Årsredovisning 2012 - Grästorps kommun

grastorp.se

Årsredovisning 2012 - Grästorps kommun

Årsredovisning 2012Grästorps kommun


Innehåll3 Förtroendevaldas tankar om 20124 Det här är Grästorp5 Organisation6 Ekonomin i sammandrag7 Förvaltningsberättelse19 Sammanställd redovisning21 Personalekonomisk redovisning26 Resultaträkning27 Finansieringsanalys28 Balansräkning29 Nothänvisningar34 Driftredovisning36 Investeringsredovisning38 Redovisningsprinciper39 Allmän verksamhet45 Teknisk verksamhet52 Bildningsverksamhet59 Social verksamhet66 Miljö- och byggnämnd71 RevisionsberättelseOmslagsbildInvigning av kulturhuset 2012-09-08 med bland annat Andreas Lundstedt.


Förtroendevaldas tankar om 2012Året som gått i tre backspeglarFörutsättningarna för Grästorps kommun var tuffasttänkbara när det var dags att kliva in i 2012. Negativbefolkningsutveckling och vikande skatte underlaghade kraftigt påverkat kommunens ekonomi och verksamhet.Väl ute på andra sidan konstaterar ordförandegruppenatt det gick riktigt hyggligt ändå. Kansketill och med lite bättre än förväntat.Resultatmålet sattes mycket lågt för 2012. Ett magertresultat, 0,5 procent eller 1,7 miljoner kronor. Mer änså vågade ingen räkna med.Verksamheterna sattes på sträng diet och jobbadepå bra under tuffa villkor. När AFA Försäkringarlämpligt nog återbetalade premier för 2007och 2008 under 2012 blev resultatet ett helt annat.Det hamnade på 4 miljoner kronor och för andragången i historien kunde kommunen betala av endel på pensionsskulden. Även ett större banklånlöstes in.– Ska jag sammanfatta året så tycker jag nogändå att det i slutänden blev rätt bra, sägerkommun styrelsens ordförande Kent Larsson.En glad nyhet som deklarerades under 2012 varatt skatteutjämningssystemet kommer att ändrasfrån 2014, eller ”rättas till” sett från Grästorps sida.Grästorp tillhör nämligen de kommuner som gynnasav förändringen, med hur mycket är dock för tidigtatt säga.Finns det något mer som stack ut under 2012?– Jag tänker direkt på Kulturhuset. Intensitetenunder invigningsveckan var fantastisk och även omden klingat av lite så har det ändå fortsatt bra, inteminst genom aktiviteterna på onsdagskvällarna,säger Svante Classon.Kent Larsson håller med:– Det blev ett lyft för hela Grästorp. Jag tror attmånga känner en stolthet över Kulturhuset.Kommunens satsning fortsatte med demensboendetVistegården som invigdes 12-12-12, detvill säga den 12 december 2012, och till råga på alltklockan 12. Boendet är genomtänkt i varje detalj,inifrån och ut, för att skapa trivsel.Den 6 april 2013 invigs förskolan Ambjörnsgårdensom under året genomgått en totalförvandlingoch nu är toppmodern på alla sätt.– En annan sak som rör barnomsorgen är att viinförde nattomsorg under 2012. Det är en serviceför de kommuninvånare som behöver nattomsorgför sina barn på grund av arbete, och som därmedkan bo kvar i kommunen, säger Svante Classon.– En kommuns kärnverksamhet är skola ochäldre omsorg och det tycker jag vi jobbar på bramed, anser Kent Larsson.En annan satsning på ungdomar under året varnytt kök och matsal på Centralskolan. En händelsesom påverkade många var upptäckten av mögelproblempå Centralskolan och de åtgärder somkrävdes för sanering för att kunna fortsätta användalokalerna.Stora utmaningar väntar runt hörnet. Centralskolanska byggas om och det ska ske så snabbtsom det är möjligt. Vidare måste befolkningstappetbromsas och helst vändas. Kommunen måste varaattraktiv.– Det handlar både om att få folk att vilja flyttahit men också att få de som bor här att trivas ochvilja stanna kvar, säger Jens Persson.Kent Larsson (M)Svante Classon (C)Jens Persson (S)GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 20123


Det här är GrästorpVision Grästorp 2020I Grästorp finns energiGrästorp har Västra Götalands bästa boendemiljö.In vånarna är nöjda med service och fritidsutbud och detär nära till mycket - allt från jobbutbudet i regionen tillgolfbanan i centrum. Förskolan och skolan ligger i topp inationella undersökningar. Näringslivet sjuder av entreprenörsandaoch de gröna näringarna blomstrar.Kommunen är belägen söder om Vänern. Kommunenligger mitt i Västra Götalands län där centralortenGrästorp har goda väg-, buss- och tågförbindelser.Från Grästorp till Trollhättan/Vänersborgär det cirka tre mil och till Göteborg är det nio mil.Kommunen gränsar till Lidköping, Vara och Essungasamt i väster mot Trollhättan och Vänersborg.BEFOLKNING 31/12 RESPEKTIVE ÅR2012 2011 2010 2009 2008Årlig förändring – 35 – 102 – 81 6 20Totalt: 5 639 5 674 5 776 5 857 5 851- därav 0-6 år 419 424 420 436 4217-15 år 539 532 579 605 66616-24 år 642 663 682 700 64725-64 år 2 782 2 843 2 901 2 937 2 96165-84 år 1 070 1 021 1 008 989 97985- år 187 191 186 190 177- varav män 2 851 2 873 2 933 2 965 2 945- varav kvinnor 2 788 2 801 2 843 2 892 2 906UTDEBITERING2012 2011 2010 2009 2008Kommunalutdebitering 21,57 22,00 21,75 21,75 21,75MANDATFÖRDELNING 2011–2014Totalt 31 mandat i kommunfullmäktige fördelade på:Moderaterna (M)socialdemokraterna (s)Centern (C)Folkpartiet (FP)sverigedemokraterna (sd)svenskarnas parti (svP)11 mandat9 mandat6 mandat3 mandat1 mandat1 mandatDen politiska maktfördelningen domineras avModeraterna, Centerpartiet och Folkpartiet. Ordförandeni kommunfullmäktige representerar Centerpartietoch i kommunstyrelsen är ordföranden frånModeraterna. Sverigedemokraterna och Svenskarnasparti saknar representation på sina mandati kommunfullmäktige varför dessa stolar stårtomma.ARBETSMARKNADArbetstillfällen i Grästorps kommunefter näringsgren (procent)GrästorpRiketvård/omsorg 25 17Handel 14 12Utbildning 12 11Byggverksamhet 11 7Jordbruk/skogsbruk 9 2Tillverkning 6 14Företagstjänster, finans/försäkring 7 13Personliga/kulturella tjänster 5 4Transport 3 5Hotell/restaurang 2 4information/kommunikation 1 4Ej specifi cerad verksamhet 5 7Anm: Avser 2010 vilket utgör senast tillgängliga uppgifterSkillnaden i utdebitering mellan 2011 och 2012(–0,43) avser skatteväxling mellan kommunen ochVästra Götalandsregionen med anledning av ändrathuvudmannaskap för kollektivtrafiken.4GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


OrganisationKommunstyrelsen har tre utskott som utgör beredningsorgan.Det finns en myndighetsnämnd, miljöochbyggnämnden, för myndighetsfrågor och tillsyninom området för miljö och bygg. Räddningsnämndenär en gemensam nämnd tillsammans med Lidköping,Vara och Essunga kommuner.I kommunstyrelsen fattas alla beslut med undantagav de som fattas i myndighetsnämnden. Det ärbara kommunstyrelsen som kan överlämna förslagtill kommunfullmäktige och ge kommunens gemensammaförvaltning uppdrag.Utskottens främsta uppgifter finns inom följandeområden:• Verksamhetsuppföljning• Beredning avseende förslag till mål, inriktningaroch särskilda uppdrag• Medborgardialog• Beslut i enskilda individärendenDet allmänna utskottet är även personalutskott.KOMMUNFULLMÄKTIGESTABKOMMUNSTYRELSEMILJÖ- OCH BYGGNÄMNDAllmännautskottetBildningsutskottetsocialautskottetREVISIONVALNÄMNDKOMMUNFÖRVALTNINGRÄDDNINGSNÄMNDTekniskverksamhetAllmänverksamhetBildningsverksamhetsocialverksamhetGRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 20125


Ekonomin i sammandragNYCKELTAL2012 2011 2010 2009 2008Antal invånare 31 dec 5 639 5 674 5 776 5 857 5 851förändring under året – 35 – 102 – 81 6 20Verksamhetenskostnader, inkl avskrivning mkr 333,3 325,4 326,1 307,6 310,6intäkter mkr 71,6 65,5 63,5 59,8 65,7nettokostnader mkr 261,6 260,0 262,6 247,8 244,9nettokostnader/invånare kr 46 398 45 817 45 460 42 304 41 856nettoinvesteringar mkr 42,2 25,1 19,4 22,9 18,6nettoinvesteringar/invåmare kr 7 492 4 420 3 361 3 910 3 179Utdebitering % 21,57 22,00 21,75 21,75 21,75skatteintäkter mkr 207,5 206,1 200,3 198,5 195,9Totala tillgångar mkr 247,0 223,9 204,9 203,4 187,0Totala tillgångar/invånare kr 43 810 39 456 35 478 34 728 31 960Anläggningstillgångar/invånare kr 36 376 30 894 29 528 29 388 27 330omsättningstillgångar/invånare kr 7 434 8 562 5 950 5 340 4 628Avsättning/skuld, pensioner mkr 4,3 4,3 1,8 1,0 1,0Ansvarsförbindelse, pensioner mkr 146,3 147,8 135,6 138,3 132,3Låneskuld mkr 58,8 38,2 26,7 28,3 30,1Låneskuld/invånare kr 10 434 6 740 4 619 4 830 5 140eget kapital mkr 120,0 116,0 108,5 106,5 100,3eget kapital/invånare kr 21 284 20 436 18 789 18 177 17 142soliditet % 49 52 53 52 54soliditet inkl ansvarsförbindelse % – 11 – 14 – 13 – 16 – 17Borgen och förpliktelser 1) mkr 110,4 81,1 38,0 32,8 38,1Borgen och förpliktelser/invånare kr 19 582 14 294 6 583 5 598 6 506Likvida medel mkr 17,0 24,8 16,8 19,5 13,7Likviditet 2) % 65 73 49 45 47Finansnetto mkr – 2,0 – 1,7 – 1,2 – 0,9 – 1,0Årets resultat/invånare kr 721 1 309 479 1 052 1 003Årets resultat i % av skatt och statsbidrag % 1,5 2,8 1,0 2,4 2,31)Exklusive ansvarsförbindelse pensioner2)Likvida medel och korta fordringar/korta skulder6GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


FörvaltningsberättelseGrästorps kommun redovisade år 2012 ett överskott på2,4 mkr mot budget och ett totalt resultat på +4,1 mkr.Kommunallagens krav på ekonomisk balans uppfylldes,men för att uppnå god ekonomisk hushållning krävdesett resultat på närmare +5,5 mkr.Totalt redovisade den löpande verksamheten ettunderskott på 5,1 mkr. En orsak är att budgetenminskades kraftigt till 2012 eftersom de finansiellaförutsättningarna försämrades, bland annat på grundav ett minskat invånarantal. Kostnaderna ökade pågrund av ökade behov, till exempel inom hemtjänsten.Finansförvaltningen redovisade ett positivt resultat,vilket främst berodde på att AFA Försäkring återbetaladepremier på 5,6 mkr.Investeringsnivån var hög, 42,2 mkr netto. Den höganivån berodde bland annat på det nya kulturhuset ochom- och tillbyggnaden av förskolan Ambjörnsgården.Det krävs en noggrann prioritering av investeringsbehovenså att nivån kan sänkas för att inte belastakommunens ekonomi för mycket.Nettokostnaderna ökade något och det signaleraren negativ utveckling av kommunens ekonomi. Finansnettothar under de senaste åren utvecklats negativt,vilket försämrar kommunens totala ekonomi. Pengargår till räntekostnaderna istället för till kommunensverksamhet. Kommunens soliditet minskade vilketvisar på en ökad skuldsättning i kommunen.En medborgarpanel bildades för att kommunen skafå indikationer på hur kommun invånarna ser på kommunenskvalitet och service. Man arbetar mycket medkundbemötandet i kommunen.Förebyggande arbete och samverkan mellan densociala verksamheten och skolan är viktigt för attminska ungdomsarbetslösheten. Arbetsmarknadsenhetenstartade ett program för de ungdomar somstår längst från arbetsmarknaden.Grästorpsmässan, Augustifestivalen, nytt kulturhusmed mera var roliga händelser under året. Förhoppningenär att sådana aktiviteter ska leda till förbättrad befolkningsstatistik,vilket det tyvärr ännu inte har gjort. Ettproblem är låg produktion av nya bostäder.Kommunens nya styrmodell innebär att kommunfullmäktigestyr verksamheten med mål inom fyraperspektiv – kund/medborgare, verksamhet, personaloch ekonomi. För målen finns nyckeltal som ofta är jämförbaramed andra kommuner, vilket gör att kommunfullmäktigekan följa verksamhetens utveckling bättre.Modellen fortsätter att utvecklas och målet är att iframtiden konkurrera om titeln årets kvalitetskommun.1 Sammanfattning1.1 Kommunövergripande vision och målVision 2020Grästorp har Västra Götalands bästa boendemiljö.Invånarna är nöjda med service och fritidsutbud ochdet är nära till mycket – allt från jobbutbudet i regionentill golfbanan i centrum. Förskolan och skolan ligger itopp i nationella undersökningar. Näringslivet sjuder aventreprenörsanda och de gröna näringarna blomstrar.Arbete i linje med visionenVisionen för Grästorps kommun fastställdes avkommunfullmäktige redan 2008. Det kan vara påsin plats att utvärdera hur långt kommunen kommit.Boendemiljön har utan tvekan förbättrats. Gatorsom såg bedrövliga ut har asfalterats, torgmiljönimponerar på såväl Grästorpare som besökare. Detfinns en nyrenoverad ishall, bättre fotbollsanläggning,ett badhus och ett nytt kulturhus. Näst i turstår ridanläggningen som är en omistlig del av enlandsbygdskommun.Förskolan och skolan ligger ännu inte i topp i denationella undersökningarna. Ett nödvändigt förändringsarbetehar inletts som dock mött bådemotstånd och kritik. Men det fungerar inte att återgåtill den ”gamla hederliga” skolan. För att elever, föräldraroch det övriga samhället ska få förståelse föroch kan känna sig trygga med skolans utvecklingkrävs en bättre kommunikation.Arbetsmarknadsläget försämrades i och medSAAB:s konkurs, men det lokala näringslivet hadeen god tillväxt och Grästorps kommun hör till defrämsta kommunerna i landet vad gäller nystartadeföretag per 1 000 invånare. NäringslivssamverkanGrästorp (NSG) har haft en god utveckling; företagsklimatethar förbättrats år för år. I och med attkommunen nu satsar på landsbygdsutveckling finnsdet goda förhoppningar om att de gröna näringarnaska få en accelererad utvecklingstakt.GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 20127


FÖrvALTningsBerÄTTeLseKommunövergripande målKF-mål Mått PeriodMedborgare och kunder är nöjda mednöjd medborgar-index (nMi) 2009kommunens verksamhetMedborgarpanel Tertial 2 2012nöjda elever (enkät) 2011/2012nöjda brukare med särskilt boende (KKiK) 2011Förbättra barns och ungas uppväxtvillkor i kommunennöjda brukare med hemtjänst (KKiK) • 2012Antal barnfamiljer med försörjningsstöd • Tertial 3 2012Andel behöriga elever till något nationellt 2011/2012program på gymnasietÖka antalet invånare i kommunen Antal invånare • Tertial 3 2012Öka antalet arbetstillfällen och företag i kommunenAntal nya boenden • Tertial 3 2012nöjd region-index (nri) • 2009nyföretagande • Halvår 2 2012nyetableringar • Halvår 2 2012svenskt näringslivs ranking • 2012grästorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare nöjd medarbetar-index (nMi) 2010Önskad sysselsättningsgrad Tertial 3 2012sjuktal • dec 2012Årets resultat av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgåBudgetavvikelse • dec 2012till 0,5 procentAlla verksamheter ska öka sin effektivitet nettokostnad per invånare 2011/2012Kostnadseffektivitet i grundskolan (kostnad • 2012per betygspoäng)Vissa värden visar senaste mätperiod vilket kan vara annat än helåret 2012.FÖRKLARING TILL DE FÄRGMARKERINGAR OCHSYMBOLER SOM ANVÄNDS I RAPPORTEN• godkänt resultat / Målet uppnått Målet delvis uppnått• Underkänt resultat / Målet inte uppnått Måttet redovisas inte aktuell tidTrendpil, värde jämfört med förra inrapporterade värdeförra året1.2 Kund/medborgareMedborgare och kunder är nöjda med kommunensverksamhetAnalysDen stora kundundersökningen genomförs en gångper mandatperiod och nästa gång är 2013. Det finnsalltså bara enskilda kundundersökningar från verksamheternaoch enheterna. Det är därför svårt attdra några långtgående slutsatser. Det som är litealarmerande är att hemtjänstens kunder gått frånatt vara mycket nöjda till att vara mindre nöjdaenligt ”Öppna jämförelser – äldreomsorg”. Inombildningsverksamheten gav elev- och föräldraenkäterett gott resultat. Det är dock viktigt att varamedveten om att dessa resultat är färskvara ochsnabbt kan förändras. För övriga verksamheter liggermedborgarundersökningen från 2009 till grundför nyckeltalen. En medborgar panel bildades för attkommunen oftare än vart fjärde år ska få indikationerpå hur kommuninvånarna ser på kommunens kvalitetoch service.SlutsatsKommunens tjänstemannaledning leder arbetetmed en kundbemötandeprocess som ska genöjda brukare och medborgare. I arbetet ingåratt alla medarbetare ska diskutera och definierakund bemötandet utifrån begreppen respekt, lyhörd-8GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


FÖrvALTningsBerÄTTeLsehet, ett professionellt förhållningssätt och ökadtillgänglighet. Arbetet bedrivs intensivt underminst två år för att sedan bli en självklar del avkvalitetsutvecklings arbetet.1.3 VerksamhetFörbättra barns och ungas uppväxtvillkor ikommunenAnalysFör bildningsverksamheten och den sociala verksamhetenfinns flera nyckeltal. Två stycken har valtsut. Den viktigaste faktorn för ett gott liv med godhälsa är att klara av sina grundläggande studier.Ungdoms arbetslösheten är avsevärt högre bland demsom saknar gymnasieexamen, därför är det förebyggandearbetet och samverkan mellan den socialaverksamheten och skolan av avgörande betydelse.I Öppna jämförelser för 2012 ökade resultaten förGrästorps del, men inte tillräckligt för att uppfyllade högt ställda målen. Andelen elever som blevbehöriga till något nationellt program på gymnasietökade från 88,4 procent 2011 till 91 procent 2012,vilket är en ökning med en procentenhet. Det samlademeritvärdet ökade från 200,9 till 204. Däremothar andelen elever med godkänt i alla ämnen underflera år sjunkit.Måttet för den sociala verksamheten ändradesfrån antalet barnavårdsärenden till antalet barnfamiljermed försörjningsstöd. Det stämmer bättreöverens med Folkhälsorapport 2012 och begreppetbarnfattigdom. I december 2012 fanns endast fembarnfamiljer med försörjningsstöd i kommunen.SlutsatsBildningsverksamheten satsar mycket kraft på attöka elevernas motivation för skolarbetet. Blandannat görs en it-satsning som ska leda till att alla eleverhar tillgång till en egen dator. En annan satsningi samma anda är det entreprenöriella lärandetsom innebär ett förhållningssätt där barn och eleverska lära känna sina styrkor och förmågor, formulerasina framtidsdrömmar och på så vis ta ett större egetansvar för sin egen utbildning.Det förebyggande arbetet med stöd till barn ochföräldrar som finns inom den sociala verksamhetenska fortsätta. Samverkan mellan skola ochsocial verksamhet har haft en väldigt bra utvecklingde senaste åren genom det så kallade Team Agera-projektet.Det har redan gett effekter men det ärde kommande åren som frukterna av arbetet skaskördas. En utvärdering av insatserna som gjordesföre sommaren har legat till grund för ställningstagandeför fortsättningen.Frågan om fokusplaner, det vill säga ett gemensamtdokument mellan skola och socialtjänst förplanerade insatser på individnivå, ska aktualiserasför en gemensam genomförandeplan.Inom alla verksamheter är barnperspektivet viktigt.Det kan handla om miljö- och byggnämndens arbetesom trafiknämnd, städrutiner, underhåll och kostinom den tekniska verksamheten eller ungdomsrådetsmedverkan i den politiska beslutsprocessen.Öka antalet invånare i kommunenAnalysBefolkningsminskningen fortsätter men har planat utväsentligt. Befolkningen minskade med 35 personer.Orsaken var fortfarande att inflyttningen var lägreän tidigare medan utflyttningen var konstant. Däremotvar födelsenettot 2012 sämre än tidigare ochuppgick till minus 18 personer.SlutsatsMycket positivt hände i Grästorp under året, somGrästorpsmässan, Augustifestivalen, Leader-projekt,nytt Kulturhus etc. Tyvärr har detta ännu inte getteffekt i befolkningsstatistiken. Problemet berorfrämst på låg produktion av nya bostäder. För atthålla befolkningstalen på en oförändrad nivå skulledet krävas mellan 15 och 20 nyproducerade lägenheterper år. Mot denna bakgrund är en ökadnyproduktion av bostäder såväl i tätorten som pålandsbygden av högsta prioritet. Kommunen måstedärför öka insatserna för att marknadsföra ledigatomter (Brännebacka), skapa bättre förutsättningarför landsbygdsutveckling och skapa intresse för fastighetsägareatt bygga flerbostadshus.Det här är ett generellt problem för så gott somalla mindre landsortskommuner och Grästorp deltartillsammans med ett stort antal andra småkommuneri SmåKom för att påverka staten att görainsatser för en mer gynnsam utveckling.GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 20129


FÖrvALTningsBerÄTTeLseÖka antalet arbetstillfällen och företag ikommunenAnalysGrästorp befäste sin plats bland de hundra bästai Svenskt Näringslivs ranking över kommunersnäringslivs klimat. Grästorp klättrade åtta platser tillplats 79. Nyföretagandet är återigen uppe på höganivåer och 35 nya företag startade i kommunen 2012.Arbetslös heten ökade i början av året till 12 procent,framförallt på grund av SAAB:s konkurs, men återgicksedan till att ligga på rikssnittet kring 8 procent.Ungdomsarbetslösheten är i likhet med resten avriket alldeles för hög.SlutsatsSamverkan inom NSG var framgångsrik och arbetetska fortsätta att utvecklas. Kommunen är nu medi det så kallade Omställningskontoret tillsammansmed 17 andra kommuner. Förhoppningsvis innebärdet att även Grästorp kan dra nytta av de medelsom staten avsatt till regionen. Kommunen haräven fått del av extra medel för satsningar på yrkesutbildninginom komvux.Arbetsmarknadsenheten startade i september ettsärskilt program för de ungdomar som står längstfrån arbetsmarknaden. Målet med detta är att ungdomarnaska vara självförsörjande genom jobb ellerstudier efter sex månader.1.4 PersonalGrästorps kommun ska vara en attraktivarbetsgivareAnalysGrästorps kommuns övergripande mål för personalär att vara en attraktiv arbetsgivare. Intentionen äratt vara en arbetsgivare som inte har några svårigheteratt rekrytera nya medarbetare med rätt kompetensoch att behålla de medarbetare som finns iorganisationen. Inom vissa kompetensområden ärtillgången på arbetskraft inte så stor. Det är därförmycket viktigt att Grästorps kommun kan profilerasig bland övriga arbetsgivare och framstå som enattraktiv arbetsplats.För att mäta hur attraktiv en arbetsgivare är kanman bland annat följa sjuktalen månadsvis. Måletär en sjukfrånvaro på maximalt 4 procent sett tillhelåret. Under perioden januari till december varden totala sjukfrånvaron 4,6 procent. Det fannsendast en handfull långa sjukfall (över 60 dagar) ikommunen. Måttet låg över målvärdet och utvecklingenföljs noga.Önskad sysselsättningsgrad är ett annat sättatt mäta hur attraktiv en arbetsgivare är. Detfinns ett beslut i kommunfullmäktige att verkaför att erbjuda heltidsanställningar. Ofrivilligadeltids anställningar fanns i alla verksamheter ikommunen. Inför varje rekrytering ser chefer överom det går att erbjuda högre sysselsättningsgrad tillmedarbetare istället för att rekrytera en ersättare.Tyvärr är det inte möjligt att göra det vid alla rekryteringareftersom kommunen bedriver en personalintensivverksamhet och i vissa fall måste det varabemannat med ett visst antal personer.I social verksamhet erbjuds medarbetare tillfälligautökade sysselsättningsgrader. Medarbetare fårdå önskad sysselsättningsgrad temporärt, vilket ärbra även om det inte är permanent. I social verksamhetpågår även ett utredningsarbete som undersökerförutsättningarna för ett årsarbetstidsavtal.Med årsarbetstid erbjuds alla medarbetare önskadsysselsättningsgrad och ett syfte är att medarbetarnaska kunna täcka upp behovet av personal vidplanerad och oplanerad frånvaro.Under första tertialet pågick ett kommunövergripandepartsgemensamt arbete för att reviderasamverkansavtalet. Det nya avtalet innebärbland annat förtydligande av de olika samverkansnivåernasansvar. Parterna enades om innehållet.Avtalet syftar till att öka medarbetarnas delaktigheti beslutsprocessen och lyfta fram arbetsmiljöfrågorna.Under hösten implementerades avtalet påalla nivåer i verksamheterna.Under andra tertialet införde samtliga verksamheterlönerapporteringssystemet Besched. Allamedarbetare, med några få undantag, utbildades irapportering och avvikelsehantering i Besched. Detstora flertalet löner hanteras via Besched istället förpappersrapporter. I slutet av 2012 överfördes densista delen från lönekontoret i Grästorp till löneenheteni Skövde kommun. Numera sker all lönehanteringi Skövde, vilket innebär att alla underlagskickas dit och frågor från medarbetare och externaparter besvaras av löneadministratörer i Skövde.10GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


FÖrvALTningsBerÄTTeLseSlutsatsMedarbetarenkäten görs vart tredje år och mäterbland annat attityder. Resultatet visar om arbetsgivarenhar lyckats att göra fler medarbetare tillambassadörer för Grästorps kommun. Hur medarbetarepratar om sin arbetsgivare med familj,vänner och bekanta är bland det viktigaste för att sehur attraktiv arbetsgivaren är. Om Grästorps kommunsmedarbetare pratar positivt om sin arbetsplatsså skapar det fler ambassadörer för kommunen.Möjligheten att erbjuda önskad sysselsättningsgradär ett stort steg mot att vara en attraktiv arbetsgivare.Inom många enheter erbjuds utökad sysselsättningsgrad,om än bara temporärt. Ett årsarbetstidsavtalinom social verksamhet är under framtagande. Detkommer att innebära stora fördelar för medarbetarnasmöjlighet att få önskad sysselsättningsgrad.Andra aktiviteter under året för att nå målet attvara en attraktiv arbetsgivare var att arbeta medledarskap, bra bemötande och att förbättra rutinerför löne- och medarbetarsamtal.1.5 EkonomiÅrets resultat av skatteintäkter och statsbidrag skauppgå till 0,5 procentAnalysTotalt redovisade kommunen ett positivt resultat på1,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Detuppfyllde med bred marginal målet på 0,5 procent.Det var dock inte den löpande verksamheten sombidrog till ett positivt resultat, utan det kunde uppnåstack vare extra intäkter i form av återbetaldapremier från AFA Försäkringar och en positivskatte avräkning, till stor del engångseffekter.Verksamheterna redovisade ett totalt underskottpå 5,1 mkr. Endast tre gånger sedan år 2000 harverksamheterna redovisat ett sammantaget positivtresultat, nämligen 2011, 2007 och 2005. Senasten så stor budgetavvikelse som 2012 redovisadesi den löpande verksamheten var 2003. En bidragandeorsak till den stora budgetavvikelsen är attbudgeten minskades kraftigt till 2012 då de finansiellaförutsättningarna försämrades, bland annatmed anledning av ett minskat invånarantal. Vidareökade kostnaderna på grund av ökade behov, blandannat inom hemtjänsten.Bildningsverksamheten redovisade ett överskottpå 2,8 mkr och social verksamhet redovisade ettunderskott med 4,1 mkr. Detta är de två störstaverksamheterna.Teknisk verksamhet redovisade ett underskottmed 3,9 mkr som till stor del bestod av minskadehyresintäkter med anledning av försäljning av ettäldreboende. Den minskade kostnaden genom försäljningenbalanserade inte intäktsbortfallet. Vidarebelastades verksamheten av kostnader för åtgärdersom direkt kan kopplas till mögelsanering avCentralskolans lokaler. Att teknisk verksamhet haftunderskott i mer än 10 år i rad visar att den tilldeladebudgeten inte tål några oförutsedda händelser somsnörika vintrar, många vattenläckor eller maskinhaverier.Det är viktigt att det finns avsatta medel förett planerat underhåll som leder till mindre akutainsatser och därmed kostsamma underhålls- ochreparationsåtgärder.SlutsatsDet är mycket positivt att kommunen redovisade ettbra resultat för 2012 och uppnår det finansiella måletmed god marginal. Det är dock viktigt att kommaihåg att resultatet påverkades av stora engångsposter.Den löpande verksamheten, totalt sett, redovisadefortfarande stor obalans mot den budgetvolym somkommunfullmäktige beslutat om för året.Det är nödvändigt att anpassa de löpande kostnadernaefter de förutsättningar som finns för attfinansiera verksamheten. Att år efter år vara beroendeav tillfälliga intäkter eller positiva skatteavräkningarför att nå ett positivt resultat är ingen hållbar strategiför kommunens ekonomi. Behovet att anpassa kostnadernagenom prioriteringar av verksamhet ochinvesteringar blir därför allt nödvändigare för attkomma tillrätta med de strukturella obalanser somfinns i budgeten.Alla verksamheter ska öka sin effektivitetAnalysI den kommunala verksamheten ska effektivitetenmätas med utgångspunkt att högsta möjliga värdeskapas för de ekonomiska medel som satts in i verksamheterna.De nyckeltal som används i mätningenär hämtade från bland annat ”Vad kostar verksamheteni din kommun” (VKV). Där finns möjlighetatt mäta och jämföra med andra kommuner menGRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201211


FÖrvALTningsBerÄTTeLseockså att avläsa trender i utvecklingen mellan åren iolika verksamheter inom den egna kommunen.Ett utvecklingsarbete pågår för att hitta formerför att mäta effektiviteten på enhetsnivå.SlutsatsInom många enheter pågick effektiviseringsarbetemed hjälp av den så kallade lean-metoden som byggerpå att identifiera slöserier och använda den tid manvunnit till värdeskapande aktiviteter. En utvärderingav genomförda lean-aktiviteter presenteras 2013.Kostnaderna för hemtjänsten analyserades medkonsultstöd. Ett arbete för att effektivisera bådeplanering och genomförande av beslutade insatserstartade och fortsätter under 2013.2 Verksamhet och viktiga händelserI april genomfördes för första gången en företagarmässai ishallen. Det blev en formidabel succé medöver fem tusen besökare. Nossan ljusfestival somgenomfördes för femte gången lockade över tjugotusen besökare. Ljusfestivalen har utan tvekan blivitdet största besöksmålet i kommunen.Den höga investeringstakten fortsatte och totaltinvesterade kommunen 42,2 mkr. I september invigdesdet nya Kulturhuset som innehåller bibliotek,lärcenter för vuxenstudier och aktivitetslokaler. Detråder ingen tvekan om att såväl själva huset som torgmiljöninneburit ett riktigt lyft för kommunen. Det ärstort intresse för den verksamhet som bedrivs i huset.Förskolan Ambjörnsgården genomgick en om- ochtillbyggnad. Lokalen ska även rymma de barn somfinns i Smultronställets lokaler när den är färdig i börjanav 2013. Förskolan är byggd för Reggio Emiliapedagogiksom syftar till att ta vara på och utvecklabarns kreativitet.Den kooperativa hyresrättsföreningen, RKHFTrygga Hem i Grästorp, som köpt Vistegården avkommunen genomförde ett omfattande ombyggnadsarbeteför 72 mkr. Anläggningen ger Grästorpett av Sveriges bästa och modernaste demensboendendär varje detalj är genomtänkt och anpassad efterverksamhetens behov. Samverkan med en kooperativhyresrättsförening gör att kommunen med fortsattkontroll och inflytande kan skapa boenden som uppfyllerhöga krav utan att belasta sin investeringsbudgetoch utan ökade driftkostnader.Verksamheten fick minskade budgetramar för2012 och behövde därför lägga mycket kraft påatt anpassa organisationen utifrån dessa förutsättningar.Det finns en hög kostnadsmedvetenhet i denkommunala organisationen, men med kreativa lösningarkunde utvecklings- och förbättringsarbetetfortsätta.3 FramtidenAlla verksamheter står inför stora utmaningar. Skolanska enligt visionen ligga i framkant och ligga i topp ialla nationella mätningar. Just nu är det inte så, menden inriktning som verksamhetsledningen bestämt sigför kommer att leda till målet. Det stora förändringsarbetetinom kommunens äldreomsorg fortsätter ochska leda till högre kvalitet till en lägre kostnad. Förden tekniska verksamheten behövs mer rimliga ekonomiskamöjligheter för att sköta underhållet avgator, parker, va-anläggningar och fastigheter omkommunen ska nå målet om en bra boendemiljö.För den allmänna kommunadministrationen ärutmaningen att ta vara på de tekniska möjlighetersom finns för att effektivisera administrationen.Alla verksamheter står alltså inför stora utmaningarsom kräver uthållighet och målmedvetnaprioriteringar. Förändringar leder alltid till oro ochi vissa fall till motstånd. Det är därför viktigt att deär väl förankrade såväl i verksamheten som blandde förtroendevalda.I och med verksamhetsåret 2012 har kommunenutvecklat sin styrmodell som innebär att kommunfullmäktigestyr verksamheten med mål inom fyraperspektiv – kund/medborgare, verksamhet, personaloch ekonomi. För alla mål finns nyckeltal som oftaär jämförbara med andra kommuner. Det innebär attkommunfullmäktige kan följa verksamhetens utvecklingbättre i fortsättningen. Modellen ska fortsätta attutvecklas och målet är att i framtiden kunna konkurreraom titeln årets kvalitetskommun.Planerna för framtiden handlar mycket om hurGrästorp ska kunna skapa en effektiv organisationför att klara de uppgifter kommunen har. Enliten kommun måste alltid välja vad den ska klarasjälv och inom vilka områden den ska samverkamed andra. Genom en sådan strategi och kvalitetsutvecklingi verksamheterna kan man också dranytta av de fördelar som en liten kommun har, medkorta beslutsvägar och goda möjligheter att kom-12GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


FÖrvALTningsBerÄTTeLsemunicera visioner och mål till alla anställda. Detär grunden i alla framgångsrika organisationer,särskilt i en verksamhet som kommunens. Det ärmötet mellan lärare och elev, mellan undersköterskaoch boende i äldreomsorgen med mera som avgörvilken kvalitet kommunen kan uppnå till en rimligkostnad. Att jobba med bemötande och värdskapinnebär inga stora kostnader men ger ”kunderna”ett avsevärt ökat mervärde.4 Ekonomisk sammanfattningÅrets resultat blev ett överskott på 2,4 mkr mot budgetoch ett totalt resultat på +4,1 mkr. Genom detpositiva resultatet uppfyllde kommunen kommunallagenskrav på ekonomisk balans. För att uppnå godekonomisk hushållning räcker det inte att ha en ekonomii balans. I Grästorp krävs ett resultat på närmare+5,5 mkr för att uppnå god ekonomisk hushållning,vilket alltså inte uppnådes av kommunen år2012.Resultatet var sämre än 2011. Ekonomin harsedan mitten på 1990-talet långsamt förbättratsfrån ett mycket svagt utgångsläge. År 2000, 2001och 2002 hade kommunen balans i ekonomin enligtdefinitionen i kommunallagen, men inte 2003 och2004. Med resultaten från 2005 och framåt harkommunen åter balans i ekonomin.Budgetavvikelserna i den löpande verksamheten,som nämnder och utskott ansvarar för och som framgårav driftredovisningen, varierar mellan +2,8 mkroch –4,1 mkr. Totalt redovisade den löpande verksamhetenett underskott på 5,1 mkr mot budget ochen nettokostnad på 268,9 mkr. Budgetavvikelsen uppgickdärmed till cirka 1,9 procent. År 2011 redovisadeverksamheterna ett sammanlagt överskott på2,1 mkr mot budget. Finansförvaltningen redovisadeen positiv avvikelse. Överskottet beror främst påatt AFA Försäkring återbetalat premier för åren 2007och 2008 med sammanlagt 5,6 mkr. Av dessa medelanvändes 3,2 mkr till en partiell inlösen av pensioner iansvarsförbindelsen. Även kostnaden för arbetsgivaravgifteroch försäkringar blev lägre än budget. Tackvare ökade skatteintäkter förstärktes också det totalaresultatet för kommunen. Den viktigaste uppgiftenfram över är att stärka kostnadskontrollen för att äveni fortsättningen få positiva resultat för kommunen.Genom god kostnadskontroll och budgetdisciplinkan Grästorp ha en stabil ekonomi och långsiktigtklara en nivå som uppfyller kraven för god ekonomiskhushållning.Investeringsvolymen var 42,2 mkr netto, vilketär en väldigt hög nivå historiskt sett. 2011 var investeringsvolymen25,1 mkr. Finansnettot, det vill sägaskillnaden mellan kostnads- och intäktsränta, varsämre än 2011 och belastade kommunens resultatmed cirka 2,0 mkr. Kommunen behöver göra en noggrannprioritering av olika investeringsbehov för atthålla investeringarna på en nivå som kan finansieraslångsiktigt utan alltför stora påfrestningar på ekonomin.En ökad upplåning för att finansiera högainvesteringsnivåer ökar det negativa finansnettot.Nettokostnadsutvecklingen ökade jämfört med2011. Den procentuella förändringen var också högreän förändringen av skatte- och bidragsintäkterna somminskade med 0,5 procent jämfört med 2011. För attklara de finansiella målen, och en god ekonomisk hushållning,måste verksamhetens nettokostnader stabiliseraspå en nivå som är anpassad till de ekonomiskaförutsättningarna.Kommunens negativa finansnetto behöver förbättrasför att inte räntekostnaderna ska tränga undanutrymmet för att bedriva verksamhet, så som dethar varit de senaste åren. Pengar som då frigörs kankommunen använda till att stärka sin ekonomi, vilketökar möjligheterna att bedriva verksamhet. Återhållsamhetoch noga prioriterade investeringar minskarbehovet att lånefinansiera planerade investeringar.5 Omvärldsanalys5.1 SamhällsekonominDe ekonomiska förutsättningarna för Sveriges kommuner– även för Grästorp – påverkas av den ekonomiskautvecklingen både inom landet och iomvärlden. Kommunernas ekonomiska utrymme ärdirekt beroende av skattebasen, som i sin tur påverkasav sysselsättningen och summan av antaletarbetade timmar.Efterspelet av finanskrisen har i många ländermedfört en dramatisk ökning av skuldsättningen,både den offentliga och privata. Trots otaligakrismöten och olika åtgärder i euroområdet föratt återställa förtroendet för skuldsatta länder synsinget slut på krisen. Situationen innebar att tillväxtenockså stannade av i länder som hade ordning iGRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201213


FÖrvALTningsBerÄTTeLsesina finanser. Sverige har stått starkt mot den härjandeskuldkrisen i Europa men under 2012 märktesen avmattning även i den svenska ekonomin. Att densvenska ekonomin bromsade är ett tydligt teckenpå vårt starka utlandsberoende. Trots det växte densvenska ekonomin något jämfört med 2011. Attekonomin vuxit i måttlig takt har gett en relativtstabil sysselsättning även om arbetslösheten kommeratt stiga som en följd av alla varsel som liggerpå arbetsmarknaden. Bedömningen är att 2013blir betydligt svagare och en viss återhämtning skertidigast mot slutet av året. Det finns en förmodanatt svensk ekonomi ändå kan klara sig relativt bra,trots en skakig omvärld, på grund av att de offentligafinanserna är i ordning.Tillväxten förblir svag en bra bit in på nästa år,men mot slutet av 2013 kan arbetslösheten börjapressas tillbaka. Det bidrar till att det reala skatteunderlagetändå växer, om än måttligt, under periodenoch nivån i skatteunderlaget klarar sig trots alltrelativt bra.Bedömningen är att arbetslösheten stiger i börjanav nästa år och att antalet arbetade timmar fortsätteratt minska något. Sammantaget innebär det att antaletarbetade timmar, sett över helåren 2011 till 2013,förändras ganska lite. Skatteunderlaget förväntasdock växa under 2013 trots en stillastående arbetsmarknad.Det är framförallt pensionsinkomsternasom ökar. Skatteunderlagets utveckling gynnas ävenav att löneökningarna förväntas bli något högre änföregående år.Slutligen kan konstateras att en förutsättning fören ekonomisk återhämtning i Europa och globalt äratt den ekonomiska oron skingras och förtroendetåterskapas för de finansiella marknaderna.5.2 Grästorps kommuns ekonomiEkonomin i Grästorps kommun har varit starkfrån 2005 och framåt. Sedan balanskravet infördesår 2000 har kommunen redovisat positiva resultatalla år utom 2003 och 2004. Resultatet för 2012 blev+4,1 mkr trots att redovisningen innehåller engångspostersom minskade resultatet. Den löpande verksamhetenredovisade ett underskott på 5,1 mkrmedan resultatet på verksamhetsnivå 2011 varett överskott på 2,1 mkr, en försämring på totalt7,2 mkr. Totalt sett innebar 2012 ett sämre resultatpå alla nivåer jämfört med 2011.Utvecklingen av skatteunderlaget har en betydandeinverkan på kommunens ekonomi. Skatteintäkterna2012 var cirka 1,9 mkr högre än budgeterat.2011 var skatteintäkterna 4,1 mkr högre änbudgeterat och 2010 3,4 mkr högre än budgeterat.Att de positiva skatteavräkningarna starkt bidrogtill positiva resultat för kommunen under de senasteåren är tydligt.En viktig del i den kommunala ekonomin ärinvånarantalet och hur det förändras. Grästorpskommun ökade sitt invånarantal med totalt 95 personer2006–2009 efter att befolkningen minskat tioår i rad. En kraftig förändring skedde 2010 då kommunenminskade med 81 personer och trenden fortsatteäven 2011 då befolkningen minskade med 102personer. Totalt innebar det en minskning med 183personer på två år, vilket medförde stora minskningarav skatte- och bidragsintäkter. En analys avförändringen under dessa år visar att det främst ärinflyttningen till kommunen som minskat. År 2012fortsatte invånarantalet att minska men planade ut.Totalt uppgick förändringen till minus 35 personer.Det budgeterade resultatet 2013 är endast+2,7 mkr. Inför kommande år är förutsättningarnaför den kommunala planeringen osäkra. Därför ärdet viktigt att skapa en finansiell reserv i budgeten.Det är också nödvändigt att kommunen fortsättereffektivisera, förändra organisationsmönster, samverkamed andra aktörer med mera för att mötaosäkerheten.För 2014 kommer regelverket för inkomst- ochkostnadsutjämningen att ändras. I de beräkningarsom finns att tillgå gynnas Grästorps kommun av förändringarna.Hur stor förändringen blir är för tidigtatt bedöma men ger kommunen bättre ekonomiskaförutsättningar i sin planering för kommande år.6 Ekonomiskt resultatÅrets resultat blev +4,1 mkr, vilket motsvarade+721 kronor per invånare. Resultatet överträffadebudgeten med 2,4 mkr. Mellan 1993 och 1999 redovisadekommunen negativa resultat på sammantaget52,8 mkr. Åren 2000–2002 var resultatet totalt+9,8 mkr, medan resultaten åren 2003–2004 återvar negativa och gav ett sammanlagt underskott på14GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


FÖrvALTningsBerÄTTeLse12 mkr. Från och med 2005 uppgick de sammanlagdaresultaten i kommunen till +52,0 mkr. Sedanbalanskravet infördes har kommunen redovisat ettackumulerat resultat på +49,8 mkr.6.1 BalanskravetFrån budgetåret 2000 kräver lagen att kommunensbudget ska vara balanserad, det vill säga att intäkternamåste vara större än kostnaderna. Kommunensresultat sedan 2000, efter balanskravsutredning, redovisasi tabellen.BALANSKRAVSUTREDNING (mkr)ÅrResultatenligt resultaträkningJusteringResultat efterbalanskravsutredning2000 +6,2 – 2,6 3,62001 +3,2 – 1,3 1,92002 +0,4 – 0,1 0,32003 – 7,2 +1,4 – 5,82004 – 4,8 +1,5 – 3,32005 +10,9 0,0 10,92006 +9,1 – 0,1 9,02007 +5,9 +0,3 6,22008 +5,9 – 0,6 5,32009 +6,2 0,0 6,22010 +2,8 +3,6 6,42011 +7,4 0,0 7,42012 +4,1 0,0 4,1Justering av resultatet enligt resultaträkningen består av vinsteller förlust vid fastighetsförsäljning samt kostnader för omstruktureringinom kommunens fastighetsbestånd.Av balanskravsutredningen framgår att kommunenklarade balanskravet 2000–2002 och 2005–2012,men inte 2003 och 2004.Enligt kommunallagens kapitel 8, § 5, ska kommunen,om kostnaderna för ett visst räkenskapsåröverstiger intäkterna, reglera det negativa resultatetoch återställa det redovisade egna kapitalet enligtbalansräkningen under de närmast följande treåren. Kommunen ska besluta om att göra en sådanreglering i budgeten senast det andra året efter detår då det negativa resultatet uppkom. Kommunfullmäktigekan besluta att låta bli att göra en sådanreglering om det finns ”synnerliga skäl” att inteåterställa resultatet.Den kommunala redovisningslagen, 4:4, anger isin tur att om fullmäktige beslutar att inte göra enreglering av ett negativt resultat, ska kommunen iförvaltningsberättelsen för det året skriva att manbeslutat att inte reglera underskottet, ange sina skältill beslutet och även beskriva när och på vilket sättman istället tänker återställa det negativa resultatet.Genom resultatet 2005, efter genomförd balanskravsutredning,återställde kommunen det egnakapitalet i sin helhet efter 2003 och 2004 års underskott.Kommunen uppfyllde därmed kommunallagenskrav och är fortfarande i fas med kraven påen ekonomi i balans även efter 2012.6.2 Verksamhetens nettokostnaderVerksamhetens nettokostnader visar hur mycketkommunens verksamheter kostade under året. Häringår även vissa kostnader i finansförvaltningeninklusive avskrivningar, det vill säga hur mycketskatte intäkter och bidrag som behöver skjutas tillför att finansiera den löpande verksamheten. Nettokostnadernavar 261,6 mkr år 2012, vilket var enökning med 0,6 procent från 2011. För att klara enekonomi i balans är det viktigt att verksamhetenskostnader är anpassade till kommunens ekonomiskaförutsättningar. Verksamhetens förmåga att hållabudget är avgörande.För att kunna jämföra olika år måste nettokostnadernasutveckling ses i förhållande till bådeskatte intäkterna och statsbidraget. Skatte- ochbidragsintäkterna minskade med 0,5 procentenheteroch uppgick till 267,9 mkr i bokslutet. Minskningenav intäkterna, räknat i procent, var alltså nästan likastor som den procentuella ökningen av kostnaderna– en skillnad på 1,1 procentenheter mellan förändringenav intäkts- och kostnadsnivån. Skatteintäkteroch statsbidrag blev 2,1 mkr högre än budgeterat.2011 var motsvarande avvikelse +2,7 mkr och2010 +3,4 mkr. Av redovisningen framgår att nettokostnadsökningende senaste fem åren var större änökningen av skatte- och bidragsintäkter vid två tillfällen,2010 och 2012, medan förändringen var likastor 2008 och 2009. 2011 ökade intäkterna mer änkostnaderna.Kostnads- och intäktsförändringen 2012 signaleraren negativ utveckling av kommunens ekonomi.Det är viktigt att nettokostnaderna inte ökar mer änskatte- och bidragsintäkterna för att kommunen skaGRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201215


FÖrvALTningsBerÄTTeLsekunna skattefinansiera sina investeringar och resultatutvecklingeninte ska försämras. Utvecklingen2008 och 2009 stabiliserade förutsättningarna för enekonomi i balans och ökningen 2011 gav en positivinverkan på ekonomin. 2012 var situationen denomvända, vilket gav direkt effekt på resultatet ochminskar förutsättningarna att finansiera kommunensinvesteringar med skatteintäkter.UTVECKLINGEN AV NETTOKOSTNADER OCHSKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG(procent)86420–2200820092010Nettokostnad2011Skatt/bidrag20126.3 Resultat före extraordinära posterResultatet visar hur mycket årets verksamhet inklusivefinansförvaltningen kan bidra med till investeringaroch/eller påverka rörelsekapitalet. Resultatet2012, +4,1 mkr, var sämre än 2011, vilket blandannat beror på en engångskostnad avseende en partiellinlösen av pensionskostnader med 3,1 mkrinklusive löneskatt. Finansnettot, som påverkarresultatnivån, är skillnaden mellan ränteintäkternaoch räntekostnaderna för kommunens lån inklusiveräntekostnaden på avsättningen till pensioner.Finansnettot 2012 var cirka 2,0 mkr i kostnader,vilket betyder att kommunens räntekostnadervar högre än ränteintäkterna. Finansnettot var därmedsämre 2012 än både 2011 och 2010. De senasteårens negativa utveckling av finansnettot försämrarkommunens totala ekonomi, eftersom räntekostnadernatar utrymme i anspråk som annars skullekunna användas till kommunens verksamhet.FINANSNETTO(mkr)6420–2–4–66.4 Årets resultatEtt mått på resultatutvecklingen är hur stor andelresultatet utgör i förhållande till skatteintäkter ochgenerella statsbidrag. Miniminivån, en ekonomii balans, är långt ifrån tillräcklig för att man skaanse att kommunen har långsiktigt stabila ekonomiskaförutsättningar. I ett längre perspektiv kankommunen därför inte nöja sig med att nå ett resultatlika med noll eller strax över noll. Kommunenmåste ha ett ekonomiskt överskott för att ha handlingsutrymmeoch kunna hantera svängningar iskatte- och statsbidragsintäkterna eller andra oförutseddahändelser. Resultatet 2012 var 1,5 procent avskatte- och bidragsintäkterna. Därmed klarade kommunenresultatmålet som endast uppgick till 0,5 procentför 2012. Däremot uppnår kommunen inte godekonomisk hushållning då det riktvärdet ligger på2,0 procent.ÅRETS RESULTAT AV SKATT OCH STATSBIDRAG(procent)32102008ResultatResultat mål20082009200920102010201120122011 201216GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


FÖrvALTningsBerÄTTeLse7 Eget kapitalFörändringen av det egna kapitalet i balansräkningenvar +4,1 mkr, samma som årets resultat. Det egnakapitalet uppgick till 120,0 mkr i bokslutet. Den del avpensionsåtagandet som är intjänad före 1998 redovisasi sin helhet som en ansvarsförbindelse enligtden så kallade blandmodellen. Totalt uppgickansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelsernatill 117,7 mkr, inklusive ränta. Totalt, med löneskatteninräknad, uppgick pensionsåtagandet till146,3 mkr. Kommunens framtida utrymme för konsumtionbegränsas av tidigare pensionsåtaganden.Det är viktigt att kommunen skapar utrymme fördessa kostnader under lång tid framöver. På skuldsidani balansräkningen redovisas bara de pensions -för pliktelser som intjänats från och med 1998 och somgäller det tidigare pensionsavtalet PA-KL. För övrigapensionsåtaganden har kommunen valt en försäkringslösningsom regleras via premieinbetalning.PENSIONSFÖRPLIKTELSERNA I SIN HELHET(mkr) 2012 2011 2010Avsatt för pension inklusivelöneskatt 4,2 4,3 1,8- Pensionsförpliktelserinklusive löneskatt somredovisas som ansvarsförbindelse146,3 147,7 136,0summa pensionsförpliktelser(återlån) 150,5 152,0 137,8UTVECKLING AV EGET KAPITAL(mkr)12510075502508 RörelsekapitalDe likvida medlen minskade med 7,8 mkr och varvid årsskiftet 17,0 mkr. Förändringar i kortfristigaskulder och fordringar påverkade också kommunensrörelsekapital. De kortfristiga fordringarnaökade med 1,2 mkr och var vid årets slut totalt24,3 mkr. De kortfristiga skulderna minskade med1,4 mkr till 63,9 mkr vid årsskiftet. Rörelsekapitaletvar totalt –22,0 mkr, vilket innebär att kommunenskortfristiga skulder (63,9 mkr) var betydligt störreän omsättningstillgångarna (41,9 mkr).LIKVIDA MEDEL(mkr)25201520082009201020112012105FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL(mkr)80200820092010201120126420200820092010201120129 SoliditetSoliditet är ett mått på den finansiella styrkan.En sjunkande soliditet är ett tecken på en ekonomii obalans. Inom den privata sektorn är soliditetsbegreppetviktigt för att mäta den ekonomiska styrkani ett företag. Inom den offentliga sektorn harinte soliditetsmåttet samma tyngd, bland annat pågrund av beskattningsrätten.Soliditeten 2012 var 48,6 procent, 3,2 procentenhetersämre än 2011 och 4,4 procentenheter sämreän 2010. Utvecklingen visar tydligt en ökad skuld-GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201217


FÖrvALTningsBerÄTTeLsesättning i kommunen. Ett annat och tydligare sättatt redovisa soliditeten är att räkna in det totalapensionsåtagandet, alltså även de pensionsförpliktelseri ansvarsförbindelsen som intjänats före 1998.Med det sättet att räkna hade kommunen en negativsoliditet, –10,6 procent. Det är en följd av att pensionsförpliktelseni ansvarsförbindelsen (146,3 mkr)var betydligt större än det egna kapitalet (120,0 mkr)i balansräkningen. Hela ansvarsförbindelsen minskademed 1,5 mkr mellan 2011 och 2012, vilket tillstor del beror på en partiell inlösen av pensionsåtagandetmed 3,1 mkr, inklusive löneskatt. Inbetalningenfinansierades med återbetalda premierfrån AFA Försäkring. Utbetalningar av pensionsmedelfrån ansvarsförbindelsen innebar också enminskning med 6,6 mkr. Motsatt effekt, ökning avansvarsförbindelsen, får den finansiella posten somvärdesäkrar åtagandet. Den förändringen uppgicktill 7,3 mkr inklusive löneskatt.Diagrammet visar utvecklingen av soliditeten,dels exklusive pensionsförpliktelser i ansvarsförbindelsen(den övre, rosa kurvan), dels inklusiveansvarsförbindelsen (den nedre, grå kurvan).SOLIDITET(procent)6050403020100–10–20–302008Exkl. ansvarsförbindelseInkl. ansvarsförbindelse2009201020112012och tillbyggnaden av Ambjörnsgårdens förskola.Resterande belopp som redovisas som nya lån ifinansierings analysen avser konvertering av befintligtlån. Någon ytterligare upplåning är inte budgeteradunder 2013.Enligt balansräkningen hade kommunen långfristigaskulder på 58,8 mkr vid årsskiftet. Den faktiskalåneskulden till kommunens långivare var62,5 mkr. Grästorps kommun har inga utlandslån.68,4 procent av den totala låneskulden har bundenränta, medan resterande 31,6 procent löper medrörlig ränta. Att ha delar av den totala låneskuldenmed rörlig ränta innebär att kommunen är känsligför ränteförändringar och därmed utsatt för en vissränterisk. År 2007 räntesäkrade kommunen delarav låneskulden med rörlig ränta genom ett räntederivat.Vid årsskiftet 2012 var 5 mkr fortfaranderäntesäkrade till oktober 2014.Totalt är krediterna fördelade på KommuninvestAB 42,7 mkr, Nordea Hypotek 5,9 mkr och Åse ochViste Härads Sparbank 13,9 mkr. Krediter med bundenränta finns hos Kommuninvest AB, 42,7 mkrvarav 9,7 mkr förfaller i juni 2013, 13,9 mkr i maj2014, 3,0 mkr i augusti 2015 och 16,1 mkr i maj 2017.LÅNESKULD(mkr)60504030201002008200920102011201210 LåneskuldAv finansieringsanalysen framgår att kommunen2012 amorterade låneskulden med 9,1 mkr.Summan består av en amortering enligt löpandekredit avtal (2,7 mkr), inlösen av lån efter beslut ikommun styrelsen (2,5 mkr), konvertering av befintligtlån (3,4 mkr) och skillnaden (0,5 mkr) mellan2012 års budgeterade amortering, som återförtsfrån kortfristiga skulder, och avsättningen av 2013års planerade amorteringar till kortfristiga skulder.Kommunen lånade totalt 26,5 mkr för att finansieranybyggnationen av Kulturhuset och om-18GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


Sammanställd redovisningRedovisningen ger en samlad bild av det totala ekonomiskaåtagandet för kommunen och dess bolag oavsettverksamhetsform. I den sammanställda redovisningeningår Grästorps kommun och Grästorps FjärrvärmeAB, GFAB. Sammanställningen baseras på kommunensoch bolagets resultat- och balansräkningar. Allainterna mellanhavanden mellan enheterna i koncernenär eliminerade. Kommunens redovisningsprinciper harvarit vägledande när redovisningen upprättades.I aktiebolag anses kommunen ha ett bestämmandeeller väsentligt inflytande om kommunen har en röstandelpå minst 20 procent. Kommunens andel i GrästorpsFjärrvärme är 40,2 procent. Grästorps kommun är ävendelägare i andra verksamheter, men kommunens andel idessa verksamheter är mindre än 4,5 procent, vilket göratt kommunens ekonomiska åtagande är försumbartoch därför ingår inte dessa verksamheter i den sammanställdaredovisningen.Grästorps Fjärrvärme ABGrästorps Fjärrvärme AB startade 1999 med produktionoch försäljning av fjärrvärme till det befintligakulvertnätet i Grästorps tätort. Bolaget vartidigare helägt av Grästorps kommun. Den andradelägaren i bolaget är Lantmännen Agrovärme ABmed en ägarandel på 59,8 procent. Bolaget produceraroch säljer färdig värme, huvudsakligen baseradpå biobränsle, via fjärrvärmekulvert till fastigheteri Grästorps tätort. Panncentralen i Grästorpär integrerad med kulvertnätet. Bolagets verksamhetär anmälningspliktig enligt miljöbalken. Denanmälningspliktiga produktionen står för 99 procentav bolagets nettoomsättning. Bolaget har utarbetatkontrollprogram för att besikta utsläpp och ta handom restprodukter. Bolaget planerar att bygga utkulvertnätet ytterligare och prioriterar att anslutanya kunder kring det befintliga kulvert nätet. Kommunensborgensåtagande för bolaget uppgick vidårets slut till totalt 1,3 mkr.GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201219


SAMMANSTÄLLD RESULTATRÄKNING 2012(tkr) Kommunen Koncernen Koncernen2012 2012 2011 2010verksamhetens intäkter 71 623 74 237 67 637 65 786verksamhetens kostnader – 321 251 – 322 248 – 313 508 – 315 421Avskrivningar – 12 014 – 13 347 – 13 975 – 12 416Verksamhetens nettokostnader – 261 641 – 261 358 – 259 846 – 262 052skatteintäkter 207 511 207 511 206 129 200 326generella statsbidrag 60 239 60 239 62 973 66 211Finansiella intäkter 466 466 596 176Finansiella kostnader – 2 509 – 2 653 – 2 412 – 1 595Resultat före extraordinära poster 4 065 4 205 7 440 3 067Årets resultat 4 065 4 205 7 440 3 067SAMMANSTÄLLD BALANSRÄKNING 2012(tkr) Kommunen Koncernen Koncernen2012 2012 2011 2010TILLGÅNGARAnläggningstillgångar 205 127 206 223 176 452 172 100Materiella anläggningstillgångar 198 946 202 730 172 559 168 207Mark, byggnader och tekniska anläggningar 189 860 193 644 166 679 162 951Maskiner och inventarier 9 086 9 086 5 880 5 256Finansiella anläggningstillgångar 6 181 3 493 3 893 3 893Aktier och andelar 6 181 3 493 3 893 3 893Omsättningstillgångar 41 918 44 031 50 889 36 669Förråd 619 735 844 881Fordringar 24 263 25 052 23 783 17 588Kassa och bank 17 036 18 244 26 261 18 199SUMMA TILLGÅNGAR 247 045 250 253 227 340 208 768EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDEREget kapital 120 021 120 432 116 228 108 787därav årets resultat 4 065 4 205 7 440 3 067Avsättningar 4 250 4 250 4 313 1 763Pensioner och liknande förpliktelser 4 250 4 250 4 313 1 763Skulder 122 774 125 570 106 799 98 218Långfristiga skulder 58 837 61 096 40 739 29 406Kortfristiga skulder 63 937 64 474 66 060 68 811SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 247 045 250 253 227 340 208 76820GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


Personalekonomisk redovisningGrästorps lönekontor flyttade till Skövde kommunoch alla medarbetares löner och lönefrågor hanterasnu där. De centrala löneavtalen löpte ut och nya avtalförhandlades fram under vår och höst. I löneöver synenanvändes de nya lönekriterierna. En lönekartläggningvisade att det inte finns några osakliga skillnader pågrund av kön, men däremot föreligger låg lönespridningför undersköterskor.Schema- och bemanningssystemet Besched implementeradesi alla verksamheter och medarbetare fickgrundutbildning i systemet. Chefer inom kommunengick utbildning i bra bemötande och cheferna inomsocial verksamhet gick en riktad utbildning, ”Ledaför resultat”. Alla pedagoger gick PIM-utbildning(praktisk it- och mediekompetens).Friskvårdsarbetet genomförs på arbetsplatsnivå menkan proriteras mer. En ny struktur för hälsovårdsarbetetska öka trivsel och minska sjukfrånvaron.Ett nytt samverkansavtal med förtydligande omde olika nivåerna och vilka beslut som ska fattas påvilken nivå togs fram. Det ska ge medarbetare ökadmöjlighet för delaktighet och påverkan.Sjukfrånvaron ökade i alla verksamheter förutomi teknisk verksamhet där den sjönk kraftigt på grundav att flera långtidssjukskrivna återgick till arbete.Grästorps kommuns övergripande mål inom personalområdetär att vara en attraktiv arbetsgivare föratt både kunna behålla medarbetare och locka nya.Under kommande år, med flera pensionsavgångar, blirdet viktigt med ett strategiskt personalarbete.Personalekonomisk redovisningInförandeprojektet Lönesamverkan Skövde kommunavslutades. Projektet har inneburit att Grästorpslönekontor har flyttat och numera hanterasalla medarbetares löner av löneenheten i Skövde.Löneassistenterna i Grästorp har börjat arbeta iandra verksamheter i kommunen och en slutademed pensionsavgång.All personal i Grästorps kommun utbildades ischema- och bemanningssystemet Besched. Införandettog mycket tid och en hel del energi innansystemet fick acceptans i organisationen.Inför Grästorpsmässan tog personalenhetenfram en broschyr där ett urval av kommunens medarbetareberättade om det bästa med sitt yrke ochför delarna med att jobba i Grästorps kommun.Broschyren ska visa vilken bredd som finns i kommunenoch lyfta fram yrken som är eller kommeratt bli bristyrken i framtiden. Broschyren delades utpå mässan och kan användas vid arbetsmarknadsdagar,besök i gymnasieskolor etc. De medarbetaresom intervjuades i broschyren ska vara ambassadörerför sitt yrke och för Grästorps kommun.GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201221


PersonALeKonoMisK redovisningLedarskapGoda ledare är en förutsättning för en väl fungerandeorganisation. Cheferna inom kommunen deltogi sammanlagt fyra utbildningsdagar. Prioriteradeområden var processen för bra bemötande ochatt ge chefer verktyg för att genomföra övningaroch metoder på arbetsplatsträffar.Den lilla kommunens fördel är att det är lätt attsamla cheferna och informera om vad som händeri organisationen. Alla chefer träffas regelbundet vidså kallade tea-time-träffar där de diskuterar aktuellafrågor eller får utbildning i mindre omfattning.Basgrupper samlar cheferna i mindre grupperför att där kunna diskutera ledarskapsfrågor, ha enform av kollegial handledning och bolla idéer frånbland annat processen kring bra bemötande. Gruppernabestår numera av fyra chefer och anledningentill färre deltagare är att det ska vara lättare attsamla gruppen och att det ska kännas bekvämareatt lyfta frågor som kan upplevas svåra. Basgruppernaanvänds också i samband med olika chefsutbildningar.HälsoutvecklingGrästorp saknar en sammanhållen struktur närdet gäller det interna hälso- och friskvårdsarbetet.Många friskvårdsaktiviteter genomförs dock påarbetsplatsnivå. Det kan handla om stegtävlingar,yogagrupper eller andra typer av gemensammaaktiviteter.Alla medarbetare i Grästorps kommun erbjudsfri entré på badet för att främja friskvård. Detfinns även ett gym samt gångstavar att låna vidMedborgar kontoret.Friskvårdsarbetet ska prioriteras och en strukturför hälsoperspektivet ska tas fram. Målet ska varaatt öka medarbetarnas trivsel och minska sjukfrånvaron.RehabiliteringArbetet med rehabilitering fortsatte. Företagshälsovårdenär en viktig samarbetspartner. Rehabiliteringär angeläget för att hålla sjuktalen nere, men framföralltför att få tillbaka medarbetare till arbete.Cheferna måste få stöd för att kunna arbeta aktivtmed rehabiliteringsfrågorna och göra dem tillen naturlig del i det dagliga arbetet. Det finns enmodell för arbetsinriktad rehabilitering som skautgöra stöd för chefen och säkerställa att arbetsgivarensskyldigheter uppfylls.KompetensutvecklingVerksamheterna genomförde kompetensutvecklinginom en rad olika områden.Bildningsverksamheten fortsatte utbildningssatsningenför pedagoger i entreprenöriellt lärande ochalla pedagoger gick PIM-utbildning (praktisk itochmediekompetens).Alla medarbetare slutförde grundutbildningen ibemannings- och schemasystemet Besched.Cheferna i social verksamhet deltar i SverigesKommuner och Landstings utbildning ”Leda förresultat” som är en riktad utbildning för chefer iäldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.JämställdhetGrästorps kommun har en ojämn könsfördelning,precis som de flesta kommuner. Inom vård ochomsorg är cirka 90 procent av de anställda kvinnor.Totalt i kommunen är andelen kvinnor drygt84 procent.Kommunen har gjort en lönekartläggning för2012 för att säkerställa att det inte finns osakligalöneskillnader på grund av kön i Grästorps kommun.Lönekartläggningen jämför grupper medbefattningar som är att betrakta som lika ochvisade att det inte finns några osakliga skillnaderpå grund av kön. Kartläggningen visade även attlönespridningen är låg för undersköterskor. Det ärnågot som social verksamhet behöver analysera ocharbeta med.LöneöversynDe centrala löneavtalen löpte ut under året och nyaavtal förhandlades fram under vår och höst. FörVårdförbundet och Akademikeralliansens avtalsområdegenomfördes lönesamtal i februari och nylön betalades ut i april. För resterande avtalsområdenbetalades lönerna ut i november och december medflera månaders retroaktivitet som följd. En reflektionfrån årets löneöversyn var att det är svårt att hålla22GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


PersonALeKonoMisK redovisninglönesamtal och bedöma en tidsperiod som liggercirka ett år bakåt i tiden. Grästorps kommun tilllämparindividuell lönesättning för alla medarbetare.Modellen chef–medarbetare används fullt ut iorganisationen. I årets löneöversyn tillämpades denya lönekriterierna för första gången. De är innehållsmässigtlikartade de tidigare men strukturen ärförändrad.Implementeringen av de nya lönekriteriernagenomfördes på olika sätt i organisationen. På deenheter där arbetsgivaren tillsammans med fackligaföreträdare hade diskuterat kriterierna på en arbetsplatsträffvar resultatet mest lyckat.ArbetsmiljöDet systematiska arbetet fortsatte på enhetsnivåoch skyddsronder genomfördes.Det tidigare samverkansavtalet sades upp av någrafackliga organisationer och ett nytt avtal togs fram aven partsgemensam grupp. Det nya avtalet är förtydligatmed de olika nivåerna i samverkanssystemet ochvilka beslut som ska fattas på vilken nivå. Implementeringav det nya avtalet har påbörjats och fortgårunder 2013. Det är viktigt att både arbetsgivare ocharbetstagare förstår sitt ansvar i samverkanssystemetför att resultatet ska bli så bra som möjligt för bådeverksamheten och arbets miljön.FöretagshälsovårdGrästorps kommun har avtal med Kinnekullehälsanom företagshälsovård. Företagshälsovårdenär en viktig stödresurs för kommunen vad gällerarbetsmiljöarbete, rehabilitering och förebyggandehälsofrågor. Exempel på insatser redovisas nedan.• Arbetsplatsbesök• Personlig rådgivning• Riktade undersökningar• Lagstadgade undersökningar• Tidig rehabilitering• Arbetsplatsanpassning• Utbildning• Ergonomi• KonflikthanteringEn viktig del är förebyggande åtgärder. Om en verksamhetvill ha annat stöd får de beställa och finansieradet ur egen budget. För att arbeta mer aktivtmed tidiga insatser under en sjukskrivning använderGrästorps kommun tjänsten ”support tidigrehabilitering”. Det innebär att personal från företagshälsovårdenkontaktar medarbetaren efter denåttonde frånvarodagen. Tjänsten kan också användasvid upprepad korttidssjukfrånvaro. Syftet är attskapa en dialog mellan arbetsgivaren och medarbetarenför att underlätta återgång till arbete.SjukfrånvaroDen totala sjukfrånvaron (mätt i procent av arbetadtid) ökade marginellt från 4,5 procent till 4,6 procent.Sjukfrånvaron ökade i alla verksamheter förutomi teknisk verksamhet där den sjönk kraftigt. Orsakenvar att flera långtidssjukskrivna kom tillbaka tillarbetet. I bildningsverksamheten och i social verksamhetökade frånvaron mest. Den främsta förklaringenär att flera medarbetare drabbades av svåraicke-arbetsrelaterade medicinska sjukdomar somkrävde långa sjukskrivningstider. Det är viktigt attcheferna jobbar aktivt med rehabilitering för attmedarbetarna ska återfå hälsa och arbetsförmågaoch kunna gå tillbaka till arbetet.Sjukfrånvaron uppdelad i olika intervall visar attantalet sjukdagar totalt sett minskade med knappt200 dagar trots att den totala sjukfrånvaron mätti procent av arbetad tid ökade. Korttidssjukfrånvaron(upp till 14 dagar) ökade från 32 procenttill 33 procent. Det är en trend som märks i helalandet. Den långa sjukfrånvaron minskade däremot,vilket innebär att medarbetare har kommit tillbakatill arbetet eller att rehabiliteringen har avslutatspå grund av att personer saknat arbetsförmågai sitt ordinarie arbete.Frisknärvaron i kommunen var 64,2 procent.Måttet visar andel månadsavlönade som har 0–5sjukdagar under året. Högst frisknärvaro hade allmänverksamhet och bildningsverksamheten.GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201223


PersonALeKonoMisK redovisningSJUKFRÅNVARO TOTALT/VERKSAMHET(procent av arbetad tid) 2012 2011 2010Ks/allmän verksamhet 1,5 1,2 2,3Ks/teknisk verksamhet 4,8 7,6 4,2Ks/bildningsverksamhet 5,2 4,0 4,6Ks/social verksamhet 5,6 4,6 6,5Miljö- och byggnämnd 0 0 0Totalt 4,6 4,5 5,2SJUKFRÅNVARON UPPDELAD I INTERVALL(dagar) 2012 2011 2010dag 1 847 774 777dag 2–14 1 970 1 922 1 901dag 15–90 1 304 1 265 1 358dag 91– 1 736 2 064 3 015Totalt 5 857 6 025 7 051SJUKFRÅNVARO(procent) 2012 2011 2010Total sjukfrånvaro av totalordinarie arbetstid 4,6 4,5 5,2Långtidssjukfrånvaro (>60dagar) av total sjukfrånvarotid48,2 49 59,8sjukfrånvarotid av total ordinariearbetstid för kvinnor 4,8 4,5 5,7sjukfrånvarotid av totalordinarie arbetstid för män 4,0 4,7 3,6sjukfrånvarotid av totalordinarie arbetstid, 29 åreller yngre 2,7 2,1 2,8sjukfrånvarotid av total ordinariearbetstid, 30–49 år 4,9 3,8 4,7sjukfrånvarotid av totalordinarie arbetstid, 50 åreller äldre 5,5 5,9 6,0Antalet anställda ochpersonalkostnaderAntalet anställda omfattar alla månadsanställda,det vill säga både tillsvidareanställda och visstidsanställda.Antalet anställda ökade med en person.Antalet årsarbetare minskade med tio under året.Med årsarbetare avses alla arbetade timmar enligtanställningsavtal och över- eller fyllnadstid exklusivefrånvaro. Även tid för timavlönade räknas in iårsanställda.Drygt 80 procent av alla kommunens anställdaarbetar inom bildningsverksamheten och socialaverksamheten. Undersköterskor är den störstaenskilda yrkesgruppen i kommunen, följd av lärare.Under de kommande fem åren uppnår 87 personeri kommunal anställning pensionsålder. 22 av dem ärundersköterskor och ytterligare ett tiotal personerfinns inom omsorg om funktionshindrade.Personalomsättningen var 8,1 procent under2012. Störst personalrörlighet hade teknisk verksamhetoch bildningsverksamheten. I social verksamhetvar personalomsättningen lägst.PERSONAL(antal) 2012 2011 2010Årsarbetare 449 459 454Anställd 477 476 495PERSONALKOSTNADER(mkr) 2012 2011 2010Lönesumma inklusivepersonalomkostnader 197,5 195,8 195,424GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


PersonALeKonoMisK redovisningÅlder och könsfördelningMedelåldern bland medarbetare i Grästorps kommunär hög. År 2012 var medelåldern 49,8 år förtillsvidareanställda. Störst andel anställda blandbåde kvinnor och män fanns i åldersgruppen 50–59år, medan kommunen hade få medarbetare i åldern20–29 år.Totalt sett var könsfördelningen 84,7 procentkvinnor och 15,3 procent män. Det fanns flestkvinnliga medarbetare inom de traditionellakvinno dominerade yrkena som undersköterska,barnskötare och personlig assistent. Trots att andelenmän var låg i kommunen ökade den en procentenhetfrån 2010. Vid nyrekrytering är det viktigt attförsöka få in det underrepresenterade könet, underförutsättning att det finns rätt kompetens.Framtida strategierGrästorps kommuns övergripande mål inom personalområdetär att vara en attraktiv arbetsgivare.Det är viktigt att kunna behålla medarbetare ochkunna attrahera nya för att trygga tjänsterna inomvälfärdssektorn. Cirka en femtedel av medarbetarnagår i pension inom en femårsperiod. Det ärmycket viktigt att personalenheten kartlägger inomvilka områden som det kommer att råda brist framöveroch se över vilken kompetens kommunen är ibehov av i framtiden. Grästorps kommun behöverfokusera på de strategiskt viktiga personalpolitiskafrågorna framöver. En kommande nyanställning aven kvalificerad personalspecialist ska fungera somoperativt stöd till chefer i kommunen och bidra tillatt personalenheten kan arbeta mer med strategiskafrågor och omvärldsbevakning.Samverkansavtalet reviderades under året,vilket medför ökad möjlighet för delaktighet ochpåverkan för medarbetare. Att medarbetarna uppleveratt det är möjligt att påverka den egna verksamhetenoch arbetssituationen är viktigt för trivsel ocharbetsglädje, vilket i sin tur påverkar arbetsprestationoch sjukfrånvaro.Under 2013 följs medarbetarenkäten upp med enny enkät. Syftet med enkäten är att få en värde mätareför hur medarbetarna upplever sin arbet ssituation,arbetsmiljö och ledarskap etc. Det är viktigt att dennya enkäten utformas på samma sätt som den tidigareför att jämförelser ska vara möjliga.GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201225


Resultaträkning(tkr) Not Budget 2012 2011 2010verksamhetens intäkter 1 61 183 71 623 65 478 63 491verksamhetens kostnader 2 – 309 932 – 321 251 – 312 183 – 314 440Avskrivningar 3 – 12 613 – 12 014 – 13 260 – 11 630Verksamhetens nettokostnader – 261 362 – 261 641 – 259 965 – 262 579skatteintäkter 4 205 606 207 511 206 129 200 326generella statsbidrag 5 60 089 60 239 62 973 66 211Finansiella intäkter 6 275 466 578 174Finansiella kostnader 7 – 2 937 – 2 509 – 2 287 – 1 365Resultat före extraordinära poster 1 671 4 065 7 428 2 767Årets Resultat 1 671 4 065 7 428 2 76726GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


FinansieringsanalysKassaflödesanalys(tkr) Not 2012 2011 2010DEN LÖPANDE VERKSAMHETENÅrets resultat 8 4 065 7 428 2 767Justering för av- och nedskrivningar 12 014 13 261 14 530Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9 – 63 2 550 809Justering av eget kapital för ändrad beräkningsgrund 0 0 – 699Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 16 016 23 239 17 407Ökning/minskning, kortfristiga fordringar – 1 208 – 6 265 – 5 762Ökning/minskning, förråd, exploateringstillgångar 10 59 76 42Ökning/minskning, kortfristiga skulder – 1 424 – 2 590 250MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 13 443 14 460 11 937INVESTERINGSVERKSAMHETENFörvärv av materiella anläggningstillgångar 11 – 42 247 – 25 077 – 19 415Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12 0 7 075 7 602Förvärv av fi nansiella anläggningstillgångar 0 0 – 1 142Försäljning av fi nansiella anläggningstillgångar 13 400 0 0MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN – 41 847 – 18 002 – 12 955FINANSIERINGSVERKSAMHETENnya lån 14 29 650 15 000 0Amortering av skuld 15 – 9 059 – 3 433 – 1 611Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 20 591 11 567 – 1 611ÅRETS KASSAFLÖDELikvida medel vid årets början 24 848 16 823 19 453Likvida medel vid årets slut 17 036 24 848 16 823GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201227


Balansräkning(tkr) Not 2012 2011 2010TILLGÅNGARAnläggningstillgångar 205 127 175 294 170 553Materiella anläggningstillgångar 198 946 168 713 163 972Mark, byggnader och tekniska anläggningar 16 189 860 162 833 158 716Maskiner och inventarier 17 9 086 5 880 5 256Finansiella anläggningstillgångar 6 181 6 581 6 581Aktier och andelar 18 5 081 5 481 5 481Långfristiga fordringar 19 1 100 1 100 1 100Omsättningstillgångar 41 918 48 581 34 367Förråd och exploateringstillgångar 20 619 678 754Fordringar 21 24 263 23 055 16 790Kassa och bank 22 17 036 24 848 16 823SUMMA TILLGÅNGAR 247 045 223 875 204 920EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDEREget kapital 23 120 021 115 956 108 528därav årets resultat 4 065 7 428 2 767Avsättningar 4 250 4 313 1 763Pensioner och liknande förpliktelser 24 4 250 4 313 1 763Skulder 122 774 103 606 94 629Långfristiga skulder 25 58 837 38 245 26 678Kortfristiga skulder 26 63 937 65 361 67 951SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 247 045 223 875 204 920PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSERBorgensförbindelser 110 425 81 104 38 025Borgen gentemot kommunens företag 27 1 280 1 280 1 280Borgensåtaganden egnahem 28 354 616 680Övriga förpliktelser 29 108 791 79 208 36 065Ansvarsförbindelser 146 269 147 756 135 597Pensionsförpliktelser intjänade före -98 30 146 269 147 756 135 597- därav särskild löneskatt 28 556 28 847 26 47328GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


Nothänvisningar(tkr) 2012 2011(tkr) 2012 20111 VERKSAMHETENS INTÄKTERnämndrelaterade intäkter 96 774 96 608interna poster – 31 030 – 31 563ersättning pensionskostnad 21 21reservation för befarade kundförluster 126 – 187Borgensavgift 113 194reavinst försäljning vistegården 0 257reavinst försäljning traktor 0 148Jämförelsestörande post:Återbetalning AFA-medel 5 619 0Verksamhetens intäkter 71 623 65 4782 VERKSAMHETENS KOSTNADERnämndrelaterade kostnader – 344 009 – 338 117interna poster 30 196 30 959interna poster mellan drift ochinvesteringar 834 604Förändring semesterlöneskuld 0 1 147-från 2012 redovisas förändringen påverksamhetsnivåFaktiska personalkostnader – 41 920 – 42 686Kalkylerade personalkostnader 45 221 45 467omställningsfonden – 125 0Pensioner – 4 859 – 4 568Löneskatt – 3 436 – 3 281F-skatt fastigheter 1 – 16Övriga kostnader 0 – 122Jämförelsestörande post:Partiell inlösen av ansvarsförbindelseinklusive löneskatt – 3 154 0Nedskrivning Höken 4 0 – 1 570Verksamhetens kostnader – 321 251 – 312 1833 AVSKRIVNINGARAvskrivningar av anläggningstillgångargörs efter en bedömningav tillgångens nyttjandeperiod, vissvägledning fi nns i Sveriges Kommuneroch Landstings (sKL) förslag till avskrivningstider.– 12 014 – 13 2604 SKATTEINTÄKTERÅrets preliminära skatteintäkter 204 911 201 083Prognos årets slutavräkning 2 559 4 201slutavräkning föregående år 41 845Summa 207 511 206 1295 GENERELLA STATSBIDRAGinkomstutjämningsbidrag 49 733 52 936Bidrag för Lss-utjämning 3 354 1 478Fastighetsavgift 10 125 9 874regleringsbidrag 2 792 5 915Kostnadsutjämningsavgift – 5 765 – 7 230Summa 60 239 62 9736 FINANSIELLA INTÄKTERPenningmarknadskonto 286 270räntor placerade medel 42 47Övriga ränteintäkter 28 47räntesäkring/ränteswap 110 214Summa 466 5787 FINANSIELLA KOSTNADERräntekostnader, anläggningslån – 1 964 – 1 518ränta pensionskostnad – 207 – 84dröjsmålsränta (lev fakturor) – 64 – 5Avgift bankgirot – 33 – 35räntesäkring/ränteswap – 241 – 440sänkning diskonteringsränta 0 – 205Summa – 2 509 – 2 287sänkning av diskonteringsräntan 2011 är att betrakta som enjämförelsestörande post.8 ÅRETS RESULTAT, FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTERBeloppet överförs från resultaträkningen,motsvarar resultat före extraordinäraposter 4 065 7 4289 EJ LIKVIDPÅVERKANDE POSTERSkuldförändring och fi nansiellkostnad inklusive löneskatt påavsättning pensioner – 63 2 550GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201229


noTHÄnvisningAr(tkr) 2012 201110 FÖRÄNDRING FÖRRÅD/EXPLOATERINGSTILLGÅNGARFörändring förråd 59 8Förändring exploateringstillgångar 0 68Summa 59 7611 FÖRVÄRV MATERIELLA ANLÄGGNINGARiT-investeringar – 1 760 – 1 029ishall 0 – 1 761Fastighetsförvärv/försäljning 84 0inventarier/maskiner – 435 – 1 072exploateringsområde – 81 – 184Hiss Kommunens Hus – 353 0diskmaskin Jon Jespers restaurang 0 – 218Fläktar ventilation Kommunens Hus 0 – 307Kulturhus/Centrumåtgärder kv Höken – 15 216 – 8 154velandagatan 0 – 720Kök C-skolan om-/tillbyggnad – 4 998 – 8 157Anpassning Lunnevibadet – 68 0vattenledning salstad förstärkning – 97 0Övervakningssystem vA/reningsverk – 260 – 84industriområde västölet södra 0 – 44Lunnevi fotbollsplan – 742 0säkerhet/trygghetsåtgärder – 758 – 199inventarier/utrustning bibliotek – 2 365 – 35Österlånggatan – 471 – 1 447Bergsgatan 0 – 404Förskola Ambjörnsgården – 13 844 – 292Forshallspromenaden 0 – 336Centralskolan projektering/omb – 362 – 70väggupp Tengenevägen – 93 0Markarbeten Lärkfalken 9 0 – 63vatten/avlopp landsbygd – 143 0skolan utemiljö – 241 0Förskola kök förstudie – 8 0Hiss m m Åsevi – 13 0Maskinhall/varmlager – 23 – 501Summa – 42 247 – 25 07712 FÖRSÄLJNING AV MATERIELLAANLÄGGNINGSTILLGÅNGARFörsäljning av vistegården 0 7 024Försäljning av traktor 0 51Summa 0 7 075(tkr) 2012 201113 FÖRSÄLJNING AV FINANSIELLAANLÄGGNINGSTILLGÅNGARAktier Västtrafi k AB 400 0Summa 400 014 NYA LÅNnya lån 26 500 15 000omplacerade lån 3 150 0Summa 29 650 15 00015 AMORTERING AV SKULDAmortering innevarande år – 8 584 – 1 986Återförda kalkylerade amorteringarinnevarande år 3 211 1 764Kalkylerade amorteringar nästkommandeår – 3 686 – 3 211Summa – 9 059 – 3 43316 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGARFörvaltningsfastigheteringående bokfört värde 69 584 65 527nyanskaffningar 21 405 1 007Pågående investering 14 228 16 673Försäljning 0 – 7 282nedskrivning 0 – 1 499Årets avskrivning – 5 251 – 4 842Utgående bokfört värde 99 966 69 584Anläggningar/industriell verksamhetingående bokfört värde 13 355 14 360nyanskaffningar 45 173Pågående investering 240 0Årets avskrivning – 1 174 – 1 178Utgående bokfört värde 12 466 13 355Gator, vägar, gatubelysningingående bokfört värde 30 173 28 835nyanskaffningar 573 1 435Pågående investering 0 1 363Årets avskrivning – 1 512 – 1 460Utgående bokfört värde 29 234 30 173Hyresfastigheteringående bokfört värde 330 361Årets avskrivning – 31 – 31Utgående bokfört värde 299 33030GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


noTHÄnvisningAr(tkr) 2012 2011(tkr) 2012 2011Övriga fastigheter/anläggningaringående bokfört värde 44 240 44 482nyanskaffningar 828 1 988Årets avskrivning – 2 240 – 2 230Utgående bokfört värde 42 828 44 240Exploateringsmarkingående bokfört värde 5 151 5 151Försäljning – 84 0Utgående bokfört värde 5 067 5 151Summa utgående bokfört värde 189 860 162 83317 MASKINER OCH INVENTARIERMaskineringående bokfört värde 2 904 2 044nyanskaffning 559 1 290Försäljning 0 – 199Justerat bokfört värde 0 148Årets avskrivning – 473 – 379Utgående bokfört värde 2 990 2 904Inventarieringående bokfört värde 2 555 2 561nyanskaffningar 4 385 1 147nedskrivning inklusive justerat värde 0 – 142Årets avskrivning – 1 230 – 1 011Utgående bokfört värde 5 710 2 555Övriga inventarieringående bokfört värde 421 651nyanskaffningar 68 0Årets avskrivning – 103 – 230Utgående bokfört värde 386 421Summa utgående värde 9 086 5 88018 AKTIER OCH ANDELARgrästorps Fjärrvärme AB 2 688 2 688naturgaskonsortiet, skaraborg 6 6Västtrafi k AB 0 400Förenade småkommuners Försäkring 2 000 2 000Summa aktier 4 694 5 094stiftelsen Bergagården 10 10Laxfond vänern 20 20västergötlands turistråd 5 5grästorps energi, reglering medgrästorps Fjärrvärme AB 10 10Kommuninvest ek för 300 300rKHF Trygga Hem i grästorp 42 42Summa andelar 387 387Summa aktier och andelar 5 081 5 481Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avserinbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk föreninghar därefter beslutat om insatsemission för 2012 med 37 568kronor för grästorps kommun. grästorps kommuns totalaandelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick2012-12-31 till 349 340,-.19 LÅNGFRISTIGA FORDRINGARLångfristig fordran Kommuninvestekonomisk förening 1 100 1 100Summa långfristiga fordringar 1 100 1 10020 FÖRRÅDvvs-förråd 96 155virkesförråd 21 21exploateringstillgångar 502 502Summa 619 67821 FORDRINGAR, KORTFRISTIGAKundfordringar 3 304 2 026skatt- och statsbidragsfordringar 7 220 8 489Övriga fordringar 13 739 12 540Summa 24 263 23 05522 KASSA, BANKKassa, växelkassa 20 22Plusgiro 395 245Bank 16 621 24 581Summa 17 036 24 848GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201231


noTHÄnvisningAr(tkr) 2012 2011(tkr) 2012 201123 EGET KAPITALingående eget kapital enligtfastställd balansräkning 115 956 108 528Årets resultat 4 065 7 428Eget kapital 120 021 115 956rörelsekapital – 22 019 – 16 780Anläggningskapital 142 040 132 736Eget kapital 120 021 115 95624 AVSÄTTNINGARPensionsförpliktelser intjänade t o m1998 inklusive räntaingående avsättning 3 470 1 419ränteuppräkning 74 61Basbeloppsuppräkning 93 6Årets utbetalningar – 1 439 – 56sänkning diskonteringsränta 0 165intjänad PA-KL/ÖK-sAP 1 099 1 771Övrig post – 44 – 51Pensionsutfästelser förtroendevalda 166 155Utgående avsättning 3 419 3 470ingående avsättning löneskatt 843 344ränteuppräkning 18 15Basbeloppsuppräkning 22 1Årets utbetalningar – 349 – 14sänkning diskonteringsränta 0 40intjänad PA-KL/ÖK-sAP 268 432Övrig post – 11 – 12Pensionsutfästelser förtroendevalda 40 37Utgående avsättning löneskatt 831 843Summa avsättningar 4 250 4 313Aktualiseringsgrad 96,0 % 95,0 %25 LÅNGFRISTIGA SKULDERingående låneskuld 38 245 26 678nya lån 29 650 15 000Kalkylerad amortering innevarande år 3 211 1 764verklig amortering – 8 583 – 1 986Kalkylerad amortering nästkommande år – 3 686 – 3 211Summa 58 837 38 24526 KORTFRISTIGA SKULDERLeverantörsskulder 16 875 22 249Förutbetalda intäkter 8 619 7 810räntor, upplupna 180 100Övriga skulder 24 455 22 171semesterlöneskuld inklusiveokompenserad övertid 13 808 13 031Summa 63 937 65 36127 BORGEN, KOMMUNALA FÖRETAGgrästorps Fjärrvärme AB 1 280 1 280Summa 1 280 1 28028 BORGENSÅTAGANDE EGNAHEMMotsvarar 40 % vid eventuell förlustförsäljningav återstående kapitalinklusive ränta.Statens Bostadsfi nansierings AB 303 472Boverket/statens Bostadskreditnämnd 51 122AB Balken Finans sweden 0 22Summa 354 61629 ÖVRIGA FÖRPLIKTELSERgrästorps energi ek för 19 687 20 980grästorps energi AB 2 024 2 208iK gauthiod 1 990 2 400ekarnas golfklubb 600 720Beräkningsgrund för pensioner framgårav avsnittet redovisningsprinciper.Antal visstidsförordnandenPolitiker 1 1Tjänstemän 0 0grästorps Konserthus 100 100grästorps Framtidsförening 100 100rKHF Trygga Hem i grästorp 84 290 52 700Summa 108 791 79 20832GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


noTHÄnvisningAr(tkr) 2012 2011(tkr) 2012 2011grästorps kommun har i oktober 2008 ingått en solidariskborgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i sverige AB:ssamtliga nuvarande och framtida förpliktelser. samtliga 274kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvestekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvestekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerarfördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid etteventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållandetill storleken på de medel som respektive medlems kommunlånat av Kommuninvest i sverige AB, dels i förhållande till storlekenpå medlemskommunernas respektive insatskapitali Kommun invest ekonomisk förening. vid en uppskattningav den fi nansiella effekten av Grästorps kommuns ansvarenligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per2012-12-31 uppgick Kommuninvest i sverige AB:s totala förpliktelsertill 268 008 533 tkr och totala tillgångar till 272 786307 tkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgicktill 83 226 tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till83 998 tkr.30 ANSVARSFÖRBINDELSERPensionsåtaganden intjänade före1998ingående ansvarsförbindelse 118 909 109 124ränteuppräkning 1 536 1 767Basbeloppsuppräkning 4 330 1 490Försäkring iPr/inlösen – 2 538 0gamla utbetalningar – 5 272 – 4 415sänkning diskonteringsränta 0 8 461Aktualisering – 513 – 129Bromsen 0 3 593Övrig post 950 – 1 274Beräkning förtroendevald 311 292Utgående avsättning 117 713 118 909ingående avsättning löneskatt 28 847 26 473ränteuppräkning 373 429Basbeloppsuppräkning 1 050 361Försäkring iPr/inlösen – 616 0gamla utbetalningar – 1 279 – 1 071sänkning diskonteringsränta 0 2 053Aktualisering – 124 – 31Bromsen 0 872Övrig post 230 – 310Beräkning förtroendevald 75 71Utgående avsättning löneskatt 28 556 28 847Summa 146 269 147 756Kapital i överskottsfonden hos KPAPensionsförsäkring AB 356 213PensionsförpliktelserPensionsförpliktelser i balansräkning(not 24) 4 250 4 313Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelse(not 30) 146 269 147 756Summa totala pensionsförpliktelserinklusive löneskatt (återlån) 150 519 152 069GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201233


DriftredovisningSammanställningen visar verksamhetens redovisaderesultat och fördelningen mellan nämnder ochverksamheter. En utförligare redovisning finns ikommunstyrelsens och miljö- och byggnämndensenskilda redovisningar.I sammanställningen ingår verksamheternas internakostnads- och intäktsposter. Dessa poster justerassedan i finansförvaltningens redovisning för attresultatet ska bli det som redovisas i kommunensexternredovisning, resultaträkningen.Av sammanställningen framgår att resultatet påverksamhetsnivå var –5,1 mkr. Sammanfattningsvisöverskred kostnaderna budgeten med 11,2 mkrmedan intäkterna var 6,1 mkr högre än budgeterat.Budgetavvikelserna varierar, exempelvis redovisadebildningsverksamheten ett överskott på 2,8 mkrmedan den tekniska verksamheten gjorde ett underskottpå 3,9 mkr.Finansförvaltningen redovisade ett överskott på4,2 mkr exklusive avskrivningar. Överskottet förfinansförvaltningen beror främst på att AFA Försäkringåterbetalade premier för åren 2007 och2008 med sammanlagt 5,6 mkr. Arbetsgivaravgifteroch försäkringskostnader blev tillsammans 2,7 mkrlägre än beräknat. En partiell inlösen av ansvarsförbindelsengjordes i december med 3,2 mkr, inklusivelöneskatt, efter beslut i kommunstyrelsen i november2012. Inbetalningen finansierades med återbetalningenav AFA-medel. De sammanlagda kostnaderna,inklusive löneskatt, för utbetalade pensioner, denavgiftsbestämda delen och avsättningar med meraredovisade en negativ avvikelse. Kommunen budgeteradehela förändringen av semesterlöneskuldenpå finansförvaltningen 2012. Förändringen blev0,6 mkr större än budgeterat. I redovisningen fördeladeskostnaden för förändringen av semesterlöneskuldenut till verksamheterna. Förändringenpåverkade finansförvaltningen positivt med 0,2 mkrmedan den löpande verksamheten fick en ökadkostnad med totalt 0,8 mkr.Resultatet för avskrivningarna var en följd avgenomförda investeringar. Avskrivningarna uppgicktill 12 mkr för 2012, vilket var 0,6 mkr lägre änbudget och 1,3 mkr lägre än 2011. Pågående investeringsprojektbelastas inte med avskrivningar.Totalt blev verksamheternas nettokostnader5,1 mkr högre än budgeterat, vilket var 1,9 procentav de budgeterade nettokostnaderna för 2012.BUDGETFÖLJSAMHET/BUDGETAVVIKELSE(mkr)6420–2–4–62008200920102011201234GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


driFTredovisningDRIFTREDOVISNINGNÄMND KOSTNAD INTÄKT NETTOKOSTNADRedovisning Avvikelsemot budgetRedovisning Avvikelsemot budgetRedovisning Avvikelsemot budgetKommunstyrelsen- allmän verksamhet 38 972 84 8 572 – 228 30 400 – 144- teknisk verksamhet 80 463 – 3 128 45 584 – 763 34 879 – 3 891- bildningsverksamhet 113 774 841 10 145 1 967 103 629 2 808- social verksamhet 131 152 – 9 119 31 692 5 057 99 460 – 4 062Miljö- och byggnämnd 1 342 137 782 59 560 196Summa 365 703 – 11 185 96 775 6 092 268 928 – 5 093Finansförvaltningen – 44 452 – 1 665 – 25 152 5 880 – 19 301 4 215Summa 321 251 – 12 850 71 623 11 972 249 627 – 878Avskrivningar 12 014 599 12 014 599Summa 333 266 – 12 251 71 623 11 972 261 641 – 279GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201235


InvesteringsredovisningKommunen investerade för totalt 42,2 mkr bruttounder 2012, vilket också blev nettoresultatet avinvesteringarna eftersom kommunen inte redovisadenågra investeringsinkomster. De mest omfattandeinvesteringarna var nybyggnationen av Kulturhusetför 15,2 mkr, ny- och tillbyggnad av förskolanAmbjörnsgården för 13,8 mkr, Centralskolans kökför 5,0 mkr, inventarier och utrustning till Kulturhusetför 2,4 mkr, it-investeringar för 1,7 mkr sombland annat innefattade installation och anpassningav en helt ny it-plattform för kommunen, säkerhets-och trygghetsåtgärder i kommunens fastigheterför 0,7 mkr samt åtgärder vid Lunnevi fotbollsplanför 0,7 mkr för att uppfylla kraven för spel i division1. Dessa sju projekt stod för drygt 93 procentav de totala investeringarna 2012. Investeringarna iför skolan Ambjörnsgården, Centralskolans kök ochinfra struktur för it fortsätter under 2013.I december 2011 fastställde kommunfullmäktigeinvesteringsbudgeten till 19,5 mkr för 2012. Kommunstyrelsenbeslutade i april 2012 att ombudgeteracirka 24,5 mkr för pågående projekt och/ellertäckning av underskott i investeringsredovisningen2011. Efter det beslutet ökade budgeten för investeringar2012 till totalt 44 mkr. I april beslutadeäven kommunfullmäktige att höja investeringsnivånmed ytterligare 3,5 mkr efter inkomna anbudavseende byggnationen av förskolan på Ambjörnsgården,vilket medförde att den totala budgetenför investeringar 2012 blev 47,5 mkr. Investeringarnauppgick till 42,2 mkr år 2012 och investeringsvolymenblev 5,3 mkr lägre än budgeterat. En del avdessa återstående medel avser pågående investeringsprojekt(förskola och it-investeringar) och förs över till2013 års investeringsbudget.De senaste årens utveckling har gjort att kommunenhaft för höga nettoinvesteringar i förhållandetill resultatutvecklingen över tid. Nettoinvesteringarna2012 var de högsta sedan tidigt 80-tal. Investeringsnivån2009, 2010 och 2011 låg också på enhög nivå. För 2013 budgeterar kommunen 10 mkrför investeringar, vilket gör att investeringsnivåntillfälligt minskar. Redan 2014 och 2015 ökar investeringstaktenigen till cirka 35 mkr per år. Investeringstaktenmedförde också att kommunen tvingadeslånefinansiera delar av investeringarna 2012,något som även blir nödvändigt 2014 och 2015. Desenaste tio åren har kommunen redovisat en nettoinvesteringsnivåsom varit högre än 15 mkr vid sjutillfällen, 2005 och 2007–2012. De senaste fem åren,2008–2012, har kommunen investerat för 128,4 mkrnetto. I investeringsplanen för åren 2013–2015 är80,5 mkr budgeterat för investeringar. Kommunenplanerar även att sälja fastigheter (äldreboende) förcirka 7 mkr under perioden, vilket påverkar kassaflödetpositivt och delvis kan minska lånebehovet.Nivån på investeringsutgifterna de senastefem åren (128,4 mkr) i relation till årets resultatoch planenliga avskrivningar för sammaperiod (82,1 mkr) visar en obalans på 46,3 mkrsedan 2008, vilket blir 9,3 mkr per år. Denna obalansmåste finansieras med upplåning eller lik-36GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


invesTeringsredovisningvida medel, vilket minskar kommunens bankmedel.Kommunen måste anpassa nettoinvesteringarnatill det ekonomiska utrymmet även om det finnsett stort behov av investeringar under de närmasteåren. En alltför hög investeringsvolym medförockså i flera fall ökade driftkostnader och avskrivningsnivåersamt behov av lånefinansiering sompåverkar kommunens räntekostnader och finansnetto.Nedanstående tabell visar pågående och avslutadeinvesteringsprojekt. För en fullständig investeringsredovisning,se not 11 i finansieringsanalysen.INVESTERINGAR(mkr)504030Utgifter2010Inkomster0–102008 2009201020112012INVESTERINGSREDOVISNINGNämnd/projekt Proj nr NettoanslagperNettoinvt.o.m 2011Utgifter2012Inkomster2012Nettoinv2012Nettoinvt.o.m 2012projektKommunstyrelsen- allmän verksamhet 1 760 84 1 676varavit 0 0020 1830 190 6 391 4 349 1 760 1 760 6 109- teknisk verksamhet 38 206 38 206varavKök Centralskolan 0 165 11 600 8 243 4 998 4 998 13 241Österlånggatan 0 180 1 905 1 447 471 471 1 918Lunnevi fotbollsplan 0 195 750 742 742 742Proj ombyggn Centralskolan 0 175 800 93 362 362 455Förskola Ambjörnsgården 0 189 16 500 292 13 844 13 844 14 136Höken 4, kulturhus 0 174 23 796 8 792 15 216 15 216 24 008- bildningsverksamhet 2 365 2 365varavinventarier/utrustn bibliotek 0 182 2 000 2 365 2 365 2 365SUMMA 42 331 84 42 247Kolumn ”Nettoinv t o m 2011” innehåller investeringar fr o m redovisningsåret 2002.GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201237


RedovisningsprinciperRedovisningen baseras på bokföringsmässigagrunder och följer god redovisningssed enligtreglerna i den kommunala redovisningslagen.Undantag: Kommunen har inte upprättat någonfullständig systemdokumentation över bokföringssystemetenligt 2 kap. § 7.Rekommendationerna från Rådet för kommunalredovisning (RKR) används där det är tillämpligt.Undantag från rådets rekommendationer gjordes iföljande fall:Rekommendation 11.3. Materiella anläggningstillgångarav mindre värde skrivs av från det år(12 månader) då anläggningen tas i bruk/är färdigställd.Detta är ett avsteg från rekommen dationensom anger att all avskrivning ska ske vid den tidpunktdå anläggningen tas i bruk. Då detta endast avsertillgångar av mindre värde är skillnaden marginell.Med hänsyn till anlägg ningens totala avskrivningstidbedöms detta inte utgöra något hinder.Rekommendation 13.1. Redovisning av hyres- ochleasingavtal tillämpades inte. Samtliga leasingavtalredovisas som hyresavtal då omfattningen av leasingavtalär begränsad.Rekommendation 18. Inkomst från anslutningsavgifterperiodiseras mot investeringsutgiftens avskrivningstid,om den totala intäkten för redovisningsåretöverstiger 500 tkr. Vid lägre be lopp intäktsförsanslutningsavgifterna i sin helhet då en periodiseringöver tillgångens av skrivningstid inte skulle varameningsfull med hänsyn till beloppens storlek.Tomtmark för exploatering som gjorts i ordningför att säljas klassificeras som omsättnings tillgång.De anställdas fordran på kommunen i form av sparadesemesterdagar och oreglerad övertid skuldbokfördesoch kostnaden redovisas på verksamhetsnivå.Den avgiftsbestämda delen av pensionerna bokfördesunder kortfristiga skulder, med utbetal ningi mars 2013. För den förmånsbestämda delen harkommunen en försäkringslösning. In tjänad pensionföre 1998 redovisas i sin helhet som ansvarsförbindelse(blandmodellen). Be räkningsunderlaget förpensioner utgår från RIPS 07. En partiell inlösen avansvarsförbindel sen genomfördes under 2012 med3,2 mkr inklusive löneskatt. Kostnaden för löneskattpå pens ioner behandlas i redovisningen påsamma sätt som pensionskostnaden.Den sammanställda redovisningen upprättadesenligt förvärvsmetoden.På investeringar i materiella anläggningstillgångarsom pågår över bokslutsdagen görs ingenavskrivning.Anläggningstillgångar togs upp till anskaffningsvärdet(utgiften minus eventuella investeringsbidrag)med avdrag för avskrivningar.Avskrivningstiden för tillgångar beräknas efteren bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Vissvägledning finns i SKL:s (Sveriges Kommuner ochLandsting) förslag till avskrivnings tider. De avskrivningstiderkommunen tillämpar framgår av denövre tabellen.AVSKRIVNINGSTIDERinventarier 3 – 10Fordon 10Bostadshus 20 – 33idrottsanläggningar 20Byggnader 20 – 33gator och vägar 33va-verk, ledningsnät 35Kommunens ekonomiska resultat påverkas avmånga faktorer. I tabellen beskrivs vilken in verkannågra av dessa faktorer har på ekonomin.KÄNSLIGHETSANALYS(mkr)ÅrResultatpåverkanLöneökning med 1 procent – 2,010 heltidstjänster +/ – 3,9Ökad upplåning med 5 mkr – 0,1ränteförändring med 1+/ – 0,6procentFörändring av generella statsbidraget+/ – 0,6med 1 procentskattehöjning med i krona +9,938GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


Allmän verksamhetAllmän verksamhet redovisade ett underskott på144 tkr jämfört med budget. Ett stort ekonomisktansvarstagande från enheterna har dock begränsatdet totala underskottet.Målen för verksamheten uppfylldes i stort. Kunderoch medborgare är nöjda. Områden som ändå behöverförbättras är informationsenheten och inköpsverksamheten.Dessutom behöver rutiner ses över för attinga avvikelser mot kvalitetsgarantin ska ske undersommaren.Verksamhetens främsta mål har varit att profileraoch marknadsföra Grästorp som kommun. Kommunenhar synts mycket i både lokalmedia och i riksmedia.Kommunen har numera även en Facebook-sida därframför allt evenemang kommer att marknadsföras.Grästorpsmässan, Grästorpsfestivalen och Nossan ljusfestivalär evenemang som drar många besökare ochger en positiv bild av Grästorp. Den nybildade turistföreningenär en viktig del i profil eringen utåt.Näringslivssamverkan Grästorp arbetar med samverkanmellan kommun och näringsliv och glädjandeär att nyföretagandet i kommunen fått ny fart och35 företag etablerades under året. Arbetsmarknadsenhetenfokuserar på att ungdomar ska hitta vägartill studier och jobb.1 Sammanfattning1.1 Grunduppdrag och visionKommunstabens uppdrag är att ansvara föromvärldsbevakning, samhällsservice, marknads föring,kvalitetsutveckling, arbetsmarknad och integration.Tyngdpunkten ligger på att ansvara för processernainom verksamhets- och ekonomistyrning, personal,information, ärendehantering, inköp och it i helakommunen.Inom den allmänna verksamheten finns ocksåarbetsmarknadsenheten och integrationsenheten.Båda dessa verksamheter fungerade under 2012mycket väl och nådde de uppställda målen.Kommunstaben bidrar till att förverkliga Grästorpsvision genom sitt arbete med samhällsplanering för ettattraktivt boende och med sitt arbete kring näringslivsfrågorna.Kommunens engagemang i NSG, NäringslivssamverkanGrästorp, har inneburit att samverkanmellan kommun och näringsliv har haft en fortsattgod utveckling. I Svenskt Näringslivs rankningav företagsklimat hamnade Grästorp på 79:eplats, vilket var en förbättring med åtta placeringar.Nyföretagandet var återigen uppe i höga nivåermed 35 nya företag under året. NSG arrangeradeGrästorps mässan som blev en formidabel succé.GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201239


ALLMÄn verKsAMHeT1.2 Nämndens prioriterade målHur väl nämndens prioriterade mål att förbättraprofileringen och marknadsföringen av Grästorplyckas mäts genom det totala antalet publiceringarlokalt och i övriga medier. Målvärdet för lokal mediaär 200 per tertial och för övriga medier är målvärdet75 publiceringar. Båda måtten överträffades.Verksamheten deltog mycket aktivt i arbetetmed Grästorpsmässan som hölls i Åse och VisteArena den 14 april med NSG som huvudarrangör.Mässan blev en stor framgång och bidrar i hög gradtill profileringen av Grästorp som en kommun somsjuder av entreprenörsanda. Den nybildade turistföreningenoch Grästorpsfestivalen bidrar också tillatt omvärlden får ett positivt intryck av Grästorp.Nossan ljusfestival växer och hade över tjugo tusenbesökare och är därmed det evenemang som bidrarmest till besöksnäringen.1.3 KvalitetsgarantierNågra få avvikelser rapporterades, vilka till störstadelen beror på semesterperioden. Verksamheten seröver sina rutiner inför nästa sommar för att undvikaavvikelser.1.4 Ekonomiskt resultat(tkr)Bokslut2012Bokslut2011Bokslut2010intäkter 8 572 8 190 9 144Kostnader 38 972 39 903 38 403nettokostnader 30 400 31 713 29 259Budget 30 256 30 726 29 486Budgetavvikelse –144 –987 2272 Nämndens prioriterade målKF-mål Nämndens mål Mått PeriodMedborgare och kunder är nöjda medkommunens verksamhetnöjda kunder - Chefer 2012Förbättra barns och ungas uppväxtvillkori kommunenÖka antalet invånare ikommunenÖka antalet arbetstillfällen och företagi kommunengrästorps kommun ska vara enattraktiv arbetsgivareÅrets resultat av skatteintäkter ochstatsbidrag ska uppgå till 0,5 procentAlla verksamheter ska öka sineffektivitetFörbättra profi leringen ochmarknadsföringen avgrästorpAntal publiceringar (lokalmedia)• Tertial3 2012Antal rikspubliceringar • Tertial 3 2012nöjd region index (nri) • 2009Medarbetarnas vi-känsla • 2011/2012nöjd medarbetarindex (nMi) • 2010Budgetavvikelse • dec 2012samma/ökad kvalitet till lägrekostnad• Tertial3 2012Vissa värden visar senaste mätperiod vilket kan vara annat än helåret 2012.2.1 Kund/medborgareKF-målMedborgare och kunder ärnöjda med kommunensverksamhetNämndens målAnalysTill största delen vänder sig allmän verksamhet tillinterna kunder. En genomförd kundundersökningpekar på att kommunen i de flesta fall lever upp tillverksamheternas förväntningar. Det finns en efterfråganpå förbättrat stöd inom informationsverksamheten.På grund av resursbrist är detta en utmaning.Ett annat område som behöver kvalitetssäkras är40GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


ALLMÄn verKsAMHeTinköpsverksamheten. Kommunen har ett samverkansavtalmed Skövde kommun och under året arbetademan mycket med att hitta fungerande rutiner i dennasamverkan.De aktiviteter som genomfördes var framgångsrikaoch ett redan bra bemötande har blivit ännu bättre.Aktiviteter med all personal genomfördes vid två tillfällenunder hösten.I alla enheter pågår ett ständigt förbättringsarbetedär ökad effektivitet, bra rutiner och kundnytta är ledorden.För detta är lean-modellen ett bra och användbartverktyg. Verksamhetens externa kundmottagningpå Medborgarkontoret fungerade utmärkt ochvar mycket uppskattad. Tillgängligheten kan dock blibättre med utökade öppettider och e-service.SlutsatsAlla enheter planerar att utveckla servicen till medborgareoch verksamheterna i kommunen. Dessutomdeltar enheterna i den bemötande processsom genomförs i hela kommunen. För att förbättrastödet i informations arbetet ska åtgärder somunderlättar detta införas. Det handlar om mallar,checklistor och utbildning. Under 2012 lanseradesen personalhandbok och kommande år planeras enmotsvarighet för informationsverksamheten. It-miljönska genom modernisering bli ett effektivare stöd föralla användare.Förslag till riktlinjer för att kvalitetssäkra inköpsrutinernaföreläggs kommunstyrelsen våren 2013.2.2 VerksamhetKF-målFörbättra barns och ungasuppväxtvillkor i kommunenÖka antalet invånare ikommunenÖka antalet arbetstillfällen ochföretag i kommunenNämndens målFörbättra profi leringen ochmarknadsföringen av grästorpAnalysFörbättra barns och ungas uppväxtvillkorInsatser för att öka barns och ungas inflytande gjordes.Ett ungdomsråd ska med hjälp av sociala medierge barn och ungdomar en röst i beslutsprocessen.Förbättra profileringen av GrästorpDen allmänna verksamhetens nämndmål och högstaprioritet var profileringen av Grästorp. Målet uppföljsgenom mätning av antalet publiceringar imedia. Målvärdet för lokalmedia är 200 per tertialoch för övriga medier 75 publiceringar. Båda dessamått överträffades. Definitionen av riksmedia är alltutom NLT, TTELA, Radio Väst, Radio Skaraborg,Lidköpingsnytt.nu och Skaraborgsbygden.Marknadsföringen utvecklades under året genomkommunens Facebook-sida, ett kostnadseffektivtsätt att marknadsföra kommunen i allmänhet,men framför allt evenemangen. Ett arbete med attdefiniera varumärket Grästorp för kommande kommunikationssatsningarpåbörjades genom en undersökningom hur omvärlden ser på kommunen.Öka antalet arbetstillfällen och företag ikommunenKommunstaben bidrog till att förverkliga dettaverksamhetsmål genom sitt arbete med samhällsplaneringför ett attraktivt boende och med sittarbete kring näringslivsfrågorna.20 nya lägenheter på Marknadsberget färdigställdes.Kommunen ansvarade för att förverkligaprojektet genom markförsäljning och effektiv framtagningav ny detaljplan.Kommunens engagemang i NSG, NäringslivssamverkanGrästorp, utvecklade samverkan mellankommun och näringsliv. I Svenskt Näringslivs rankningav företagsklimat hamnade Grästorp på 79:eplats, en förbättring med åtta placeringar. Nyföretagandetunder första halvåret överträffade måletdå 22 nya företag registrerades i kommunen. Underhela året blev det 35 nya företag.NSG arrangerade Grästorpsmässan som blev ensuccé med ett besöksantal långt över förväntan.Arbetslösheten ökade dramatiskt i inledningen av2012 på grund av SAAB:s konkurs men hamnadepå riksgenomsnittet efter några månader. Dock harungdomsarbetslösheten legat på en hög nivå. Arbetsmarknadsenhetenstartade därför ett ungdomsprojektför ungdomar som står längst från arbetsmarknaden.Målet för hela arbetsmarknadsenheten är attminst hälften av deltagarna ska gå vidare till jobbeller studier efter genomgånget program. Måletöverträffades och 62 procent av deltagarna gickvidare till jobb eller studier.GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201241


ALLMÄn verKsAMHeTSlutsatsKommunen fortsätter att överträffa målen förpubliceringar i riksmedia trots att målvärdet höjdesbetydligt. Arbetet med att lägga fast varumärketför Grästorps kommun slutförs under våren. Därefterska ambitionsnivån för kommunikation ochmarknads föring fastställas av kommunfullmäktige.Kommunens engagemang i NSG fortsätteroch kommunen är dessutom engagerad i treLeader- projekt, ”Stanna och handla i Grästorp”,ungdomsprojektet ”IdoCU” och turistprojektet”Upplev Grästorp” som ska stimulera besöksnäringarnaytterligare. En aktiv turistförening, bildad medkommunens bistånd, paketerade och marknadsfördeturistevenemang inför sommaren. Kommandesommar är föreningen en viktig del i kommunensturistinformation på Kulturhuset. Arbetsmarknadsenhetenfortsätter att utveckla sina arbetsformer isina nya lokaler. Den särskilda satsningen på ungdomarsom aldrig kommit in på arbetsmarknadenska fortsätta.Genom kommunens medverkan i Omställningskontoretsom skapades efter SAAB:s konkurs finnsnya resurser till förfogande. NSG har för avsikt attkommande år satsa mer på att aktivt locka företagatt etablera sig i kommunen.2.3 PersonalKF-målgrästorps kommun ska varaen attraktiv arbetsgivareNämndens målAnalysIngen ny medarbetarundersökning gjordes, menenhetschefernas bedömning är att personalen trivsväldigt bra och verksamhetens sjuktal håller enkonstant mycket låg nivå.2.4 EkonomiKF-målÅrets resultat av skatteintäkteroch statsbidrag ska uppgå till0,5 procentAlla verksamheter ska öka sineffektivitetNämndens målAnalysEfter ett prognostiserat underskott under störredelen av året redovisade verksamheten en totalbudget avvikelse på –144 tkr för 2012. En stor del avdet samlade underskottet berodde på negativa avvikelserinom bostadsanpassningen och oförutseddalönekostnader. Det totala underskottet begränsadesgenom positiva avvikelser inom färdtjänst, kollektivtrafikoch en återbetalning av medlemsavgift frånSveriges Kommuner och Landsting. Genom ett stortekonomiskt ansvarstagande från alla berörda kundekostnaderna hållas nere inom flera andra områdeninom den allmänna verksamheten, vilket också bidrogtill att begränsa det totala underskottet.SlutsatsI och med effektiviseringsarbetet har verksamhetengoda förutsättningar att genomföra sina åtagandeninom given budgetram kommande år. Den negativaföljden är att ett flertal anställda inte har önskadsysselsättningsgrad.3 KvalitetsgarantierFärgmarkeringarna och symbolerna i grönt respektiverött, som används i rapporten, anger om garantin äruppfylld eller inte (se illustration nedan).• Kvalitetsgarantin uppfylls• Kvalitetsgarantin uppfylls inteSlutsatsVerksamhetens personalbefrämjande aktiviteter haren positiv effekt och det finns bra planer för 2013.För att kunna utveckla kommunens personalpolitiskaarbete förstärks personalenheten kommande år.Kvalitetsgarantiervi lovar att frågor från medborgare via mail besvarasinom två arbetsdagarvi lovar att synpunkter eller klagomål ska besvarasinom två veckorvi lovar att startsidan på hemsidan ska uppdaterasvarje vecka•••42GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


ALLMÄn verKsAMHeTTyvärr finns det avvikelser för de två första garantiernaäven om de är få och inträffade under semestern.Rutinerna för att kunna leva upp till garantierna ävenunder sommarperioden behöver ses över.4 Framtida strategierGrästorps kommun har inga resurser för kostsammamarknadsföringsinsatser, men genom attförbättra kommunens egen mediekommunikationär det ändå möjligt att profilera kommunen bättre.Den allmänna verksamheten ska under kommandeverksamhetsår ta fram underlag för en politisktbeslutad kommunikationspolicy och bygga godarutiner för mediekommunikationen. Kommunenska bland annat upprätta en kommunikationsplaninför alla större händelser.Kommunstaben fortsätter att effektivisera verksamheten.Verksamheten blir en viktig motor i detlean-projekt som kommunen bedriver kommandeår. Den egna verksamheten tar också aktiv del iförbättringsarbetet. Rutiner och kommunövergripandeprocesser ses över och här har lean-metodenutmärkta verktyg att erbjuda som gör att medarbetarnasjälva, med stöd av ledningen, kan utvecklasin verksamhet.I och med verksamhetsåret 2012 är kommunensnya styrmodell klar att användas fullt ut, allt frånstyrningen från fullmäktige till planering och uppföljninginom alla enheter. Det innebär ett bättrefokus på att utveckla och förbättra den verksamhetsom de förtroendevalda prioriterat. Det blir ocksålättare för alla förtroendevalda att följa upp verksamhetenoch dess resultat.Allmän verksamhet genomgår en ganska storomställning. Planerna för framtiden handlarmycket om hur verksamheten ska kunna skapaen effektiv organisation för att klara de framtidaarbetsuppgifterna. En liten kommun måste alltidvälja vad den ska klara själv och vad som skagöras i samverkan med andra. Kommunstyrelsensbeslut om lönesamverkan med Skövde kommun ärett exempel på den väg som Grästorp valt för attkunna leva vidare som en fristående kommun.Genom denna strategi och kvalitetsutveckling iverksamheterna kan Grästorp också dra nytta avde fördelar som en liten kommun har, med kortabeslutsvägar och goda möjligheter att kommuniceravisioner och mål till alla anställda. Detta är grundeni alla framgångsrika organisationer, särskilti kommunala verksamheter. Det är mötet mellanlärare och elev, mellan undersköterska och boende iäldreomsorgen med mera som avgör vilken kvalitetkommunen kan uppnå till en rimlig kostnad. Engagemangetfinns bland kommunens chefer och deraspersonal. Kommunstaben har en nyckelpositionoch är en viktig resurs för kommunstyrelsen i dettaarbete.5 Nyckeltal och verksamhetsmått2012 2011 2010Kommunledning och1 939 2 015 1 674revision (tkr)- kostnad per invånare344 349 2861 januari (tkr)Allmän kommunadministration,12 861 11 696 10 717inklusive it (tkr)- andel av kommunens3,99 3,74 3,41bruttokostnad (procent)Färdtjänst (tkr) 1 198 1 327 1 543- kostnad per invånare (kr) 212 230 263räddningstjänst (tkr) 4 483 4 348 4 225- kostnad per invånare795 753 7211 januari (kr)- antal utryckningar 109 67 84Antal utryckningar: orsak till ökningen 2012 beror på attutryckningarna (automatlarm) till Såtenäs ökade.GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201243


ALLMÄn verKsAMHeTALLMÄN VERKSAMHETVerksamhet Anslagsnivå Budget 2012 Redovisat 2012Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt00 Kommunledning och revision 2 701 2 820 10103 Allmän kommunadministration 13 623 3 950 13 959 4 21904 ekonomi/löneadministration 3 112 356 2 98706 Personaladministration 765 1 118 53308 särskilda servicefunktioner 1 940 483 2 126 47409 Övrig gemensam verksamhet 2 715 60 2 339 7611 Arbetsområden och lokaler 1 158 1 1 13013 Arbetsmarknadsåtgärder 4 859 3 310 3 918 2 39717 Konsumentpolitisk verksamhet 40 3421 Markförsörjning 120 6528 Bostadspolitiska åtgärder 900 1 37136 Kollektivtrafi k 583 55 445 6843 Turistverksamhet 60 299 22347 Hyra externa lokaler 270 32978 Färdtjänst 1 434 50 1 272 488 räddningstjänst 4 481 4 483 34289 Totalförsvar, övriga samhällsskyddande åtgärder415 415 342SUMMA Allmän verksamhet 39 056 8 800 38 972 8 572DRIFTREDOVISNING – SUMMERINGKostnad Intäkt NettoBudget 39 056 8 800 30 256redovisning 38 972 8 572 30 400Budgetavvikelse 84 – 228 – 14444GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


Teknisk verksamhetTekniska verksamheten redovisade ett underskottpå 3,9 mkr. Det berodde till största delen på minskadhyresintäkt på grund av försäljningen av Vistegården.Avloppsreningsverkets kostnader ökade ochintäkterna minskade. Mögelsaneringen på Centralskolanbelastade verksamhetens budget och kostnadenför akuta underhållsåtgärder på skolor blev högreän budgeterat.Verksamheten genomförde ett flertal åtgärder, blandannat förbättrades elsäkerheten och tillgänglig hetentill kommunens fastigheter. Kontroller av lekplatserefter EU-direktiv genomfördes. Utemiljön i kommunenförbättrades på flera områden, till exempeltillkom en ny lekplats på Brännebackaområdet ochtorget fick ny stenbeläggning och nytt utseende. Förändringenav utemiljön på Lunnevi- och Backenskolanfick också ett positivt gensvar.Både fastighet och enheten för gata, park och vaarbetar kontinuerligt med kundbemötande. Kostenhetenökade sin måltidskvalitet med bibehållen budget.Cirka 80 procent av måltiderna i kommunen lagasfrån grunden, vilket är ett mycket bra resultat nationelltsett. Med löpande nyinvesteringar kan kvalitetenöka ytterligare.Verksamheten hade inga avvikelser för kvalitetsgarantierna.1 Sammanfattning1.1 Grunduppdrag och visionDen tekniska verksamhetens uppdrag är att förvaltakommunens fastigheter, gator, va-system ochparker samt ge skolelever och äldre inom åldringsvårdengoda och näringsrika måltider.Alla som besöker eller använder kommunenslokaler ska uppleva att lokalerna är väl underhållnaoch välstädade, att gator och parker är i gott skick,att vattnet är av god kvalitet och att maten är god.Verksamheten jobbar målmedvetet för att levaupp till visionen och utföra uppgifterna effektivtoch med hög kvalitet.1.2 Nämndens prioriterade målFörbättra barns och ungdomars fysiskauppväxtmiljöÅtgärder under året:• ökad elsäkerhet• ökad tillgänglighet till kommunens fastigheter• installation av brandlarm i skolans lokaler• förbättrade städrutiner, där skolor och förskolorhade högre prioritet än övriga fastigheter• kontroll av alla lekplatser, två gånger• ombyggnation av Centralskolans kök. Projektetär avslutat och produktionen igång.Förbättra utemiljön i kommunenÖsterlånggatan färdigställdes med nya lager asfaltoch nya fina trottoarer.GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201245


TeKnisK verKsAMHeTTorget fick nytt utseende med helt ny stenbeläggningoch en del av Oskarsgatan blev gångfartsområde.Utemiljön på Lunnevi- och Backenskolan förändrades.Gensvaret var positivt.Kommunalt vatten och avlopp på landsbygdenEn konsult hjälpte till att utreda möjligheter föranslutning av vatten och avlopp till det kommunalava-nätet för landsbygden.1.3 KvalitetsgarantierSnösäsongen var kort och vid de tillfällen det snöadevar verksamheten ute och röjde i tid.Det var ett gynnsamt år för gräsväxten och parkavdelningenhade fullt upp med att hålla alla gräsytori gott skick.Vid larmutryckningar av beredskapen påbörjadesåtgärd inom trettio minuter.Egen nyutbildad personal utförde under senhöstenden andra besiktningen av lekplatser.1.4 Ekonomiskt resultat(tkr)Bokslut2012Bokslut2011Bokslut2010intäkter 45 584 45 749 46 094Kostnader 80 463 76 060 76 517nettokostnader 34 879 30 311 30 423Budget 30 988 27 681 25 213Budgetavvikelse –3 891 –2 630 –5 0762 Nämndens prioriterade målKF-mål Nämndens mål Mått PeriodMedborgare och kunderMedborgarnas betyg på renhållning 2009är nöjda med kommunensMedborgarnas betyg på vatten och 2009verksamhetavloppWebbinformation till medborgare • 2012Förbättra barns och ungas Förbättra barns och ungdomarsenkät till föräldrar och ungdomar • 2011/2012uppväxtvillkor i kommunenfysiska uppväxtmiljöÖka antalet invånare i kommunenMedborgarnas betyg på gator och vägar • 2009Medborgarnas betyg på den yttre 2009miljön i grästorpFörbättra utemiljön iMedborgarnas betyg på gång- och 2009kommunencykelvägarMedborgarnas betyg på kommunens • 2009miljöarbeteskapa bättre förutsättningarför kommunalt vatten ochBedömning om utredningen är gjord • Tertial3 2012avlopp på landsbygdenÖka antalet arbetstillfällen ochföretag i kommunengrästorps kommun ska varaBedömning av minskad sårbarhet • Tertial 3 2012en attraktiv arbetsgivarenöjd medarbetar-index (nMi) 2010Årets resultat av skatteintäkterBudgetavvikelse • dec 2012och statsbidrag ska uppgå till0,5 procentAlla verksamheter ska öka sineffektivitetsamma/ökad kvalitet till lägre kostnad • Tertial3 2012energiförbrukning elförbrukning/kvm dec 2012Vissa värden visar senaste mätperiod vilket kan vara annat än helåret 2012.46GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


TeKnisK verKsAMHeT2.1 Kund/medborgareKF-målMedborgare och kunder ärnöjda med kommunens verksamhetNämndens målAnalysNämnden hade inte satt något mål för teknisk verksamhetinom perspektivet kund/medborgare. Däremothar enheterna formulerat egna åtaganden somligger i linje med kommunfullmäktiges mål. Beaktaatt medborgarundersökningen som ligger till grundgenomfördes 2009.Gatu-, park- och va-enhetenEnheten arbetar kontinuerligt med att sätta sig in ikundens perspektiv för att få ökad förståelse bådeinternt och externt. Utbildning för kundbemötandeoch vilka kunderna faktiskt är genomfördes.Invånarna är tacksamma för det enheten gör.Ett exempel är hälsningen: ”Hälsa Bjarne och gubbarnaatt snöröjningen fungerar väldigt bra.” Detförekommer även synpunkter på förbättringsområdensom enheten bör jobba vidare med.Det pågår en översyn för att öka tillgänglighetenpå återvinningscentralen som kommer att medföramervärde för kunderna.Rastplats Viggen satte rekord i antal besökare.Hemsidan utvecklades men det återstår en delarbete för att uppfylla målet att vara bland de 25procent bästa i riket.KostMatlagning från grunden är ett signum för kostenhetenoch med löpande nyinvesteringar i köket kankvaliteten öka ytterligare. De två senaste åren lagadescirka 80 procent av måltiderna från grunden,vilket är ett nationellt mycket bra resultat.Enheten arbetar med införande av två alternativarätter inom grundskolan för att uppfylla målet omökad valmöjlighetet. Arbetet har skjutits framåt itiden på grund av påverkan av yttre omständighetersåsom ombyggnationer, byte av lokaler med mera.SlutsatsArbetet mot uppställda mål påbörjades och steg irätt riktning togs. Arbetet fortsätter med nya aktiviteteroch effektivisering av nuvarande aktiviteter.Området är prioriterat även fortsättningsvis.2.2 VerksamhetKF-målFörbättra barns och ungasuppväxtvillkor i kommunenÖka antalet invånare i kommunenÖka antalet arbetstillfällen ochföretag i kommunenNämndens målFörbättra barns och ungdomarsfysiska uppväxtmiljöFörbättra utemiljön i kommunenskapa bättre förutsättningarför kommunalt vatten ochavlopp på landsbygdenFastighetEnheten arbetar kontinuerligt med att sätta sig in ikundens perspektiv för att få ökad förståelse bådeinternt och externt. Utbildning för kundbemötandeoch vilka kunderna faktiskt är genomfördes.Fastighetsenhetens arbete med ökad tillgänglighettill kommunens fastigheter bidrar till att flerpersoner med rörelsehandikapp kan använda faciliteterna.Enheten installerade en lift till bubbelpoolenpå Lunnevibadet och byggde om en hiss iKommunens Hus.GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201247


TeKnisK verKsAMHeTAnalysEftersom måtten för målen är från 2009 års enkätär det svårt att utläsa några aktuella resultat.Med hjälp av investeringspengar kunde verksamhetenförbättra miljön (säkerheten) för barn,ungdomar och personal i kommunens fastigheter.Investeringspengarna möjliggjorde att brandlarmkunde installeras på Lunneviskolan, Åse & Vistehallenoch Ugglans förskola. Ambjörnsgårdens förskolabyggdes om och färdigställdes under året.Under våren lämnades en första enkät ut till elevernamed frågor om elevens trivsel på skolan avseendeskolmiljön (till exempel städning, trivsel, fritidsaktiviteter,lekplatser). Svaren gav att 67 procentav eleverna var nöjda, men eftersom målet är 75procent blir bedömningen röd. Lekplatser besiktigadesenligt de EU-direktiv som gäller, vilket medfördeutdömda och borttagna lekutrustningar.Övriga anmärkningar utifrån besiktningsresultatenär utförda och åtgärdade.Verksamheten installerade en ny lekplats påBrännebackaområdet. Ombyggnad av Lunnevi- ochBackenskolans utemiljö gav positivt gensvar.Österlånggatan fick toppbeläggning och den delav Oskarsgatan som binder ihop torget med Österlånggatanrenoverades. Kulturhuset invigdes ochantalet besökare under invigningsveckan och uttalandenfrån medborgarna tyder på succé. För attbehålla succén har planerad daglig tillsyn av torgmiljöninförts.Utredning för kommunalt vatten och avlopp pålandsbygden genomfördes och presenterades förkommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Fleravloppsföreningar är på gång att bildas.Verksamheten byggde om köken på Centralskolanoch Ambjörnsgården i enlighet med lagstiftningar.Tillsammans med ständiga förbättringarleder detta till bättre och säkrare skolmåltider förvåra skolelever. Ett målmedvetet arbete med attkostnadseffektivisera verksamheten medförde attCentralskolan kunde utöka sin personal och kvalitetenpå skolmåltiderna kan förbättras.SlutsatsAlla tre målen är omöjliga att uppfylla utaninvesterings medel.De underhållsplaner som finns för både fastighetsenhetenoch gatu-, park- och va-enheten visar attde hela tiden får skjuta planerade underhållsåtgärderpå framtiden eftersom de ekonomiska resursernainte är tillräckliga. De förtroendevalda får ett stortansvar att prioritera vilka underhållsåtgärder somska kunna utföras utifrån de framtagna listorna. Deplanerade underhållsåtgärderna är nästan uteslutanderelaterade till målet att förbättra barns ochungdomars fysiska uppväxtmiljö.Ett förslag på hur matsalen på Lunneviskolanbör utformas för bästa effektivitet och få en bättremåltidsmiljö är viktigt i det fortsatta arbetet.Verksamheten fortsätter förbättra den bristandearbetsmiljön i förskoleköken. En studie för Backensoch Ugglans kök är påbörjad. Önskad effekt ären godkänd livsmedelsanläggning i enlighet medlagstiftning (säkra måltider), bra arbetsmiljö ochökad effektivitet, vilket i sin tur leder till ökad måltidskvalitet.Gatustandarden måste fortsätta att förbättrasför att uppnå målet. Andra förbättringar kan vararenoveringar av fler lekplatser och att anlägga en nyhundrastgård.Kommunen har anställt en samordnare som kanhjälpa medborgare med de frågor och funderingarsom uppstår kring avloppsprojekt.Verksamhetens egna ställda mål utifrån resurserhade ett mycket bra utslag när det gäller att avslutaplanerade åtgärder, cirka 70 procent och 10 procentär rullande över tid.Verksamheten ska vidareutveckla och prioriteraden framtagna underhållsplanen och kartläggaresursåtgången internt utifrån det arbetet.2.3 PersonalKF-målgrästorps kommun ska varaen attraktiv arbetsgivareNämndens målAnalysDe två mest sårbara områdena idag är vatten- ochavloppsverken där det fortfarande inte finns tillräckligbackup. Dokumenterade driftrutiner tillhjälp för vikarier är på gång.Verksamhetens kost- och driftenhet arbetademycket med kompetensutveckling för att mötaområdenas nya lagar och krav.48GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


TeKnisK verKsAMHeTFastighetsenheten tappade en kompetens/resursoch har idag ännu svårare att utföra alla de kravställdaaktiviteter som finns på enheten.SlutsatsMed en krympande bemanning och begränsadeekonomiska resurser är det svårt att få till ett brautvecklingsarbete. Det finns risk för att vitala driftfunktionerblir eftersatta.Det fortsatta arbetet med att möta nya lagar ochkrav behöver genomlysas, kartläggas och planerasså att verksamheten kan möta framtiden och dessutmaningar utifrån både kompetens och resurs.En översyn av organisationen bör göras införkommande generationsskifte. Både för att ”tankaöver erfarenheter och kunskap” och dokumenterarutiner för kommande medarbetare. En kartläggningöver kompetensbehovet utifrån generationsskiftetär en viktig uppgift för att möta framtiden.2.4 EkonomiKF-målÅrets resultat av skatteintäkteroch statsbidrag ska uppgå till0,5 procentAlla verksamheter ska öka sineffektivitetNämndens målAnalysÅrets resultat av skatteintäkter och statsbidrag skauppgå till 0,5 procentTekniska verksamheten redovisade ett underskottpå 3,9 mkr som till största delen bestod av minskadhyresintäkt på grund av försäljningen av Vistegården.Den minskade kostnaden genom försäljningenbalanserade inte intäktsbortfallet, vilket beroddepå en miss i budgetarbetet. Man kan tycka att kostnadernaborde ha minskat i samma utsträckning,men i en knapp underhållsbudget har inte Vistegårdenprioriterats de senaste åren eftersom det ändåskulle byggas om. Intäkterna för Vistegården har såatt säga finansierat annat nödvändigt underhåll sominte har minskat i omfattning, snarare tvärtom.Avloppsreningsverket tappade på intäktssidansamtidigt som utgiftssidan ökade. Den största orsakenvar en periodisk besiktning som kostade cirka120 tkr.Verksamheten belastades också av kostnadermed direkt koppling till mögelsanering på Centralskolan.De akuta underhållsåtgärderna på skolornaökade och kostnaden blev högre än vad som planeratsi budget.Alla verksamheter ska öka sin effektivitetKostenheten ökade sin måltidskvalitet med bibehållenbudget. Fastighetsenheten jobbade med energibesparandeåtgärder som medförde minskadeenergikostnader men även arbetsmiljömässiga förbättringarsåsom bättre ljudklimat. Driftenhetenkom igång med webbaserad larmövervakning påvatten verket och avloppsreningsverket som kan medföraminskat antal utryckningar under beredskapen.SlutsatsÅrets resultat av skatteintäkter och statsbidrag skauppgå till 0,5 procentÄven detta år sprack budgeten för tekniska verksamheten.En stor bidragande orsak var eftersläpningenav kompensation för kostnadshöjningarpå till exempel energi, material och entreprenaderunder många år.Alla verksamheter ska öka sin effektivitetAlla tre enheterna minskade sin personal. Det sätterännu högre press på ökad effektivitet för att klaraav de uppgifter som ligger inom verksamheten.GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201249


TeKnisK verKsAMHeT3 KvalitetsgarantierFärgmarkeringarna och symbolerna i grönt respektiverött, som används i rapporten, anger om garantin äruppfylld eller inte (se illustration nedan).• Kvalitetsgarantin uppfylls• Kvalitetsgarantin uppfylls inteKvalitetsgarantiersnöröjningsarbete ska påbörjas vid snödjup som överstiger6 centimeter där kommunalt ansvar gällergräsklippning ska ske när gräsets längd överstiger 7centimeterefter larm och jour-/beredskapstid ska insats varapåbörjad inom 30 minutersäkerhetsbesiktningar av skolgårdar och lekplatserska utföras vid minst två tillfällen per årInga avvikelser för kvalitetsgarantierna.4 Framtida strategierTekniska verksamhetens framtidstankar inriktar sigpå ett antal utvecklingsområden.Verksamheten ska fokusera på att effektiviseraenergiförbrukningen för el, vatten och värme i vårafastigheter.Verksamheten ska också jobba med att tydliggöraoch hitta resursbovar för att kartlägga förbättringsområden.Inom dessa områden ska man sedankostnadseffektivisera.Verksamheten ska rutinsätta och schemaläggafastighetsägaransvarets åtagande, som obligatoriskaventilationskontroller (OVK), elrevisionsbesiktningarmed mera, för att underlätta efterföljning.Underhållsplanering med hjälp av underhållsplanerska fortsätta målmedvetet för att nå bra status avfastigheter, gator, mark, park med mera, men ävenför att ha bra underlag för ekonomin.Påbörjat arbete med värdegrunden, höjd trygghetoch säkerhet för barn och ungdom, höjd kvalitet påvåra måltider med mera ska naturligtvis fortsätta.5 Nyckeltal och verksamhetsmått2012 2011 2010Antal anställda 55 55 58- varav kvinnor 31 30 32- varav män 24 25 26Personalkostnad 22 158 22 119 22 032Personalkostnad i procent avverksamhetens kostnader27 29 29Lokalvård, total städyta 26 600 26 540 26 540• Kostnad (kr/m²) 190 199 194gator inklusive p-platser och 268 000 268 000 263 000•gCM-vägar (m²)Kostnad (kr/ m²) exklusive2,95 2,77 1,28•kapitaltjänstParker inklusive lekplatser m m, 20,7 20,7 20,7•yta (ha)Kostnad (kr/ha) exklusive56,8 51,9 42,9kapitalt jänstProducerat vatten (m³) 262 202 210Kostnad (kr/m²) 6,10 6,32 6,32Mängd hushållsavfall (ton) 1 151 1 135 1 083Kostnad (kr/ton) 2 129 2 144 1 924Återvinning papper (ton) 100 90 161Återvinning glas (ton) 37 112 66Återvinning industri- och grovavfall51 70 93(ton)Återvinning metallskrot (ton) 129 140 17250GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


TeKnisK verKsAMHeTTEKNISK VERKSAMHETVerksamhet Anslagsnivå Budget 2012 Redovisat 2012Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt05 Teknisk administration 3 330 2 762 3 235 2 76207 Fysisk planering 498 560 575 54608 särskilda serviceverksamheter 5 028 481 5 055 60311 särskilda servicefunktioner 7 225 6 348 7 645 4 30815 Personal fastighetsavdelning 2 657 2 051 2 248 1 51521 Markförsörjning 426 43727 Tillhandahållande av bostäder 426 663 379 65331 Kommunala vägar 6 171 537 7 039 1 17233 enskilda vägar exklusive tätortsvägar 335 32134 Personal förråd 6 449 5 974 6 535 6 56041 Parkverksamhet 1 144 1 23942 Fritidsanläggningar 6 843 326 7 205 37344 Övriga fastigheter 216 140 173 13854 vattenförsörjning och avloppshantering 6 266 6 145 6 281 6 17356 Avfallshantering 4 285 3 850 4 390 3 84663 skolbarnsomsorg (kost) 360 36064 grundskola (fastigheter och kost) 12 591 8 140 13 968 8 26567 särskola (kost) 24 2472 Förskoleverksamhet (fastigheter och kost) 5 767 1 929 5 791 2 02477 särskilda boendeformer (fastigheter) 2 148 2 742 2 212 2 80278 Jon Jespers restaurang 4 675 3 455 4 907 3 58182 Miljöverksamhet 85 55 088 räddningsstation 386 244 390 263SUMMA Teknisk verksamhet 77 335 46 347 80 463 45 584DRIFTREDOVISNING – SUMMERINGKostnad Intäkt NettoBudget 77 335 46 347 30 988redovisning 80 463 45 584 34 879Budgetavvikelse – 3 128 – 763 – 3 891GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201251


BildningsverksamhetBildningsverksamheten redovisade ett överskott på2 808 tkr jämfört med budget. Den största faktorn tilldet är att politikerna tidigt under året gav verksamhetschefernai uppdrag att hålla nere utgifterna föratt hela kommunens ekonomi skulle komma i balans.En ny förskolegrupp startade, vilket givetvis belastadebudgeten, men det är positivt att kommunen kanerbjuda förskoleplats inom fjorton dagar och dessutomomsorg dygnet runt.Det nya Kulturhuset där bland annat lärcentraoch folk- och skolbiblioteket har nya lokaler blev ensuccé och verksamhetens utbud och kulturella aktiviterkunde öka.I förskolans och skolans undersökning kringtrivsel, trygghet, bemötande och inflytande fick verksamheternagenomgående höga betyg, där förskolanfick högst betyg och åk 4–9 sämst. Även för SFI ochIM/IV var betygen höga.Nationella prov och det totala meritvärdet visadepå lite motstridiga resultat. Andelen behöriga elevertill något nationellt program på gymnasiet ökade,men resultaten i ämnena var för sig minskade något.Kommunens framtida strategier för att få en skolai framkant är att arbeta med entreprenöriellt lärandeoch i digitala lärandemiljöer. En viss omstruktureringi verksamheten genomfördes för att bättre kunnaarbeta utifrån ett långsiktigt perspektiv för lärande.1 Sammanfattning1.1 Grunduppdrag och visionI bildningsverksamheten ingår förskola, skola, fritid,kultur och bibliotek.Grästorps förskolor och skolor genomgår en storförändring inom många områden. Nya kursplaneroch läroplaner trädde i kraft läsåret 2011/2012. Förskolanoch skolan vill dessutom att barnen och elevernages förutsättningar att bli produktiva medborgarei Grästorps kommun.Kommunens vision 2020, som tydliggör utvecklingenav entreprenörskapet inom näringslivet, ärmycket viktig för förskolans och skolans strategi förutveckling. Det är inom skolan Grästorps framtidamedborgare fostras. En del av strategin är att liggai topp när det gäller betyg och behörighet till gymnasieskolan.Nämnden sätter därför kunskapsmålenfrämst.Inom lärcentra – IV (individuella programmetpå gymnasiet), SFI (svenska för invandrare), komvux(kommunal vuxenutbildning) och särvux (särskildvuxenutbildning) – lägger man störst vikt påatt samordna resurserna och lägga fokus där detbehövs bäst. Det är därför en stor fördel att verkainom gemensamma lokaler i det nya Kulturhuset,med bättre möjligheter till studier för alla invånare ikommunen.Folk- och skolbiblioteket flyttade också in i lokaleri det nya Kulturhuset. Biblioteket var under höstenmycket välbesökt. Mätningar visar på en ökningfrån 10 347 besökare hösten 2010 till 22 557 besö-52GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


BiLdningsverKsAMHeTkare samma period 2012. Kulturutbudet varierar ikommunen och beror till stor del på de ideella föreningarnasolika medlemssammansättning. Bildningsverksamhetenutökade sin verksamhet och sittutbud hösten 2012.Fritidsverksamheten har med många idrottsanläggningaren tydlig profil i kommunen. Detidrottsliga arbetet genomförs i de många ideellaföreningarna i kommunen. Bildningsverksamhetenarbetar med bidrag, föreningsråd och särskildainsatser.1.2 Nämndens prioriterade målNämndens prioriterade mål:* Barn och elever möts av en utmanande pedagogiskmiljö med trygghet och lust att lära.* Alla elever når målen i samtliga ämnen ochstimuleras till toppresultat.* I Grästorp stimuleras utvecklingen av kulturella,idrottsliga och kreativa aktiviteter.Den tidiga inlärningen av de grundläggandebaskunskaperna, tala, läsa, skriva och räkna, ärav högsta prioritet eftersom de är grunden för allvidare kunskapsinlärning. Betygsresultat och resultatav nationella prov visar att det finns mer attjobba med här.Verksamheten utvecklar och arbetar med entreprenörielltlärande som förhållningssätt för att barn ochelever ska lära känna sina styrkor och förmågor ochklara av att ta ansvar samt arbeta kreativt.Samlad skoldag, som startar till hösten, är en braförutsättning för att skapa än mer lärarsamverkandå lärarna kan träffas både innan eleverna kommeroch efter att de har åkt hem.Verksamheten omstrukturerades till ett mer långsiktigtperspektiv för barnens och elevernas lärande.Fyra enheter med förskola till årskurs 3 samt årskurs4 till 9 ska säkerställa en röd tråd i barnensoch elevernas skoltid.Verksamheten utvecklar, bland annat genom”Team Agera”, en samverkan med social verksamhetför att snabbt fånga upp barn och unga i riskzonen.Ett tidigt uppfångande minskar risken förmer bestående problem och risker.Verksamheten ska ha sin grund i aktuell forskningoch beprövad erfarenhet och arbeta mer medanalys, forskning och utvärdering av verksamheten.Kommunen uppmuntrar all samverkan med högskola/universitetoch redan idag finns projekt medhögskola/universitet.1.3 KvalitetsgarantierBildningsverksamheten arbetade med att revideramallen för åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammentydliggör vad skolan ska arbeta med för att varjeelev ska kunna nå sina mål. Alla elever som riskeraratt inte nå målen har ett åtgärdsprogram.Vårdnadshavarna är viktiga i arbetet för att barnoch elever ska kunna nå sina mål. Därför måstedialogen kring barnens och elevernas lärande varatydlig. Varje vårdnadshavare uppmuntras till attdelta på föräldrasamråden där många övergripandefrågor diskuteras.Grästorps kommun är i framkant när det gällerförskolan. Därför är det naturligt att kunna erbjudaförskoleplats så snabbt som möjligt. Kommunenkunde under året erbjuda förskola inom fjortondagar från den dag då vårdnadshavare önskadeplats. Kommunen kan också erbjuda omsorg heladygnet.Miljöerna i skola, förskola och fritids ska alltidvara trygga för alla barn. Det är hela verksamhetensansvar och man arbetade aktivt med attskapa dessa förutsättningar. Inga likabehandlingsärendenär anmälda till Skolinspektionen.1.4 Ekonomiskt resultat(tkr)Bokslut2012Bokslut2011Bokslut2010intäkter 10 145 10 994 11 482Kostnader 113 774 114 312 116 687nettokostnader 103 629 103 318 105 205Budget 106 437 106 545 103 402Budgetavvikelse 2 808 3 227 –1 803GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201253


BiLdningsverKsAMHeT2 Nämndens prioriterade målKF-mål Nämndens mål Mått PeriodMedborgare och kunder ärnöjda med kommunens verksamhetnöjda elever (enkät) 2011/2012Förbättra barns och ungas Barn och elever möts av enuppväxtvillkor i kommunen utmanande pedagogisk miljömed trygghet och lust att läraAlla elever når målen i samtligaämnen och stimuleras tilltoppresultatÖka antalet invånare i kommunelingenav kulturella, idrottsligai grästorp stimuleras utveck-och kreativa aktiviteterÖka antalet arbetstillfällen ochföretag i kommunengrästorps kommun ska varaen attraktiv arbetsgivareÅrets resultat av skatteintäkteroch statsbidrag ska uppgå till0,5 procentAlla verksamheter ska öka sineffektivitetVissa värden visar senaste mätperiod vilket kan vara annat än helåret 2012.Alla lärare har utbildat sig i eL • Tertial 3 2012näringsriktig skolmåltid • Halvår 2 2012resultat nationella prov åk 6 • 2011/2012Meritvärde• 2011/2012Andelen behöriga elever till något 2011/2012nationellt program på gymnasietresultat nationella prov åk 9 • 2011/2012resultat nationella prov åk 3, matematik • 2011/2012resultat nationella prov åk 3, svenska • 2011/2012nöjd medarbetar-index (nMi) • 2010Budgetavvikelse • dec 2012Kostnadseffektivitet i grundskolan (kostnad• 2012perbetygspoäng)2.1 Kund/medborgareKF-målMedborgare och kunder ärnöjda med kommunensverksamhetNämndens målAnalysAlla verksamheter gjorde en undersökning kringtrivsel, trygghet, bemötande och inflytande, genomfrågor till både elever och föräldrar. Verksamhetenfick genomgående mycket höga resultat.Förskolan fick genomgående höga betyg,90 procent nöjda föräldrar. Även F–3 hade 92,5procent nöjda föräldrar. Inom förskola och F–3ansåg 100 procent av föräldrarna att bemötandetvar bra/mycket bra. I åk 4–9 ansåg 89 procentav föräldrarna att deras barn trivs och möts medrespekt av pedagogerna.Av eleverna inom åk 1–3 svarade 90,4 procent attde var nöjda med skolan. Av eleverna på Centralskolansvarade 93 procent att de känner sig trygga.En hög siffra men verksamheten strävar givetvismot 100 procent. Eleverna var inte lika nöjda med”lusten att lära”.Inom SFI, där svaren gavs på en 10-gradig skala,låg svaren på 9 eller 10 i nöjdhet. Endast tidernafick 8 som betyg, vilket beror på att dagarna blirlånga när man även har aktiviteter via arbetsförmedlingen.IM/IV (individuella programmet på gymnasiet)hade också mycket höga betyg mellan 8–9 på en10-gradig skala. Endast bristen att kunna påverkanär det är rast fick betyget 7.54GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


BiLdningsverKsAMHeTSlutsatsEftersom nöjdhet och trivsel är en tillfällig upplevelsefortsätter verksamheten på olika sätt attarbeta med att öka delaktighet och inflytande förbåde barn/elever och föräldrar. Ett ökat inflytandeöver planeringen av skoldagen ökar förhoppningsviselevernas lust att lära.2.2 VerksamhetKF-målFörbättra barns och ungasuppväxtvillkor i kommunenÖka antalet invånare ikommunenÖka antalet arbetstillfällen ochföretag i kommunenNämndens målBarn och elever möts av enutmanande pedagogisk miljömed trygghet och lust att läraAlla elever når målen i samtligaämnen och stimuleras tilltoppresultati grästorp stimuleras utvecklingenav kulturella, idrottsligaoch kreativa aktiviteterAnalysUtmaningen att förbättra den pedagogiska miljönutan ekonomiska resurser är svår. Utemiljön blirmer och mer ett integrerat klassrum med den inremiljön. Antal mobbningsfall minskade från en lågnivå till en mycket låg nivå. I nyligen gjorda undersökningarsvarade eleverna att de känner en stortrygghet och en stor trivsel (se ovan).I de nationella proven i svenska, engelska ochmatematik minskade antalet godkända elever jämförtmed förra året (2012: matematik 84 procent,engelska 84 procent, svenska 70 procent, 2011:matematik 95,5 procent, engelska och svenska 100procent). Meritvärdet för niorna visade på en förbättringgentemot förra året, 2012: 204, 2011: 200,9.Fler blev behöriga till något nationellt program pågymnasiet, 91 procent jämfört med 88,4 procent år2011.Däremot var det fler elever som inte nådde måleni alla ämnen, vilket är något som verksamhetenarbetar vidare med.Stimuleringen av kulturella aktiviteter ökade meddet nya Kulturhuset som drar till sig många besökare.Hela hösten var en succé!SlutsatsTrots att nationella prov visade på ett försämratresultat och trots att fler elever inte når målen i allaämnen klarade fler att öka det totala meritvärdet,och även andelen behöriga elever till något nationelltprogram på gymnasiet ökade något. Pedagogernaarbetade intensivt för att alla elever skullenå sina mål. Verksamheten ska analysera detmotsägelse fulla förhållandet mellan ökade meritvärdenoch den nedåtgående trenden i ämne förämne.Verksamheten arbetar också vidare med förståelsenför miljöns betydelse i barns och eleverslärande.2.3 PersonalKF-målgrästorps kommun ska varaen attraktiv arbetsgivareNämndens målAnalysVerksamheten hade en låg personalomsättning och desom prövat annat arbete valde att komma tillbaka.Under våren och tidig höst var det låg sjukfrånvarooch personalen verkade trivas.Under senare delen av hösten uttryckte fler, inomskolan, att det började kännas stressigt och attarbetet kändes tyngre. Dessutom fick Centralskolanproblem med fastigheten, vilket medförde att allverksamhet flyttade ut tillfälligt.Under året sågs den fackliga samverkan över,både avtalet och forum. En delvis ny modell somska borga för en än mer aktiv samverkan togsgemensamt fram.SlutsatsDet krävs arbete inom skolans verksamhet medatt skapa bättre förutsättningar för att minskastress hos personalen och gemensamt hitta förbättringsområden.GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201255


BiLdningsverKsAMHeT2.4 EkonomiKF-målÅrets resultat av skatteintäkteroch statsbidrag ska uppgå till0,5 procentAlla verksamheter ska öka sineffektivitetNämndens målBildningsverksamheten redovisade ett visst överskottoch den största faktorn till det är att politikerna tidigtunder året gav verksamhetscheferna i uppdrag att hållanere utgifterna för att hela kommunens ekonomi skullekomma i balans.En del av överskottet beror också på att den höjningsom aviserades för gymnasieelever hösten 2012 kommerunder våren 2013 istället.AnalysBildningsverksamheten var tvungen att starta uppytterligare en förskolegrupp eftersom många stod ikö. Det påverkade naturligtvis budgeten för förskolannågot negativt.Enhetscheferna diskuterade budget med personalenför att skapa bättre förståelse för vilka resursersom finns att tillgå. Personalanvändningen sågsöver så att tiden effektiviserades till elevernas fördeloch att så mycket tid som möjligt lades tillsammansmed eleverna.SlutsatsMed en minskad budgetram fyra år i rad är bildningsverksamhetenså slimmad som det går och ramen kan idagsläget inte dras ned något mer.56GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


BiLdningsverKsAMHeT3 KvalitetsgarantierFärgmarkeringarna och symbolerna i grönt respektiverött, som används i rapporten, anger om garantin äruppfylld eller inte (se illustration nedan).• Kvalitetsgarantin uppfylls• Kvalitetsgarantin uppfylls inteKvalitetsgarantierÅtgärdsprogram för alla elever som riskerar att inte nåmålenMinst två gånger per termin får vårdnadshavareinformation om sitt barns utvecklinggaranterad förskoleplats inom fjorton dagarskola, förskola och fritids präglas av trygga miljöer därkränkningar och mobbning aktivt motverkasKulturhuset skapar förutsättningar för kreativt lärandeoch kulturella mötenDet finns två värden under kvalitetsgaranti nummer4. Det första värdet står för om det funnits någraanmälda kränkningsärenden. Det andra värdet stårför om eleverna och föräldrarna är nöjda med insatsenoch resultatet.Lärare per 100 elever 1) 8,0 8,18 7,66Antal barn per årsarbetare2) oBs nytt jämförelsetal 5,9Antal gymnasieelever 3) 240 261 272Medeltal grundskoleelever 601 626 667Medeltal förskolebarn 278 265 260nettokostnad per gymnasieelev3) 96 748 93 682 96 944• Antal elever i musikskolan 90 88 92Fotnot: 1) Exklusive resursteam och fritidshemmens samverkan.2)Antal barn per heltidstjänster inom förskola och familjedaghem•15 oktober exklusive kök, lokalvård, vaktmästeri och förskolechef.3)Antal elever i gymnasieskolor i andra kommuner.••••5 Nyckeltal och verksamhetsmåttÅr 2012 År 2011 År 20104 Framtida strategierFör att förbereda barn och elever för det framtidasamhället pågår ett utvecklingsarbete. Verksamhetengår från att utbilda dem att arbeta i ett industrisamhälletill att verka i ett tankesamhälle. Ettsamhälle där den egna drivkraften är viktigare ännakna fakta. Ett samhälle där it-kunskapen är ettnaturligt inslag. Ett samhälle där det egna lärandetaldrig tar slut.Därför är kommunens framtida strategier, för attfå en skola i framkant, bland annat att arbeta med:• Entreprenöriellt lärande• Digitala lärandemiljöerGRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201257


BiLdningsverKsAMHeTBILDNINGSVERKSAMHETVerksamhet Anslagsnivå Budget 2012 Redovisning 2012Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt44 Fritidsverksamhet 1 250 150 1 352 23445 stöd till fritidsverksamhet 646 637 446 Biblioteksverksamhet 2 199 30 3 235 4048 stöd till kulturverksamhet 688 831 15049 Övrig kulturell verksamhet 200 291 1060 gemensam administration 2 632 2 428 262 skolformsövergripande aktiviteter 2 744 1 368 9863 skolbarnsomsorg 5 857 1 650 6 007 1 61164 grundskolan 42 819 1 118 42 126 1 96365 Ungdomsutbildning, gymnasieskola 25 870 200 24 269 21066 vuxenutbildning 2 690 1 080 3 643 1 74267 särskola 3 357 75 3 507 14469 Musikskola 1 089 425 1 068 40372 Förskoleverksamhet 22 574 3 450 23 012 3 534SUMMA Bildningsverksamhet 114 615 8 178 113 774 10 145DRIFTREDOVISNING – SUMMERINGKostnad Intäkt NettoBudget 114 615 8 178 106 437redovisning 113 774 10 145 103 629Budgetavvikelse 841 1 967 2 80858GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


Social verksamhetNämnden redovisade ett underskott på 4 062 tkr. Enstor orsak till underskottet var ökat antal utfördatimmar i hemtjänsten och låg tidseffektivitet. Åretpräglades av en ökad mängd ärenden varav fleravar mycket vårdkrävande. Det ledde tyvärr till färrenöjda och trygga brukare av hemtjänsten. Ett projektför att förbättra hemtjänsten pågår.Verksamheten uppfyllde helt eller delvis nämndensprioriterade mål. Nämnden behöver dock arbeta medkundnöjdhet, genomförandeplaner och fokusplaner.Dessa områden behöver förbättras och få tydligare riktlinjer.Det är också viktigt att öka svarsfrekvensen frånkunderna vid de nationella mätningarna för att kunnasäkerställa ett resultat och kunna vidta åtgärder.Verksamhetens mätning av nöjda praktikanter visadeett mycket positivt resultat. Praktikanterna kände sigväl omhändertagna och fick ett bra innehåll i praktiken.1 Sammanfattning1.1 Grunduppdrag och visionSocial verksamhet arbetar bland annat med attstödja barn och föräldrar med olika svårigheter. Enviktig del i arbetet är samverkan med skolan ochandra berörda verksamheter. Serviceinsatser somgör det möjligt att erbjuda stöd och hjälp i ett tidigtskede är en viktig faktor.För att kunna möta framtidens nya krav ochkunna ge förutsättningar för jämlikhet i levnadsvillkorför äldre personer och personer med funktionshinderskapas nya boendeformer.1.2 Nämndens prioriterade målVerksamheten uppfyllde helt eller delvis nämndensprioriterade mål. Undantag finns inom främsteffektivitet och kostnader. Dessutom behöver arbetetmed kundnöjdhet, genomförandeplaner ochfokusplaner prioriteras. Svarsfrekvensen från kundernavid de nationella mätningarna, till exempel”Öppna jämförelser”, var i vissa fall för låg för attkunna säkerställa ett resultat.Inom de områden där verksamheten inte uppfylldenämndens prioriterade mål har åtgärder vidtagits.1.3 KvalitetsgarantierAv tre kvalitetsgarantier uppfyllde social verksamheten på årsbasis. Vid tertial två och tre godkändesytterligare en kvalitetsgaranti men räknas inte somgodkänd på årsbasis. Den tredje kvalitetsgarantinär inte uppfylld men verksamheten har planeratåtgärder för att kunna uppfylla den under 2013.1.4 Ekonomiskt resultat(tkr)Bokslut2012Bokslut2011Bokslut2010intäkter 31 692 31 045 27 404Kostnader 131 152 126 997 126 025nettokostnader 99 460 95 952 98 621Budget 95 398 98 206 100 920Budgetavvikelse –4 062 2 254 2 299GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201259


soCiAL verKsAMHeT2 Nämndens prioriterade målKF-mål Nämndens mål Mått PeriodMedborgare och kunder är Kvalitetssäkring utifrån Andelen granskade genomförandeplaner• Tertial 3 2012nöjda med kommunens verksamhetinsatssom godkänts vid internkontrollAntalet redovisade genomförandeplaner• Tertial 3 2012till sociala utskottetAntalet synpunkter som kommer in via • Tertial 3 2012kommunens synpunktshanteringnöjda brukare med särskilt boende 2011(KKiK)nöjda brukare med hemtjänst (KKiK) • 2012Förbättra barns och ungas Förbättra barns och ungas Andel gemensamma fokusplaner inom • Tertial 3 2012uppväxtvillkor i kommunen uppväxtvillkor i kommunen iFoAntal barnfamiljer med försörjningsstöd • Tertial 3 2012Öka antalet invånare i Utveckla hälsoperspektivet nöjda med aktiviteter i särskilt boende 2011kommunenför äldre(Öppna jämförelser)Trygghet i ordinärt boende med stöd från • 2012hemtjänst (Öppna jämförelser)Trygghet i särskilt boende (Öppna jämförelser) 2011Öka antalet arbetstillfällen ochföretag i kommunengrästorps kommun ska varanöjda praktikanter/studenter • Halvår 2 2012en attraktiv arbetsgivarenöjd medarbetarindex (nMi) 2010Årets resultat av skatteintäkterBudgetavvikelse • dec 2012och statsbidrag ska uppgå till0,5 procentAlla verksamheter ska öka sinKostnad per plats i särskilda boenden 2011effektivitet(KKiK)Kostnad/vårdtagare inom hemtjänsten(KKiK)• 2011Vissa värden visar senaste mätperiod vilket kan vara annat än helåret 2012.60GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


soCiAL verKsAMHeT2.1 Kund/medborgareKF-målMedborgare och kunder ärnöjda med kommunens verksamhetNämndens målKvalitetssäkring utifrån insatsAnalysFör att kvalitetssäkra verksamhetens insatser redovisasgenomförandeplaner regelbundet till socialautskottet. Kvaliteten på genomförandeplanerna (godkändrespektive icke godkänd) granskas vid regelbundnainternkontroller. År 2012 granskades totalt22 genomförandeplaner och endast 5 stycken godkändes,vilket är alarmerande. De brister som finnsär att det inte framkommer i handlingarna vilka somupprättat planen, på vilket sätt den enskilde varit delaktigoch när uppföljning är planerad.Under året inkom endast ett fåtal synpunktervia kommunens synpunktshantering. Frågan är omverksamhetens personal har informerat tillräckligtom den här möjligheten.Avseende måtten nöjda brukare med särskiltboende (SÄBO) och nöjda brukare med hemtjänstgenomfördes en nationell mätning under hösten2012 via Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån.Resultatet presenterades i Socialstyrelsens”Öppna jämförelser” och i KKiK (KommunensKvalitet i Korthet). Aktuellt resultat för 2012 avseendenöjda brukare med särskilt boende (SÄBO)saknas på grund av att för få kunder svarade påenkäten. Det värde (gult) som redovisas gäller år2011. Resultatet för nöjda brukare med hemtjänstminskade något mellan åren 2011 och 2012 ochbefinner sig på icke godkänd nivå (röd), vilket äralarmerande. Definitionen av måttet ändradesnågot men en nedåtgående trend för kundnöjdhetär ändå tydlig.SlutsatsVerksamheten behöver förbättra kvaliteten pågenomförandeplaner. Åtgärder har införts.En översyn av synpunktshanteringen planeras.Högprioriterat under 2013 är att hitta lösningarpå hur svarsfrekvensen för enkätundersökningarnakan öka. Resultatet är en signal om hur kundenupplever kommunens service. Resultatet kringnöjda brukare med hemtjänst är alarmerande meninte förvånande. Enheten hade mycket fler ärenden,varav flera var mycket vårdkrävande. Den ökadeärendemängden påverkade hela enheten såväl personalmässigtoch ekonomiskt som kvalitetsmässigt.Social verksamhet har startat ett projekt där personal,chefer och även kunder är involverade för attaktivt hitta lösningar. Projektet startar år 2013 ochplaneras pågå hela året.2.2 VerksamhetKF-målFörbättra barns och ungasuppväxtvillkor i kommunenÖka antalet invånare ikommunenÖka antalet arbetstillfällenoch företag i kommunenNämndens målFörbättra barns och ungasuppväxtvillkor i kommunenUtveckla hälsoperspektivetför äldreAnalysBarns och ungas uppväxtvillkor påverkar i hög gradderas hälsa. Relationerna i och utanför familjen harstor betydelse, liksom miljön i bostadsområdet, förskola/skolaoch i fritidsverksamheterna. Insatserför att främja barns långsiktiga hälsa kan alltså skepå flera olika arenor, till exempel inom barnomsorgen,skolan eller i hemmet. Svenska barn mår fysisktmycket bra. Flera undersökningar visar dock attdet finns brister i den psykiska hälsan, särskilt densjälvskattade hälsan och särskilt inom vissa grupper(Folkhälsorapport 2012). Föräldrar som lever underpressade socioekonomiska villkor kan ha svårare attutveckla goda relationer till sina barn. Att stötta föräldrarnakan bidra till en bättre situation för barnen.I Grästorp finns till exempel föräldragrupper somKOMET och Marte Meo med fokus på detta. Barnsom lever i hushåll med liten disponibel inkomstlöper större risk för exempelvis skador, astma ochfetma. Det påverkar även deras skolprestationer ochkan även leda till beteendeavvikelser. I Grästorp ärantalet barnfamiljer med försörjningsstöd lågt.Samverkan mellan skola och socialtjänst är oerhörtviktig för att påverka barns uppväxtvillkor.För att säkerställa samverkan arbetar verksamhetenmed fokusplaner, det vill säga ett gemensamtdokument mellan skola och socialtjänst för planeradeinsatser. Fokusplanerna är till för att socialtjänst,skola och familj ska arbeta mot samma måli gemensamma ärenden. Vid resultatmätning avGRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201261


soCiAL verKsAMHeTfokusplaner kan konstateras att arbetet inte kommitigång som planerat, orsakerna är oklara kringansvar och roller.Med ålderdomen uppkommer förändringar avhälsan inom de olika hälsoperspektiven psykologisk/emotionell,fysisk, social och spirituell. Forskningvisar att stimuli inom de olika hälsoperspektivenger äldre en ökad eller bibehållen upplevdhälsa. Den ökade upplevda hälsan inom en hälsodimensionpåverkar ofta andra dimensioner på ettpositivt sätt. Kommunens satsning på nya äldreboendenligger i linje med ovanstående resonemangom hälsoperspektiv, där en viktig del är ett salutogentförhållningssätt. Målet att utveckla hälsoperspektivetför äldre uppnåddes delvis för år 2011.Socialstyrelsens nya nationella mätning för 2012besvarades inte av tillräckligt många kunder, detkrävdes minst 30 stycken svar. Måttet för tryggheti ordinärt boende med stöd från hemtjänsten minskadefrån (gult) 2011 till (rött) värde 2012. Måttethar dock ändrats något, men trots det är bedömningenatt de äldre känner sig något mindre tryggaatt bo hemma med stöd från hemtjänsten.SlutsatsVerksamheten påbörjade under året en mätning avantalet barnfamiljer med försörjningsstöd, vilket ärett nytt mått som bättre överensstämmer med Folkhälsorapport2012 och kommunens mål. Endastfem barnfamiljer hade försörjningsstöd.En gemensam strategi för implemente ring avfokusplaner och tydliggörandet av roller och ansvardiskuterades på samverkansmöte med skolan.Planerade aktiviteter för att utveckla hälsoperspektivetför äldre bedöms på sikt påverka måluppfyllelseni positiv riktning. Utifrån aktuell forskningmåste verksamheten även arbeta med utveckling avmått inom hälsoperspektivet för äldre. Högprioriteratunder 2013 är att hitta lösningar på hur svarsfrekvensenför enkätundersökningarna kan öka.Resultatet är en signal om hur kunden uppleverkommunens service. Resultatet för trygghet i ordinärtboende med stöd från hemtjänsten är alarmerandemen inte förvånande. En ökad ärendemängdpåverkade hela enheten såväl personalmässigt ochekonomiskt som kvalitetsmässigt.2.3 PersonalKF-målgrästorps kommun ska varaen attraktiv arbetsgivareNämndens målAnalysI NMI (Nöjd-Medarbetar-Index) år 2010 påvisadesatt verksamhetens lägsta resultat var inom områdenaorganisationsklimat och ledarskap. En nystor mätning planeras år 2013. År 2012 fick verksamhetenen ny organisation där roller och ansvarbehövde tydliggöras för att uppnå en god effektiviteti ledningsgruppen. Den nya organisationeninvolverade även övrig personal.Verksamhetens mätning av nöjda praktikanter år2012 visade ett mycket positivt resultat. De praktikantersom kom till social verksamhet kände sig välomhändertagna och fick ett bra innehåll i praktikenoch ett gott bemötande.SlutsatsLedningsgruppen arbetade med egen teamutveckling,vilket är grunden för att kunna påverka aktuellautvecklingsområden inom NMI. Inom fleraenheter pågick en intensiv process med personalenför att också göra dem delaktiga i verksamhetensutveckling.Det är viktigt att informera ordinarie personalom att praktikanterna upplevde ett positivt klimatpå arbetsplatserna. Även om verksamheten kännertill det kan informationen sannolikt förbättras ochgenomföras mer strukturerat. Utvecklingschefengenomför aktiviteter kring detta under 2013.2.4 EkonomiKF-målÅrets resultat av skatteintäkteroch statsbidrag ska uppgå till0,5 procentAlla verksamheter ska ökasin effektivitetNämndens målAnalysBokslut för 2012 visade på ett underskott. Flerafaktorer bidrog till det, bland annat fler utförda62GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


soCiAL verKsAMHeTtimmar i hemtjänsten, låg tidseffektivitet, nya ärendeninom LSS och institutionsplacering inom individ-och familjeomsorg (IFO).Kostnaderna för den totala äldreomsorgen varhögre än motiverat utifrån kommunens struktur,dock ligger äldreboendenas kostnader i paritetmed riket. Hemtjänstens kostnadsnivå var myckethög. Avvikelsen mot budget för hemtjänsten var3 114 tkr för 2012, vilket svarar för den störstadelen av verksamhetens samlade underskott.Ett nytt löne- och schemaplaneringssystem(Besched) infördes i kommunen. För att få det attfungera i verksamheten togs stora resurser avseendepersonaltid i anspråk.SlutsatsVerksamheten arbetar kontinuerligt med kostnadssänkandeåtgärder för att få en högre effektivitet.Med anledning av de höga kostnaderna inomfrämst hemtjänsten både historiskt och innevarandeår genomfördes år 2012 en genomlysning av hemtjänstenav en extern revisionsfirma.Genomlysningen påvisade olika förbättringsförslagutifrån ekonomi, personal och kundperspektiv.I linje med det startades ett projekt inom hemtjänstenmed fokus på ökad tidseffektivitet, kundnöjdhetoch minskad stress för personalen. Projektet förväntaspågå hela 2013.Kvalitetsgarantin som erbjuder genomförandeplaninom 30 dagar uppfylldes inte. Alla kunder fick erbjudandeom genomförandeplan men verksamhetenhade svårt att inom alla enheter klara kvalitetsgarantin.En anledning är hög arbetsbelastning inom fleraav enheterna. För att uppfylla garantin ska verksamhetenta fram handlingsplan/rutin, där exempelvis itverktyget”Kompanion” i hemtjänsten kan möjliggöraatt personalen har tid i schemat för att göra engenomförandeplan enligt åtagande. Verksamhetenberäknar att garantin uppfylls i slutet av 2013.Kvalitetsgarantin avseende besökstid inom tioarbetsdagar uppfylldes.Kvalitetsgarantin att beslut om försörjningsstödska meddelas inom sju arbetsdagar uppfylldesinte tertial 1 men däremot tertial 2 och 3, vilket ärmycket positivt. På årsbasis blev dock det sammanlagdaresultatet att kvalitetsgarantin uppfylldes inte,därav röd markering.4 Framtida strategierÅsevi-projektet kan innebära att kommunen får tillgångtill service- och trygghetslägenheter för äldre,vilket kan påverka inflödet till kommunens äldreboendenmen även minska transporter för hemtjänstenspersonal. Sammantaget kan det påverkakostnadsläget positivt.3 KvalitetsgarantierFärgmarkeringarna och symbolerna i grönt respektiverött, som används i rapporten, anger om garantin äruppfylld eller inte (se illustration nedan).• Kvalitetsgarantin uppfylls• Kvalitetsgarantin uppfylls inteKvalitetsgarantiervi garanterar att när du tackat ja till erbjudande omgenomförandeplan görs denna tillsammans med diginom 30 dagarvi garanterar att du vid kontakt med socialsekreterareerbjuds en besökstid inom tio arbetsdagarvi garanterar att när du skickat in en komplett ansökanom försörjningsstöd får du ett skriftligt beslut skickat tilldig inom sju arbetsdagar•••GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201263


soCiAL verKsAMHeT5 Nyckeltal och verksamhetsmått2012 2011 2010Försörjningsstöd antalhushåll 93 96 102Försörjningsstöd nettokostnadtkr 1 954 2 039 2 075Placering vuxna institutionsvård0 0 0Placering barn institutionsvård3 1 3Placering barn familjehem 7 7 8Öppenvård, antal insatser,vuxna 6 19 14Öppenvård, antal insatser,barn och familj 57 44 52socialpsykiatri, antal insatser,daglig sysselsättning 13 29 14socialpsykiatri, antal insatser,boendestöd 12 17 9Personlig assistans, antaltimmar 80 675 83 700 70 650Lss och Ass, antalinsatser 92 89 90Avvikelser läkemedel 115 97 89Avvikelser fall 256 243 229Avvikelser medicinsktekniskutrustning 7 3 0särskilda boendeformer(antal lägenheter) 63 69 69Antal behandlade hemtjänstärendenunder året 167 214 295Antal avslag hemstjänst 0 0 0Antal trygghetslarm 162 204 206Antal avslag särskiltboende 2 0 064GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


soCiAL verKsAMHeTSOCIAL VERKSAMHETVerksamhet Anslagsnivå Budget 2012 Redovisning 2012Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt70 gemensam verksamhet 11 446 13 922 1 51975 särskilda individuellt inriktade insatser 12 976 136 13 871 91276 insatser enligt Lss 43 214 21 683 44 166 22 65677 särskilda boendeformer 35 863 3 629 37 215 5 10778 stöd i ordinärt boende 18 534 1 187 21 978 1 498SUMMA Social verksamhet 122 033 26 635 131 152 31 692DRIFTREDOVISNING – SUMMERINGKostnad Intäkt NettoBudget 122 033 26 635 95 398redovisning 131 152 31 692 99 460Budgetavvikelse – 9 119 5 057 – 4 062GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201265


Miljö- och byggnämndMiljö- och byggnämnden redovisade ett överskott på196 tkr jämfört med budget.Nämnden fokuserade på service, information ochett professionellt bemötande. Inspektörer och administratörerdeltog i ett utbildningsprogram för att förbättrabåde bemötande, kommunikation och tillsynsarbetet.Utbildningen fortsätter under 2013.Kvalitetsgarantin kunde hållas i de flesta fall.Endast då det gäller avloppsärenden fanns vissa tidsproblem.En del av Oskarsgatan vid det nya Kulturhuset blevunder året gångfartsområde. Det förbättrade trafiksäkerheten,särskilt för barn och unga som rör sigmycket i området.Samarbetet med Lidköping fortsätter och diskussionerkring bra lösningar för nämndens behov fortgårlöpande.1 Sammanfattning1.1 Grunduppdrag och visionMiljö och hälsaMiljö- och byggnämnden är kommunens tillsynsmyndighetsom genomför tillsyn och ärendehandläggningutifrån miljöbalken, livsmedelslagen ochföljdförfattningar. Miljö- och byggnämnden bedriversin tillsyn främst genom inspektioner, då mankontrollerar att företag och organisationer följerlagen och genomför även inspektioner av deras förebyggandearbete och förutsättningar för det.Miljö- och hälsoskyddschefen eller den berördamiljö- eller livsmedelsinspektören deltar i aktuellafall i miljö- och byggnämndens sammanträden förgenomgång av ärenden.Planarbete, byggnation och trafikGrästorps kommun köper plan-, bygg- och trafikinspektörstjänsterav Lidköpings kommun i denomfattning som behövs för att miljö- och byggnämndeni Grästorp ska uppfylla lagkraven.Lid köping svarar dessutom för information ochrådgivning till enskilda personer och verksamhetsutövarei Grästorps kommun samt handlägger allmännaärenden. De föredrar i aktuella fall ärendeni miljö- och byggnämnden i Grästorp.1.2 Nämndens prioriterade målFokus under 2012 låg på service och information,och att kommunens medborgare skulle få ett professionelltbemötande. Inom miljö- och byggnämndensansvarsområde deltar inspektörer och administratöreri ett omfattande utbildningsprogram. Utbildningenfortsätter hela 2013 och resulterar sannolikti högre effektivitet i både tillsynsarbete och samarbete.Aktiviteter vid Kulturhuset gör att mycket människorrör sig i området och i juni 2012 beslutadenämnden att göra en del av Oskarsgatan till gångfartsområde.Ett viktigt beslut för att förbättra tra-66GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


MiLJÖ-oCH BYggnÄMndfiksäkerheten, särskilt för barn och unga på derasväg till biblioteket.1.3 KvalitetsgarantierKvalitetsgarantierna gäller för inlämnade komplettaansökningar.Med den nya plan- och bygglagen som trädde ikraft 2011 är processen fram till en komplett ansökanmer omfattande.Kvalitetsgarantin för ansökningar för enskildavloppsanläggning är ofta kort. När en ansökan ärkomplett ska miljöinspektören boka ett besök, somtyvärr i många fall äger rum först efter att kvalitetsgarantitidengått ut. Beslut om tillstånd fattas efterbesöket. Andra miljöärenden klaras av inom föreskriventid.1.4 Ekonomiskt resultat(tkr)Bokslut2012Bokslut2011Bokslut2010intäkter 782 630 1 111Kostnader 1 342 1 397 1 787nettokostnader 560 768 676Budget 756 978 1 129Budgetavvikelse 196 210 4532 Nämndens prioriterade målKF-mål Nämndens mål Mått PeriodMedborgare och kunder är nöjda Allmänheten ska få god Fullgod hemsidesinformation • 2012med kommunens verksamhet service och informationFörbättra barns och ungas uppväxtvillkori kommunenÖka antalet invånare i kommunenÖka antalet arbetstillfällen ochföretag i kommunengrästorps kommun ska vara enattraktiv arbetsgivareÅrets resultat av skatteintäkteroch statsbidrag ska uppgå till0,5 procentAlla verksamheter ska öka sineffektivitetAdministrationen ska varasmidig angående miljö- ochbyggfrågorFörbättra trafi ksäkerhetenframförallt för barn och unga ikommunennöjd kund-index Bygg• 2012nöjd kund-index Miljö och hälsa • 2012olycks- och tillbudsstatistik frånBrÅBudgetavvikelse •Bedömning av ständiga förbättringar• Tertial 3 2012dec 2012• Tertial 3 2012Vissa värden visar senaste mätperiod vilket kan vara annat än helåret 2012.2.1 Kund/medborgareKF-målMedborgare och kunder ärnöjda med kommunens verksamhetNämndens målAllmänheten ska få godservice och informationAdministrationen ska varasmidig angående miljö- ochbyggfrågorAnalysMiljö och hälsa deltar i ett stort projekt för attskapa förutsättningar för ökat lärande och utvecklingav arbetsformer samt öka tryggheten, arbetsglädjenoch hälsan hos handläggarna genom tydligaoch gemensamma arbetssätt. Projektet är medfinansieratav Europeiska socialfonden och pågår hela 2013.Bland annat ingår utbildning i ”Tillsynsmetodik ochorganisering av arbetet” och ”Kommunikation ochbemötande”.GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201267


MiLJÖ-oCH BYggnÄMndEn enkät skickades ut till ett drygt trettiotalsökande i olika ärenden under hösten 2012. Svarenvar till övervägande del mycket positiva.I slutet av 2012 genomfördes en övergång tilldigitala utskick av kallelser och protokoll. Utvärderingär för tidigt att göra.SlutsatsLedamöterna i miljö- och byggnämnden har tillgångtill iPad, vilket har förändrat verksamhetensadministration kring nämndens sammanträden.Mer information skulle enkelt kunna skickas ut tillnämndens ledamöter om diverse förändringar ochnyheter inom ansvarsområdet. Ledamöterna skullestärkas i sin roll och bättre kunna svara på frågorfrån kommunens invånare.Målet är att hitta balans i det flöde av informationsom kommer till kommunen.2.2 VerksamhetKF-målFörbättra barns och ungasuppväxtvillkor i kommunenÖka antalet invånare i kommunenÖka antalet arbetstillfällen ochföretag i kommunenNämndens målFörbättra trafi ksäkerhetenframförallt för barn och unga ikommunenAnalysFrågor angående trafik som lämnas in till miljö- ochbyggnämnden analyseras utifrån antagen hastighetsplanoch övriga lagar och regler.Nya lokala trafikföreskrifter för området kringnya Kulturhuset tillkom. Tillståndsprocessen medi stort sett bara digital kommunikation med polisremisserför tillfälliga avstängningar fungeradebättre än tidigare.Kartläggning av övergångsställen påbörjades.SlutsatsEn diskussion om vilka uppdrag tjänstemännenkan ta inom samarbetsavtalet med kommunenssamarbetspartner Lidköpings kommun inleddes.Nämnden önskar ett mer proaktivt förhållningssättdär trafikingenjören ger förslag på lösningar på deproblem nämnden identifierar. Diskussionerna fortsätterför att finna en lösning som tillgodoser nämndensbehov.2.3 PersonalKF-målgrästorps kommun ska varaen attraktiv arbetsgivareNämndens målPå grund av samverkan med Lidköpings kommunredovisas inte detta mål här. Tjänstemannen inomGrästorps kommun ingår i den allmänna verksamhetenspersonalarbete.2.4 EkonomiKF-målÅrets resultat av skatteintäkteroch statsbidrag ska uppgåtill 0,5 procentAlla verksamheter ska öka sineffektivitetNämndens målAnalysEn miljöinspektör arbetade med att avsluta deansökningar om förbättring av enskilda avloppsanläggningarsom lämnats in före 2009 och inte skullebelastas med handläggningsavgift. Arbetet har idet närmaste slutförts utan att budget för nämndenöverskreds.Budgetöverskottet står främst att finna inompolitik och administration. Nämnden prioriteradekompetenshöjning för samtliga ledamöter genomfördjupad information i olika processer.SlutsatsNämndens ledamöter har möjlighet att inom ramenför tilldelade budgetmedel öka sin aktivitet om detär önskvärt.68GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


MiLJÖ-oCH BYggnÄMnd3 KvalitetsgarantierFärgmarkeringarna och symbolerna i grönt respektiverött, som används i rapporten, anger om garantin äruppfylld eller inte (se illustration nedan).• Kvalitetsgarantin uppfylls• Kvalitetsgarantin uppfylls inteKvalitetsgarantiervi lovar att kvittens på inkomna ansökningar skaskickas ut till sökande med vändande postvi lovar att handläggningstiden för komplett inlämnadeansökningar angående miljö- och byggärenden sombeslutas i nämnd normalt inte ska överskrida sex veckorvi lovar att handläggningstiden för komplett inlämnadeansökningar angående miljö- och byggärenden som beslutasmed delegation normalt inte ska överskrida två veckorvi lovar att allt kartmaterial skall hållas aktuelltvi lovar att handläggningstiden för detaljplaneärendennormalt inte ska överskrida ett årVi lovar att handläggningstiden för trafi kärendennormalt inte ska överskrida en månadKvalitetsgarantin hålls i normalfallet för miljö- ochhälsoärenden. Förseningar gäller ofta att platsbesöketför avloppsärenden dröjer. I dessa fall har miljöinspektöroch sökande påbörjat en kommunikationoch den sökande vet när ett beslut kan väntas.Det är viktigt att notera att kvalitetsgarantingäller komplett inlämnade ansökningar. Inom bådeplan och bygg samt miljö och hälsa kan det finnastolkningsutrymme om vad som upplevs som komplettansökan.••4 Framtida strategierFör medborgare och företagare är det viktigt attmiljö- och byggverksamheten fungerar väl. I såvälmedborgarundersökningar som Svenskt Näringslivsrankning av företagsklimatet är just bemötandeoch effektiv hantering av bygglov och andra söktatillstånd av stor betydelse för hur allmänhet ochföretagare upplever sin kommun.Nämnden har utifrån det fastställt sina mål.Grästorp ska ha en bra rådgivning och en rättssäkerprocess utan onödiga förseningar. Oavsett hurdet går i ett tillstånds- eller kontrollärende ska alltidkunderna/invånarna kunna räkna med ett professionelltbemötande.•5 Nyckeltal och verksamhetsmått•2012 2011 2010Antal diarieförda ärenden 327 280 374•Tillsynsobjekt livsmedel 60 55 56Tillsynsobjekt lantbruk 120 109 110•Tillsynsobjekt miljöfarligverksamhet 55 54 49Antal delegationsbeslut totalt 386 257 237Bygglov 39 23 51Parkeringstillstånd 21 16 22GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 201269


MiLJÖ-oCH BYggnÄMndMILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENVerksamhet Anslagsnivå Budget 2012 Redovisning 2012Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt07 Fysisk planering 987 328 798 32538 Övriga trafi ksäkerhetsåtgärder 37 2281 Hälsoskydd 455 395 522 457SUMMA Miljö- och byggnämnd 1 479 723 1 342 782DRIFTREDOVISNING – SUMMERINGKostnad Intäkt NettoBudget 1 479 723 756redovisning 1 342 782 560Budgetavvikelse 137 59 19670GRÄSTORPS KOMMUN • ÅRSREDOVISNING 2012


Grästorps kommunRevisionen2013-04-12Till kommunfullmäktige i Grästorps kommunRevisionsberättelse för år 2012Vi har granskat kommunstyrelsens och miljö och byggnämndens verksamhet, Stiftelsen Bergagården, BygdegårdsföreningenGrästorps Konserthus ideell förening, Räddningstjänsten Västra Skaraborg, RKHF TryggaHem, Stiftelsen Ester och Sigfrid Johanssons minnesfond, Stiftelsen Syskonen Bengtssons donationsfondsamt Stiftelsen Grästorps kommuns skolsamfond. Granskning har även utförts av lekmannarevisor i GrästorpsFjärrvärme AB.Granskning avseende kommunen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhetoch kommunens revisionsreglemente.Huvudsyftet för granskningen av kommunstyrelse, nämnd och verksamheter har varit att pröva derasstyrning, ledning och kontroll av sina verksamheter samt att de följer kommunfullmäktiges beslut.Årets resultat uppgår till 4,1 mkr vilket är 2,4 mkr bättre än budget. Enligt driftredovisningen uppvisarverksamheterna en nettoavvikelse mot budget om –5,1 mkr där teknisk verksamhet samt social verksamhetstår för de största avvikelserna på –3,9 mkr respektive – 4,1 mkr. I likhet med tidigare år anser vi att kommunstyrelsenskall vara mer aktiv i sitt uppföljningsansvar och tidigare under året kräva åtgärdsplaner föratt verksamheterna skall hålla sina budgetramar.Kommunen har sju övergripande mål som bryts ned i 19 nyckeltal. Kommunen analyserar respektivenyckeltal men någon sammanfattande analys utförs inte. Vi bedömer att kommunen behöver definierabegreppet god ekonomisk hushållning samt utveckla en samlad analys om måluppfyllelsen är tillräcklig föratt kommunen skall anses bedriva sin verksamhet enligt god ekonomisk hushållning. Utan en sådan analyssaknar revisorerna tillräckligt med underlag för att uttala sig om resultatet i årsredovisningen är förenligtmed de mål som fullmäktige beslutat.Kommunen uppfyller balanskravet men av ovanstående 19 nyckeltal är endast sex stycken uppfyllda.Årets större granskningsinsatser har genomförts inom följande områden:• Granskning av inköpsrutiner• Granskning av kvalitet inom äldreomsorgen• Löpande granskning• Grundläggande granskning, en översiktlig granskning av kommunens styrelse, nämnd och utskott.• Förstudie av ärendeprocessen för projekt Ambjörnsgården• Förstudie av arbetsmarknadsarbetet och näringslivsarbetet• Delårsrapport• BokslutsrapportVi har under året följt verksamheterna dels genom besök och dels genom att löpande följa flödet av ärendeni protokoll och därmed fullgjort uppdraget från kommunfullmäktige.I vårt revisionsuppdrag har vi biträtts av Ernst & Young AB.Vi tillstyrker att kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden och de förtroendevalda i dessa organ beviljasansvarsfrihet.Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns.Årsredovisningen uppfyller kravet enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed i kommunalverksamhet.Kjell-Arne Magnusson Claes-Göran Svensson Berit HallersboCarl-Johan MånssonJan-Olof ÖdlundTill revisionsberättelsen hör de granskningsrapporter som successivt under året lämnats till kommunstyrelseoch kommunfullmäktige.


PRODUKTION: Fernemo Information & Grafik AB, NoraSpråkbearbetning Eva Jönsson | Korrektur Noomi Svahn


Grästorps kommun | 467 80 GRÄSTORP | Tel 0514-58 000 | www.grastorp.se

More magazines by this user
Similar magazines