Ljus i Öster #8 2015

lightforthepeoples

Årets åttonde nummer av Ljus i Öster.

LJUS I ÖSTER

#8 NOVEMBER 2015

BEFRIAD FRÅN MARDRÖMMAR

EN MIRAKULÖS ÅTERFÖRENING

K

Evangeliet når

ut i Mongoliet

73

folkgrupper

kan tacka IFB

Pastor

tvingades

fly kriget

100 MILJONER KRISTNA I KINA I DJINGIS KHANS FOTSPÅR EN OVÄNTAD JULKLAPP

1


LEDARE

Till de onådda. För de förföljda.

Ljus i Öster är en allkristen mission

som grundades 1903. Genom

nationella medarbetare arbetar

vi för att nå onådda folkgrupper i

framförallt forna Sovjetunionen,

Turkiet, Kina och Mongoliet.

Eftersom många i området lever

under förföljelse, arbetar Ljus i

Öster också med att främja religionsfrihet,

både på strukturell och

individuell nivå.

Hemvärnsgatan 8, 171 54 Solna

Telefon: 08-564 840 40

E-post: info@ljusioster.se

Hemsida: www.ljusioster.se

Bankgirogåvor: 900-3625

(om du vill lämna meddelande)

Bankgiro: 900-1918

(för OCR-inbetalning)

Bankgiro fakturor: 154-1002

Plusgiro: 90 03 62-5

(om du vill lämna meddelande)

Plusgiro: 90 01 91-8

(för OCR-inbetalning)

Bankkonto: 6160-668657782

Swish: 123 900 36 25

Bankkonto i Finland:

IBAN: FI0938100000003958,

BIC: SWEDFIHH (Swedbank)

Giro i Norge: 3000.16.85569 (via PYM)

Swiftadress (betalningar från

utlandet): HANDSESS

IBAN: SE29 6000 0000 0006 6865 7782

Org. nr: 802003-0972

Ljus i Östers verksamhet och räkenskaper

granskas av auktoriserad

revisor och Svensk Insamlingskontroll.

Om gåvor ges till specifika ändamål

och insamlingsbehovet blir fyllt,

eller ligger utanför våra projekt,

förbehåller vi oss rätten att använda

dem för andra närliggande ändamål.

Tidningen Ljus i Öster

ISSN 0345-7265

Ansvarig utgivare: Hans Lindstrand

Redaktion:

Albin Larsson och Åke Lager

Frivillig pren.avgift: 150 kr/år

Upplaga: 15 500

Tryck: Kontorsrutin AB, Örebro

Omslagsbilden: Ruben var pastor i Donetsk

i östra Ukraina. Han blev tvungen

att fly och nu lever han med sin familj

i en kyrka, som öppnats för flyktingar, i

Kievtrakten. FOTO: ÅKE LAGER

2

Baltikum - med hjärta för

mission och evangelisation

Min kollega Rauli Lehtonen

och jag besökte för en tid

sedan Estland. Under ett par

dagar träffade vi ledare för flera kristna

samfund och församlingar. Målet med

besöket var dels att lära känna de olika

kristna rörelserna i landet och dels se

vad de har för planer för mission, både

i och utanför Baltikum.

Under flera årtionden hade svenska

församlingar ett livligt vänförsamlingsutbyte

i Estland, Lettland och

Litauen. När friheten från Sovjetunionen

kom blev det ännu intensivare,

men på senare år har kontakterna

västerifrån sakta minskat. Idag handlar

det mest om stöd till sociala verksamheter,

vilket i och för sig inte är fel.

Men det blev ganska tydligt i samtalen

att man ser behovet av evangelisation

större än någonsin i Estland. Vi

har mött exakt samma syn hos kristna

ledare i Litauen, som vill grunda församlingar

i varje kommun. Samtliga

ledare poängterade behovet av att

grunda nya församlingar i landet. På

1990-talet fanns det en större öppenhet,

men nu menar de att Estland av

idag håller på att bli ett av de mest

sekulariserade länderna.

De estniska ledarna berättade om

planer på att starta upp en ettårig

församlingsgrundarutbildning med

målet att utrusta och träna dem som

har en pionjär inriktning. De ser behoven

på hemmaplan, men man ska

inte glömma bort att ester, letter och

litauer också är en viktig resurs för

mission. Jag har mött missionärer från

de baltiska länderna både i Sibirien och

i Kina. Idag ges det ut en estnisk ”Ljus

i Öster” som vi gav ekonomiskt stöd

till under flera år. Nu står tidningen på

egna ben och har blivit en inspirationskälla

och insamlingskanal för estnisk

mission utomlands.

Framför allt gäller det mission bland

de finsk-ugriska folken i Uralområdet

där vi samarbetar i en del projekt. För

de folken känner man ett särskilt ansvar.

Men man är också öppen för missionsinsatser

i andra delar av världen.

De politiska spänningarna är extremt

starka, både i och runt Europa. I

Baltikum känner man av det förändrade

säkerhetsläget. Vi var nyfikna

på om detta påverkat relationerna

mellan ryssar och ester i landet. Lite

förvånande gav samtliga ledare oss ett

ganska entydigt svar. Det råder inte

någon tydlig motsättning mellan ester

och ryssar i Estland. Varken i samhället

eller i kyrkosamfunden verkar den

spänningen finnas.

För oss är de kristna i Estland, Lettland

och Litauen en viktig resurs för

framtida missionsarbete. Vi vill därför

lyfta fram dem lite extra. Men det går

heller inte att blunda för att behovet

av pionjära insatser som församlingsgrundande

är stort i

Baltikum.

Det är kanske läge för

svenska församlingar

att blåsa liv i vilande

eller avsomnade

kontakter i våra

nära grannländer

österut. Be för våra

kristna vänner i

Baltikum!

Med varma

hälsningar

och Guds

välsignelse!

Hans Lindstrand

Missionsledare

hans.lindstrand@ljusioster.se

Ljus i Öster nr 8 • november 2015


INNEHÅLL #8 2015

HALLÅ DÄR

En insats för folken

4

Borislav Arapovic har vigt sitt liv

åt att se till att minoritetsfolk

ska kunna läsa Bibeln på sitt egna

språk. Ett val han inte ångrar.

Kineserna tar nya steg

8Missionsuppdraget tas på största

allvar bland Kinas kristna. Nu vänder

vissa av dem blicken mot Ryssland

och delrepubliken Tatarstan.

Kristna kommer samman

12

En effekt av oroligheterna i

östra Ukraina är att de kristna

som tvingats fly nu finner nya

församlingsgemenskaper.

Också i detta nummer

2 Baltikum - en missionsresurs

10 Bayraa planterar församlingar

14 En varm återförening

16 Historiskt möte om förföljelse

24 Utslängd av frun

När vi inte kan hålla tyst

november 2015Ljus i Öster nr 8

8

»NÄR JAG LÄSTE KORA-

NEN UPPTÄCKTE JAG

EN HEL DEL VERSAR

OM JESUS. JAG BLEV

MER INTRESSERAD AV

JESUS ÄN AV ISLAM.«

har tänkt igenom det

här nya: Det värsta som

”Jag

kan hända är att de sätter

mig i fängelse. Men om jag håller

tyst, kommer jag att ångra det i

resten av mitt liv.”

Orden kommer från den kinesiske

advokaten och männikorättsaktivisten

Zhang Kai och skrevs

bara två veckor innan han i slutet av

augusti arresterades av de kinesiska

myndigheterna.

Just den där sista meningen

dröjer sig kvar i mitt medvetande.

”Men om jag håller tyst, kommer jag

att ångra det i resten av mitt liv”.

Vad är det som jag ser, upprörs och

engageras av som jag bara måste

tala om och göra något åt? För

Zhang Kai handlade det om myndigheternas

behandling av kyrkorna

och dess ledare. För någon annan

kanske det handlar om en kollega

som är utfryst, situationen för nyanlända

flyktingar eller förföljelsen av

kristna.

För Borsilav Arapovic, som du

kan läsa om i detta nummer, var

det viljan att översätta Bibeln till

minoritetsspråk i det forna Sovjetunionen

som han inte kunde hålla

tyst om. Hans envishet drev honom

till att kontakta fyra missionsorganisationer

i fyra olika länder för att

genomföra det som han kallade för

”100-språksprojektet”.

Oavsett vad det är som får oss att

knyta näven lite extra hårt i fickan

eller vårt hjärta att slå dubbla slag,

tror jag att det är viktigt att vi inte

håller tyst. Zhang Kais,

Borislav Arapovics,

din och min röst gör

skillnad.

Albin Larsson

Redaktör

albin.larsson@ljusioster.se

19

24

Mika Kosonen, medarbetare på Ljus i

Öster som var en del av det evangelisationsteam

som i somras

besökte Montenegro. I september

gjorde han ett återbesök.

Vad gjorde du där

den här gången?

– Det var

kombinerat arbete

och semester, så

min familj plus en

annan familj åkte

dit. Vi besökte

bland annat det

missionärspar vi

understödjer och träffade ett nytt par

som vi också är med och ger stöd. Sedan

fick vi möjlighet att träffa en ”kändis”

i Montenegro som är tydlig med sin

kristna tro. Han syns ofta i tv och radio

och ordnar konferenser där han lyfter

fram familjen och mänskliga rättigheter.

Vi förberedde även en del inför nästa

sommars evangelisationssatsning som

förhoppningsvis kommer vara i ett antal

veckor med team från olika länder som

överlappar varandra.

Vad har hänt sedan sist du var där?

– Det har bland annat varit fler team

där. Ett vitryskt team fick vara med om

en hel del under sitt besök och fick be

med flera personer till frälsning.

Vad ser du som utmaningarna för

missionärerna i Montenegro?

– Den stora utmaningen tror jag är

att tänka långsiktigt. De missionärer

som åker dit ska kanske inte ens tänka

på att så, utan att först röja mark. Det

finns mycket fördomar kring evangeliskt

kristna som behöver röjas ur vägen.

Sedan tror jag att det som i allt missionsarbete

är viktigt att lära sig språket och

kulturen och ha en förväntan på att Gud

griper in och talar till människor.

På vilket sätt kan Ljus i Öster spela en

roll för missionsarbetet i landet?

– Min längtan är att vi som ekumenisk

organisation kan vara med och

verka för enande och försoning bland de

kristna i landet. Sedan tror jag att vi kan

bidra med kunskap och goda råd till de

missionärer vi är med och understödjer,

utifrån den erfarenhet vi har av mission i

andra områden.

3


BIBELÖVERSÄTTNING

En översättares

SVERIGE All framgång är Guds verk.

Det jag har bidragit med är misstagen.

Så blygsam är Borislav Arapovic om sin

egen roll i att 73 folkslag i det forna

Sovjetunionen har fått bibeltexter på sitt

eget språk genom Institutet för Bibelöversättnings

försorg.

TEXT OCH FOTO: ÅKE LAGER

ALFA OCH OMEGA

Han tog av sig manteln och kronan

och sjönk ner vid mina fötter

tvättade av dem mina vägars damm

mina villovägar och min ödemark

torkade och skrubbade

han tvådde mina fötter

jag slog en spik igenom hans

Av Borislav Arapovic

ur diktsamlingen Irrvindar

Historien om Borislav Arapović,

som också blivit invald som ”utländsk

ledamot i den Ryska Vetenskapsakademin”

(1999), har doktorerat i

slaviska språk, gett ut den första svenska boken

någonsin på runskrift samt även fått en

utmärkelse för sin poesi på kroatiska, börjar

i Jugoslavien. Närmare bestämt i en bergsby,

Bišina, mellan Nevesinje och Mostar i

det som idag är Bosnien-Hercegovina. Där

föddes han för 80 år sedan i en kroatisk familj

med elva barn. Sedan hans far stupat

i kriget, tillbringade han tolv år på olika

barnhem och internat. Under tonåren blev

han, trots den kommunistiska, ateistiska

diktaturen i landet, en bekännande kristen

och fick en väldig kärlek till Bibeln. Efter

militärtjänsten och avslutade studier flydde

han via Italien till Sverige.

– Jag hade varit på studiepraktik i Finland

två gånger och ville till Norden. På

den tiden, 1965, var det enklare och efter

endast några dagar hade jag ett jobb på KF,

berättar Borislav.

Året därpå anställdes han på datajätten

IBM:s stora forskningslaboratorium på Lidingö

och var tillsammans med de andra

300 på labbet bland de första i Sverige att

syssla med datorer. Samtidigt fortsatte han

läsa vid Stockholms universitet. På Torpkonferensen

träffade han Marianne som

han gifte sig med och de kom att få sex

barn. När de fått sitt första barn sa Borislav

upp sig från IBM för att satsa på att sprida

Bibeln och började på Ljus i Öster, som

då hette Slaviska Missionen. Han mer än

halverade sin lön och de flyttade från en fin

tjänstebostad till en helt omodern lägenhet.

– Jag arbetade som produktionsansvarig

med bibeltryckning. Under min tid gick vi

från att trycka billiga, limmade Biblar/NT

till trådhäftade, med mer kvalitet och hållbarhet.

Biblarna skulle ju inte falla ihop så

fort man bläddrade i dem.

Efter en lång bilresa genom Sovjet 1971,

var han under 15 år ”persona non grata” i

Sovjet.

– På den tiden trycktes det bara biblar på

ryska och ukrainska för Sovjetunionen. De

4

Ljus i Öster nr 8 • november 2015


livsberättelse

som ledde missionsorganisationer och samfund

var präster och pastorer som visste mer om filistéer

och kananéer än om tjetjener, kirgizer och andra

folk som bodde i Sovjetunionen.

Borislav hade redan i skolan lärt sig att det fanns

en mängd olika folkslag i Sovjetunionen. Han kom

ju för övrigt själv från ett land med ett flertal olika

folkslag som hade egen kultur och egna språk.

– Vi kroater var ett litet folk, men vi hade Bibeln

på vårt eget modersmål. Jag önskade att alla

folken i Sovjet också skulle få det och den 11 oktober

1971 skrev jag ett brev till styrelsen i Slaviska

Missionen. Jag ville att vi skulle kartlägga minoritetsspråken

och att se vilka som hade någon

bibeldel översatt. Sedan borde vi kolla om översättningarna

fortfarande var användbara, eventuellt

redigera och sedan trycka dem.

– Det var som oftast med ideella styrelser. De

tyckte att det var en bra idé, men hade väl varken

folk eller resurser att ta tag i den så det hände inget.

Borislav gav sig inte. Halvåret senare vände

han sig till fyra olika missioner i Sverige, Norge,

Finland och Danmark, med ett förslag han kalllade

”100-språksprojektet”. Vid ett sammanträde

beslöt var och en att skjuta till en liten summa

pengar så att man skulle kunna trycka bibeldelar

på några minoritetsspråk. Borislav tog på sig uppgiften

att börja organisera bibeltryckning på de

icke-slaviska språken i Sovjet.

Han insåg att detta gigantiska arbete aldrig

skulle få någon framträdande plats hos någon av

missionerna, som redan hade sin traditionella inriktning,

utan att det behövdes en egen organisation

som skulle ta itu med detta språkvetenskapliga

arbete. Därför bildade han den 27 mars 1973,

tillsammans med sin svärfar och några vänner,

Östbibelinstitutet, som sex år senare bytte namn

till Institutet för Bibelöversättning.

Första målsättningen var att trycka på 15 språk

och Borislav Arapović heltidsanställdes. Lönen

fastställdes till max 2 500 kr/mån och skulle ”utbetalas

i mån av tillgång”.

– Tillgångarna var knappa och det gällde att

snåla. Det var nästan lite komiskt ibland när jag

reste runt i Europa för att besöka bibliotek, univer-

Sedan 1971 har

Borislav Arapovic gett

mycket av sin tid till

bibelöversättning.

sitet, institutioner och engagera

översättare. På dagarna

var jag direktor för

ett institut med slips och

kavaj och träffade viktiga

människor, sedan sov jag

i min rostiga Opel Kadett

på någon parkeringsplats.

– Uppdraget var gigantiskt,

det fanns mer än

hundra språk i Sovjet av

vilka minst 70 var skriftspråk.

Vår insats för språkforskningen

och människors

möjlighet att få undervisning och tillgång till

böcker och tidningar på modersmålet är större än

de flesta kan förstå. Om ett motsvarande arbete

hade gjorts bland Syd- och Nordamerikas indianer

kunde de ha skattat sig lyckliga. Vi hade inga

pengar, jag hade ingen kunskap om bibelöversättning

och dessutom var jag portförbjuden i Sovjet.

– Jag började med att försöka kartlägga vad

som fanns. Jag besökte bibliotek på olika håll i

Europa. Det nationella universitetsbiblioteket i

Helsingfors blev en guldgruva. Mellan 1809 och

1917 hade ju Finland hört till Ryssland och av det

mesta som trycktes i Ryssland sändes ett pliktexemplar

till Finland.

Han hittade bibelöversättningar gjorda före

1917. I brist på nyare och bättre beslöt man sig för

att använda dessa, och redan första året kunde man

trycka Nya testamenten eller bibeldelar på tio olika

språk i en upplaga på 10 000 ex av varje. Inom två

år hade man tryckt faksimilutgåvor på 19 språk.

Finansieringen löste sig genom att främst norska

och danska organisationer gav stora bidrag.

– I väst började man förstå behovet av bibeltexter

på minoritetsspråk, eftersom det fanns språk

som miljontals talade som inte hade en enda sida

av Bibeln på sitt språk. Men i Ryssland fick bibelsmugglarna

kritik. De kunde mötas av inställningen

att det var ryska biblar som behövdes och

inte översättningar på de här språken.

t

»DE SOM LEDDE MISSIONSORGANISA-

TIONER OCH SAMFUND VAR PRÄSTER

OCH PASTORER SOM VISSTE MER OM

FILISTÉER OCH KANANÉER ÄN OM

TJETJENER, KIRGIZER OCH ANDRA

FOLK SOM BODDE I SOVJET UNIONEN.«

november 2015Ljus i Öster nr 8

5


BIBELÖVERSÄTTNING

När Aleksij II var metropolit

i Leningrad lärde Borislav

Arapovic känna honom.

Senare blev han patriark för

hela den Ryska ortodoxa

kyrkan.

Borislav Arapovic ser tillbaka på ett liv fyllt med märkliga händelser och gudomliga sammanträffanden.

Jevgenij Petrovitj Tjelysjev,

ledare för Vetenskapsakademins

avdelning för

litteratur och språk, som

vågade skriva samarbetsavtal

med IFB.

Så småningom kom översättningsarbetet igång. Den

första generationen var välutbildade människor som var

födda i Sovjet, men nu bodde i väst. Den andra var välutbildade

judar som utvandrat från Sovjet till Israel. De

hade ett färskt språkkunnande och kände också till Gamla

testamentet. De ville hellre översätta Bibeln än diska

på restauranger. Borislav har under två perioder bott med

sin familj i Israel.

Efter öppningen med glasnost och perestrojka kan

man nu använda sig av översättare som bor i det forna

Sovjet. 1990 deltog Borislav Arapovic i en turkologisk

världskongress i Istanbul och fick kontakt med en språkvetare

från ett av Sovjetiska Vetenskapsakademins institut

i Moskva. Via honom skickade Borislav Arapovic

senare ett brev med förslag om samarbete med bibelöversättning.

– De blev intresserade. Jag reste dit och träffade Jevgenij

Petrovitj Tjelysjev, som var ledare för Vetenskapsakademins

avdelning för litteratur och språk. Han var en

modig man, så ateist han var undertecknade han och jag

ett samarbetsavtal, där i Vetenskapsakademins högborg,

vid Leninskij prospekt (Lenins aveny). Det var något vi

knappt i vår vildaste fantasi hade kunnat föreställa oss.

Vetenskapsakademin hade ju tidigare varit ett av de viktigaste

verktygen i kommunistregimens ateistiska propaganda

– vetenskapen hade helt enkelt bevisat att det inte

fanns någon Gud!

Redan några månader senare, på hösten 1990, hade

IFB öppnat ett kontor i Moskva och Borislav Arapovic

6

och hans två äldsta döttrar flyttat dit för att stanna en

längre tid, Borislav i närmare två år. Idag finns kontoret i

ett ortodoxt kloster som kommunisterna hade lagt beslag

på, men som myndigheterna senare lämnade tillbaka till

kyrkan.

– Tjelysjev, som fortfarande lever och är över 90 år

gammal, har senare sagt att han haft två höjdpunkter i

sitt liv. Den ena var då han, som ung löjtnant, deltog i segerparaden

efter Andra världskriget, marscherande inför

Stalin, på Röda torget, och den andra var undertecknandet

av samarbetsavtalet med IFB. Han är för övrigt inte

heller ateist längre, berättar Borislav Arapovic.

– Tänk vad fantastisk Guds tajming är. När vi började

1973 kunde vi inte ana att Sovjetunionen skulle falla

samman mindre än 20 år senare och att det skulle bli fritt

att föra in redan färdiga översättningar, och att där, i själva

hemlandet etablera översättning av Bibeln, detta språkstilistiskt

så komplicerade klassiska verk.

Fram till idag har IFB varit med om att ta fram hela

Bibeln på 6 språk, Nya testamentet på ytterligare 30 språk

och bibeldelar på 37 språk. Det gör att 73 folkgrupper,

med över 100 miljoner människor, har fått någon del av

Bibeln på sitt modersmål. Dessutom har man tryckt en

egen populär barnbibel, som består huvudsakligen av bibeltexter,

på 46 språk i en upplaga på över nio miljoner ex.

– Vad det har fått betyda vet ni nog bättre på Ljus i

Öster. Vi är ju ingen missionsorganisation, men visst har

vi hört om vilken väckelse det varit i till exempel Uzbe-

Ljus i Öster nr 8 • november 2015


kistan sedan de fick Nya testamentet på sitt språk

1992.

Just att man inte är en missionsorganisation har

varit viktigt, inte minst i kontakt med muslimska

folkslag, till exempel i den ryska delrepubliken

Dagestan i Kaukasien där Brolins togs till fånga

1998 och där pastor Artur Sulejmanov mördades

2010.

- Där fanns det en mäktig språkvetare vid

namn Gadji G. Gamzatov, akademiledamot och

ledare för ett av Sovjetunionens Vetenskapsakademins

forskningsinstitut. Jag fick höra att det

inte var lönt att kontakta honom, men gjorde det

ändå. Vi möttes i Moskva och han blev intresserad

när jag förklarade att en bibelöversättning är ”ett

språks inträde i världslitteraturen”.

I Dagestan talas det närmare tjugo språk och

1991 hade bara ett av dem, avariska, en enda liten

bibeldel som IFB tryckte. Gamzatov ville att

Nya testamentet skulle översättas till de sex största

språken, och ”beordrade” fem personer att börja

översätta tillsammans med sig själv. När kulturarbetare

från andra språk i Dagestan fick reda på det

blev också de intresserade och det bestämdes att

ytterligare sex språk skulle få Lukas evangelium.

– När vi skulle skriva ett samarbetsavtal ville

Gamzatov ha en formulering som löd: ”översättningen

ska inte användas i missionssyfte”. Som

IFB missionerar vi visserligen inte, men vi kan ju

inte styra över vad översättningarna används till så

vi fick till en mildare skrivning.

Gamzatov fick naturligtvis kritik från muslimska

ledare för att han ledde ett arbete med att

översätta Bibeln till dagestanska muslimska folk,

men han försvarade det klokt och modigt med

att Bibeln hör till världslitteraturen, att dess översättning

skulle stimulera språkforskning i biblisk

terminologi och därmed berika dagestanska språk,

att översättningarna skulle stärka de dagestanska

språkens plats bland de övriga europeiska språken,

samma i den europeiska literaturen, och så vidare.

I våras fyllde Borislav 80 år och har sedan länge

lämnat över ledarskapet för IFB. Självständiga

IFB-kontor, med duktiga ledare, finns nu i Stockholm,

Helsingfors, Moskva, Los Angeles och England.

Men han är fortfarande en aktiv och nyfiken

person. När jag ska boka tid för intervjun måste jag

avvakta lite för han har en resa på gång till Madrid

där han ska leta efter dokument i ett arkiv.

När vi sedan träffas kan han knappt sluta berätta

om allt han varit med om och hur alltihop

är ett Guds under. Han berättar om hur man dagen

efter att den tadzjikiska Bibeln hade invigts i

Dushanbe tvingades barrikadera sig på ett hotell

för att ett kuppförsök hade brutit ut – de undsattes

av ryskt pansar som tog dem till flygplatsen.

Han berättar hur en transport med 20 000 ryska

barnbiblar användes som barrikad under kriget i

Kroatien och blev till gråblå aska. Han följer med

ända ut till bilen och berättar till sist om en överdådig

frukost med den georgiske patriarken efter

en mässa som varat hela natten.

november 2015Ljus i Öster nr 8

150 000 exemplar x 3. Den gamla bibelkommentaren blev en välkommen gåva.

Chockad av

Sovjets ”ja”

SVERIGE Det chockartade

glädjebeskedet från de ryska

myndigheterna skapade ett

angenämnt problem. Hur skulle

institutet få ihop 20 miljoner

kronor för att genomföra tryckning

och införsel av 150 000

bibelkommentarer i landet?

vi 10 000 får vi

kanske bara tillstånd för

-Skriver

5 000. Skriver vi 30 000

kanske vi får tillstånd för 10 000 och

erbjuder vi dem 100 000 kanske…

Längre hann inte Borislav Arapovic

innan IFB:s dåvarande ordförande

Peter van Driel sa:

– Men skriv 150 000 då, så får vi

se vad som händer.

Sagt och gjort. I juli 1987 skrev

Borislav ett officiellt brev till den

Ryska ortodoxa kyrkan som de

skulle visa myndigheterna. Det här

var när kommunismens grepp började

lätta lite, lite grand. År 1988

skulle det bli 1 000 år sedan kristendomen

kom till Ryssland, och

Borislav Arapovic hade fått en idé.

Under sitt sökande efter gamla bibelöversättningar

på minoritetsspråk

inom Sovjet hade Borislav på biblioteket

i Helsingfors funnit Tolkovaja

Biblija, det vill säga en Bibel med

kommentarer. Den var på 6 000 sidor

i tolv band. Den hade tryckts åren

1904-1913, det vill säga innan tsarfamiljen

störtades och hade, på grund

av sina vetenskapligt framlagda teologiska,

historiska, arkeologiska, etnografiska,

lingvistiska och andra

kategorier av kommentarer, som utgjorde

ett trovärdigt stöd för Bibelns

trovärdighet, systematiskt sopats bort

av de nya ateistiska makthavarna.

IFB ville trycka den på nytt och

ge den som gåva till den rysk-ortodoxa

kyrkan vid 1 000-årsfirandet.

Denna gång tryckte man på tunt

papper och fick in den i tre tjocka

band. IFB samlade sina nordiska

samarbetspartners och de var med

på att finansiera 10 000 ex.

När Borislav några månader senare

fick beskedet att myndigheterna

godkänt införsel av 150 000 ex

kändes det som en jordbävning. Hur

skulle IFB få ihop 20 miljoner kronor?

På mirakulösa vägar fick man

in pengarna. Enskilda kristna, bibelsällskapen,

kyrkor och andra kristna

organisationer i alla de nordiska länderna

ställde upp och både Norges

storting, Danmarks regeringar och

Färöarnas lagting sköt till en summa.

– Det var de nordiska folkens gåva

till de kristna i Sovjet. När den första

ryska lastbilen kom för att hämta

böckerna uppmärksammades det i

media. Tryckningen pågick under

fyra år (1987-1990). Biblarna vägde

omkring 600 ton; det behövdes 30-

60 lastbilar på 10-20 ton var för att

få dem till Sovjet. Denna gåva öppnande

senare många dörrar genom

att vi fick så god kontakt med Aleksij

II, då metropoliten i Leningrad, senare

patriark för hela den Ryska ortodoxa

kyrkan, berättar Borislav.

7


KINA

Det finns siffror som pekar på att det bland Kinas cirka 1,4 miljarder invånare finns närmare 100 miljoner kristna. Det motsvarar 7 % av befolkningen.

Kyrkan i Kina växer

KINA Väckelsen i Kina visar inga tecken på att avta.

Kommunistpartiet uppskattar att det nu kan finnas

upp emot 100 miljoner kristna i landet. Samtidigt

förbereder sig tusentals kineser på missionsinsatser

bland besläktade folkgrupper i länder runtomkring.

TEXT: ALBIN LARSSON FOTO: ARKIV

För 10 år sedan talade kommunistpartiets

huvudorgan i Peking om 67

miljoner kristna. Sedan dess beräknar

partiet alltså att ytterligare minst 30

miljoner kineser har funnit tron.

– Jag tror att en förklaring till väckelsen

paradoxalt nog är ateismen som skapade ett

vakuum och en tomhet hos människor. När

sedan friheten började komma sögs vakuumet

upp och människor blev medvetna om sin

längtan. Samma effekt såg man i Sovjet när

det öppnades upp, säger Rauli Lehtonen på

Ljus i Öster som följt Kinas utveckling under

många årtionden.

Rauli räknar med att det, utöver den officiella

Tre själv-kyrkan, finns 5-7 större husförsamlingsrörelser

med alltifrån 1 till 20 miljoner

kristna i varje. Husförsamlingarnas frihet beror

till stor del på i vilken del av landet de verkar.

8

– Generellt skulle man kunna säga att det

är tuffast i de västra delarna och att friheten är

som störst i de södra delarna, säger Rauli.

Missionsivern har sedan väckelsens början

varit ett signum för den kinesiska församlingsrörelsen.

Missionärer har sänts ut till

några av världens tuffaste missionsländer som

Iran, Irak, Kuwait och Jemen. Ett av målen

har varit att ta evangeliet tillbaka till Jerusalem,

det vill säga plantera församlingar i alla

länder mellan Kina och Israel. Den visionen

har nu lett till ett spännande samarbete mellan

centralasiatiska, ryska och kinesiska församlingar.

Många folkgrupper i dessa länder,

som uigurer, tjuvasjer, basjkirer, tatarer, kazaker

och krigizer, har ett släktskap som skapar

goda förutsättningar för mission.

– Många kristna kineser har flyttat till olika

Rauli Lehtonen.

Ljus i Öster nr 8 • november 2015


Använder du de inbetalningskort som medföljer tidningen och nyhets

na automatiskt in via 90-kontot.

Vill du ge till specifika projekt ska du använda plusgiro 90 03 62-5 eller

Det finns 5-7 stora husförsamlingsrörelser i landet.

KINA

• Har en landyta som är

aningen mindre än Europa

• 1,4 miljarder invånare

• Huvudstad Peking

• Styrs av Kinas

kommunistiska parti

• Landet avrättar fler än

något annat land

• Blev rankat som 159:e

sämsta land av 167 när det

gäller pressfrihet

• Har 56 officiellt erkända

folkgrupper

KÄLLA: WIKIPEDIA OCH BAYRAA

november 2015Ljus i Öster nr 8

Kinesiska muren.

centralasiatiska republiker där de studerar ryska

och startar upp företag samtidigt som de är engagerade

i lokala församlingar. Nu har också kontakter

inletts mellan kristna i de båda muslimskt

dominerade provinserna Tatarstan i Ryssland och

Xinjiang i Kina. Det känns väldigt spännande och

Ljus i Öster har kunnat vara med och förmedla

kontakter, berättar Rauli.

Rauli tror att vi i väst har mycket att lära av de

kristna i Kina.

– I väst har vi gjort religion till en privatsak.

Bland kineserna är det självklart att dela med

sig av de upplevelser man gjort vilket gör andra

människor nyfikna. Tron genomsyrar vardagslivet

och det går sällan mer än fem minuter i ett samtal

innan en kristen kines, på ett väldigt naturligt sätt,

börjar tala som sin tro på Kristus.

Trött på att ha

allt i huvudet?

Det är enklare att ge med autogiro!

Ett praktiskt sätt att ge regelbundet är att använda autogiro.

Allt du behöver göra är att fylla i ett autogiromedgivande.

Blankett hittar du på vår hemsida eller på insidan av

tidningens omslagsark.

Resten tar vi

och banken

hand om.

Swish

Använd mobilapplikationen

Swish, som är kopplat till ditt

bankkonto, för att ge valfri

gåva. Vårt Swishkontonummer

är 123 900 36 25.

Testamente

Ett testamente måste inte vara

svårt att skriva och det finns

stora möjligheter att formulera

det så som man vill ha det. Ta

gärna sakkunnig hjälp av till

exempel en bank, speciellt om

förhållandena är komplicerade.

Kontakta oss så får du en broschyr

om testamente och ett

exempel på hur man kan skriva.

Nu kan du göra medgivandet direkt via vår hemsida!

Andra sätt att

ge till Ljus i Öster

Under ”Ge en gåva” på www.ljusioster.se

Möjligheten att ge

via SMS är nu borttagen

och vi rekommenderar

istället att använda

mobilappen Swish.

Via kontokortet

På vår hemsida www.ljusioster.

se kan du ge via ditt betalkort.

Längst ned på sidan finns en

sparbössa med texten ”Ge en

gåva”. Klicka på den och följ

anvisningarna.

Via bank- och plusgiro

Använder du de inbetalningskort

som medföljer tidningen

och nyhetsbreven går gåvorna

automatiskt in via 90-kontot.

9


MONGOLIET

Bayaraa, som pekar ut Mongoliet på kartan, tillsammans med sin man Okhio och

deras son Isaac.

Kort tid efter detta beslöt hon

sig för att följa Jesus, trots

familjens förakt. Hon slutade

arbetet på sjukhuset och fick

”lite mer fritid, som hon alltid ägnade åt sina

nya kristna vänner. I november 1991 döptes

Bayaraa tillammans med 27 nykristna, och

under bönestunden efteråt hade jag förmånen

att be för henne ... Hon var liten till växten

och log hela tiden, vilket gjorde att hon skilde

sig från de övriga. Vi hade ingen aning om

hur Gud skulle väva samman våra liv de kommande

åren ... Bayaraa fick betala ett högt

pris för att arbeta tillsammans med oss, men

utan henne skulle det aldrig ha gått så bra

som det gjorde.

Utdrag ur boken Till jordens yttersta gräns, skriven av Maria Andersson,

missionär som Ljus i Öster var med och understödde på 90-talet.

Köp boken på sidan 20.

Planterar i Djingis

Khans fotspår

MONGOLIET Att plantera församlingar är lika naturligt

som att andas för Bayaraa. Under tidigt 90-tal var hon

en del i den snabbt framväxande församlingsrörelsen och

idag når hon ut till både fotomodeller och nomader.

TEXT: ÅKE LAGER FOTO: ÅKE LAGER OCH PRIVAT

Bayraa hörde till de allra första som blev

kristna i Mongoliet 1991, efter att det varit

en sovjetisk lydstat i årtionden. Några

månader senare träffade hon ett svenskt missionärspar

som kom till huvudstaden Ulan-Bator.

Eftersom det vällde in missionärer

i Ulan-Bator drog

svenskarna vidare till Erdenet,

och Bayaraa följde med.

Där grundade de en församling

och efter ett halvår döpte

de 14 tonårsflickor. Dessa kom

att utgöra stöttepelarna i den

församling som snabbt växte till

över 1 000 personer. Svenskarnas

målsättning var att själva bli

överflödiga, så de gav Bayraa och de unga flickorna

ansvar och tränade dem att bli ledare.

Efter några år överlät svenskarna församlingen

helt i mongoliska händer och startade istället ett

missionscenter i Erdenet, där de tränade församlingsplanterare

som sändes ut i Mongoliet och till

10

»VI PLANTERADE FÖR-

SAMLINGEN ”HIMMEL-

RIKET” I CENTRUM OCH

VÅR MÅLSÄTTNING ÄR

ATT NÅ HÖGUTBILDADE,

ARTISTER, ”KÄNDISAR”

OCH LIKNANDE.«

andra länder. När svenskarna efter några år överlämnade

även detta arbete i mongolernas händer

blev Bayaraa direktor för MMC, Mongolian Mission

Center.

Som missionsdirektor besökte

hon Sverige vid några

tillfällen. Hon var bland annat

en av huvudtalarna på konferensen

”Alla Folk” 2004. Sedan

träffade hon Okhio, som

var evangelist och reste mycket

bland nomader. De gifte sig,

fick barn och Bayaraa efterträddes

som missionsdirektor

av Boloroo, som ni kunde läsa

om i vårt augustinummer.

– Min man flyttade till Erdenet och vi var aktiva

i församlingen och på missionsskolan, samtidigt

som han reste en hel del. För fyra år sedan

upplevde vi en kallelse att flytta till Ulan-Bator för

att plantera en församling, berättar Bayaraa.

Ljus i Öster nr 8 • november 2015


MONGOLIET

Bayaraa blev tidigt en ledare.

Den husförsamling som man planterat i Öndör-Ulaan.

MONGOLIET

• Mongolväldet, som under 1200-talet

tog sin form under dess ledare Djingis

Khan, är världshistoriens största

sammanhängande imperium

• 3 miljoner invånare idag

• Cirka 50 % buddister

• Finns en stark evangelisk rörelse

med stort missionsfokus

KÄLLA: WIKIPEDIA OCH BAYARAA

Husförsamlingen bland boskapsskötande nomader i Bayaraas mammas hemtrakter.

– Det finns visserligen många församlingar i

Ulan-Bator, men alla ligger i utkanterna. Vi planterade

församlingen ”Himmelriket” i centrum, och

vår målsättning är att nå högutbildade, artister,

”kändisar” och liknande som de andra församlingarna

har haft svårt att nå.

Under de tre och ett halvt år som församlingen

har funnits har den växt till cirka 60 personer som

nu tränas i att vinna sina vänner och arbetskamrater.

– En av dem är en fotomodell som nu verkligen

brinner för att vinna sina kollegor.

Eftersom församlingsplantering ligger i

blodet för alla mongoliska församlingar har de givetvis

också planterat två nya församlingar.

– Den ena var planerad, på en ort ungefär mitt

i landet. Den andra blev mer spontan, säger Bayaraa.

När ett snöoväder drabbade nordvästra Mongoliet

förlorade många herdar sina djur. En kristen

organisation hjälpte då 13 familjer på en ort att få

november 2015Ljus i Öster nr 8

nya djur, samtidigt som man återkommande reste

dit och predikade.

– I december förra året reste min yngre bror

och jag dit, eftersom det är vår mammas hemtrakter.

Då tog det fart och många av våra släktingar

blev kristna. Min bror stannade kvar i två månader

för att undervisa och träna dem och nu har vi en

liten husförsamling där också.

Bayaraa berättar att folket där är halvnomader.

Mellan september och juni bor de på orten medan

barnen går i skolan. Under sommaren följer de

djuren ute på bete. Eftersom orten ligger mycket

avlägset har de själva svårt att regelbundet resa till

dem. Istället har man gjort ett självstudieprogram

där de får läsa Bibeln och lära sig vad ett kristet liv

innebär. När man sedan besöker dem ser man hur

de har växt i sin tro.

Församlingen nöjer sig inte med att nå ut i

Mongoliet. De delar samma målsättning som de

flesta församlingar i landet – de vill nå ut till alla

de folkslag som den store mongoliske härskaren

Djingis Khan en gång hade lagt under sig.

11


UKRAINA

Flyktingar väl

mottagna i Kiev

UKRAINA – När de proryska rebellerna kom och besköt

min väns hus, som vi ibland hade som möteslokal, förstod

jag att vi inte kunde stanna längre. Jag åkte hem, packade

in familjen och lite kläder och förnödenheter i bilen och

flydde västerut i Ukraina, berättar Ruben.

TEXT OCH FOTO: ÅKE LAGER

Ruben var en av medpastorerna, och ansvarig

för en utpost i den stora karismatiska

församlingen i Donetsk, med Leonid Padun

som pastor.

– Först la rebellerna beslag på ett rehab-center.

Sedan kom de till vår huvudkyrka i Donetsk och sa

åt alla att lämna byggnaden. De tog nycklarna och

la beslag på den också.

– Det jobbigaste var att en del

församlingsmedlemmar anslöt sig

till rebellsidan. De visste ju allt om

pastorer och ledare och hade medlemmarnas

telefonnummer. Å andra

sidan var det så att någon av dem senare

kom oss till hjälp när några pastorer

hade fängslats, säger Ruben.

De var fyra familjer som flydde

tillsammans, tre av dem styrde mot

huvudstaden Kiev.

– Jag ville vara kvar så länge som möjligt, men

jag kände ju ett ansvar för min fru och mina barn,

De flesta andra hade redan flytt, vi var bland de

sista. Det var andra gången jag tvingades fly, berättar

Ruben.

Han hade en svår uppväxt och blev missbrukare

och kriminell. När det blev strider i Georgien

i början av 1990-talet flydde han därifrån till

Ukraina, en annan del av det som då fortfarande

var Sovjetunionen.

12

Kiev

Det kriminella livet fortsatte i Donetsk men

han tvingades därifrån, denna gång jagad av maffian.

Han hamnade i en lägenhet i Dnepropetrovsk.

– Där satt jag och tyckte mig inte ha någon utväg,

men då kom jag ihåg att folk hade talat med

mig om evangeliet om Jesus Kristus. Jag insåg att

det bara var Gud som kunde hjälpa mig och jag

bad därför en bön.

Ruben var gift och hans fru

Dnepropetrovsk

Donetsk

Ruben har fått fly för sitt liv

vid flera tillfällen.

väntade tvillingar. Dessutom hade

hon blivit frälst. Han återvände

hem och följde med sin fru till

kyrkan nästa söndag.

– Jag satt längst bak, men pastorn

pekade åt mitt håll och sa:

”Dina barn kommer att hamna i

problem på grund av din synd!”

Då tänkte jag på våra tvillingar

och det gjorde att jag var beredd

att lämna mitt syndiga levnadssätt.

Bredvid honom sitter Sasha som var en annan

av dem som flydde samtidigt. Han säger att han

har sin fru att tacka för att han blev kristen.

– Det verkade som om allt gick åt skogen. Jag

var 21 år, gift och far till ett barn, men besviken

på livet. Min fru hade varit kristen, men lämnat

församlingsgemenskapen när hon träffade mig.

Nu började hon gå till kyrkan igen och vittnade

för mig om Jesus.

PÅ FLYKT

1,4 miljoner människor var

registrerade som internflyktingar

i Ukraina, i

augusti i år. Ytterligare 1,1

miljoner människor har

flytt till grannländer, bland

annat Ryssland. Ljus i

Öster har avsatt 1 miljon

kronor för att hjälpa flyktingar

i både Ukraina och

Ryssland.

KÄLLA: EU-KOMMISSIONEN

Ljus i Öster nr 8 • november 2015


UKRAINA

Ruben, Alexander Ozeruga och Sasha tillsammans i Kiev.

– Det var strider runtomkring och min fru hade

den senaste månaden tjatat om att vi borde fly, säger

han när han berättar om deras flykt.

Sashas bil gick sönder på vägen till Kiev och de

blev tvungna att stanna och reparera den.

– När vi kom till Kiev visste jag inte vad vi skulle

göra. Vi körde till Maidan-torget och satte oss

och bad i bilen. Då dök namnet Vladimir upp och

jag ringde honom. Hans familj hade flytt tidigare

och bodde nu i en kyrka några mil utanför Kiev,

fortsätter Sasha.

De åkte dit och fick också bo där. Som mest

bodde det sju familjer och två äldre damer i kyrkan,

idag är bara Rubens och Sashas familjer kvar.

– Vi försöker hjälpa till så gott vi kan. Först

med det mest akuta som mat, kläder och tak över

huvudet. På längre sikt har vi försökt hjälpa flyktingar

att hitta boende och jobb, förklarar Alexander

Ozeruga, biskop över Kiev-regionens 38

pingstförsamlingar och pastor i den kyrka där Rubens

och Sashas familjer bor.

– Människor i alla våra församlingar har hjälpt

till, med mat, kläder och pengar. Vi har också regelbundet

kört hjälp till krigszonen i östra Ukraina.

Biskop Ozeruga berättar att det bland vanligt

folk finns en del fördomar mot dem som kommer

från östra Ukrainas stora industriområden.

– I församlingarna har de blivit accepterade,

november 2015Ljus i Öster nr 8

men på arbetsmarknaden kan de stöta på motstånd.

Därför håller vi just nu på att hjälpa Ruben

att öppna en georgisk restaurang.

Ruben har tre söner och Sasha har fyra döttrar.

De har redan kommit in i församlingens verksamhet

och fått nya vänner. Därför vill de helst hitta

boende i närheten.

Biskopen erkänner också att han själv hade en

del fördomar mot karismatiker innan han fick kyrkan

full av dem.

– Jag kommer från en konservativ pingstbakgrund

men har insett att vi är bröder. En av pastorerna

som bodde i vår kyrka en tid var en mycket

duktig bibellärare, men nu har han flyttat vidare

till norra Sverige.

– Om krisen i Ukraina har fört något positivt

med sig är det att samfundsgränserna har suddats

ut och att de kristna har börjat be mer. Nu vill vi

stå tillsammans, säger Alexander Ozeruga.

Det är naturligtvis inte lätt att vara flykting när

det är svårt att få nytt arbete och bostad. Därför

har en del flyttat tillbaks.

– Efter några månader gjorde även jag en resa

”hem” för att kolla läget, men det var fullständigt

kaos. Samhället fungerar inte normalt, och det

skulle inte gå att känna sig säker där, och jag tänker

speciellt på mina tonårsdöttrar. Nej, vi flyttar inte

tillbaks för några pengar i världen. Då är jag hellre

fattig här i Kiev-trakten, säger Sasha som har hankat

sig fram på ströjobb som rörmokare.

13


KINA

Bästa julklappen

KINA Det var det största miraklet som någonsin

hade hänt Broder Duan, och han hade inte fått

uppleva det om inte hans buss hade gått sönder.

Det var en kall decemberdag och han var på resa

från en nordlig till en sydlig provins i Kina, när

bussens motor plötsligt gav upp i kylan precis

när han passerade genom Henan-provinsen.

TEXT: PAUL HATTAWAY (ÖVERSATT AV MARIE BYSTRÖM) FOTO: DOLLAR PHOTO

I

ett spontant infall lämnade Duan

bussen och traskade iväg över

fälten. Han var husförsamlingsledare

i norra Kina och vid en ålder av 77

år hade han fortfarande inget hem

han kunde kalla sitt eget. Sanningen

var att han var djupt deprimerad.

Han var på väg för att medla i en

tvist mellan några kyrkoledare

och var trött på alla stridigheter.

När han korsade det

frusna fältet tänkte han

på, och längtade efter,

sin älskade fru som

hade dött många år

tidigare. Han önskade

att hon hade levat

och varit där

och lyssnat på

honom och

gett honom av

sin omsorg och

sina råd.

Han kom till en by

och knackade på

en dörr. Det var ett

litet kors ingraverat

på dörrposten. ”Finns

det någon här som älskar

Herren?” frågade han.

”Jag skulle verkligen vilja

ha lite gemenskap ikväll.”

Dörren öppnades av en man i femtioårsåldern

och Duan blev varmt välkomnad in. Han märkte att

familjemedlemmarna var ivriga och upprymda och

det visade sig att de var på väg till en grannby för

att lyssna på en kraftfull bibellärare som kom från

en stor stad. ”Vad heter han?” frågade Duan. ”Broder

Wang”, svarade de.

På väg till mötet berättade de olika historier om

denne mystiske Broder Wang. Det var helt tydligt

att de älskade honom mycket och en av männen berättade

varför. ”En gång när vi hade en samling här

och hörde att polisen var på väg för att arrestera oss,

hjälpte Broder Wang alla utom vår huvudpastor att

fly. När polisen kom var Wang modig nog att köpslå

med dem. Han erbjöd sig att åka i fängelse om vår

pastor, vars fru var gravid i åttonde månaden, fick

gå fri. Polismännen accepterade villkoren och Broder

Wang tillbringade de tre nästföljande åren i fängelse.”

När han fick veta att Broder Wang var i 40-årsål-

14

Ljus i Öster nr 8 • november 2015


han kunde få

dern fylldes Duans ansikte med smärta. ”Jag hade en

son en gång som jag bara hann känna i två månader.

Han är död nu, men om han hade levt hade han

varit 42 år nu. Min fru kallade honom ”julbarnet”

eftersom han föddes vid jultid. Jag kallade honom

Isak, eftersom vi hade längtat så länge efter att få

ett barn.”

Broder Duan berättade sin otroliga historia om

hur han och hans fru hade varit evangelister under

1950-talet. De hade vägrat gå med i den av regeringen

kontrollerade Tre Själv-kyrkan och anklagades

för politiska och kriminella brott. Det var bara

en tidsfråga innan de skulle bli fängslade eller dödade,

men vad skulle hända med deras lilla bebis?

En natt hörde Duans fru en stark röst i en syn

som sa; ”Ge din son till din fiende.” Utan att veta

något om det här läste Duan 1 Mos 22:2 följande

morgon: ”Ta din son Isak, din ende son, som du

älskar, och gå till Moriaregionen. Offra honom där

som ett brännoffer på ett berg som jag ska visa dig.”

När de delat sina upplevelser med varandra beslutade

sig paret för att göra något som Duan hade

ryggat till av smärta över varje dag sedan dess. De

gav sin lille son till den man som anklagat dem. Han

och hans fru var nämligen barnlösa.

När Duan 1978 släpptes ur fängelset, fick han

äntligen reda på vad som hänt. Frun hade dött i en

fruktansvärd hungersnöd redan 1958, och hans son

hade försvunnit tillsammans med sin nya familj i

spillrorna av en förödande jordbävning 1975.

När de kom till platsen där evangelisten skulle

tala hade redan 200 personer packat in sig i huset.

Duan tvingades precis som många andra att sitta ute

på gården och lyssna till bibelläraren genom ett öppet

fönster.

lika varandra de två männen var rent fysiskt.

”Jag är ledsen att jag avbryter ditt fantastiska budskap,”

började Duan. ”Du förstår, jag hade en son

som skulle ha varit i din ålder nu. Om han hade levt

skulle han ha sett ut och låtit precis som du.”

Då vek sig benen under predikanten och man blev

tvungen att fånga upp honom innan han föll ihop på

golvet. Han högg tag i sitt bultande bröst och snyftade;

”Är du pappa Duan?”

Alla grät när fader och son återförenades. Predikanten

berättade att hans fosterpappa blivit så imponerad

av Duans osjälviska handling att han hade blivit

en stark kristen. ”Jag är inte din pappa,” brukade

han säga till honom. ”Din riktiga pappa är en stor

gudsman, full av nåd och kärlek. Han gav dig till mig

och jag ger dig all min kärlek och jag vill uppmuntra

dig att sätta Gud först, precis som din riktiga pappa

skulle ha gjort.”

Wangs fosterföräldrar hade flyttat iväg från jordbävningsområdet

innan tragedin, men båda hade

dött av cancer. Wang blev evangelist och försökte

hitta sin riktiga pappa, men Duan hade bytt namn

så många gånger för att undvika att bli arresterad att

han hade visat sig vara omöjlig att spåra.

När fader och son fortsatte att kramas och gråta

stod de äldste i församlingen upp och talade: ”Vi har

fått se en predikan inför våra ögon ikväll: Kristus

kom till världen för att rädda syndare – det är kärnan

i julens budskap. Precis som Duan överlämnade sin

son i sin fiendes händer har Gud överlämnat sin egen

son till oss syndare. Låt oss glädja oss åt deras återförening

och vår egen försoning med Gud.”

När Broder Wang började tala blev Duan

chockad. Det var som att höra sig själv! Till och

med fraserna lät välbekanta. Förvirrad stapplade

han fram till fönstret för att få se predikanten. Predikanten

stannade upp och det uppstod en stunds

överraskande tystnad när de två stirrade på varandra.

Mötesbesökarna tystnade när de insåg hur otroligt

november 2015Ljus i Öster nr 8

15


NOTISER

Ljus i Öster närvarande

vid religionsfrihetsmöte

ALBANIEN Representanter från Vatikanen,

Evangeliska Världsalliansen,

Kyrkornas världsråd och Pingsts Världsgemenskap

möttes i början av november

i Albanien för att tala om förföljelsen av

kristna runtom i världen. Det var första

gången som alla de stora kyrkofamiljerna

möttes för att tala om förföljelse. Bland

de över 200 delegaterna fanns Ljus i Öster

representerade genom Rauli Lehtonen

som bland annat deltog i en paneldebatt.

Omkring hälften av de närvarande

kom från sammanhang där kristna upplever

förföljelse och fick under de tre dagarna

många chanser att dela med sig av

sina erfarenheter. Målet med mötet var

att ena kristna, skapa förståelse och ge

stöd åt dem som förföljs.

Dyster rapport om

förföljelse av kristna

Många av de miljoner människor som

just nu är på flykt, är kristna som förföljs

för sin tro. Situationen är så allvarlig

att stora områden i delar av Mellanöstern

och Afrika är på väg att tömmas på

kristna. Den slås fast i en ny rapport om

förföljelsen av kristna, gjord av katolska

organisationen Aid to the church in need.

269

Antal nationella medarbetare Ljus

i Öster understödde under 2014

”Större religionsfrihet

på sovjettiden än idag”

– På sovjettiden var situationen för

trosfrihet något bättre än den är

i vissa av de forna sovjetstaterna

idag, säger Felix Corley och John

Kinahan från nyhetsbyrån Forum

18 som bevakar religionsfriheten i

området.

De båda har intervjuats

i den

norska tidningen

Stefanus och berättar

att det finns stora skillnader

mellan länderna.

– En del länder har

valt en öppen demokratisk

linje, till exempel Estland, Lettland

och Litauen. Å andra sidan finns det

länder där arvet från sovjettiden är särskilt

starkt.

De nämner ”stan-länderna”, Vitryssland

och Azerbajdzjan.

KINA Kinas arrestering av advokaten

Zhang Kai i slutet av augusti har

fått USA att reagera. Utrikesminister

John Kerry uppmanade i mitten

av oktober de kinesiska myndigheterna

att omedelbart frige Kai.

– Där lider människorna under samma

diskriminering och förföljelse som

under den senare sovjettiden, och i en

del fall har det blivit ännu värre. Myndigheterna

vill kontrollera allt, inte bara

religionsfrihet utan även människorättsorganisationer,

journalister och aktivister

av olika slag.

Makthavarna följer

samma spelregler som

under sovjettiden, men

har en annan drivkraft.

Då var det den kommunistiska

ideologin, nu är

önskan om makt och att

bevara den inom familjen.

– I flera fall är det desamma människorna

och familjerna som sitter med

makten som under sovjettiden, säger

Corley och Kinahan.

TEXT: ÅKE LAGER

USA sätter press på Kina

kring anhållen advokat

Pingstpastor i Ukraina

kidnappad och släppt

UKRAINA I slutet av september kidnappades

pingstpastor Taras Sen i östra

Ukraina av beväpnade militärer från Luhansk

Folkrepublik i staden Sverdlovsk i

Luhansk-området. Församlingen i Sverdlovsk

och Taras Sen personligen är kända

över hela landet för sina sociala insatser

med utdelning av mat bland människor

som lider av kriget.

Efter fyra dagar släpptes Taras Sen. Under

tiden han var kidnappad uppmärksammades

hans fall på en OSCE-konferens

(Organisationen för säkerhet och samarbete

i Europa) i Warszawa i Polen. Detta kan

ha bidragit till att han släpptes så snabbt.

16

Zhang Kai har gjort sig känd för

att försvara de många kyrkor

som fått sina kors nedtagna av

de kinesiska myndigheterna i delstaten

Zhejiang. Detta tros vara den verkliga

anledningen till arresteringen, även om

den officiella brottsanklagelsen är att

han stört den allmänna ordningen och

gjort sig skyldig till spionverksamhet.

Kais arrestering var en del i en våg av arresteringar

som pågått sedan den 10 juli.

Över 280 människorättsadvokater och

aktivister i 24 provinser (och i något fall

deras kollegor och familjemedlemmar)

har sedan dess blivit arresterade, anhållna

eller bortförda. Många har släppts

fria, men över 20 personer är fortfarande

i myndigheternas förvar på ett eller annat

sätt.

Zhang Kai är medveten om att hans arbete

har ett pris, men är villig att betala det.

Två veckor innan Zhang blev arresterad

skrev han på det som är Twitters

motsvarighet i Kina: ”Jag har tänkt igenom

det här nya: Det värsta som kan

hända är att de sätter mig i fängelse.

Men om jag håller tyst, kommer jag att

ångra det i resten av mitt liv.”

TEXT: ALBIN LARSSON FOTO: CHINA AID

Ljus i Öster nr 8 • november 2015


KORSORD

Lös korsordet och vinn boken

”Mirakler i KGB:s skugga”!

Vi delar ut två böcker till de rätta

lösningar vi drar först. Lösningen

måste vara oss tillhanda senast den

15 december.

november 2015Ljus i Öster nr 8

Sänd lösningen till Ljus i Öster, Hemvärnsgatan 8,

171 54 Solna och märk kuvertet ”Korsord”

(OBS! Inga andra meddelanden kan lämnas i kuvertet)

Namn och postadress:

.....................................................................

.....................................................................

....................................................................

....................................................................

17


NOTISER

Kvinnorna viktiga

i missionsarbetet

CENTRALASIEN De centralasiatiska

kvinnorna har tagit en viktig missionsroll

i de svåra tider av förföljelse

som nu råder. Det berättar en

av ledarna för en församlingsrörelse

i området.

Det finns många exempel på kvinnornas

betydelse för församlingarnas

fram- och tillväxt i Centralasien.

Flera av pionjärmissionärerna

är just kvinnor och en av de mer inflytelserika

församlingarna kom till genom

en av dessa. Kvinnan som grundade församlingen

ledde dessutom församlingens

nuvarande huvudpastor till tro.

En annan kvinnlig ledare jobbar på tre

olika platser och samlar ett 50-tal kvinnor

totalt. De brukar vara tillsammans mellan

åtta på morgonen fram till tio på kvällen,

oftast tre dagar i sträck. De ber, fastar,

lovsjunger och undervisar. Arbetet ger ett

stort resultat genom att många kommer

till tro.

En annan kvinnlig ledare utbildar just

nu omkring 35 kvinnor i evangelisation

och ledarskap.

Många av dessa kvinnliga pionjärmissionär

lever enkla liv och gör stora

uppoffringar för evangeliets skull. De är

kreativa i sätt att nå fram till muslimska

kvinnor och det är inte ovanligt att de får

be för någon som är sjuk, se den bli frisk

och sedan få dela evangeliet.

TEXT: ALBIN LARSSON

Församlingar fortsätter

hjälpa i Ukraina

UKRAINA Även om Ukraina inte längre

förekommer lika frekvent i nyhetsrapporteringen,

är utmaningarna i landet

fortsatta stora. Med 1,5 miljoner internflyktingar

och många som saknar tillgång

till rent vatten, är kyrkornas hjälp med att

bland annat gräva brunnar och reparera

vattenledningar, ovärderlig. Utöver detta

delar kyrkorna både ut soppa till nödlidande

och Nya testamenten till soldater.

I det muslimska Centralasien är de evangeliskt troende hårt trängda.

Pojke fri från mardröm

efter bön av evangelist

CENTRALASIEN Nursultan är

evangelist i Centralasien. Här berättar

han om livet i en del av vårt

verksamhetsområde där det blivit

allt besvärligare att vara kristen.

förföljelserna bröt loss

hade vi upp till 500 personer

”Innan

i församlingen. Nu har många

lämnat oss och vi är bara ett 60-tal kvar.

Många skulle nog vilja komma till församlingen,

men är rädda.

Församlingen är inte registrerad så vi

möts i mindre grupper i hemlighet – i

hem, på marknader, matställen och ute i

naturen. Vi byter tider och platser efter

varje samling. Ibland har vi också nattliga

bönemöten. Vi har en broder som har

en bil. Han brukar skjutsa barnen ut i

naturen och ha samlingar med dem där.

För en tid sedan lät vi fyra personer från

en annan stad övernatta hos oss. Det var

tre kvinnor och en ung pojke. Jag tog tillfället

i akt och berättade för dem om Jesus

och de tog emot med öppna hjärtan.

När jag förklarade att det var fel att

gå till ockulta spåkvinnor började den

16-årige pojken skaka kraftigt. Han föll

ner på golvet och vred sig så hans mamma

trodde att han höll på att dö. Själv

var jag rädd för att han skulle börja skrika

så att han skulle väcka våra grannar.

Jag la min hand på hans huvud och

började be, och efter en stund lugnade

han sig och bad om ett glas vatten.

Sedan berättade han att så fort han

somnat på kvällarna brukar en mörk

man komma och attackera honom.

Hela familjen var rädd för det, men jag

förklarade för mamman att Jesus kunde

befria dem från rädslan. Jag fick be med

mamman som omvände sig och den

natten sov alla gott. Nu vill familjen

som besökte oss att jag ska komma till

deras stad. Hela deras släkt bor där och

är i behov av befrielse.

När jag själv blev kristen för länge

sedan blev jag misshandlad av en grupp

äldre muslimer i moskén. Nu har flera

av dem kommit och bett mig om förlåtelse,

och jag har förlåtit dem.”

Ökat antal kristna bokhandlar

KINA År 2002 öppnade den första kristna bokhandeln i Kina.

Butiken hade bara 50 titlar, med ett exemplar av varje. Idag

finns det omkring 250 bokhandlar med kristet innehåll, berättar

CBN News. Myndigheterna har på senare tid oroats över

den ökade närvaron av bokhandlar och begränsar därför kraftigt

tillståndet till att sälja nya titlar.

18

Kineser firade lövhyddohögtiden

ISRAEL Under lövhyddohögtiden var fler än 1 000 kristna

kineser på plats i Jerusalem för att fira högtiden tillsammans

med judarna, samtidigt som de bad för Israel och önskade

Jerusalem fred, berättar The Times of Israel. De skriver också

om hur kinesiska kristna från Back to Jerusalem-rörelsen finns

på plats i Syrien för att ge mat och tröst åt krigets offer.

Ljus i Öster nr 8 • november 2015


Solbackenmedel

ger bibeldelar

När Ljus i Öster fick en större penninggåva

från Solbacken-stiftelsen

beslutade vår styrelse att en stor

del av dessa medel skulle användas

till bibeltryckningar. En av dem som

på så sätt får bidrag är Institutet

för Bibelöversättning, som startade

i Stockholm, men som idag även har

kontor i Helsingfors och Moskva.

Vi rapporterade för några nummer

sedan om det första bibeltryckningsprojektet

som kunnat bekostas

med Solbacken-medel. Det gällde

Johannesevangeliet inkl. en CD-skiva på

nentsiska.

Nyligen kom en rapport från en resenär

till området i nordvästra Sibirien,

i vilken vi bland annat kunde läsa följande:

”Den största glädjen

var att se att nentserna

gärna tog emot Johannesevangeliet.

Många

öppnade det direkt och

började läsa och verkade

förstå det väl.

Jag läste ur boken

och en del äldre människor repeterade

efter att jag läst. Att upprepa eller att

sjunga efter att någon har berättat är en

tradition bland nentserna. Så förs berättelsen

om Jesus vidare …”

En första bibeldel, Lukasevangeliet

har tryckts på andiska. Det är ett språk

som talas av cirka

12 000 människor,

som tillhör det

största av de dagestanska

folk

som har nära

koppling till

avariska,

vilket är

det största

språket i

Dagestan.

Finska avdelningen

av Institutet

SOLBACKENGÅVA

Ljus i Öster mottog en gåva

på 16,6 miljoner kronor från

en stiftelse som upphörde

med sin verksamhet. Detta

möjliggör flera extrasatsningar

som ligger utöver den

ordinarie budgeten.

En udmurtisk kvinna med ett

nytryckt Nya testamentet.

för Bibelöversättning har de finn-ugriska

språken i Ryssland som sitt område och

de rapporterar att de har kunnat trycka

300 exemplar av Matteusevangeliet

på mansiska.

Manserna är en liten

folkgrupp som bor öster

om Uralbergen. De lever

huvudsakligen av jakt,

fiske och renskötsel.

Udmurterna som är ett

av de största finn-ugriska

folken, fick en översättning av Nya testamentet

redan 1997. Men flera församlingar

i Udmurtien har uttryckt önskemål om

att kunna få en upplaga av Nya testamentet

som man kan dela med sig av. Så för

Solbackenmedel har vi bidragit med 2 000

exemplar i en ny upplaga på 3 000 ex.

LJUS I ÖSTER

MÖTEN MED

LJUS I ÖSTER

Lördag 21 nov 15.00 Bålsta

Björksäterkyrkan - Rauli Lehtonen

Lördag 21 nov 18.00 Råneå

Pingstkyrkan - Staffan Edin

Söndag 22 nov 11.00 Vännäs

Pingstkyrkan - Staffan Edin

Lördag 28 nov 18.00 Hörnefors

Pingstkyrkan - Staffan Edin

Söndag 29 nov 10.00 Junsele

Filadelfia - Staffan Edin

Lördag 5 dec 18.00 Norrfjärden

Lanokagården - Staffan Edin

Söndag 17 jan 11.00 Byske

Korskyrkan - Staffan Edin

Söndag 21 feb 11.00 Skellefteå

Pingstkyrkan - Staffan Edin

Söndag 20 mars 11.00 Örnäsudden

Filadelfia - Staffan Edin

Söndag 20 mars 18.00 Malå

Pingstkyrkan - Staffan Edin

Söndag 10 apr 11.00 Piteå

EFS - Staffan Edin

Söndag 17 apr 11.00 Norrköping

Agape - Staffan Edin

Söndag 17 apr 15.30 Skärblacka

Missionskyrkan - Staffan Edin

Söndag 24 apr 11.00 Gunnarn

Filadefia - Staffan Edin

Söndag 24 apr 18.00 Tärnaby

Frikyrkoförsamlingen - Staffan Edin

Tider kan ändras. Ytterligare möten kan tillkomma.

Se www.ljusioster.se för uppdaterat

mötesschema.

Ännu fler människor från mindre och

större folkgrupper får nu möjlighet att ta del

av berättelsen om Jesus, hela världens frälsare.

TEXT: LARS NARIN FOTO: ARKIV

En flyktingberättelse ur Ljus i Östers arkiv

På försommaren 1985 anlände 100

rumänska flyktingar till Trelleborg som

sedan hamnade på flyktingförläggningen

i Alvesta. Ljus i Öster reste då

dit för att höra deras berättelser från

kommunismens Rumänien.

De rumänska medborgarna hade

tröttnat på det kontrollerande

kommunistiska systemet i landet

och sökte ett nytt, friare liv i Sverige. Flera

av dem var bekännande kristna.

– Våra barn gick i en kristen barngrupp

på tisdagskvällarna. När de fick veta detta

i skolan tvingade lärarna dem att stanna

kvar varje tisdagskväll. De tilläts inte gå

hem förrän samlingen i kyrkan var slut,

november 2015Ljus i Öster nr 8

Ljus i Öster nr 8 1985.

berättade en av de nyanlända flyktingarna.

De berättade också om de försämrade

levnadsvillkor i hemlandet med en

matransonering som

gav 100 gram smör,

½ kilo kött, ¾ liter

matolja, 1 kg socker,

½ kg vetemjöl, 1 kg

majsmjöl och 11 ägg

per person och månad.

Ofta tog dock

varorna slut och

man kunde få köa i

flera dagar för att få

ut sina varor.

Men det var ändå inte den fysiska nöden

de ansåg värst utan den press och diskriminering

de utsattes för som kristna.

Behoven av biblar och kristen litteratur

var stort och något som Slaviska missionen

(nuvarande Ljus i

Öster) gjorde allt för

att hjälpa till med.

Flyktingarna var

glada över mottagandet

från de kristna i Sverige

och pingstpastorn i

Trelleborg var imponerad

av de nyanlända.

– Det har varit underbart

att få se deras tro

och förtröstan. Deras medverkan

i vår församling har verkligen berikat

oss, berättade pastorn.

19


ÅRETS

Beställ

senast

16/12

JULKLAPPAR

Julen närmar sig med stormsteg och våra hyllor är

fulla med läsvärda julklappar. Ge bort en gåva som

både stödjer missionen och sprider vidare de glada

nyheterna om vad Gud gör i vår värld.

Hemligt möte

i Samarkand

Åke Olofsson

Barnbok som

beskriver de troendes

svåra situation i

Uzbekistan.

149:-

30 dagar med

den kinesiska

husförsamlingsrörelsen

Eugene Bach

En andaktsbok

baserad på händelser

i Kina.

149:-

30 dagar med husförsamlingsrörelsen

Antal ex:..................... á 149 kronor, 144 sid mjukband

Mirakler i KGB:s skugga

Antal ex:..................... á 129 kronor, 112 sid mjukband

En kristen läser Koranen

Antal ex:....................... á 99 kronor, 136 sid mjukband

Hemligt möte i Samarkand

Antal ex:..................... á 149 kronor, 144 sid mjukband

Den himmelske mannen

Antal ex:..................... á 179 kronor, 288 sid mjukband

Den sista kamassen

Antal ex:..................... á 149 kronor, 176 sid inbunden

Namn och postadress: (TEXTA TYDLIGT!)

.............................................................................................

Speglingar av vår plats på jorden

Antal ex:..................... á 170 kronor, 165 sid mjukband

The Cross - Jesus in China

Antal ex:....................... á 149 kronor, DVD-film

Kallelsen till Nordkorea

Antal ex:..................... á 149 kronor, 160 sid mjukband

Gud är röd

Antal ex:..................... á 150 kronor, 208 sid inbunden

Det blodröda korset

Antal ex:....................... á 99 kronor, 272 sid mjukband

Gud är inte död - inte ens i Nordkorea

Antal ex:....................... á 99 kronor, 176 sid mjukband

OBS! Porto inkluderat i alla priser.

Till jordens yttersta gräns

Antal ex:..................... á 229 kronor, 256 sid mjukband

De omvända

Antal ex:..................... á 149 kronor, 128 sid mjukband

Messias

Antal ex:....................... á 35 kronor, 52 sid mjukband

Passion för det omöjliga

Antal ex:..................... á 49 kronor, 160 sid mjukband

Dew of joy

Antal ex:..................... á 129 kronor, CD-skiva

Församlingar, bönegrupper

och liknande erhåller

mängdrabatter.

Kontakta Per Andersson,

08-56 48 40 40

Frankeras ej.

Mottagaren

betalar portot.

.............................................................................................

.............................................................................................

E-post: ..................................................................................

Namnteckning:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ev pren.nr:. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Beställ senast

16/12 för

leverans före

julafton.

Du kan även

beställa från

vår webbshop:

www.ljusioster.se

Svarspost

Kundnr: 20188626

171 08 Solna

Ljus i Öster nr 8 • november 2015


Den himmelske

mannen

Broder Yun

Berättelsen om

Broder Yuns

spännande liv

med Gud.

149:-

179:-

Mirakler i KGB:s

skugga

Tom Kraeuter

Om väckelsen i

Tallinn i slutet på

70-talet som berörde

hela Sovjetunionen.

129:-

Messias

L M Abdallah

Lär dig hur du

kan samtala om

Bibelns budskap

med dina muslimska

vänner.

99:- 49:-

35:-

Den sista

Kamassen

Rauli Lehtonen

Inspireras av hur

evangeliet når ut

till jordens yttersta

gräns.

170:-

Det blodröda

korset

Eugene Bach

och Broder Zhu

Om framväxten

av den kinesiska

husförsamlingsrörelsen.

Passion för

det omöjliga

Ann-Charlotte

Fritzon

Berättelsen om

Ljus i Östers

grundare, Nils

Fredrik

Höijer.

Speglingar av

vår plats jorden

Bengt Samuel

och Iria Mona

Forsberg

Minnen från bl a

Sydamerika och

Sovjetunionen.

149:-

Gud är inte död -

inte ens i Nordkorea

Luther Martin

och Eugene Bach

Om den forna

och nuvarande

väckelsen i landet.

The Cross

Jesus in China

CSC foundation

DVD (med

svensk undertext)

om Guds rikes

framväxt i Kina.

149:-

Kallelsen till

Nordkorea

Eugene Bach

En spännande

berättelse om hur

Gud verkar i det

slutna Nordkorea.

Gud är röd

Liao Yiwu

Buddisten Liao

Yiwu har intervjuat

ett 15-tal

kristna i Kina

om deras liv och

tro.

150:-

99:-

En kristen läser

Koranen

L M Abdallah

En bok som ger

dig kunskap om

Koranens personer,

händelser och läror

ur ett kristet perspektiv.

99:-

Till jordens

yttersta gräns

Maria Andersson

Om två svenska

missionärer och

framväxten av den

mongoliska församlingsrörelsen.

229:-

De omvända

Paul Hattaway

Berättelsen om hur

Nagafolkets stammar

nåddes av

evangeliet

från 1800-

talet och

framåt. 99:-

129:-

Dew of Joy

Cd-skiva med

tre kinesiska

tjejer som

bland annat

spelar på klassiska

kinesiska

instrument som

pipa och erhu.

november 2015Ljus i Öster nr 8

21


FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

twitter.com/ljusioster

facebook.com/ljusioster

Kolla även in hemsidan www.ljusioster.se

Bornelings

www.bornelings.se

0380-41815, 23077

- Böcker

- Vykort

- Smycken

- Presenter

- Almanackor

Nya Hjälmseryd, 570 01 Rörvik

Tel:

0393-201 00

Fax:

0393-201 95

Lökeryd

560 13 HOK www.ltemballage.se

vill tillgodose företagens sociala rum som entreér, kontor,

lunchrum mm med vackra prylar och skapa en varm och kreativ

plats för anställda och gäster.

Eric Hanson är formgivaren och som älskar att skapa och

formge utifrån ledorden äkta och ärliga material, återbruk och

hantverk med ett konstnärligt uttryck.

artklart (fd erix), Kulla Ginkalunda, 511 56 Kinna. www.artklart.com

BÄSTA DUSCHKOMFORT

Rundtråd

1,5–16,0 mm

På spole eller fixlängd

Plattvalsad tråd

tj 1,5–6,0 mm

bredd 8–50 mm

På spole eller fixlängd

Med hål, radieklipp

eller urklipp

Gunnars Tråd AB

Törestorp, 330 33 Hillerstorp

Tel 0370-37 33 00

Fax 0370-37 33 10

e-mail: info@gunnarstrad.se

www.gunnarstrad.se

EN BOK I UPPSTÅNDELSENS TECKEN AV PER EWERT

SLÄPPS

25 NOV

Hur skulle världens främste utredare hantera historiens mest omtalade försvinnande? Den här boken är

en hisnande resa genom det nutida England från askonsdag till påskdagens morgon tillsammans med två av

litteraturens mest kända gestalter: detektiven Sherlock Holmes och hans medarbetare Dr Watson.

Tillsammans gör de allt för att slå fast vad som faktiskt hände med den avrättade fången Jesus från Nasaret.

Författarens webbsida: www.perewert.se

I din missionsbokhandel eller direkt från Sjöbergs Förlag. Tel: 019-18 60 10 E-post: order@sjobergsforlag.se Webb: www.sjobergsforlag.se

189 kr

22

Ljus i Öster nr 8 • november 2015


1

Assars Industri AB

Box 20, 330 33 Hillerstorp

Tel: 0370-37 33 30, fax 0370-37 33 40

www.assars.se

Tel: 0370-37 32 90 Fax: 0370-221 00

E-mail: info@metall-center.se

Boris Salo

Andakts

BOK

Ny bok!

Boris Salo, Andaktsbok

- för hela året. 220 SEK

En andakt för kyrkoårets alla helgdagar

och stoff för andlig vägledning inne i veckan.

”Målsättningen är att tron får bli vardag

och att Guds vilja får förverkligas och hans rike spridas.”

Mer info – se vår hemsida: www.vibosa.fi

Beställningar vibosa@vibosa.fi

+ 358- 50-4689678

LJUS I ÖSTER

BEFRIAD FRÅN MARDRÖMMAR

EN MIRAKULÖS ÅTERFÖRENING

K

Evangeliet når

ut i Mongoliet

73

folkgrupper

kan tacka IFB

Pastor

tvingades

fly kriget

#8 NOVEMBER 2015

100 MILJONER KRISTNA I KINA I DJINGIS KHANS FOTSPÅR EN OVÄNTAD JULKLAPP

Så fungerar din prenumeration

Tidningen Ljus i Öster skickas ut gratis till dig som anmält att du vill ha den.

För den som ändå vill ge ett bidrag har vi en frivillig prenumerationsavgift.

Den är på 150 kronor och du får naturligtvis gärna betala in den. Det hjälper

oss att satsa ännu mer på mission.

november 2015Ljus i Öster nr 8

23


november 2015Ljus i Öster nr 8

LIVSBERÄTTELSEN

Ändringen på id-koret

gjorde familjen ilsken

TURKIET När han gick till myndigheterna

och ändrade fältet ”religion”

på sitt id-kort från muslim till kristen

kastade hans fru och vuxna barn

ut honom hemifrån trots att han

lider av diabetes. Under två veckor

tvingades han leva som hemlös innan

han släpptes in igen.

Familjesammanhållningen och den

sociala kontrollen är stark i Turkiet.

Familjens heder och rykte är viktigare

än mycket annat. Att en familjemedlem

då ”sviker sin muslimska tro” och blir

kristen leder oftast till att fadern i huset

kastar ut personen ifråga och förklarar att

denne inte längre hör till familjen.

Hassan har inte många år kvar till pensionen

och är själv familjefader med tre

vuxna och gifta barn. När han blev kristen

var det frun och barnen som sparkade

ut honom.

– Nu får jag visserligen bo hemma, men

förhållandet är mycket spänt. De hindrar

mig från att gå till kyrkan och så fort jag

zappar över till den kristna kanalen Kanal

Hayat bråkar de, trots att vi har flera teveapparater

i hemmet, berättar han stillsamt.

Trots allt motstånd han mött från sin

familj backar han inte från den tro på Jesus

han funnit. För något år sedan kunde

han äntligen övertala sin pastor att låta

döpa honom. Pastorn hade länge tvekat

att döpa honom på grund av motståndet

i familjen. Även om han inte regelbundet

kan besöka gudstjänsterna brukar han ta

vägen förbi kyrkan, stoppa sitt tionde i ett

kuvert och sticka in det under dörren.

– Jag har funnit sanningen och jag har

fått frid trots omständigheterna. Mina tidigare

depressioner är borta och jag har

inte längre någon dödsfruktan. Jag svär

inte längre och mitt heta humör har lugnat

sig, förklarar han.

– När jag läste Koranen upptäckte jag

en hel del versar om Jesus. Jag blev mer

intresserad av Jesus än av islam, men hur

skulle jag få reda på mer om Jesus?

En dag fick han se en liten annons i en

tidning: ”Vill du ha Nya testamentet gratis?”.

Han skickade efter det. Han läste

regelbundet i Nya testamentet och en

dag upptäckte han också Kanal Hayat

på teven. Efter ett tag mötte han Jesus i

en dröm som han beskriver som mycket

kraftfull.

– Jag ringde det telefonnummer som

finns till Kanal Hayat och fick kontakt

med en av uppföljarna. Vi samtalade några

gånger och han inbjöd mig till en kyrka.

Predikan talade direkt till mig och jag bekände

min tro på Jesus.

TEXT och FOTO: ÅKE LAGER

LYSSNA PÅ PASTORN

VARS TVÅ SÖNER AVRÄTTADES

ALEXANDER PAVENKO

UKRAINA

I FOKUS

DATUM OCH PLATS

24/1 Pingstkyrkan Gnosjö

25/1 Ej beslutat vid pressläggning

26/1 Mariannelunds folkhögskola

27/1 Pingstkyrkan Karlsborg

24

28/1 Pingstkyrkan Habo (preliminärt)

29/1 Pingstkyrkan Nässjö

30/1 Pingstkyrkan Jönköping

31/1 Pingstkyrkan Mullsjö

ETT SAMARRANGEMANG MELLAN LJUS I ÖSTER OCH PINGST

More magazines by this user
Similar magazines