Kursplan (Gäller fr.o.m. VT 10) - Göteborgs universitet

lun.gu.se

Kursplan (Gäller fr.o.m. VT 10) - Göteborgs universitet

KURSPLAN LHK110Gäller fr.o.m. vt 10LHK110, Livet i hem och familj, 15 högskolepoängEveryday Family Life, 15 higher education creditsGrundnivå/First Cycle1. FastställandeKursplanen är fastställd av Utbildnings‐ och forskningsnämnden för lärarutbildning2007‐05‐21 och därefter reviderad 2008‐06‐26 och 2009‐12‐01. Kursplanen gäller fr.o.m.vårterminen 2010.Ansvarig institution: Institutionen för mat, hälsa och miljöMedverkande institution: Institutionen för journalistik och masskommunikationUtbildningsområde: Undervisning 100 %2. InplaceringKursen LHK110 Livet i hem och familj, 15 högskolepoäng (hp), ingår i Lärarprogrammetsom första kurs inom inriktningen Hem‐ och konsumentkunskap, 60 hp. EfterLHK110 kommer LHK160 Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 hp, LHK210Handla för framtiden, 15 hp, samt LHK260 Att leva i en globaliserad omvärld, 15 hp.Efter 60 hp inriktning följer 30 hp specialisering. Kursen kan även ges som friståendekurs. Beroende på valda kurser i övrigt kan kursen ingå i en lärarexamen avsedd förundervisning i Hem‐ och konsumentkunskap i förskoleklass, grundskolans tidigare åroch grundskolans senare år. Kursen kan även ingå i en generell examen.3. FörkunskapskravFör tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.4. InnehållKursens innehåll bearbetas inom tre olika delkurser:Delkurs I: Hushållsstudie (4,5 hp).Household Studies (4.5 higher education credits).Innehållsliga moment väljs och bearbetas genom studier i hushåll. HushållsstudiernaSidan N av R =


GÖTEBORGS UNIVERSITETKURSPLAN LHK110Utbildnings‐ och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) Gäller fr.o.m. vt 10förbereds i seminariegrupper, genomförs enskilt och examineras i en skriftlig rapportsamt muntligt i seminarium.Delkurs II: Matkultur (6 hp).Food Culture (6 higher education credits).Innehållsliga moment väljs, bearbetas vid tillämpning i kök samt redovisas muntligtoch skriftligt. Projekt kan ingå.Delkurs III: VFU (4,5 hp)Teaching Practice (4.5 higher education credits).Innehållsliga moment väljs, integreras och bearbetas under VFU. Skriftlig och muntligexamination.Hushåll och studier av olika verksamheter i hushåll är utgångspunkt i kursen. Livet ihem och familj är beroende av samspelet mellan individerna i hushållet och mellanhushållet och den omgivande miljön. Jämställdhet, kärlek och vänskap är immateriellaresurser som kommer till uttryck när familjer skapar sin inre kultur. Unga människorlever i en tillvaro där trender skapas och förmedlas via medier och identitet uttrycksgenom konsumtion.Att laga mat och servera måltider är en återkommande aktivitet i människors dagligaliv som gestaltar matkultur, matglädje och måltidens betydelse som bärare av omsorgoch gemenskap. Ekonomi, resurshantering, miljöbelastning, sensorik, näring, kulturoch tradition är några faktorer som kan användas när matvanor och matval studeras.Lärandeprocesser i hem‐ och konsumentkunskap är sociala och kommunikativa. Närelever agerar i autentiska situationer, och förenar tanke, känsla och sinnen i aktivhandling samt får möjlighet att reflektera skapas förutsättningar för lärande genomkunskap‐i‐handling.Skolan har ansvar för att motverka traditionella könsmönster. I lärarprofessionen ingåratt kunna skapa lärandemiljöer där elever utgår från sina erfarenheter när dediskuterar, lyssnar, tar hänsyn, löser problem och fördelar arbetet mellan sig.Därigenom utvecklar de sin förmåga att själva granska och värdera sin livssituation föratt kunna agera på ett hållbart sätt i sitt eget hushåll.I lärarprofessionens yrkesetik ingår att kunna hantera undervisning om hushålletsverksamheter och problematik i hushållets vardag utifrån insikt om variation i elevershemsituation. I den didaktiska kompetensen ingår förhållningssätt och förmågan attstärka elevens känsla av att kunna behärska sin egen livssituation. Den kreativa ochlustbetonade dimensionen med estetiska och sensoriska aspekter är grundläggande närolika miljöer för lärande utvecklas och formas i samspel med eleverna.Sidan O av R =


GÖTEBORGS UNIVERSITETKURSPLAN LHK110Utbildnings‐ och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) Gäller fr.o.m. vt 10GenomförandeTillämpningar ingår vid arbete i kök och workshop. Ekologisk, ekonomisk, social ochkulturell dimension i hållbar utveckling skall användas vid planering och utvärderingav tillämpning i kök och i hushållsstudien. Medieanvändning i hushåll hanteras genomatt skriva och analysera mediedagbok.Arbetsprocesser och gestaltningar dokumenteras med hjälp av olika medier som tillexempel foto och film och presenteras i bildspel. Arbetsuppgifter redovisas muntligtinför gruppen och lämnas skriftligt i rapportform till läraren. Didaktiska uppgifterkopplas till ämnesstudier och till verksamhetsförlagd utbildning, VFU.Modernt familjeliv och villkor för social gemenskap mellan vuxna, ungdomar och barnstuderas i statistik som analyseras och kopplas till kurslitteratur.Verksamhetsförlagd utbildning (4,5 hp)Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår i kursen med 4,5 högskolepoäng. Varjestudent arbetar utifrån kursens lärandemål samt med stöd av studieplanen för VFU.Studenten väljer moment som är angelägna i den egna lärandeprocessen och möjligaatt genomföra i den aktuella skolsituationen. Moment som ingår är att planera,genomföra och utvärdera undervisning samt att reflektera och anknyta tillkurslitteratur.5. MålEfter avslutad kurs ska studenten kunna• redogöra för grundläggande begrepp inom hushållsvetenskap och resoneraomkring det komplexa samspelet mellan individer i hushåll och mellanhushållet och den omgivande miljön• studera hushåll metodiskt och systematiskt och kunna identifiera verksamheteri hushåll utifrån ekologisk, ekonomisk, social och kulturell dimension i hållbarutveckling samt kunna diskutera hur familjer och hushåll hanterar materiellaoch immateriella resurser• uppmärksamma och identifiera medieanvändning i hemmet och kunna anläggaett genusperspektiv på detta• diskutera matval och matvanor utifrån ett kulturellt perspektiv• välja och hantera råvaror, dokumentera arbetsprocesser, motiveratillagningsmetoder och värdera måltidens näringskvalitet, pris, sensorik ochmiljöbelastning• redogöra för hur ämnesdidaktisk teori kan användas för att analysera ochreflektera över lärares undervisning i hem‐ och konsumentkunskapSidan P av R =


GÖTEBORGS UNIVERSITETKURSPLAN LHK110Utbildnings‐ och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) Gäller fr.o.m. vt 10• planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning i hem‐ ochkonsumentkunskap med utgångspunkt i styrdokument och elevernas aktuellalivssituation• reflektera över det egna lärandet och identifiera vad som krävs ilärarprofessionen för att hantera ämnesstudierna i ett didaktiskt perspektivMålen benämns i fortsättningen Mål 1‐8 med början uppifrån och ner.6. KurslitteraturSe separat litteraturlista.7. Former för bedömningFör bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kansärskiljas.Olika former av examination förekommer. Mål 1 och 2 examineras genom att enhushållsstudie genomförs enskilt, redovisas muntligt vid ett seminarium samt skriftligti en rapport som följer vetenskaplig praxis. Mål 3 examineras dels i hushållsstudien,dels i en självständigt förd mediedagbok.Mål 4 och 5 examineras genom muntlig presentation och skriftligt inlämnaderedovisningar i samband med tillämpning i kök, vid redovisning av gruppövningarmed gestaltning samt i seminarier där kurslitteratur redovisas.Mål 6, 7 och 8 examineras efter genomförd VFU vid muntlig redovisning och i skriftligrapport. Delar av mål 6, 7 och 8 examineras också i skriftliga redovisningar i sambandmed tillämpning i kök och i workshop där ämnesdidaktik ingår.Vid muntlig redovisning skall studenten använda någon form av IKT vid minst etttillfälle.Studenterna deltar i planering av olika arbetsuppgifter. Obligatoriska moment ärseminarier, redovisningar, tillämpning i kök och workshop, hushållstudie samt VFU.Kursinslag innehållande VFU kräver obligatorisk närvaro.Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på sammaexamination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen ochskall vara skriftlig.Antalet tillhandahållna examinationstillfällen inom Lärarprogrammets verksamhetsförlagdadel (VFU) är begränsat till två tillfällen per kurs. Den student som blivitunderkänd vid två tillfällen på samma kurs inom Lärarprogrammet inom den verksamhetsförlagdadelen (VFU) kan ansöka om dispens för ytterligare examinationstillfälle/nhos Utbildnings‐ och forskningsnämnden för lärarutbildning (beslut 2007‐11‐28,dnr G217 4913/07).Sidan Q av R =


GÖTEBORGS UNIVERSITETKURSPLAN LHK110Utbildnings‐ och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) Gäller fr.o.m. vt 108. BetygBetygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd(VG). Det krävs minst 9 hp VG för att erhålla VG som slutbetyg på kursen.9. KursvärderingVarje kurs utvärderas löpande och vid specifika tillfällen. Resultaten presenteras ochblir föremål för dialog mellan studenter och lärare och förslag till åtgärder diskuteras.Syftet med utvärderingen skall vara att få kännedom om kursens helhet som en grundför kontinuerlig kursutveckling och för arbete inom kvalitetssäkringssystemet.10. ÖvrigtI samband med tillämpning i kök bekostar studenten själv de livsmedel ochförbrukningsvaror som används.Kursplanen kompletteras med en kommentardel för inriktningen Hem‐ ochkonsumentkunskap.=Sidan R av R =

More magazines by this user
Similar magazines