska teorier där patienterna fårverktyg för att uppnå bättre självkontroll, för att sedanöka chanserna att förbli friska och fungera bättre när deväl kurerats. Hur förändrar dessa tendenser individernasliv och tänkande och därmed även samhället i stort?I en annan artikel – om ”själsläkaren” Poul Bjerre –menar författaren Björn Sahlin att psykoterapin inteförvaltats särskilt väl inom psykiatrin. PsykiatrikernPoul Bjerre var en tidig introduktör av Sigmund Freudsteorier i Sverige. På 1930-talet ville han att SvenskaLäkaresällskapet skulle bilda en särskild sektion för psyko -terapi. Medlemmarna röstade emellertid efter en intensivdiskussion mot en ny sektionsbildning. Detta, menarSahlin, kan ha bidragit till att det uppstått en veritabelundergroundrörelse av psykoterapier dit människorsöker sig när den etablerade medicinen inte svarar motderas behov.Människors psykosociala miljö påverkas i hög grad avgränsen mellan arbete och fritid. Ämnet tas upp i enartikel av Lars Ivarsson. Hur ska vi se på att arbetstagareägnar sig åt sådant som inte har med jobbet att göra närman är på jobbet? Är detta bra eller dåligt? Ett hållbartarbetsliv kan knappast åstadkommas genom ytterligarerationaliseringar och övervakning av anställda, menarförfattaren. Ivarsson pläderar istället för en frihet underansvar, som han tror i det långa loppet är det mest tillfredställandeför alla parter.Skolan är en stor arbetsplats där arbetsmiljön påverkarlärare och elever. I skolans läroplan står det att för -skolan ska arbeta för att barnen ska utveckla en förståelseför samhällets demokratiska värderingar. En viktig del iförskolans demokratifostran är barns rätt till inflytande.Men var händer när barnen vill ha inflytande över ”fel”saker? Det är en fråga som belyses i Klara Dolks artikel”Bångstyrig demokrati”.Flera artiklar handlar om TAM-Arkivs medlemsorganisationer– historiska och i nutida – och dess yrkesgrupper.Kristina Wennerlund Eriksson skriver omoperations assisterna och deras organisation ”Medicinsk-Tekniska Assistentföreningen” som 1986 gick upp iSvensk Sjuksköterskeförening. Karin Sandberg skriverom Kerstin Hesselgren och hennes engagemang i bl.a.Hushållslärarnas Riksförening och Föreningen SocialOmsorg. Leif Jacobsson bidrar med artiklar om tulltjänstemännenoch en intervju med TCO:s nuvarandeordförande Eva Nordmark. Trevlig läsning! Själv är jagredan berikad av samtliga artiklar.Lars-Erik HansenChef på TAM-Arkiv2 TAM-REVY 2/2013

More magazines by this user
Similar magazines