Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion

biokube.dk.gn19.windowshotel.dk

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion

SammanfattningSmå avloppsanläggningar finns i många varianter och från många tillverkare. Detinnebär svårigheter för kommunala myndigheter att besluta om vilka anläggningarde skall godkänna eftersom det saknas kunskaper om vilka anläggningstyper somfungerar tillfredsställande.Denna undersökning syftar till att undersöka om små enskilda avloppsanläggningar,i det här fallet minireningsverk, lever upp till kraven som lagstiftningenoch Naturvårdsverket ställer på rening av avloppsvatten. För att uppnå detta syftehar utgående vatten från ett stort antal minireningsverk samlats in, analyseratsmed avseende på BOD 7 , totalfosfor, totalkväve, ammoniumkväve, E. coli samtkoliforma bakterier, och utvärderats med avseende på reningseffekt. Ägarna tillanläggningarna har också fått svara på ett antal frågor i en enkät, för att kunnaunderlätta utvärderingen av resultaten.Tekniken där mekanisk, kemisk och biologisk rening av föroreningar installeras isamma anläggning kan vara effektiv på att reducera näringsämnen ur hushållsspillvatten,men denna undersökning har visat att funktionen hos små avloppsanläggningarofta är bristfällig. Få anläggningar renade avloppsvattnet i denutsträckning som fabrikanten angav. Drift och underhåll av anläggningarna är enviktig fråga som måste få mer uppmärksamhet. För att undvika dålig rening krävsregelbunden tillsyn och service av sakkunnig. Bristen på nödvändig tillsyn avsakkunnig resulterar i fel på utrustning, brist på kemikalier, feldosering av kemikalieroch så vidare. Detta verkar vara den största orsaken till undermålig rening.Av de anläggningstyper som ingick i projektet visar analysresultaten frånproverna som togs ut under projektet att det var fyra minireningsverksmodellersom klarade att uppfylla både kraven för hög skyddsnivå avseende miljöskyddoch, ur mikrobiologiskt hänseende (E.coli), också klarade utmärkt badvattenkvalitetpå utgående vatten.– 4 –

More magazines by this user
Similar magazines