Årsberättelse 2012 - Swedma

media.swedma.se

Årsberättelse 2012 - Swedma

Årsberättelse 2012


• Genomfört Guldnyckeln med ett strålande resultat.• Rest 55 svenskar till årets största och internationelladm-konferens i Las Vegas.• Genomfört ett flertal utbildningar under året.• Figurerat i media ett flertal gånger under året, framföralltgällande SPAR-frågan, förslaget till nytt europeisktdataskydd, Guldnyckeln och DMA-konferenseni Las Vegas.• Svarat på två remisser.• Fortsatt haft en god dialog med myndigheter ochpolitiker.En av årets stora frågor har varit förslaget till nytt europeisktdataskydd. I början av 2012 publicerade Europiska kommissionennämligen ett förslag till en ny dataskyddsförordning.Förslaget bygger på den stränga tyska dataskyddslagen, vilketgör att vi med svenska ögon ser det som ett mycket restriktivtförslag. SWEDMA har konstaterat att förslaget skulle leda tillstora förändringar för det svenska näringslivet.2012 var ett fantastiskt, kanske historiskt år, menar Eva-Lotta Laurin,SWEDMAs vd.VD har ordetKanske ett historiskt år2012 har var ett fantastiskt år – vi kanske till och med kan kalladet ett historiskt år. Under året har vi fått över 40 nya medlemmaroch associerade medlemmar till SWEDMA. Trots det fantastiskautfallet hoppas jag att det ändå bara är början på enresa som gör att SWEDMA kan göra än större skillnad framöver.Ju fler vi är, desto starkare blir vi och desto enklare är det attgöra skillnad.Vad har vi då egentligen gjort under 2012? Jo, bland mycketannat har vi:• Återstartat alla våra arbetsgrupper och träffats löpandeunder året.• Reviderat de etiska reglerna för direktreklam, mobilmarknadsföring och e-post.• Genomfört minst ett seminarium per månad underhela året – alla fullbokade.Under året har SWEDMA arbetet aktivt med att förbättra förslaget,dels genom direktkontakter med grundlagsenheten påjustitiedepartementet, dels genom påverkansarbete riktat motrelevanta europaparlamentariker.Arbetet har hitintills gett goda resultat på så sätt att densvenska regeringens ställning har varit i linje med SWEDMAs.Vi har även, tack vare medlemmarna, gett svenska regeringenuppskattningar av den faktiska kostnaden för det svenska näringslivetom förordningen skulle genomföras. Arbetet medatt förändra förslaget och utfallet av det fortgår.2013 verkar bli ett tufft år för branschen. Medieinvesteringarnaberäknas backa något under 2013 och vi kommer säkert attse en hel del fortsatta strukturförändringar under året. En delföretag kommer att nischa sig än mer medan andra kommeratt fortsätta bredda sitt erbjudande. Det är både med en vissoro och spänning jag ser fram emot ett 2013 tillsammans meddig och alla andra medlemmar och engagerade. Jag vill ocksåpassa på och tacka alla mina kollegor på SWEDMA – ni har gjortett toppenjobb under 2012, tack!Eva-Lotta LaurinInnehållDetta är SWEDMA................................................................................................................................................................................................................................................................... 3Organisationen.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 3Aktiviteter..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4ADMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4Guldnyckeln........................................................................................................................................................................................................................................................................... 4, 6DM-nämnden............................................................................................................................................................................................................................................................................ 6Nationella och internationellasamarbeten och engagemang....................................................................................................................................................................................................................................... 8Resultat- & balansräkning................................................................................................................................................................................................................................................... 9Medlemmar...............................................................................................................................................................................................................................................................................10Associerade...............................................................................................................................................................................................................................................................................11


Detta är SWEDMASWEDMA – Swedish Direct Marketing Association – är organisationenför företag och verksamheter som arbetar meddirektmarknadsföring (DM). SWEDMA har sedan 1968 organiseratföretag som tillhandahåller tjänster och produkter inomdirektmarknadsföringsområdet.En av SWEDMAs roller är att påvisa de konkreta resultat somdirektmarknadsföring gång på gång uppvisar – det som allareklam- och kommunikationsköpare har rätt att förvänta sig.Det gör vi bland annat genom seminarier, utbildningar, påverkansarbeteoch inte minst genom Guldnyckeln – branschensstora kunskaps- och inspirationsdag med årlig tävling i kreativ,strategisk och resultatinriktad marknadsföring.SWEDMA består av medlemsföretag och associerade medlemmar.Genom samverkan och genom att följa SWEDMAsaffärs- och etikregler, upprätthålls och stärks förtroendet förbranschen.MEDLEMMARSWEDMAs medlemmar är leverantörer av tjänster och produkterinom DM. Med en bred bas av medlemsföretag som verkarinom olika delar av direktmarknadsföringsområdet inneharSWEDMA en unik position, och bidrar till att utvecklingenoch investeringarna inom området ökar. Mer information omSWEDMAs medlemmar finns på sista uppslaget.ASSOCIERADE FÖRETAGSWEDMAs associerade företag är köpare av produkter ochtjänster inom DM. Mer information om SWEDMAs associeradeföretag finns på sista uppslaget.KVALITETSSTÄMPELEtt medlemskap i SWEDMA är en kvalitetsstämpel som visaratt man följer branschens etiska regler och månar om seriositetoch hög nivå. Medlemmarna får möjligheter till utbildning,rådgivning och marknadsföring samt fortlöpande branschinformationvia SWEDMA.STYRELSE 2012Ray Andersson, StroedeRalton ABYlva Andersson, Svensk Direktreklam ABChristel Hedin, AbakusHenrik Jonsson, Bring CityMail Sweden ABStefan Lundström, Posten Meddelande ABClaes Månsson, Advokat Claes Månsson AB, vice ordförandeJörgen SandahlStaffan Settergren, ordförandeJacob Sjönander, WebPower Scandinavia, suppleantStina Örtbrant, Bonnierförlagen ABKANSLI 2012VD: Eva-Lotta LaurinChefsjurist: Axel TandbergBiträdande jurist: Sally MohamadAffärsutvecklingsansvarig: Kristin BernhardssonKansli: MariAnne RovideEkonomi: AB Y-revisionREVISORERBengt Beergrehn, Finnhammars Revisionsbyrå, och UrbanFredriksson, SCB.Revisorssuppleanter har under året varit auktoriserade revisornPeter Olofsson, Finnhammars Revisionsbyrå, och SvenLuthman, ÖDM, Örebro Direkt Mailing AB.VALNÄMNDRickard Ekström, BonnierförlagenErik Grönberg, SDR Gruppen ABAmanda Undin, Customer ClinicKONTAKTSWEDMA, Box 22500, 104 22 StockholmBesöksadress: Kungsgatan 62, StockholmTelefon: 08 53 48 02 60.direkt@swedma.se • www.swedma.seSAMVERKANInom ramen för olika forum samverkar medlemmar och associerademedlemmar i frågor som är viktiga för direktmarknadsföringenoch dess medier. SWEDMA är därmed den organisationgenom vilken direktmarknadsföringens aktörer sätterframtidens agenda, både vad gäller kompetens och metoder.UTVECKLINGSWEDMA bedriver ett framåtriktat arbete för att utveckla ochupprätthålla seriositet, kvalitetsorientering och en hög etisknivå inom direktmarknadsföringen. SWEDMA arbetar även aktivtmed att påverka myndigheter och politiker för att fortsattha en marknad som bygger på fungerande självreglering ochetiska riktlinjer.SWEDMA bidrar även till utvecklingen av direktmarknadsföringeni ett europeiskt och internationellt perspektiv genomsitt arbete i FEDMA (Federation of European Direct Marketing)och IFDMA (International Federation of Direct Marketing Associations).3


Aktiviteter 2012GULDNYCKELNDen 20 mars genomfördes för 30:e gången Guldnyckeln därde bästa direktmarknadsföringskampanjerna som genomförtsunder 2011 belönades. Platsen för arrangemanget var GlobenAnnexet.De kampanjer som utsågs till 2012 års bästa direktmarknadsföringoch belönades under Guldnyckeln den 21 mars 2013 redovisasunder egen rubrik.Guldnyckeln finns på Facebook (www.facebook.com/GuldnyckelnFans)– med 630 ”gillare”, vilket är en markant ökningjämfört med tidigare år – samt på LinkedIn. Guldnyckeln finnsäven på Twitter som @guldnyckeln.RESA TILL DMAI oktober 2012 åkte 55 svenskar till Las Vegas och den årligaDMA-konferensen, och tog del av det senaste inom den direktaoch interaktiva marknadsföringen, där den definitiva tyngdpunktenlåg på mobilitet. Resan resulterade bland annat i enliten bok som återblick med reflektioner och referat från denårliga internationella konferensen.ARBETSGRUPPERTre arbetsgrupper har aktiverats under 2012, e-post, mobil ochdirektreklam. Under året har vi haft ett flertal möten och tillsammansarrangerat ett seminarium.• Våra arbetsgrupper har träffats kontinuerligt underåret: DR, e-post och mobilt.• Arrangerat över 10 gratis seminarier under året.• Gruppresa: DMA Annual Conference till Las Vegas.• Guldnyckeln. Läs mer under egen rubrik.• Krönikor i AGI.• Debattartiklar i Dagens Media.• Nyhetsbrev varje månad.• Hanterat över 1600 ärenden i DM-nämnden.• Reviderat stadgarna och arbetssättet för DM-nämnden.• Utökat antalet medlemmar och associerade medlemmarmed över 40 företag under 2012.Under 2012 har vi aktivt på olika sätt samarbetat med:• AGI inför utställning och föreläsningar.• DirektMedia inför Direktmediadagen.• Morgan.• IAB.• Bring Dialog och Dialogkonferensen.ADMAAuktoriserad DM-ansvarig, ADMA, är en utbildning som drivsav SWEDMA. Utbildningen vänder sig till dem som arbetarmed DM på kvalificerad nivå och vill komplettera till sina kunskaper.REVIDERADE ETISKA REGLERSWEDMA har tillsammans med arbetsgrupperna reviderat deetiska reglerna för e-post, mobilt, adresserad direktreklamsamt oadresserad direktreklam under året.WWW.SWEDMA.SEUnder 2012 fortsatte arbetet med att förbättra och förnyafunktionalitet och utseende för swedma.se.SOCIALA MEDIERSWEDMA syns i sociala medier via Facebook, www.facebook.com/swedma, och har 286 ”gillare”, vilket är en ökning underåret med över 100 personer. På sidan presenteras nyheter ochannan relevant information. SWEDMA finns även på Twitter,som @SwedishDMA, och på LinkedIn.INFORMATIONSWEDMAs nyhetsbrev skickas ut varje månad via e-post tillmedlemmar, associerade företag och andra intresserade medbland annat information från SWEDMA, FEDMA, juridisk informationoch nyheter inom DM-området.AktiviteterSWEDMA arbetar kontinuerligt med att skapa tillfällen för nätverkandeoch utbildning för medlemmarna. Här är ett axplockav de aktiviteter som hölls under 2012:De som arbetar med DM ställs dagligen inför situationer därdet krävs medvetenhet och kunskap om de lagar och reglersom gäller. Som DM-ansvarig måste de vara väl förtrogna medsåväl de rättsliga regler som de etiska normer som påverkardirektmarknadsföringen. De ska kunna ansvara för att planeradeDM-aktiviteter är förenliga med juridiken och etiken påframförallt den svenska marknaden, men också anpassad tillförekommande EU-direktiv. Utbildningen drivs av SWEDMA.Under 2012 genomfördes det två ADMA-utbildningar – en iapril och en i oktober. Samtliga deltagare, totalt 22 stycken,klarade tentamen och är att anse som ADMA-utbildade. Personernaär:4• Utbildning: ADMA två tillfällen. Läs mer om utbildningenoch de auktoriserade under egen rubrik.• Utbildning: ADMA brush up.• Årsmöte.• VD-träff.• Dmbaren vid fyra tillfällen. Sponsorer: Experian,DAD Direct, Svensk Direktreklam.Misel AndrasevicEwa AnespångMona EngrenHans EricssonDanielle GrapneCaroline HutterKarolina JacobsonSolid FörsäkringarPosten Meddelande ABChartis InsuranceSörmlands GrafiskaUC ABLänsförsäkringar ABPosten Meddelande AB


Henrik JonssonLotta KavtaradzeMaria KäckeAnnKatrin LarssonCarola LassénRebecca LundgrenElin MarkebrantPatricia MieresNils RenströmUrban SandahlChristofer ThörningAnn-Charlotte WesterSara WestergrenKristin WretlindJeanette WångstedtBring CityMailPUL-AkademinVolkswagen Finans Sverige ABSPP Livförsäkring ABPosten Meddelande ABWeb Convert Media ABACE European Group UKLimited filial SverigeLänsförsäkringar ABBring CityMailPosten Meddelande ABACE European Group UKLimited filial SverigePosten Meddelande ABAd Lantic Media ABPosten Meddelande ABStroedeRaltonPressnärvaro under 2012Alla SWEDMAs pressmeddelanden finns på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/swedmaArtiklar har publicerats främst i Dagens Media, IDG och AGI,men även andra tidningar och nyhetssatjer.Samarbeten med och deltagandei andra organisationerSWEDMA har under året deltagit i branschens EuropaorganisationFEDMA, Internationella Handelskammarens svenska nationalkommitté(ICC), Näringslivets Delegation för Marknadsrätt(NDM), samt Reklamombudsmannen (Ro.). Axel Tandbergrepresenterade även ICC Sverige vid ICCs Data Protection TaskForces möten.EU:s FÖRSLAG TILL DATASKYDDDen 25 januari 2012 publicerade Europiska kommissionen sittförslag till en ny dataskyddsförordning, ”Europeiska kommissionensförslag till dataskyddsförordning, (KOM (2012) 11 slutlig)”.Den ansvariga kommissionären, Viviane Reding, menaratt förslaget bygger på den stränga tyska dataskyddslagen,vilket förklarar att vi i Sverige ser det som ett mycket striktförslag. SWEDMA konstaterade att det skulle innebära storaförändringar för det svenska näringslivet. SWEDMA pekadespeciellt på att:• Det kommer att krävas aktivt samtycke för användandetav persondata och att ansvaret för att tillseatt ett sådant samtycke finns är företagets.• En ny åldersgräns för definition av barn införs i Sverigeoch sätts till 18 år. Data tillhörande barn kommerinte att få behandlas utan målsmans tillstånd.Vid information om samhällstjänster sänks dock åldersgränsentill 13 år.• All information som ges vid datainsamling måstevara skriven på ett enkelt sätt, det vill säga vara lättförståelig.Det betyder att såväl PuL som enskildaintegritetspolicies måste skrivas på ett sätt som göratt de inte kan misstolkas.• Persondata tillhör individen den beskriver och därförkommer individen att ha rätt att föra över sindata till annan part, och ha rätt att bli ”bortglömd”.• Selekteringar kan komma att få göras utan aktivtsamtycke från egna befintliga kunder, men inte iprospektdatabaser.• Mycket av förslagets text är fortfarande osäker dåkommissionen i efterhand förbehåller sig rätten atttolka vad som menas i förordningen genom så kalladedelegerade akter.Under året har SWEDMA varit väldigt aktivt i arbetet med att förbättraförslagstexten, dels genom direktkontakter med grundlagsenhetenpå justitiedepartementet för att på så sätt påverkaEuropeiska rådet, dels genom påverkansarbete gentemot relevantaeuropaparlamentariker i samarbete med FEDMA.Arbetet har gett resultat på så sätt att den svenska regeringensställning har varit i linje med SWEDMAs och mycket i de ovanståendepunkterna har kritiserats i rådsarbetet. SWEDMA haräven, tack vare medlemmarna, kunnat ge den svenska regeringenuppskattningar av den faktiska kostnaden som företagmåste betala om förordningen skulle genomföras, något somäven det har underlättat arbetet i rådet.Det var länge svårt att få en bild av vad vi kunde förvänta ossfrån Europaparlamentet. I maj utsågs så Jan Philipp Albrechttill föredragande i utskottet för medborgerliga fri- och rättighetersamt rättsliga och inrikes frågor, vilket är utskottet somhar huvudansvaret för förordningen. Jan Philipp Albrecht är entysk miljöpartist som har uttalat att det viktigaste för honomär skyddet av den personliga integriteten. Hans förslag till förändringarväntas under 2013.REMISSERI februari lämnade SWEDMA in ett remissvar till Justitiedepartementetdär SWEDMA avstyrkte i kraftiga ordalag ”Europeiskakommissionens förslag till dataskyddsförordning, (KOM (2012)11 slutlig)”. SWEDMA framhöll särskilt att det var olyckligt attdet som förelås är en förordning och inte ett direktiv eftersomdet omöjliggör nationell anpassning. Bortsett från formen avförordning så grundades SWEDMAs invändningar mot förslagetpå de ökade bördor i form av kostnader och administrationsamt försvårande av marknadsföring, som förslaget lägger pånäringslivet generellt.SWEDMA har även under året lämnat synpunkter till den Justitiedepartementetrörande ett betänkande från utredningenom framtidens stöd till konsumenter. Betänkandet hette ”Konsumenteni centrum – ett framtida konsumentstöd” (SOU2012:43).SWEDMA välkomnade att man hade utrett konsumenternastillgång till rådgivning i konsumenträttsliga frågor, då engrundförutsättning för att direktmarknadsföring och distanshandelska fungera är att konsumenten känner sig trygg i sinkunskap om sina rättigheter och skyldigheter. Den nuvarandesituationen är olycklig då informationsansvaret är spritt påmånga myndigheter och det saknas ett samlat grepp överinformationen. Därför välkomnade SWEDMA utredningensföreslag att man ska införa en elektronisk informationstjänstför oberoende konsumentinformation. Detta då det kommeratt underlätta väsentligt för konsumenter och SWEDMAs medlemmaratt få tillgång till relevant och oberoende information,så länge den verkligen är oberoende, på ett och samma ställe.Vidare föreslog utredningen att man ska dela upp den råd-5


givning som ges i en enklare del och en mer kvalificerad del,något som SWEDMA var försiktigt positiv till. Den enklaredelen ska vara en hemsida där alla får tillgång till samma information,den mer kvalificerade skulle genomföras genomkommunernas konsumentvägledning. Men för att kunna tillstyrkaförslaget ville SWEDMA att utredningens förslag skullekompletteras med en tydlig beskrivning över den kommunalaverksamhetens uppdrag, omfattning och finansiering. Omdetta inte genomförs kan många kommuner, tvärtemot utredningensambition, komma att skära ner på den kommunalakonsumentvägledningen.NIX ADRESSERATSWEDMAs spärrtjänst NIX adresserat är en tjänst för konsumentersom inte önskar ta emot personadresserad reklam viavanlig post. Ett flertal företag har tecknat avtal med SWEDMAför att kunna utföra kontroller mot registret. Vid årsskiftet 2012innehöll registret ca 117 862 namn.NIX-TELEFONPå uppdrag av Föreningen NIX-Telefon förvaltas spärrtjänstenNIX-Telefon av SWEDMA. Uppdraget innefattar främst avtalshanteringoch distribution av spärregistret, information tillkonsumenter, företag och massmedia och ekonomisk förvaltning.Vid årsskiftet 2012 innehöll registret 1 584 100 telefonnummer.Under året minskade antal registrerade nummer ispärregistret NIX telefon med cirka 85 700 nummer.DM-NÄMNDENSWEDMA är huvudman för Etiska rådet för direktmarknadsföring(DM-nämnden). DM-nämnden följer direktmarknadsföringensutveckling, påtalar oacceptabla former avmarknadsföring och bidrar till normbildning för framtidamarknadsåtgärder. Nämnden är därmed ett exempel på näringslivets“egenåtgärder” för god marknadsetik.Nämnden prövar ärenden som rör tillämpning av god marknadsetik.Nämnden avger också yttranden, håller överläggningarmed myndigheter samt lämnar information i frågorsom rör direktmarknadsföring.Under 2012 tog vi fram ett nytt arbetssätt för DM-nämnden därvi moderniserade och effektiviserade arbetet. Vidare inleddesarbetet med att ta fram en helt ny, moderniserad webbsida.Nämnden bestod under 2012 av:• Per Eklund, ordförande• Jan Fager, Sveriges Marknadsförbund• Bo Lindell/Jonas Ogvall, Svensk Distanshandel• Clas-Fredric Lund, SWEDMA• Urban Ståhl, Föreningen NIX-Telefon• Eva-Marie Åkesson, SWEDMAGuldnyckeln62012 års bästa direktmarknadsföring belönades den 21 mars2013 på Globen Annexet i Stockholm. En nyhet för i år är att detinte alltid delas ut guld-, silver- eller bronspris i alla kategorier.Skälet är att ett bidrag för att vinna ett pris numera måste nåupp till den lägsta poängnivå som gäller för respektive prisvalör.Att ett bidrag ensamt nominerats i en kategori, betyderalltså inte att det per automatik vunnit guld. På så vis säkerställerGuldnyckeln att alla pristagare inom en prisvalör, oavsett kategori,når upp till samma nivå.DiamantnyckelnThe Ice Record Project för Shout Out Louds av TBWA.Motivering: En iskallt genomförd kampanj ... av briljanta kreatörermed is i magen ... med ett resultat som fick juryn att smälta. Ni harredan hört motivering efter motivering gnistra som iskristaller underkvällen. Och det är verkligen coolt att få en så liten och svårflirtadmålgrupp att så elegant själva skapa budskapet och sprida det överhela världen. Aldrig har en diamant lyst så klart. Let´s Shout It OutLoud: Årets Diamantnyckel går till TBWA för The Ice Record Project!Folkets Nyckel#friskissthlm för Friskis&Svettis Stockholm av Volt.HuvudkategorierDetaljhandelGuld: Christmas Friends för Svenska McDonald’s AB av DDB Stockholm.Motivering: Med en enkel och smakfull lösning som verkligen föll jurynpå läppen har vinnaren av Guldnyckeln i kategorin Detaljhandelvisat att det inte bara var hög tid att vara vänlig utan även att en storportion av Sveriges befolkning består av tomtar.Silver: Burger King – Paranormal Alert för Burger King av ShoutAdvertising.Brons: Rivningssajten för Clas Ohlson av Garbergs.Finansiella produkter och tjänstersamt försäkringarSilver: Grävmaskinisten postar brev för Dina försäkringar av Det.Silver: Spara för frihet för SEB av MRM Stockholm/McCann Stockholm.Friskvård, sjukvård och hälsokostSilver: #friskissthlm för Friskis & Svettis Stockholm av Volt.Brons: Frölundastatyn för Frölunda HC av Welcom.FordonBrons: BMW Selected för BMW av Isobarjjp.Produkttillverkning och distributionGuld: Kokosnöten för Nexans av Mecka.Motivering: Att skapa intresse hos över 200 butikschefer för en långoch svart produkt med namnet 1kV, var sannerligen ingen lätt nöt. Menvarför knäcka nöten? När man kan sätta dit en praktisk dragkedja.Silver: No Nuts – no Glory. Lansering av Marabou Starbar förKRAFT Foods, Confectionary av INGO StockholmBrons: Bullogram för VAASAN Sverige AB av Volontaire.Publicering/underhållning/upplevelserGuld: The Ice Record Project för Shout Out Louds av TBWA.Motivering: I en framtid där det blir allt svårare att bryta igenom brusetlyser det här bidraget upp en oväntad väg till mottagaren. Kreativ höjd,


extrem segmentering och hög innovationsgradger bränsle till berättelser som sprids effektivtrunt jorden för att sedan landa framförmottagaren hemma i Sverige igen. Resultatetblir en effektiv, träffsäker och banbrytandekampanj som visar vägen in i det papperslösasamhället ... och smälte juryns hjärtan.Silver: Slipsen i pannan för Gröna Lund avPool.Brons: Friends 4-ever för Disney Channelav Pool.Brons: Viaplay i din Viasat-box för Viasat avKaplan RM.Resor & transporterGuld: Curators of Sweden för Svenska institutetoch VisitSweden av Volontaire.Motivering: I en bransch där alla visar sigfrån sin mest soliga sida, lyckades årets vinnareistället släppa kontrollen och visa att viär en nation som lever som vi lär. Sällan har enkampanj varit så politiskt inkorrekt och ändåså makalöst rätt. Modernt, modigt och nyskapandeär bara tre av skälen som fått juryn ochresten av världen att älska Sverige lite mer.Silver: Vi älskar bilister för Västtrafik AB avLazzo DM Byrå.Brons: Sveriges bästa tidtabell – Min reklamfilmför SAS av Wunderman.Samhällsservice, skolor samtideella organisationerGuld: Världens bästa liggplats för LAFA avESTER.Motivering: Pekpinnar är det ingen som villha. Men mysiga hotell, världens klubbar ochsköna restips ville många dela; att ligga påen exotisk strand. I baksätet på en bil. Eller iett ruffigt skjul. Med kondomen på, är bådeklokt och kul.Silver: Det avfallssorterade DR-utskicket förAlingsås Kommun av Sturm & Drang.Silver: You’ll Never Wear That Again förStockholms Stadsmission av DDB Stockholm.Silver: Den ekonomiska knapphetens tivoliför Majblommans Riksförbund av Sturm &Drang.Telekom-, IT, el-, olje- ochbensinbolagGuld: Bopnytt – ett annorlunda nyhetsbrevför dig som är skeptisk till reklam i allmänhetför Halebop av Smicker.Motivering: Att fånga sin unga målgruppsintresse genom att vara ”boppig” på rätt sättär inte lätt. I kampanjen lyckas man ge sinakunder kärlek när det är som mest oväntat.Och den blir besvarad direkt i form av nyaintäkter. Det är innovativt både strategisktoch kreativt. Det är så självklart att alla bordegöra det. Ändå har juryn inte sett det tidigare.En Guldnyckel tilldelas Halebop för kampanjen”Bopnytt”.Silver: Spänningssökarna för Lunds Energikoncernav Navigator.Brons: Kontorsrevolutionenför TDC Sverigeav IK Stockholm.Övriga tjänster förkonsumenter och företagBrons: Management by fruit för Fruktleveransenav Haystack.SpecialkategorierAnalysprisetGuld: Apoteket AB – en långsiktig segmenteringsstrategiför Apoteket AB av KaplanRM.Motivering: En ambitiös och väl genomarbetadsegmenteringsstrategi som lagt gedigengrund för att både kunna skapa högre relevansför kunden och mer kostnadseffektivbearbetning. En föregångare inom analysområdet.Brons: Lojalitetssegmentering – fallandekunder för Coop av Coop Inhouse/Actionbase.KreativitetsprisetGuld: Curators of Sweden för Svenska institutetoch VisitSweden av Volontaire.Motivering: De bästa idéerna är oftast deenklaste att förklara. Årets vinnare i kategorinKreativitetspriset visar att man kan sammanfattaen hel nation på bara 140 tecken– en briljant kampanj som fått hela världenatt vilja visit Sweden.Guld: The Ice Record Project för Shout OutLouds av TBWA.Motivering: Att vinna handlar ofta om atttänka i nya banor. Eller kanske snarare attinte fastna i gamla spår. Med en stor portionnytänkande förpackat och distribuerat på etttraditionellt sätt, fick de en extremt selekterad,och svårflirtad målgrupp, att inte baraskrapa på ytan, utan bokstavligen självaskapa budskapet. Med ett resultat som intebara fick Guldnyckelns jury att smälta, detfick dem att skrika högt.Brons: The Track-List Guest-List för BonniersKonsthall av DDB Stockholm.Brons: Vem bryr sig? för Försvarsmakten avDDB Stockholm.Bästa kundlojalitetsprogramGuld: Bop i topp!! Ett lojalitetskoncept för”Sveriges mest nöjda mobilkunder” för Halebopav Smicker.Motivering: En nykomling inom lojalitetskategorinsom med smart utnyttjande avegen kanal skapat en värld av underhållningpå mottagarens villkor och fått mycket brarespons från en kräsen målgrupp. Imponeranderesultat på kort tid.Silver: Apoteket AB – Receptet på förnyelseför Apotektet AB för Kaplan RM.Brons: Åhléns Klubb - En kundklubb ivärldsklass för Åhléns av Åhléns marknadsavdelning.Personliga priserÅrets ADAlexander Fredlund, Martin Baude &André Persson, TBWA, med The Ice RecordProject för Shout Out Louds.Motivering: ”Kan man verkligen göra såhär?” var kanske den första frågan som dökupp när arbetsgruppen fick idén till vad somär Årets vinnare i Art Direction. Dessa kreatörerhade helt klart is i magen och tog sigden extra sträckan som krävdes för att skapapåtaglig skillnad för mottagaren av dennakommunikativa enhet. Inte nog med att lösningenpå uppgiften fick juryn att smälta,enheten har även begåvats med ett fenomenalthantverk som berör alla sinnen. ”Iskallt”genomfört skulle man kunna säga!Årets copywriterDaniel Vaccino, DDB Stockholm med Ettmer mångsidigt Gula sidorna för Eniro.Motivering: Går det att skriva ord, som fåren tegelsten att bli vacker? Som får någonatt plocka upp tegelstenen? Bära hem den?Glädjas åt den? Går det att skriva ord, somdessutom gör tegelstenen näst intill viral pånätet? Javisst går det!Årets stjärnskottMikael Lindell.Motivering: Årets stjärnskott har både hjärtatoch hjärnan i sitt arbete. På kort tid harhan, i en extremt konkurrensutsatt bransch,systematiskt bedrivit ett CRM-arbete somresulterat i stora framgångar. Han uppmärksammasför sin exceptionella framgång inomrekrytering och lojalisering av kunder samtför sitt fokus på personalutbildning kringkundbemötandet. Man skulle kunna sägaatt årets stjärnskott genom sin ansträngninghar hittat ett botemedel mot illojala kunder.Från försäljning, via analys och sortimentsstrategilämnade pristagaren för två år senICA för att nu helhjärtat engagera sig somchef för Apoteket Hjärtats lojalitetsprogram.Årets branschpersonlighetPer Jute.Motivering: Årets branschpersonlighet är enrutinerad sjöbjörn, utrustad med en osvikliginstinkt för pricksäker kommunikation. Underdecennier har han byggt upp en gedigenkunskap kring hur målgrupper responderar,genom att ständigt följa sin inre kompass ochtesta vad olika medier levererar.Han har arbetat med, och propagerat för enlångsiktig syn på DM och dessutom skapat etteget CRM-system som grund för målgruppsbearbetning.Att ha förmågan att användaall denna kunskap på ett effektivt sätt, harlett till optimala och därmed framgångsrikakampanjer.Vi har tidigare träffat honom här på Guldnyckelnsscen där han pratat om sina erfarenhetersom marknadschef, men sedan i höstas harhan, efter 15 år på Viking Line, valt att sättakurs mot nya, spännande destinationer.


Nationella och internationellasamarbeten och engagemang 2012adresserat8Ro., REKLAMOMBUDSMANNENStiftelsen Reklamombudsmannen (Ro.) är näringslivets egenåtgärdskanslisom verkar för effektiv självsanering av marknadskommunikation.Ro.s uppgift är att arbeta förebyggande ochpreventivt för hög etisk nivå i all marknadsföring riktad mot ihuvudsak den svenska marknaden. Korrekt, hederlig och lagligreklam ökar konsumenternas förtroende för annonsörerna ochär en förutsättning för en välfungerande marknad. SWEDMAsitter i styrelsen för Ro.NDM, NÄRINGSLIVETS DELEGATION FÖRMARKNADSRÄTTNDM är ett gemensamt organ för näringslivet med uppgiftenatt påverka och bedriva opinionsbildning i marknadsrättsligafrågor. SWEDMAs roll inom NDM är att genom NDM kunnasöka ett brett stöd för frågor som berör direktmarknadsföringoch marknadsrätt, för att på så sätt kunna säkerställa att vi harnäringslivet med oss.IRM, INSTITUTET FÖR REKLAM OCH MEDIESTATISTIKIRM mäter och kartlägger kontinuerligt den svenska reklamochmediemarknaden, genomför analyser och gör prognoseravseende reklammarknadens utveckling, sprider kunskaperom marknadens struktur och utveckling och förbättrar därigenombeslutsunderlaget för föreningsmedlemmar och kunder.SVERIGES MARKNADSFÖRBUNDSveriges Marknadsförbund har till syfte att värna om marknadsekonominsfortbestånd och positiva utveckling. Det görman genom att bidra till att marknadsföringen av varor ochtjänster hålls på en hög nivå, såväl funktionellt som etiskt.ICC, INTERNATIONELLA HANDELSKAMMARENICC är näringslivets internationella samarbetsorgan och harbland annat till uppgift att främja en hög etisk standard inomindustri, handel och andra näringsgrenar. SWEDMAs roll inomICC är att tillse att ICC vidmakthåller de etiska reglerna inomdirektmarknadsföringen och inte bortser från de specifikareglerna som gäller oss vid utformningen eller revideringenav nya regler. Dessutom är ICC även en bra plattform att sökastöd för bland en bred del av näringslivet när det sker legalistiskaförändringar inom Sverige eller EU, som exempelvis EUsförslag till en ny dataskyddsförordning.FEDMA, THE FEDERATION OF EUROPEAN DIRECTAND INTERACTIVE MARKETINGSWEDMA är medlem i den europeiska organisationen fördirektmarknadsföring, FEDMA.FEDMA är en intresseorganisation för europeiska nationellabranschorganisationer på direktmarknadsföringens område.FEDMAs syfte är att verka för att den legala miljön för direktmarknadsföringsföretagi Europa inte begränsar verksamhetensmöjligheter. FEDMA verkar främst gentemot myndigheteroch organisationer.FEDMAs medlemmar är nationella branschorganisationer fördirektmarknadsföring som företräder leverantörer, användareoch media för direktmarknadsföring. FEDMA har också över250 enskilda företag som medlemmar.Direktmarknadsföringen inom EU omsätter över 40 milliardereuro och sysselsätter over 750 000 människor.FEDMA spelar en central roll i bevakningen särskilt av utvecklingeninom EU och är pådrivande i regelutvecklingen för attfrämja en effektiv direktmarknadsföringsföring som respekterarmottagarnas berättigade intressen.IFDMA, INTERNATIONAL FEDERATION OF DIRECTMARKETING ASSOCIATIONSIFDMA bildades 1995 i syfte att forma gemensamma mål förvärldens många olika direktmarknadsföringsorganisationer.IFDMAs globala konvention, i form av 10 riktlinjer, har accepteratsav direktmarknadsföringsorganisationer i 29 länder.DMA, DIRECT MARKETING ASSOCIATIONDMA är den amerikanska organisationen för direktmarknadsföringoch har bland annat till syfte att verkar såväl nationelltsom internationellt för sina medlemmar gentemot myndigheteroch organisationer samt att befrämja utbytet av informationmellan medlemmar inom området direktmarknadsföring.


Medlemmar 2012 [Leverantörer av dm]1021 Grams ABAbakusABC direktAbility MG Mobile ABActionBase Marketing TechnologyAd Lantic Media ABAddress Point ABAdvertise ABAdvokat Claes Månsson ABAffärskreatörerna ABAlfatell ABAttraction ABaugusti ABBaby DM Scandinavia ABBisnode Information Sweden ABBisnode Marknad ABBisnode Sverige ABBong Sverige ABBring CityMail Sweden ABBring Dialogue ABCircle Printers NordicCome & Stay Nordic ABCompost MarketingCustomer Clinic ABDAD Direct ABDatadia ABDefinitiv ABDigital Media Design ABDM Konsult ABDMC, Direct Marketing CenterDubblera ABE-nameEdita Bobergs ABEdita Västra Aros ABEffectris ABeGentic GmbHElanders Sverige ABEmailvision ScandinaviaEniro 118 118 ABEuroAds Sweden ABFairfax ABFalkenberg Graphic Media ABFindity ABFlat Wallet ABGadd Direct ABGlobalmouth ABGMC Software Technology ApSIDG International Datagroup ABIK StockholmInfodata ABInfodata Applicate ABINGOInsightOne Nordic ABItesco ABJMS Mediasystem ABKaplan RMKiwano Relation ABKompass Advokat ABKontaktinfo ABKST Infoservice Kalmar ABLazzo DM-byråLentus ABLidh Reklam Förvaltnings ABLink MobilityMail Direct Sweden ABMax Gustafsson Management Consulting ABMaze MediamBlox Northern Europe ABMecka Reklambyrå ABMicrosoft ABMobientoMogul ABMRM StockholmNetoptions Sweden ABNordengren Ett ABNordic Netproducts ABOneAlyze Sweden ABOnline Fulfillment Sverige ABParajett ABPosten Meddelande ABPosten ÅlandPostnummerservice i Norden ABPrio Projekt ABPS Communication Stockholm ABReaktion i Norden ABReklamLogistik i Sverige ABReklamservice ABRelation & Brand ABROI Division ABRoto Smeets Sweden ABRuter ABSCA Graphic Sundsvall ABSCB, FöretagsregistretScholz & Friends. Friends & TacticsSmicker ABStreamStone ABStroedeRalton HelsingborgStroedeRalton KungsbackaStroedeRalton StockholmStrålfors Svenska ABSvensk Adressändring ABSvensk Direktreklam ABSörmlands Grafiska ABTaberg Media Group ABTMG Sthlm ABTryck & Rit Huss Wallin ABUC ABUNIQ Dialog i Malmö ABWeb Convert Media ABWeb Power Scandinavia ABWiraya Solutions ABWundermanXMC Sverige AB (Spready)Åkesson Advice ABÖDM, Örebro Direkt Mailing AB


Associerade 2012 [Köpare av dm]ACE European Group LtdAkademibokhandelsgruppenAller Media ABAllTeleAMF PensionAOn Sweden ABApollo Kuoni Scandinavia ABAura Light International ABBarncancerfondenBarnens Bokklubb ABBokklubben SvalanBonnier ABBonnier Digital Services ABBonnierförlagen ABBoxer TV access ABCancerfondenChartis EuropeConfex Sverige ABDagens Nyheter, ABDamm Förlag ABDanske Bank Sverige ABDG CommunicationsDiakoniaE.ON Försäljning Sverige ABEFI ABEgmont Kärnan AB/ComicsEntercard Sverige ABFolksamForma Magazines ABFortum Markets ABFujicolor SverigeFöretagslitteratur i Sverige ABFörlaget Harlequin ABGE Money Bank ABGöteborgs-Posten Nya ABHomeenter ABIBC EuroforumICA Sverige ABIf Skadeförsäkringar ABIKANO BankIMP Nordic ABIOGT-NTO / MiljonlotterietJula ABKombispel i Sverige ABKuponginlösen ABLD Marknadsassistans ABLindex ABLänsförsäkringar ABMail Order FinanceMarginalen ABMEC SwedenMediabolaget Promediai Mellansverige ABMedMera Bank ABMindShare Sweden ABMittuniversitetetmySafety ABNordea Bank AB (Publ)Nordnet ABNorstedts BokklubbarNorwegianNowa KommunikationPreem ABPresentkakan i Göteborg ABRadiotjänst i Kiruna ABResurs Holding ABRiksgäldenSana Pharma ASSandviks Förlag ABSASSBM Fordonsmärkning ABSEBSJ ABSkattebetalarnas FöreningSolid FörsäkringarSPP Livförsäkring ABStabenfeldt ABSvensk Byggtjänst, ABSvenska Dagbladets AB & Co,HandelsbolagetSvenska PostkodLotteriet/NovamediaSvenska Röda KorsetSvenska SpelSvenskt Militärhistoriskt BibliotekSveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag,SBAB (publ)Sveriges Marknadsförbund Service ABTalentum Media ABTeliaSonera Sverige ABTelenor Sverige ABTelge Energi ABTompla Scandinavia ABTre kronor Media & ReklamStockholm ABTrygg-HansaUnionenWasa KreditVattenfall ABVillaägarnas RiksförbundVitaeLab ABWitre ABVolkswagen Finans Sverige ABÅhléns AB11


Sedan 1968 intresseorganisationen för företag och verksamheter som arbetar med direktmarknadsföring.Box 22500, 104 22 Stockholm. Besök: Kungsgatan 62. 08 53 48 02 60. direkt@swedma.se. www.swedma.se

More magazines by this user
Similar magazines