29.09.2015 Views

catalog 2015

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FASADFLAGGSTÄNGER OCH VÄGGFÄSTEN<br />

Fasadflaggstång i glasfiber med 4-kantigt fäste 3 – 4 meter<br />

Fasadstången levereras komplett med fot av galvaniserat stål, kula, lina och knape<br />

Art nr Ean-kod Längd m Benämning Topp Ø<br />

03710 7392608037100 3 Fasadflaggstång i glasfiber 65 mm<br />

04710 7392608047109 4 ” ” ” 65 mm<br />

Till en komplett fasadflaggstång tillkommer kulkartong 36000 eller 36002<br />

Väggfästen till glasfiberflaggstänger<br />

Komplett väggfäste med bultar för att fästa flaggstången<br />

Art nr Ean-kod Längd m Benämning<br />

40100 7392608401000 3 - 4 Väggfäste 45º<br />

40101 7392608401017 3 - 4 Väggfäste 60º<br />

40102 7392608401024 3 - 4 Väggfäste 75º<br />

Vertikalfäste Pro<br />

Komplett fäste inkl bult och mutter, väggavstånd 60 - 70 mm, passar till Pro.<br />

Art nr Ean-kod Längd m Benämning<br />

40120 7392608401208 3 – 12 Vertikalfäste Pro<br />

Konsolfäste vertikal<br />

Passar U-balkstången 6 – 9 m. Konsolen är pulverlackerad vit och varmförzinkad.<br />

Art nr Ean-kod Längd m Benämning<br />

40140 7392608401406 6 – 9 Konsolfäste 1 par<br />

22 <strong>2015</strong>:1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!