07.09.2015 Views

ReklamGuiden Kalix v37 -15 (7/9-13/9)

Som ni ser har vi börjat använda QR-koder i annonserna, detta för att ge er läsare ännu mer information. All information går inte att förpacka och presentera i tryckt media. Men med QR kan ni scanna koden med er mobiltelefon eller surfplatta och se trailers på veckans biofilmer, se dagens lunch på Kalixrestaurangerna mm. Det här är bara början... har ni inte en QR-läsare i telefonen, gå in på Google Play eller App Store och sök efter QR. Välkommen till framtidens ReklamGuiden

Som ni ser har vi börjat använda QR-koder i annonserna, detta för att ge er läsare ännu mer information. All information går inte att förpacka och presentera i tryckt media.
Men med QR kan ni scanna koden med er mobiltelefon eller surfplatta och se trailers på veckans biofilmer, se dagens lunch på Kalixrestaurangerna mm. Det här är bara början... har ni inte en QR-läsare i telefonen, gå in på Google Play eller App Store och sök efter QR. Välkommen till framtidens ReklamGuiden

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!