Nionde roten, tomt 42 - Göteborgs tomtägare 1637-1807

gbgtomter.se

Nionde roten, tomt 42 - Göteborgs tomtägare 1637-1807

2 Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807

Anders Andersson visitör

omtalas som ägare i tomtöreslängderna 1715–20. Skattningslängden värderades tomten till 100,

huset till 120. Han kallas 1730 ”Anders Andersson på tulljakten”. Hans änka Anna Månsdotter

(”jaktkarlen Anders Anderssons änka”, 1742 ”besökaränka”) var ägare 1734–45. Hon kallas liksom

hennes man de sista åren han levde, gammal och fattig. I gården bodde 1733 båtekarlen Anders

Larsson och 1734 tobaksrullaren Petter Lundberg, som arbetade hos herr Schiller.

1745 Jaktkarlen Anders Anderssons änka

1750 Jaktlöjtnanten Anders Anderssons änkas ödetomt

Volontären [sedermera hökaren] Nils Lindquist

var ägare enligt tomtöreslängderna 1755–65. Sistnämnda år liksom 1770 talas om volontören Nils

Lindquists ödetomt. Volontären i Hessensteinska regementet Nils Lindquist var gift med en syster

till Olof Lerum, gift Juliana. (Berg II:7–8, 107–8 och 44)

Han fick burskap 9.9.1774, bou 15.7.1776 (jfr mag.reg. 26.9.1778).

Gift med Helena Haraldsson, som ömsom sägs vara mor, ömsom styvmor till hans dotter Anna

Catharina Lindquist, gift Anders Dahlström (se nedan).

Nils Lindquists styvdotter var Brita Sophia Sperner (korpral Sperner, se 10.50, Christian 10.67,

10.82)

Hos Nils Lindquist bodde enligt en bouppteckning 2.2.1774 Torsten Lund, född på Överås, död

fjärdedag pingst 1772, vilken höll skola på Spannmålsgatan och efterlämnade änkan Elisabeth

Johanna Vising. Nils Lindquist hade tagit makarnas lilla bo i pant för hyran (Berg II:7–8, 148).

1775 års tomtöreslängd upptar

extra brandhusdrängen Lars Olufsson Fagerberg

men en annan av Nils Lindquists mågar

regementsväbeln Anders Dahlström

lät första gången 12.12.1774 uppbjuda en i hörnet av Spannmåls- och Kvarnbergsgatorna på norra

sidan av staden i dess femte kvarter emellan handelsman Christian Stapels tomt å norra (9.41)

och hökaren Johan Gottfrid Kuhns å östra sidan belägna tomt med åbyggnad, som tillhört Dahlströms

svåger artillerihantlangaren Lars Olufsson Fagerberg. Denne hade den 17.11.1774 sålt

denna tomt till konstapeln vid Kungl. artilleriet Ernst Sperner mot 200 d smt men regementsväbeln

Dahlström hade å sin hustru Anna Catharina Lindquists vägnar återlöst tomten enligt RR

3.12.1774 fastställd överenskommelse. 30-penning 8 daler 10 2/3 öre. Ang. Dahlström: se 7.10.

Faktor Johan Friedr. Bauer

lät första gången uppbjuda en i stadens norra del och dess femte kvarter i hörnet av Spannmåls-

och Kvarnbergsgatorna mellan dess tvenne förut inplankade tomter å norra och handelsmannen

Christian Stapels samt Johan Boustedts å östra sidan varande tomter belägen tomt med åbyggnad,

som jämte en annan därvid varande halv tomt tillhört regementsväbeln Anders Dahlström och

dess hustru Anna Catarina Lindquist, vilka den 8.11.1776 sålt berörda tomt till klensmeden Olof

Dahlquist för 900 d smt, varefter Dahlquist den 19.12.1776 mot köpeskillingens återbetalande

överlåtit tomten till Bauer. 30-penning 30 d smt. Omtalas 1780 som faktor Bauers tomter, den

ena bebyggd, den andra obebyggd.

More magazines by this user
Similar magazines