Bild 1 - BeBostad.se

bebostad.se

Bild 1 - BeBostad.se

Förnyelseplanering2011


InledningÄgardirektivÄndamålet medverksamheten• erbjuda kommuninvånarna ettattraktivt, tryggt och trivsamt boende,• erbjuda ett varierat och spännandeutbud av bostäder ochbostadskomplement,• bidra till tillgänglighet för alla samtintegration,• bidra till att planering och byggande ikommunen anpassas till efterfrågan.Kunder/marknadAlingsåshem skall bidra till kommunenstillväxt genom att tillgodose olikakunders behov av boende.Verksamhet/utveckling• AB Alingsåshem skall vara ettföredöme i att ha helhetssyn på frågorrörande kvalitet, arbetsmiljö, miljö ochekonomi i verksamheten.• Bolaget skall vara en partner tillkommunen i att aktivt utveckla detnaturliga sociala skyddsnät som finns iett småskaligt samhälle samt göra detmöjligt för äldre att bo kvar i sittbostadsområde.• Bolaget skall aktivt engagera sig ienergieffektivt byggande.Samordning/processBolagets verksamhet skall aktivtsamordnas och samverka med övrigabolag i koncernensamt med den verksamhet sombedrivs i förvaltningsform.


StockslyckeÖstlyckanJungmannenÖ Ängabo IIIRubinenBrogårdenHökanäbbetArrendegatanÄngabogårdenBrunnen-KällanNoltorpsgårdenBrunnsgårdenTuvegårdenHagagårdenEnehagsgatanRavinvägenBadhusvägenJasmingatanKavlåsvägenOpalgatanKeramikgatanArrendegatanLövekullevägenSyrenenStorkenAlströmerBrunnsparkenAlenKlockanStadsskogenGökenKorpenBananenCitronenBolltorpSmedenRubingatanFastighetsbeståndKvartersstadensBebyggelseFolkhemmetsflerbostadshusMiljonprogrammetsFlerbostadshusSmåhus/grupphus-områden1991-20042004-2010Särskiltboende


FastighetsbeståndLägenhetsbestånd


FörnyelseplaneringSjäl - Kvalitéer - Brister -ÅtgärderVi utgår från följandefrågeställningar:• Vad är områdets själ?• Vad är områdets kvaliteter?• Vad är områdets brister?• Hur kan kvaliteter behållas samtidigt sombristerna avhjälps?Vår definition av”hållbarhet”Vi följer Brundtlandkommissionensformulering från 1987:"En hållbar utveckling är en utvecklingsom tillfredställer dagens behov utan attäventyra kommande generationersmöjligheter att tillfredsställa sina behov."


Bostadsområdet BrogårdenSituationsplan


Bostadsområdet BrogårdenSituationsplan + ArbetsplanXXEXOOXXXXX = Färdigt husO = Under renoveringE = EvakueratGemensamhetslokalerPlanerat punkthus

More magazines by this user
Similar magazines