Läs som PDF - TAM-Arkiv

tam.arkiv.se

Läs som PDF - TAM-Arkiv

Mindfulness och KBT kan, via internet och böcker, läras ut till människor påsjälvhjälpsbasis. Foto: Jim Löfgren.har jag ägnat mig åt att kartläggaoch förstå denna kultur av psykologiskautbildningsinsatser. Ett viktigtexempel här är managementkurser –ledarskapskurser, teambuilding, etc. –där deltagarna erbjuds psykologiskaverktyg för att effektivisera sinarelationer och sin självförståelse. Detekniker som lärs ut för att t ex gefeedback, skapa grupputveckling,lära sig hantera känslor, etc., kan varaav rudimentärt slag, men det är alltidmöjligt att gå vidare och fortsättafylla på sin ”verktygslåda”. Vissaindivider blir till slut så kunniga attde själva kan bjuda ut sin kunskaptill marknaden – de blir managementkonsulter.Decentralisering, flexibiliseringoch kundanpassning har vidgatmarknaden för dessa kurser. Genomantagandet att alla, mer eller mind -re, deltar i och därmed har ett ansvarför organisationens styrning – ochalltså är en sorts ”manager” – ökarmålgruppen väsentligt. Alltfler anställdabehöver enligt denna logikkunna styra sig själv, och kanske ävenandra, och behöver därmed ha envälfylld och intrimmad psykologiskverktygslåda. Inte bara pengar blirhär en motivation för arbetet. Deverktyg som lärs ut tenderar att varaav en terapeutisk karaktär, baserat påden grundläggande idén att effektivtarbete och välmående ömsesidigtunderbygger varandra. Det förefallerdå rimligt att se utbredningen avdenna självhjälpspsykologi som ettslags ”arbetets terapeutisering”.Arbetet med sig självDen process arbetets terapeutiseringutgör kan beskrivas som en självförstärkandecirkelrörelse. Organisationsstyrningenhar sedan 1980-talettagit till sig idéer, tekniker ochmetoder som utvecklats i mer terapeutiskasammanhang. Detta mer”humanistiska” sätt att styra harbidragit till att management blivitnågot av en modeindustri och förebild,vilket i sin tur inneburit attterapeutiska synsätt blivit än merspridda och fått en starkare ställningi samhället generellt. Sammantagethar denna utveckling lett till att”arbetet med sig själv” blivit något aven universalmedicin: inom den psykologiskasjälvhjälpsindustrin finnsidag knappast något problem sominte antas kunna lösas genom etteffektivt arbete med sig själv och sinarelationer.Denna ”industri” kan idag ävensägas omfatta delar av psykoterapin,där självhjälpsmetoder blivit vanligaunder 2000-talet. Den allmänna tren -den mot effektivisering av offentligaorganisationer har gjort det intressantatt i möjligaste mån lägga överdet terapeutiska arbetet på patienterna.Detta sker genom rudimentärutbildning i psykologiska teorieroch färdigheter där patienterna fårverktyg för att nå bättre självkontroll,vilket antas öka chanserna attde förblir friska och fungerar bättre iarbetet när de väl kurerats. Samtidigthar terapi-TV och psykologiskafrågespalter och manualer idag blivitvanliga i massmedia. En vildvuxenflora av psykologiska självhjälpsböcker,som erbjuder metoder föratt uppnå ökad hälsa och produktivitetpå olika områden, har samtidigtbrett ut sig.Sammantaget blir spridningen avdenna psykologiska ”know-how”genom managementkurser, terapieroch massmedia – där vi erbjudsmetoder att bearbeta oss själva föratt bli effektivare i vårt arbete, ellerbara för att bli friskare och piggareoch därmed i praktiken mer arbetsdugliga– till en inofficiell underbyggnadav den allmänt omfattadepolitiska inriktning som kallas”arbetslinjen”.Arbetets och livets möjligheterPsykologiska verktyg är inte barainstrument utan innefattar – mer änandra verktyg – även en existentielldimension där värden som självkänsla,personlig utveckling, känslohanteringoch ansvar blir viktiga sättatt förstå sig själv och sina möjlig -heter i livet. Genom att göra brukav dessa verktyg förändras inte baraorganisationer, utan också individernasliv och tänkande och därigenom,gradvis, även samhället i stort.I den mån ”verktygslådepsykologin”blir ett dominerande synsätt förändrastill och med det liv det blir möjligtatt leva.Av Hans TunestadDoktorand vid Socialantropologiskainstitutionen vid Stockholms universitetTAM-REVY 2/2013 7

More magazines by this user
Similar magazines