29.09.2015 Views

catalog 2015

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Välkommen till Flagmore!<br />

Flagmore är en av Nordens ledande leverantörer av reklamtyg och flaggningsprodukter med egen<br />

tillverkning av såväl reklamtyg som flaggstänger.<br />

Vi är idag verksamma i Sverige, Finland, Estland och USA.<br />

Genom vår långa erfarenhet och unika kompetens inom rådgivning, projektledning, design och produktion<br />

kan vi hjälpa dig med rätt<br />

kommunikationslösning - från ax till limpa. Vi säljer inte bara färdiga produkter utan skräddarsyr rätt<br />

lösning för dig – i stora som små format och i stor<br />

som liten upplaga! Allt för att du som kund ska kunna nå uppsatta mål och målgrupper.<br />

Flagmores moderna produktionsanläggningar i Aitoo utanför Tammerfors i Finland och Kolu utanför<br />

Tallin i Estland säkerställer leverans av högkvalitativa<br />

produkter till rätt pris. Vi arbetar ständigt med att förbättra processer och inte minst jobba med kvalitet<br />

och miljö.<br />

Flagmore är ISO 9001 och 14001-certifierade.<br />

I din hand har du nu Flagmores produktkatalog som vi hoppas kan ge både inspiration och<br />

kännedom om Flagmores bredd. Bläddra i lugn och ro. Mycket nöje!<br />

2<br />

2 <strong>2015</strong>:1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!