Broschyr - Garantum

garantum.se

Broschyr - Garantum

Kredithybrid Defensiv Sverige Top Pick nr 1623Så fungerar kreditlänkade placeringarKreditlänkade placeringar såsom kredithybrider medaktieinriktning passar dig som söker potentialen i aktiemarknadenoch kan tänka dig en ny typ av skydd vid enbörsnedgång. I den aktuella kredithybriden erbjuds duinvesteringsmöjlighet mot en intressant och efterfrågadmarknad.Vad kännetecknar en kreditlänkad placering?Placeringar som exempelvis kredithybrider och kreditobligationerkan konstrueras med slagkraftiga villkor under framför allt periodermed höga räntenivåer på marknaden för företagsobligationer.Det som förenar kreditlänkade placeringar är att de har ett kreditberoendeskydd/risk som knyts till index som innehåller ett stortantal referensbolag vilka ger ut högavkastande företagsobligationer.Referensbolagen brukar också benämnas för high yield-bolag. Fårreferensbolagen problem kan det påverka din placering negativt.För att kunna ta ställning till en enskild kreditlänkad placering behöverdu förstå följande 4 grundläggande byggstenar.1. Så får du avkastningEn kreditlänkad placering ger normalt en hög, löpande ränta somvanligtvis överstiger den ränta som erbjuds i traditionella räntealternativ.Ibland är räntan fast och betalas ut årsvis, halvårsvis ellerkvartalsvis. Ibland kan det också finnas ett rörligt ränteinslag, antingenutöver den fasta räntan eller som en kombination av bägge.I kredithybrider har däremot hela räntan istället omvandlats till enannan typ av uppsida, avkastningsmöjlighet från aktiemarknaden.Det innebär en större avkastningspotential men motprestationen ärsåledes att avstå från den fasta räntan för att få denna möjlighet.2. High Yield - breda index med företagsobligationerKreditlänkade placeringar kan vara knutna till ett enskilt bolagmen är oftast kopplade till index med flera företag som ger ut högavkastandeföretagsobligationer. Referensbolagen brukar kallas förhigh yield-bolag och vanliga high yield-index är olika serier av europeiskaiTraxx Crossover Index series som är det index som ingår ide 2 aktuella kredithybriderna. De ingående referensbolagen har enlägre kreditvärdighet än BBB från Standard & Poor men eftersombolagen är förknippade med en betydligt högre risk så erbjuder deockså en högre avkastning jämfört med bolag som har en högre kreditvärdighet(sk. investment grade).3. Kreditberoende skydd/riskKonstruktionen i en kreditlänkad placering liknar en aktieindexobligationmen erbjuder inget kapitalskydd. Istället har placeringenett kreditberoende skydd/risk vilket innebär att uteståendenominellt belopp och återbetalningsbelopp påverkas av kredithändelseri referensbolagen. I den aktuella kredithybriden finnsdet skydd mot ett visst antal kredithändelser. Sker inga kredithändelser,eller att de inte inträffar i tillräckligt antal, återbetalaremittenten nominellt investerat belopp på slutdagen. Återbetalningenav nominellt investerat belopp är med andra ord beroendeav om det sker några kredithändelser och i så fall hur många. Skerdet fler kredithändelser i referensbolagen under observationsperioden(25 september 2013 - 20 juni 2018) än det ingående skyddetså påverkas placeringen negativt och hela det nominella beloppetkan gå förlorat. Kredithändelser kan dock inte påverka den aktierelateradeavkastningsmöjligheten.4. KredithändelserEn kredithändelse kan inträffa när som helst under observationsperiodenoch urvalet av kredithändelser motsvarar vadsom är vanligt förekommande på kreditderivatmarknaden.Hur kredithändelser påverkar de aktuella kredithybridernaframgår av placeringsvillkoren längre fram i denna broschyrsamt i emittentens prospekt och slutliga villkor där definitionerav kredithändelser beskrivs närmare. Exempel på vanligakredithändelser är:Utebliven betalning. Referensbolaget underlåter att i rätt tiderlägga betalning på finansiell skuld (eller under garanti förfinansiell skuld).Omläggning av skulder. Referensbolaget ingår i någon formav ackord, skuldsanering eller liknande med avseende på sinaskulder.Insolvensförfarande. Referensbolaget försätts i konkurs, träderi likvidation eller blir föremål för annat liknande förfarande.765432101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Diagrammet.* För iTraxx Crossover index series har det sedan starten 2005 skettsom mest 6 kredithändelser, vilket inträffade i den åttonde och nionde serien avindexet. Historisk utveckling innebär ingen garanti för framtida utveckling.Källa: MarkitVIKTIGT ATT TÄNKA PÅOlika kreditlänkade placeringar innebär olika avkastningsmöjligheteroch grader av risk. En defensiv inriktning kan tillåta att ett större antalkredithändelser inträffar innan återbetalning av nominellt belopppåverkas negativt. På samma sätt kan andra kreditlänkade placeringartillåta ett färre antal kredithändelser men å andra sidan erbjuda bättreavkastningsmöjligheter. Hur en enskild placering påverkas av antaletkredithändelser inverkar på vår bedömning av riskklassificeringen somfinns på framsidan samt på sidan för respektive placering i denna informationsbroschyr.GYNNSAMT LÄGE FÖR KREDITLÄNKADE PLACERINGAREn ständigt skiftande marknad är inte enbart en osäkerhetsfaktor. Förändringarkan också skapa möjligheter att erbjuda en större variation avplaceringslösningar. Exempelvis skapar ett osäkert marknadsläge ochlåga räntor en större efterfrågan på exempelvis företagsobligationereller alternativ till traditionella tillgångsslag. Det i sin tur ger oss somarrangör ett unikt tillfälle för att skapa kreditlänkade placeringar medslagkraftiga villkor. Dessa kan vara högintressanta placeringar för investeraresom söker efter moderna alternativ till aktierelaterade ellerräntebärande placeringar .


Kredithybrid Defensiv Sverige Top Pick nr 1623Mer om kreditberoende skydd/riskSkyddet i de aktuella kredithybriderna är knutet till de referensbolagsom på dagen för lånedatumet reflekteras i indexet iTraxxCrossover Series 19 Index. Den risk man tar är bland annat att etteller flera av de relevanta företagen inte i rätt tid erlägger betalningav skulder, ingår insolvensförfarande eller liknande förfarandeinom observationsperioden som löper från 25 september 2013 till20 juni 2018. Då uppstår en sk. kredithändelse. I tabellen nedanframgår vilka bolag som ingår i indexet för närvarande.Bolag som för närvarande ingår Moody’s S&P LandAlcatel-Lucent/France B3 B FrankrikeArcelorMittal Ba1 BB+ LuxemburgArdagh Packaging Finance PLC B3 NR LuxemburgBrisa Concessao Rodoviaria SA Ba2 NR PortugalInternational Consolidated Airlines Group SA(British Airways)B1 BB StorbritannienCable & Wireless Ltd NR BB StorbritannienCerved Technologies SpA NR B ItalienCIR-Compagnie Industriali Riunite SpA NR BB ItalienCodere Finance Luxembourg SA Ca NR SpanienConvaTec Healthcare E SA Caa1 NR LuxemburgDixons Retail PLC B1 NR StorbritannienEDP - Energias de Portugal SA Ba1 BB+ PortugalEileme 2 AB NR NR PolenFiat Industrial SpA NR BB+ ItalienFiat SpA Ba3 BB- ItalienFinmeccanica SpA Baa3 *- BB+ ItalienGrohe Holding GmbH B2 B- TysklandHeidelbergCement AG Ba1 NR TysklandHellenic Telecommunications Org. Caa1 B+ GreklandInfineon Technologies Holding BV NR NR TysklandISS Global A/S Ba3 BB- DanmarkJaguar Land Rover Automotive PLC Ba3 BB- StorbritannienLadbrokes PLC Ba2 BB StorbritannienLafarge SA Ba1 BB+ FrankrikeMelia Hotels International SA NR NR SpanienMetsa Board OYJ B2 B- FinlandNokia OYJ Ba3 BB- FinlandNorske Skogindustrier ASA Caa1 CCC+ NorgeNXP BV / NXP Funding LLC NR NR NederländernaOno Finance II PLC Caa1 NR SpanienPeugeot SA B1 BB- FrankrikePortugal Telecom International Finance BV Ba2 BB PortugalRallye SA NR NR FrankrikeRenault SA Ba1 BB+ FrankrikeSchaeffler Finance BV Ba3 NR TysklandSmurfit Kappa Acquisitions Ba2 BB IrlandSociete Air France SA NR NR FrankrikeStena AB Ba3 BB SverigeStora Enso OYJ Ba2 BB FinlandSunrise Communications Holdings SA B1 B+ SchweizTechem GmbH Ba3 B+ TysklandTelecom Italia SpA Baa3 BBB- ItalienThyssenKrupp AG Ba1 BB TysklandTUI AG B3 B- TysklandUnitymedia KabelBW GmbH B1 *- B+ TysklandUPC Holding BV Ba3 B+ NederländernaUPM-Kymmene OYJ Ba1 BB FinlandVirgin Media Finance PLC Ba2 *- BB StorbritannienWendel SA NR BB+ FrankrikeWind Acquisition Finance SA B3 NR ItalienTabell: Förklaring av olika kreditbetyg Moody’s S&P FörklaringInvestment gradeAaa AAA Högsta kreditvärdigheten.Aa1, Aa2, Aa3 AA+, AA, AA- Hög kreditvärdighet där kreditriskenbedöms som väldigt låg.A1, A2, A3 A+, A, A- Kreditvärdighet över snittet, men därkreditrisken kan öka över tiden.Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB- Kreditvärdighet på medelnivå som ansesfullgod på kort sikt, men där förhållandenakan ändras p.g.a. externa faktorer.Speculative grade (Även benämnt High Yield)Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB- Kreditvärdigheten anses som osäkeroch kan ändras relativt snabbt beroendepå konjunkturen eller andra faktorer.B1, B2, B3 B+, B, B- Hög kreditrisk där kreditvärdighetenvarierar kraftigt med konjunkturläget.Caa1, Caa2, Caa3 CCC+, CCC, CCC- Väldigt låg kreditvärdighet och beroendeav ett bra konjunkturläge för att kunnafullfölja sina åtaganden.Ca CC Obligationerna kan anses som väldigtspekulativa och företaget riskerar attgå i konkurs.C C Extremt låg kreditvärdighet. Företagethar inte ställt in betalningarna på sinaobligationer/lån men kan redan varai konkurs.(Källa: Moody’s och S&P)Källa: Bloomberg 14 juni 2013NR = Rating saknas


Rätt placering vid rätt tillfälleGarantum är inte som någon annan fondkommissionär. Vi är en specialiserad aktörsom tror på idén att vara extremt kompetent inom ett smalt område, framför attkunna lite om mycket. Därför arbetar vi enbart med strukturerade produkter, ochmed bara ett mål i sikte: att erbjuda våra kunder marknadens bästa kombinationav avkastning och risk. Vi är dessutom helt oberoende och har under åren byggtupp ett brett kontaktnät med under- och medleverantörer. Det ger oss stark förhandlingsstyrkaoch i slutänden våra kunder bättre produkter till bättre villkor. Vidrivs av en stark vilja att tänka i nya banor och har genom åren skapat ett flertalplaceringslösningar som utvecklat hela marknaden. Har du lika höga krav på dittkapital som vi har, är du varmt välkommen som kund.Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 STOCKHOLMBesöksadress: Norrmalmstorg, Smålandsgatan 16, Telefon: 08-522 550 00, Fax: 08-522 550 99E-post: info@garantum.se, www.garantum.se

More magazines by this user
Similar magazines