tema: bArn till vArje pris? - Sveriges Ekumeniska kvinnoråd

sek.vbd.se

tema: bArn till vArje pris? - Sveriges Ekumeniska kvinnoråd

Rapport från ett seminariumTeori och praktik ikyrkor och samfundI Sverige finns ett avstånd mellan den akademiska forskningen och det praktiska arbetet i kyrkoroch samfund. Självklart finns det en växelverkan mellan båda, men avståndet är betydligtlängre än det skulle behöva vara. Vad kan vi göra åt det? Hur går vi från ord till handling? Detvar en fråga som ställdes flera gånger under ett seminarium på Teologiska Högskolan Stockholm,arrangerat av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, Kvinnor i Svenska kyrkan och Forum förprästvigda kvinnor i november förra året.Akademin ska självklart ha en självständigrelation till kyrkorna, konstateradeHanna Stenström, forskare, teolog ochdagens moderator, men samtidigt är detviktigt att skapa mötesplatser mellan akademioch kyrka. Detta seminarium var ensådan mötesplats.I det inledande föredraget beskrevHanna Stenström den utvecklingslinjesom kvinnorörelsen följt genom sin historia.Det de första kvinnorna strävadeefter i den begynnande kvinnorörelsenvar 1) tillträde till makten, det vill säga,få tillgång till utbildning, yrken och aktivtmedborgarskap som tidigare bara varittillgängliga för män. Men det räckerinte med att det är lika många kvinnorrunt sammanträdesrummet när beslutetska tas, nästa steg för kvinnorna varatt 2) kräva tolkningsföreträde. Det villsäga, att få vara den som tycker till omsakernas tillstånd när det gäller någotsom kvinnor faktiskt hade större erfarenhetav än män. Men det räcker inte medatt bara bli lyssnad till när tillfälle gesoch det råkar gälla något som kvinnorvet mest om, det handlar också om attfår vara med och 3) sätta dagordningenför vilka frågor som ska upp på agendan;i sammanträdesrummet liksom på allanivåer i samhället. När det har uppnåttskan man börja tala om att maktbalansenmellan könen börjar jämna ut sig.Det är denna ojämlika maktbalans somär i fokus för en feminist: en feministvill skapa en jämlik maktrelation mellankönen. Och som feministisk forskare äruppdraget att göra en analys av situationen;hur förstår vi makt? Vad är det attutöva makt? Vad menar vi med kön? Vadär det slutgiltiga målet för förändringen?Hur blev det så här ojämlikt?En viktig notering gjordes under dagenav Annika Borg: patriarkatet bestårinte bara av män, det består lika mycketav kvinnor. Patriarkatet är ett system, enstruktur som skapar obalans och förtryck,men det betyder inte per definition attdet är män enbart som förtrycker kvinnor.Även kvinnor underhåller denna strukturoch även män kan bli förtryckta.Seminariet utgick ifrån boken ”Kön,Teologi & Etik” (2011) utgiven av förlagetStudentlitteratur. Alla tre författarnavar närvarande vid seminariet: MariaOvan: Författarna MariaJansdotter Samuelsson,Johanna Gustafsson Lundbergoch Annika Borgmedverkade.T.v: Hanna Stenström varmoderator för seminariet.Karin Wiborn satt med ipaneldebatten som följdeefteråt.Jansdotter Samuelsson,lektor i religionsvetenskapvid Karlstadsuniversitet, talade omekofeminism och ekoteologi.Johanna GustafssonLundberg, universitetslektori etik vidLunds universitet, talade om etik ochfeminism. Annika Borg, teologie doktori tros- och livsåskådningsvetenskap, prästoch författare, talade om bibeltolkningoch kön. I den efterföljande paneldebattenmedverkade också Sveriges Kristnaråds generalsekreterare Karin Wiborn.Annika Damirjian16 Elsa nr 1 2013 Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv

More magazines by this user
Similar magazines