tema: bArn till vArje pris? - Sveriges Ekumeniska kvinnoråd

sek.vbd.se

tema: bArn till vArje pris? - Sveriges Ekumeniska kvinnoråd

”Hon står mellan radernaoch ser på mig”Den 12 november installeradesNinna Edgardh somprofessor i kyrkovetenskap,särskilt diakonivetenskap, vidUppsala universitet. Hennesinstallationstal hade rubriken”Hon står mellan raderna ochser på mig” – Att forska omkyrka och kön.Foto: Mikael WallerstedtI inledningen till installationsföreläsningskriver Ninna Edgardh:”Året var 1992. Jag hade läst teologi i ett åroch befann mig på antagningskonferensför att bli godkänd som prästkandidat.Antagningskommittén gav oss i uppgiftatt till nästa dag skriva om en bibelgestaltsom vi hade en personlig relation till. Jaggick igenom kandidaterna i tanken. Jesus?Paulus? Moses? Till slut gav jag upp ochgick och la mig. Mitt i natten vaknar jagplötsligt med en mening i huvudet, somjag fortfarande kommer ihåg ord för ord:”Hon står mellan raderna och ser på mig.Hon säger: Ge mig röst!”. När jag fick iuppgift att förbereda denna föreläsningkom meningen tillbaka. Den gav mig inspirationatt lösa inlämningsuppgiften dåför tjugo år sedan. Såhär i backspegeln kanjag se att den också blivit styrande för storadelar av min forskning; att läsa mellanraderna, att söka på tvären, för att få synpå det som inte är omedelbart synligt påytan, men som ändå finns där. I hög gradhar detta fördolda för mig handlat om hurföreställningar och praxis kopplade tillkön och sexualitet påverkat och fortfarandepåverkar den kristna traditionen – ochtvärtom – hur kyrkor och teologiskt tänkandepåverkat och fortfarande påverkarvårt förhållande till kön och sexualitet.Inlämningsuppgiften kom att handla omsådana kvinnliga gestalter, som saknas iBibelns berättelser. De som beskrivs som”några kvinnor”, ”synderskan”, ”änkor”eller ”hans mor”. Och så undantagen, deNinna Edgardh.namngivna kvinnorna som sticker ut somvägmärken genom en biblisk värld till synesöverbefolkad av män; Sara och Rakel,Hanna och Ester, Maria, Jesu mor, menockså den Maria som var från Magdala.På samma sätt genom kyrkohistorien.Bland alla fäderna syns plötsligt en flik aven kvinnodräkt, en Egeria, en Hildegard,en Teresa, en Julian, en Birgitta. Namnenåtföljs ofta av oväntade metaforer och berättelser.Någon får en vision av hur detfaktiskt gick till när Maria födde sitt barn,någon talar om Jesus som mor och en annanom Gud som skaperskan, Creatrix.”12 Elsa nr 1 2013 Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv

More magazines by this user
Similar magazines