Främlingar är de vilkas berättelser vi ännu inte hört” - Sveriges ...

sek.vbd.se

Främlingar är de vilkas berättelser vi ännu inte hört” - Sveriges ...

Världsböndagen 2013”Främlingar är devilkas berättelser viännu inte hört”Temat för 2013 års världsböndag – som infaller fredagen den 1 mars – är ”Jag var främlingoch ni tog emot mig”. Det är kvinnor i Frankrike som skrivit gudstjänstprogrammet, som medhjälp av bibeltexter i 3 Moseboken och Matteusevangeliet 25 påminner om såväl vårt egetfrämlingskap i den här världen som vårt ansvar för främlingar i vår närhet. Firandet anknyterpå så sätt till temat för”Kyrkornas globala vecka” 2012: ”Över gränser”. De flesta av oss bärmed oss erfarenheter av hur viktigt det är att känna sig sedd och välkomnad i en främmandemiljö. Men i Frankrike, som i resten av Västeuropa, möts invandrare, flyktingar och asylsökandenu ofta av misstänksamhet och ifrågasättande. I gudstjänstprogrammet berättar kvinnormed olika bakgrund hur de upplevt mottagandet i Frankrike. ”Öppna din port när en främlingnalkas” lyder uppmaningen i en sång, som skrivits speciellt för årets gudstjänst,”för Herren ärvid din port”.Abstrakt temabildÅrets temabild är ett konstverk av Anne-Lise Hammann, född i Schweiz men bosatti de franska Jurabergen. ”Eftersommina målningar vanligen är ganska abstrakta,helt utan mänskliga gestalter, försöktejag uttrycka böndagstemat med enfigur helt i grått”, berättar hon. ”Den skiljersig markant från bildens andra färgersom är varma, med suddiga övergångarutan skarpa linjer och vibrerande av liv.”Den grå gestalten får liv i årets gudstjänst.Hon välkomnas i början av programmetoch hon säger i den avslutande välsignelsen:”Systrar och bröder, jag var främlingoch ni tog emot mig. Låt vårt sätt att sevarandra hjälpa andra att leva. Låt våraleenden vara varma. Låt våra ord hjälpatill att främja livet. Låt vår närvaro bli ettstöd. Gud, stärk vårt vittnesbörd. Jesus,led våra handlingar. Heliga Ande, styrvåra tankar.”Omfattande böndagsmaterialDet tog den franska böndagskommittén14 månader att arbeta fram allt böndagsmaterial.Förutom gudstjänstprogrammetoch temabilden omfattar det ävenett bibelstudium över texten i 3 Mosebok19, en bakgrundstext om fransk geografi,historia och kultur (10-sidig i originalmen förkortad till 3 sidor i årets gudstjänstbroschyr),ett trevligt barnmaterialmed många aktivitetsförslag, en cd medgudstjänstsånger och fransk orgelmusiksamt ett bildband med 24 bilder ochtexter som ger fördjupad kunskap omFrankrike. Den svenska böndagskommitténhar översatt och bearbetat materialet,som distribuerades på papper till ca 800adresser i hela Sverige i slutet av november.I utskicket ingår gudstjänstprogram,bibelstudium, kollekttal, affisch, vykort,inbetalningskort, beställningstalong samtett följebrev. Allt detta material (utom inbetalningskortoch vykort) kan också laddasner från hemsidan: www.sek-vbd.se .Barnprogrammet kan endast laddas nerfrån hemsidan. Ett PowerPoint-programmed bilder kan beställas på cd från SEK.På skivan finns även en del av musiken (imp3-format).Anne-Lise Hammann, konstnären sommålat temabilden.Religionen en privatsakFrankrike har påverkats djupt av katolicismenoch kallas ”Kyrkans äldsta dotter”.Ett stort antal katedraler och klosterbyggdes under medeltiden. 1500-taletsprotestantiska reformation ledde till storaförändringar. Många adelsmän och borgareblev protestanter, medan kungen togställning för katolicismen. Efter religionskrigenunder andra hälften av 1500-taletpublicerade kung Henrik IV Ediktet iNantes, som tillät även protestanter att boi riket. Hundra år senare upphävdes dettapåbud, vilket ledde till svåra förföljelser av10 Elsa nr 4 2012 Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv


Världsböndagen 2013Bilden som symboliserar temat för Världsböndagen 2013.protestanter. Man uppskattar att mer än200 000 huguenotter flydde till bl a Tyskland,Schweiz, Holland och Sydafrika. Isamband med revolutionen 1789 infördesreligionsfrihet. Man försökte därefterersätta den kristna tron med ”Förnuftetsreligion”. Napoleon I återupprättade religiösfred genom en överenskommelse medVatikanen. Han beviljade officiell statustill protestantismen och judendomen. På1880-talet sekulariserades det offentligalivet alltmer. Det blev förbjudet att bärareligiösa symboler i skolan och all religiösundervisning försvann från skolschematoch ersattes med lektioner i ”moral ochsamhällskunskap”. År 1905 genomfördestotal separation mellan kyrka och stat,och egendom som ägdes av katolska,protestantiska och reformerta kyrkor exproprierades(med undantag för Alsaceoch Lorraine, som då var tyska områden).Det finns ingen officiell religionsstatistiki Frankrike. Det har varit förbjudetsedan 1945, liksom all statistik som rörmedborgares etniska ursprung. Siffrorsom presenteras har kommit fram i opinionsundersökningar:62% katoliker, 2%protestanter, 1% judar, 6% muslimer, 1%buddhister och 27% icke religiösa. Religionär fortfarande bannlyst från de franskaskolorna, vilket i våra dagar lett till en hetdebatt kring muslimska flickors och kvinnorsönskan att bära huvudduk, burkaeller hijab. På onsdagseftermiddagarna ärskolorna stängda för att barnen ska kunnafå religiös undervisning i kyrkor, synagogoreller moskéer. Cirka 20% av skolornai Frankrike är dock privata, i de flesta fallkatolska. Lärarnas löner betalas av staten,om skolan uppfyller allmänna kriterier.Böndagsfirande sedan 1928Den första gången Världsböndagen firadesi Frankrike var 1928, enligt uppgifterfrån lutherska och metodistiska församlingari Alsace. Frälsningsarmén kom med1934. Efter Andra vatikankonciliet blevdet 1971 möjligt för katolska kvinnoratt delta i de ekumeniska gudstjänsterna.Först på 1980-talet blev Världsböndagenen självständig organisation i Frankrikeoch spreds över hela landet. Genom programmetför 2013 års böndag vill kvinnornai Frankrike medverka till att skapaen värld, där människor välkomnar ochaccepterar varandra, eftersom ”främlingarär de vilkas berättelser vi ännu inte hört”.Världsböndagskommittén i Frankrike.Ragni LantzElsa nr 4 2012 11

More magazines by this user
Similar magazines