Vik är ett av Chiles mest spännande projekt, med sanslös fokus på ...

vik.cl

Vik är ett av Chiles mest spännande projekt, med sanslös fokus på ...

VIKVI BESÖKER VIK i slutet av september, vårenhar kommit och vingårdarna skiftar i grönt.Viks 4 300 hektar är högt belägna och liggerdryga 20 mil söder om Santiago. Läget ärMillahue Valley eller ”en plats av guld” somurbefolkningen kallar den. För några år sedanvar det vildmark, ett outforskat områdelängs branta sluttningar. Idag finns 12 avstyckadejordlotter fördelade runt om i dalen,vingårdar med druvor anpassade eftervarje läges terroir. 6000 geologiska undersökningarhar gjorts för att få kunskap omvingårdarnas diversifiering. Flera av odlingarnaär svåra att nå med bil och hästarnakommer väl till pass när vägarna förstörtsav väder och vind.Än så länge finns här bara Vik, ingen annanhar kommit på att exploatera dalen, detenorma arbetet med att anlägga vingårdarjust här är avskräckande men områdets potentialär uppenbar. Dryga 600 ml regn fallerunder juli, augusti och september ochklimatet ger perfekt mogen frukt. Alla rankorär noggrant utvalda och ympade på amerikanskarotsystem, något som inte tillhörvanligheterna i Chile. Dessutom planterademed hög densitet och varje avstyckad jordlottskördas vid flera tillfällen för perfektmognad. Urvalet består av cabernet sauvignon,cabernet franc, syrah, merlot, och carménère.Än så länge säljs 70 % av druvornamen i framtiden skall hela skörden användasför egen produktion. Idag arbetar drygt300 människor på Vik, de allra flesta bor inärheten. Man anstränger sig för att fåsamtliga medarbetare engagerade i Viks filosofioch deras arbetsförhållanden är enviktig del i det holistiska tänkandet, att allthar betydelse för den slutgiltiga kvalitén.För Vik innebär ett holistiskt vin resultatetav perfekt synergi mellan människa, plats,klimat, omtanke om miljö, precision, teknologi,passion, arkitektur, konst och erfarenhet.Vik är ett av Chiles mest spännande projekt, med sanslös fokuspå kvalitet vill svenske Alexander Vik skapa ett unikt vin, enPremier Grand Cru i Sydamerika.Bo på VikEtt besök på Vik är minnesvärt, för dagen finns 3 fantastiska rum belägna mitt ivingården. Matsalen är i direkt anslutning med plats endast för boende gäster.Utsikten är betagande och möjligheten till total avkoppling är en av Viks främstafördelar. Om drygt 1 år kommer ytterligare 13 rum finnas tillgängliga dessutommöjligheten till diverse aktiviteter såsom spabehandling, cykeltur i vingården,ridning, gastronomiska upplevelser och mycket annat.För mer information, besök www.vik.cl222 223


V IKINTERVJU MEDALEXANDER VIKUppväxt i Norge, bosatt i USA och har vingård i Chile,det låter minst sagt spännande.– Jag är född och uppvuxen i Sverige, iDjursholm och Stocksund strax utanförStockholm. När jag var 15 år flyttade vitill Spanien, min far arbetade med fastigheteroch drev företag där. Efter några årbörjade jag studera vid Harvard Universityi USA och efter studietiden blev jagkvar. Numera bor jag och min familjhalva året i Connecticut utanför NewYork och resterande tid i Monaco. Minmorfar var Uruguays ambassadör i Norgenär jag växte upp, kanske det väckte mittintresse för Sydamerika.Vad är din vision med Vik?– Målsättningen är att göra det bästaröda vinet i Sydamerika och att tillhöratoppvinerna i världen, därför lägger viner enormt mycket tid och arbete på atthitta de rätta förutsättningarna. Redan2011 var skörden betydligt bättre än föregåendeår och odlingarna blir alltmerhomogena. Inom de närmaste 10 årenkommer det att hända massor med Vik.Min personliga övertygelse är att vi harmöjligheten att nå hur långt som helst!Till skillnad från många andra i Chilehar ni fokusett enda vin, varför?– Likt de stora slotten i Europa vill visatsa på ett enda toppvin med de bästadruvorna från varje skörd. I framtidenkommer det falla sig naturligt att göraett 2:a vin av de druvor som är fantastiskamen inte når upp till toppstandard.Vik skall vara ett elegant vin men medstor kropp, inget ”provarvin” utan ett vinsom man gärna njuter 2-3 glas och vi villkombinera det bästa från nya och gamlavärlden. Jag tycker att vinerna från europeiskatoppegendomar tappar lite avsin finess och spänst med åren och jagtror att de chilenska förutsättningarnakan prestera bättre än så.Vad är fördelarna med just Chile?– Jag har alltid hållit på med idrott ochunder 1990-talet ägnade jag mig åt triathlon.Det blev många och långa springtureroch jag minns särskilt ett besök iBordeaux. Jag löptränade i vingårdarnaoch förundrades över gårdarnas terroir,skillnaden mellan odlingarna var storoch jag fascinerades över Bordeauxmångfald. År 2000 började jag leta världenrunt efter den ultimata vingården,gjorde geologiska undersökningar ochtittade på klimatförhållanden. Intressetväcktes för Chile, landet har fantastiskamöjligheter för druvodling och dessutominte lika krångligt regelverk som i Frankrike.I Chile hittade vi bättre terroir än iövriga Sydamerika, det som till en börjanvar vildmark är idag en vingård med stordiversifiering mellan odlingarna. Vik bestårav 12 olika områden som alla tillförnågot till vinet.Hur ser framtiden ut för chilenskaviner?– Chile är ett paradis för fruktodlingmed fördelaktig natur som tillåter detmesta att växa. Här är det lätt att få storavolymer av helt okej kvalitet, vilket ärscenariot för många chilenska viner, billigtoch ganska bra. De sista 10-15 årenhar flera producenter börjat fokusera påbättre viner. För egen del tror jag det ärsvårt att satsa på riktigt hög kvalitet i existerandevingårdar, att från en dag tillen annan växla från massproduktion tillsmå volymer av toppviner. För att nåvärldsklass måste nya projekt skapasmed filosofin om högsta möjliga kvaliteti fokus.Ditt eget intresse för vin, hur yttrarsig det?– Som konsument har jag ett generelltintresse av goda viner och sedan vårtchileprojekt startade är jag betydligt merintresserad och involverad i detaljer vadgäller odling och produktion av vin.Hur ser din egen vinkällare ut?– Jag har ingen källare i klassisk bemärkelse,jag köper viner för att konsumeraoch för att förkovra mig inom ämnet.Inget jag köper sparas för evigt, jagöppnar ständigt flaskor och njuter gottvin. Jag är en riktig allätare även om fokusär franska, amerikanska och sydamerikanskaviner.Har du några favoritviner?– Jag dricker gärna vinerna från HarlanEstate, Screaming Eagle och QuilcedaCreek. Bland franskt gillar jag Pétrusmen även Lafite Rothschild och MoutonRothschild. Vinerna från Pingus tillhörfavoriterna.Har du några förebilder inom vinvärlden?– De som gör riktigt bra viner! Pingusär ett sådant projekt, med total fokusskapar de stora viner och de har liknandefilosofi som Vik.Vem skall dricka Viks viner?– Samma människor som dricker Harlan,Sassicaia, Pingus och vinerna frånde stora franska slotten, vår målsättningär att lira i samma liga. Första årgången,2009, såldes ”en primeur” och priset sattestill 100 dollar flaskan. I framtidenkommer marknaden få styra hur mycketvinet skall kosta.Ni pratar om holistiska viner, förklarafilosofin kring detta.– Holistiskt tänkande handlar om detaljer,med andra ord allt som påverkarvinet. Det handlar om människorna somarbetar för oss, delaktighet i idén, arbeteti vingården, produktionen och mycketannat. För oss är holistiskt så mycketmer än ”bara” organiskt, vi vill tänka påallt som kan påverka kvalitén.Du har valt Patrick Valette som vinmakare,varför det?– Patrick har enorm kunskap om vinoch var tidigare delägare i Château Paviei Bordeaux. Vi träffades under våra geologiskaundersökningar när vi letade denperfekta vingården. Han är så mycketmer än önolog med kunskap om odling,försäljning och en massa annat som harmed vin att göra. Dessutom vill jag hanågon på plats, ingen ”flying winemaker”som kommer några gånger per år utan100 % engagemang och närvaro. Patrickär delaktig i alla beslut gällande Vik ochär minst lika dedikerad att skapa vin avvärldsklass.Hur engagerad kommer du själv varai Vik i framtiden?– Mycket engagerad! Även om jag inteär på plats har vi daglig telefonkontaktoch konferens varje vecka. Därtill besökerjag Chile 5 gånger om året och stannari regel 3-4 dagar. Jag vill vara delaktigoch kunna påverka processen genomkunskap.Bo på vingård, ni vill att gästernaskall har möjligheten att bo, njuta ochuppleva Vik, berätta om helheten!– Jag är mycket intresserad av konstoch design och jag vill att människorskall få uppleva en helhet. Vik är förstagången jag är min egen arkitekt och jaghar stått för hela designen själv. Tankenär att gästerna skall bo bra, äta gott,dricka fantastiskt och få uppleva Viksenastående omgivningar, antingen på cykeleller från hästryggen. Planen är atthotellet skall vara klart i början av 2013.224225


V IKPROVNING VIKAV ULRIKA KARLSSON2009 VikMILL AHUE / CHILE / VIKDoften är intensiv men elegant med direkta toner avsvarta vinbär, blomster, söt tobak och visskardemumma. Smaken är ung med friska syror, mörkbärighet, bittra inslag och rejält med fat. Läder, rostatkaffe, tryffel och kryddighet märks i både doft ochsmak. Ett vin med finess, godast till mat men virekommenderar ytterligare lagring för komplexupplevelse.2010 Vik (fatprov)MILL AHUE / CHILE / VIKEgendomens andra årgång befinner sig i ett outvecklatskede, doften är anonym om än strukturerad medplommon, bigarråer, dragon och fat i fokus. Denungdomliga smaken är i sin linda med stjälkiga inslag,fräsch syra, viss kryddighet, tydliga fat ochförnimmelser av bär. Ett vin som behöver betydligt mertid för att utveckla total balans.2011 Vik (fatprov)MILL AHUE / CHILE / VIKÄnnu svårbedömt men potentialen till ett stort vinfinns, doften är dov, busig och intensiv. Inslag av färskaörter, cassis och choklad samsas med rök, rostat ochkryddighet. Smaken är mycket frisk med ung struktur,livlig syra pareras med svarta vinbär, gröna toner, fatoch oväntad mjukhet. Vi ser fram emot att upplevavinets kommande utveckling!226227

More magazines by this user
Similar magazines