29.09.2015 Views

catalog 2015

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FLAGGSTÄNGER FÖR INOMHUSMILJÖ<br />

Teleskopisk flaggstång i aluminium<br />

Anodiserad aluminium flaggstång 250 - 550 cm 3 sektioner.<br />

En idealisk produkt för korttids evenemang och mässor.<br />

På några minuter är flaggstången monterad på plats<br />

.<br />

Flaggstång med banner arm.<br />

Levereras komplett med: flaggstång i sektioner (rör med en diameter av 50/40/30 mm).<br />

Roterande banner arm - maximal längd är 120 cm.<br />

4 slingband i plast + flagg vikt allt packas i en kartong tub.<br />

Art nr Ean-kod Benämning<br />

05101 7392608051014 Komplett teleskopisk flaggstång<br />

12 <strong>2015</strong>:1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!