30.07.2015 Views

Företagsledare och forskare om handel - Centrum för ...

Företagsledare och forskare om handel - Centrum för ...

Företagsledare och forskare om handel - Centrum för ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CE N T RU M F ÖR NÄ R I NG SL I VSH I STOR I ACENTR E FOR BUSINESS HISTORY IN STOCK HOLMBananköp i ICA-affär, Göteborg 1964. Ur ICA-handlarnas Förbunds arkiv hos <strong>Centrum</strong> för Näringslivshistoria.inbjudan till seminariumFöretagsledare <strong>och</strong> <strong>forskare</strong> <strong>om</strong> <strong>handel</strong>centrum för näringslivshistoria välk<strong>om</strong>nar dig till ettsamtal mellan företagsledare <strong>och</strong> <strong>forskare</strong> <strong>om</strong> distribution <strong>och</strong>samhällsansvar. Forskningen kring <strong>handel</strong>snäringen hjälperdagens entreprenörer <strong>och</strong> affärsmän. Samtidigt kan forskningenstödjas <strong>och</strong> stimuleras ytterligare gen<strong>om</strong> att källmaterialför framtida forskning säkras på ett bättre sätt. Vi får höraolika perspektiv kring <strong>handel</strong>ns frågor, s<strong>om</strong> distribution <strong>och</strong>samhällsansvar, från bland andra:Robert af J<strong>och</strong>nick, grundare <strong>och</strong> styrelseordförande, OriflameBoris Lennerhov, vd Gekås i UllaredClaes-Göran Sylvén, vd Hakon Invest <strong>och</strong> styrelseordförandeICA ABFrån forskningssidan k<strong>om</strong>mer vi att få höra Niklas EgelsZandén, ek. dr. vid Handelshögskolan i Göteborg <strong>och</strong>Anna Bl<strong>om</strong>bäck, ek. dr. Internationella Handelshögskolani Jönköping.Tid <strong>och</strong> platsOnsdag 11 november 2009, 14.30–17.30 på Svensk Handel,Regeringsgatan 60, Stockholm. Lokal: ”Kungens Kurva” videntréplan. T-bana: Hötorget. Antal platser är begränsat.AnmälanOSA per e-post till anna.linderoth@naringslivshistoria.sesenast onsdag den 4 november.


Lastbilar vid ICA Eols distributionscentral1970-tal. Ur ICA-handlarnasFörbunds arkiv hos <strong>Centrum</strong> förNäringslivshistoriaProgram14.30 Registrering <strong>och</strong> kaffe. <strong>Centrum</strong> för Näringslivshistoriavisar prov på <strong>handel</strong>ns historia15.00 Inledning, Krister Hillerud <strong>och</strong> Björn Edsta15.10 FöretagsledarnaRobert af J<strong>och</strong>nick, OriflameBoris Lennerhov, GekåsClaes-Göran Sylvén, ICA AB15.50 Källmaterialet: perspektiv på den egna historiensbetydelse, Edward Bl<strong>om</strong>, CfN16.10 Bensträckare16.20 ForskarnaNiklas Egels Zandén <strong>om</strong> ”Tracing Sustainable SupplyChains: The Translation of Policy into Practice inDifferent National Settings”Anna Bl<strong>om</strong>bäck <strong>om</strong> ”Innebörden av samhällsansvar i<strong>handel</strong>n”17.00 Frågor <strong>och</strong> k<strong>om</strong>mentarer, samtliga medverkande,moderator Björn Edsta17.30 Programmet avslutas. För dem s<strong>om</strong> önskar, följermingel med förtäring samt visning av källmaterial tillvälfärdssamhällets historia!MedverkandeRobert av J<strong>och</strong>nick, styrelseordförande, OriflameBoris Lennerhov, vd Gekås i UllaredClaes-Göran Sylvén, vd Hakon Invest, Styrelseordförande,ICA ABAnna Bl<strong>om</strong>bäck ek. dr. Internationella Handelshögskolan iJönköpingNiklas Egels Zandén, ek. dr vid Handelshögskolan i GöteborgEdward Bl<strong>om</strong>, chef, särskilda projekt CfN <strong>och</strong> redaktör förFöretagsminnenKrister Hillerud, vvd, programchef CfNBjörn Edsta, moderator, skribent <strong>och</strong> författare till bl a”Jonas & Robert of Oriflame”Seminariet arrangeras med stöd av Handelns Utvecklingsråd.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!