Living from the Heart - Wingmakers.se

wingmakers.se

Living from the Heart - Wingmakers.se

Introduktion.Om du I diagramform beskriver de gångna 2000 årens utveckling inom teknologi,vetenskap, ekonomi, medicin, ja inom nästan alla områden av mänsklighetens strävan,finner du att tendensen pekar uppåt i raketfart, särskilt de sista 100 åren. Endast inom dekategorier som hänger samman med mänskliga känslor hittar du en jämförelsevis plankurva och i vissa fall en tillbakagång.Det är uppenbart att på en intellektuell, teknologisk och monetär skala har vi gjortdramatiska framsteg, men hur vi styr våra känslor och, ännu viktigare, hur vi samordnardem i avsikt att öka vår förståelse för livet och den intuitiva mottagligheten harförändrats mycket litet sedan civilisationens gryning.Och ändå, när du tänker efter, så är det vår förmåga att leva från hjärtat och attkoordinera våra känslor som är nyckeln till ett bättre liv - inte bara för oss själva utan förvåra nära och kära, för samhället och för hela planeten. Den nyckeln ger oss möjlighetatt lättare anpassa oss till de utmanande svängningar som ständigt formar vår resagenom livet. Den ger oss möjlighet att verka från en jämförelsevis stabil grund i stället förfrån de ständigt skiftande sanddynerna som livets dramor skapar, vilket dränerar vårmedfödda, andliga vitalitet.SEkTION 1: Hjärtats Sex Dygder.Energihjärtat (The energetic heart) är sammansatt av sex primära uttrycksformer:Uppskattning, Medkänsla, Förlåtelse, Ödmjukhet, Förståelse och Mod. Se(1) nedan.Sammanflätade bildar dessa sex beteenden energihjärtats essens, vilka, när de uttrycks ivåra dagliga liv, gör det möjligt för energihjärtat att utgöra en portal till vårt innersta ellersjälen. (Se diagram på nästa sida.)Oavsett hur stor vikt vi fäster vid vårt intellekt eller hjärnkapacitet så är den bara en formav intelligens och även om den utan tvekan spelar en viktig roll i vår värld, så är den inteden primära intelligensen hos vårt Jag. Vår primära intelligens får sin kraft genom att vibemästrar våra känslor och genom vår förmåga att styra våra liv från den plattform somde sex hjärtdygderna utgör. Detta i sin tur förenar oss med vår intuitions upplysta världar,vilket är den förbindelse som förenar oss med det universella informationsfält somfysikerna benämner kvantum-vakuumet.(1) En inledande definition av de sex hjärtdygderna finner du i Appendix A.Page 3© 2007 EventTemples.com

More magazines by this user
Similar magazines