Lära genom att göra- ESR-projekt 2010–2013

kiipula.fi

Lära genom att göra- ESR-projekt 2010–2013

Lära genom att göra - ESR-projekt 2010–2013Från fångenskap till frihet och från studier till arbete


Varför?För vem?Vad?Hur?Vilket resultat?Bristen på yrkeskunskaper är ettav de största hindren när det gälleratt integrera frigivna fångari samhället och ge dem arbete.Fångar kan uppmuntras att sökaen utbildning genom mångsidighandledning i rätt tid. I handledningstjänsternaska man skapaomfattande vägar från fångenskaptill frihet och från studier tillarbete med stöd av ett fungerandesamarbetsnätverk.Resurser, kunskaper och samarbetemåste förbättras hos myndighetersom erbjuder studiehandledningoch stöd inom den grundläggandeyrkesutbildningen. Identifiering avutbildningsbehov, studiehandledning,arbetsintensiva studier ochen starkt understödd arbetsplatshandledningkräver utvecklingoch ett samarbetsnätverk för atttjänstekedjan för handledning avfången tillräckligt väl ska ta honom/henne från fångenskap till frihetoch utbildning eller ett arbete.I projektet Tekemällä oppii handlederoch utbildar man personersom arbetar med fångar i Tavastehusregioneninom brottspåföljdssektorn,på läroanstalter ochi organisationer som erbjuder arbetsverksamhet.Dessa personerdeltar i projektet genom att taemot utbildning och konsultation.Målgrupper som projektet innefattar:• Personal på Vånå fängelse somleder studier och arbetsverksamhet• Arbetshandledningspersonalpå Forststyrelsen och i andraorganisationer och företag somerbjuder arbetsverksamhet.• Utbildare och personer somansvarar för att leda studier påKiipula yrkesinstitut, utbildningscentretTavastia, Salpausoch Tavastlands yrkesinstitutoch arbetsplatshandledare påstudieanknutna företag samt• personer på arbetsförvaltning,socialväsende, FPA och aktörerinom den tredje sektorn medansvar för handledning av fångar.Indirekta målgrupper är fångarpå Vånå fängelse, personal på yrkesläroanstalteri centrala Tavastlandoch personer som deltar isamarbetsprojektet samt politiskabeslutsfattare och ämbetsmän påregional och nationell nivå somdrar fördel av projektets informationsverksamhetoch olika sammankomster.I projektet utvecklar man ett regionaltnätverk som kan handleda fångari studier och hjälpa dem hittaarbete. Samarbete mellan läroanstalter,arbetsförvaltning och företaginom utbildning för fångar ochderas arbetssysselsättning utökasoch arbetsverksamhet som bedrivsunder fångenskapstid tillämpas iinlärning och studieprestationerfrämjas. Integrering av fångar i samhället,i studier och i arbetslivetstöds med handledning i rätt tid.Som en samverkan av projektetsresultat ökar fångars utbildningsochsysselsättningsmöjligheter ochhotet av marginalisering minskar.studierinlärning i arbetetlärareLära genomkunskapyrkearbetePersonal som handleder fångarvägleds och utbildas på fängelsetoch på arbetsplatser, fångarsarbetsverksamhet kan tillgodoräknasi studier och läroanstaltershandledningskunskaper stärksför att fångars väg till studier ochsysselsättning ska kunna utvecklas.Utbildning anordnas i form avgrupp- och individhandledningoch seminarier. I projektet byggerman upp ett samarbetsnätverk varssyfte är att stödja fångar på derasväg från fångenskap till frihet ochfrån studier till arbete.samarbetsnätverkarbetshandledningexamentillgodoräknandearbetsplatsvägledningläroanstalti studierarbetsplatsorienteringhandledninginlärningssvårigheterläraatt göraarbetsgivaresamarbete utvärderinganställd1. Modell av ett regionalt samarbetsnätverk2. Modell av verksamhet på fängelsetsom siktar på arbete ochstudier3. Stödfunktioner för läroanstalterinom utbildning av fångar samtmaterial som utvecklar det arbetsintensivainnehållet.4. Informations- och handledningsutbildningsmaterialför företag5. Modell av tillgodoräknandeav fångens arbetsverksamheti studierna som ska motsvarainnehållet i yrkesstudierDe regionala modellerna som skautvecklas i projektet kan användaspå riksomfattande nivå.

More magazines by this user
Similar magazines