29.09.2015 Views

catalog 2015

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1. Reklamtyg<br />

Ett reklambudskap på tyg är både lätt att hantera, tar nästan ingen plats vid transport och väger nära<br />

på ingenting. Tyg kan användas till det mesta. Det kan vara en vepa, en banderoll eller någonting helt<br />

annat. Endast fantasin sätter gränser.<br />

Vepor<br />

Kampanj, skyltning eller dekor? Vepor har en mängd olika användningsområden. Flagmore levererar<br />

vepor i flera olika material och storlekar anpassat efter behov och placering – inomhus eller utomhus.<br />

Storlek bestämmer du själv, men oavsett vilken så är en vepa alltid lätt och smidig att hantera.<br />

Dessutom väger den nästan ingenting.<br />

1, 50, 500 eller 5000 ex? Vi klarar stora som små upplagor!<br />

Banderoller – både lätta och smidiga<br />

Vill du synas maximalt är en banderoll lösningen!<br />

En banderoll kan fästas mellan stolpar, mot fasader, staket, byggnadsställningar eller sarger. Den kan<br />

användas som en fast skyltning eller i samband med aktiviteter och event – både ute och inne.<br />

Välj den storlek du vill! Oavsett storlek är en banderoll alltid lätt och smidig att ta med sig. Den tar<br />

nästan ingen plats alls och väger minimalt. En banderoll levereras med kantband upptill och nertill,<br />

sydda sidor samt öljetter eller önskad upphängning efter ändamål.<br />

4<br />

34 <strong>2015</strong>:1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!