26.11.2015 Views

Ljus i Öster #8 2015

Årets åttonde nummer av Ljus i Öster.

Årets åttonde nummer av Ljus i Öster.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LJUS I ÖSTER<br />

<strong>#8</strong> NOVEMBER <strong>2015</strong><br />

BEFRIAD FRÅN MARDRÖMMAR<br />

EN MIRAKULÖS ÅTERFÖRENING<br />

K<br />

Evangeliet når<br />

ut i Mongoliet<br />

73<br />

folkgrupper<br />

kan tacka IFB<br />

Pastor<br />

tvingades<br />

fly kriget<br />

100 MILJONER KRISTNA I KINA I DJINGIS KHANS FOTSPÅR EN OVÄNTAD JULKLAPP<br />

1


LEDARE<br />

Till de onådda. För de förföljda.<br />

<strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> är en allkristen mission<br />

som grundades 1903. Genom<br />

nationella medarbetare arbetar<br />

vi för att nå onådda folkgrupper i<br />

framförallt forna Sovjetunionen,<br />

Turkiet, Kina och Mongoliet.<br />

Eftersom många i området lever<br />

under förföljelse, arbetar <strong>Ljus</strong> i<br />

<strong>Öster</strong> också med att främja religionsfrihet,<br />

både på strukturell och<br />

individuell nivå.<br />

Hemvärnsgatan 8, 171 54 Solna<br />

Telefon: 08-564 840 40<br />

E-post: info@ljusioster.se<br />

Hemsida: www.ljusioster.se<br />

Bankgirogåvor: 900-3625<br />

(om du vill lämna meddelande)<br />

Bankgiro: 900-1918<br />

(för OCR-inbetalning)<br />

Bankgiro fakturor: 154-1002<br />

Plusgiro: 90 03 62-5<br />

(om du vill lämna meddelande)<br />

Plusgiro: 90 01 91-8<br />

(för OCR-inbetalning)<br />

Bankkonto: 6160-668657782<br />

Swish: 123 900 36 25<br />

Bankkonto i Finland:<br />

IBAN: FI0938100000003958,<br />

BIC: SWEDFIHH (Swedbank)<br />

Giro i Norge: 3000.16.85569 (via PYM)<br />

Swiftadress (betalningar från<br />

utlandet): HANDSESS<br />

IBAN: SE29 6000 0000 0006 6865 7782<br />

Org. nr: 802003-0972<br />

<strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong>s verksamhet och räkenskaper<br />

granskas av auktoriserad<br />

revisor och Svensk Insamlingskontroll.<br />

Om gåvor ges till specifika ändamål<br />

och insamlingsbehovet blir fyllt,<br />

eller ligger utanför våra projekt,<br />

förbehåller vi oss rätten att använda<br />

dem för andra närliggande ändamål.<br />

Tidningen <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong><br />

ISSN 0345-7265<br />

Ansvarig utgivare: Hans Lindstrand<br />

Redaktion:<br />

Albin Larsson och Åke Lager<br />

Frivillig pren.avgift: 150 kr/år<br />

Upplaga: 15 500<br />

Tryck: Kontorsrutin AB, Örebro<br />

Omslagsbilden: Ruben var pastor i Donetsk<br />

i östra Ukraina. Han blev tvungen<br />

att fly och nu lever han med sin familj<br />

i en kyrka, som öppnats för flyktingar, i<br />

Kievtrakten. FOTO: ÅKE LAGER<br />

2<br />

Baltikum - med hjärta för<br />

mission och evangelisation<br />

Min kollega Rauli Lehtonen<br />

och jag besökte för en tid<br />

sedan Estland. Under ett par<br />

dagar träffade vi ledare för flera kristna<br />

samfund och församlingar. Målet med<br />

besöket var dels att lära känna de olika<br />

kristna rörelserna i landet och dels se<br />

vad de har för planer för mission, både<br />

i och utanför Baltikum.<br />

Under flera årtionden hade svenska<br />

församlingar ett livligt vänförsamlingsutbyte<br />

i Estland, Lettland och<br />

Litauen. När friheten från Sovjetunionen<br />

kom blev det ännu intensivare,<br />

men på senare år har kontakterna<br />

västerifrån sakta minskat. Idag handlar<br />

det mest om stöd till sociala verksamheter,<br />

vilket i och för sig inte är fel.<br />

Men det blev ganska tydligt i samtalen<br />

att man ser behovet av evangelisation<br />

större än någonsin i Estland. Vi<br />

har mött exakt samma syn hos kristna<br />

ledare i Litauen, som vill grunda församlingar<br />

i varje kommun. Samtliga<br />

ledare poängterade behovet av att<br />

grunda nya församlingar i landet. På<br />

1990-talet fanns det en större öppenhet,<br />

men nu menar de att Estland av<br />

idag håller på att bli ett av de mest<br />

sekulariserade länderna.<br />

De estniska ledarna berättade om<br />

planer på att starta upp en ettårig<br />

församlingsgrundarutbildning med<br />

målet att utrusta och träna dem som<br />

har en pionjär inriktning. De ser behoven<br />

på hemmaplan, men man ska<br />

inte glömma bort att ester, letter och<br />

litauer också är en viktig resurs för<br />

mission. Jag har mött missionärer från<br />

de baltiska länderna både i Sibirien och<br />

i Kina. Idag ges det ut en estnisk ”<strong>Ljus</strong><br />

i <strong>Öster</strong>” som vi gav ekonomiskt stöd<br />

till under flera år. Nu står tidningen på<br />

egna ben och har blivit en inspirationskälla<br />

och insamlingskanal för estnisk<br />

mission utomlands.<br />

Framför allt gäller det mission bland<br />

de finsk-ugriska folken i Uralområdet<br />

där vi samarbetar i en del projekt. För<br />

de folken känner man ett särskilt ansvar.<br />

Men man är också öppen för missionsinsatser<br />

i andra delar av världen.<br />

De politiska spänningarna är extremt<br />

starka, både i och runt Europa. I<br />

Baltikum känner man av det förändrade<br />

säkerhetsläget. Vi var nyfikna<br />

på om detta påverkat relationerna<br />

mellan ryssar och ester i landet. Lite<br />

förvånande gav samtliga ledare oss ett<br />

ganska entydigt svar. Det råder inte<br />

någon tydlig motsättning mellan ester<br />

och ryssar i Estland. Varken i samhället<br />

eller i kyrkosamfunden verkar den<br />

spänningen finnas.<br />

För oss är de kristna i Estland, Lettland<br />

och Litauen en viktig resurs för<br />

framtida missionsarbete. Vi vill därför<br />

lyfta fram dem lite extra. Men det går<br />

heller inte att blunda för att behovet<br />

av pionjära insatser som församlingsgrundande<br />

är stort i<br />

Baltikum.<br />

Det är kanske läge för<br />

svenska församlingar<br />

att blåsa liv i vilande<br />

eller avsomnade<br />

kontakter i våra<br />

nära grannländer<br />

österut. Be för våra<br />

kristna vänner i<br />

Baltikum!<br />

Med varma<br />

hälsningar<br />

och Guds<br />

välsignelse!<br />

Hans Lindstrand<br />

Missionsledare<br />

hans.lindstrand@ljusioster.se<br />

<strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8 • november <strong>2015</strong>


INNEHÅLL <strong>#8</strong> <strong>2015</strong><br />

HALLÅ DÄR<br />

En insats för folken<br />

4<br />

Borislav Arapovic har vigt sitt liv<br />

åt att se till att minoritetsfolk<br />

ska kunna läsa Bibeln på sitt egna<br />

språk. Ett val han inte ångrar.<br />

Kineserna tar nya steg<br />

8Missionsuppdraget tas på största<br />

allvar bland Kinas kristna. Nu vänder<br />

vissa av dem blicken mot Ryssland<br />

och delrepubliken Tatarstan.<br />

Kristna kommer samman<br />

12<br />

En effekt av oroligheterna i<br />

östra Ukraina är att de kristna<br />

som tvingats fly nu finner nya<br />

församlingsgemenskaper.<br />

Också i detta nummer<br />

2 Baltikum - en missionsresurs<br />

10 Bayraa planterar församlingar<br />

14 En varm återförening<br />

16 Historiskt möte om förföljelse<br />

24 Utslängd av frun<br />

När vi inte kan hålla tyst<br />

november <strong>2015</strong> • <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8<br />

8<br />

»NÄR JAG LÄSTE KORA-<br />

NEN UPPTÄCKTE JAG<br />

EN HEL DEL VERSAR<br />

OM JESUS. JAG BLEV<br />

MER INTRESSERAD AV<br />

JESUS ÄN AV ISLAM.«<br />

har tänkt igenom det<br />

här nya: Det värsta som<br />

”Jag<br />

kan hända är att de sätter<br />

mig i fängelse. Men om jag håller<br />

tyst, kommer jag att ångra det i<br />

resten av mitt liv.”<br />

Orden kommer från den kinesiske<br />

advokaten och männikorättsaktivisten<br />

Zhang Kai och skrevs<br />

bara två veckor innan han i slutet av<br />

augusti arresterades av de kinesiska<br />

myndigheterna.<br />

Just den där sista meningen<br />

dröjer sig kvar i mitt medvetande.<br />

”Men om jag håller tyst, kommer jag<br />

att ångra det i resten av mitt liv”.<br />

Vad är det som jag ser, upprörs och<br />

engageras av som jag bara måste<br />

tala om och göra något åt? För<br />

Zhang Kai handlade det om myndigheternas<br />

behandling av kyrkorna<br />

och dess ledare. För någon annan<br />

kanske det handlar om en kollega<br />

som är utfryst, situationen för nyanlända<br />

flyktingar eller förföljelsen av<br />

kristna.<br />

För Borsilav Arapovic, som du<br />

kan läsa om i detta nummer, var<br />

det viljan att översätta Bibeln till<br />

minoritetsspråk i det forna Sovjetunionen<br />

som han inte kunde hålla<br />

tyst om. Hans envishet drev honom<br />

till att kontakta fyra missionsorganisationer<br />

i fyra olika länder för att<br />

genomföra det som han kallade för<br />

”100-språksprojektet”.<br />

Oavsett vad det är som får oss att<br />

knyta näven lite extra hårt i fickan<br />

eller vårt hjärta att slå dubbla slag,<br />

tror jag att det är viktigt att vi inte<br />

håller tyst. Zhang Kais,<br />

Borislav Arapovics,<br />

din och min röst gör<br />

skillnad.<br />

Albin Larsson<br />

Redaktör<br />

albin.larsson@ljusioster.se<br />

19<br />

24<br />

Mika Kosonen, medarbetare på <strong>Ljus</strong> i<br />

<strong>Öster</strong> som var en del av det evangelisationsteam<br />

som i somras<br />

besökte Montenegro. I september<br />

gjorde han ett återbesök.<br />

Vad gjorde du där<br />

den här gången?<br />

– Det var<br />

kombinerat arbete<br />

och semester, så<br />

min familj plus en<br />

annan familj åkte<br />

dit. Vi besökte<br />

bland annat det<br />

missionärspar vi<br />

understödjer och träffade ett nytt par<br />

som vi också är med och ger stöd. Sedan<br />

fick vi möjlighet att träffa en ”kändis”<br />

i Montenegro som är tydlig med sin<br />

kristna tro. Han syns ofta i tv och radio<br />

och ordnar konferenser där han lyfter<br />

fram familjen och mänskliga rättigheter.<br />

Vi förberedde även en del inför nästa<br />

sommars evangelisationssatsning som<br />

förhoppningsvis kommer vara i ett antal<br />

veckor med team från olika länder som<br />

överlappar varandra.<br />

Vad har hänt sedan sist du var där?<br />

– Det har bland annat varit fler team<br />

där. Ett vitryskt team fick vara med om<br />

en hel del under sitt besök och fick be<br />

med flera personer till frälsning.<br />

Vad ser du som utmaningarna för<br />

missionärerna i Montenegro?<br />

– Den stora utmaningen tror jag är<br />

att tänka långsiktigt. De missionärer<br />

som åker dit ska kanske inte ens tänka<br />

på att så, utan att först röja mark. Det<br />

finns mycket fördomar kring evangeliskt<br />

kristna som behöver röjas ur vägen.<br />

Sedan tror jag att det som i allt missionsarbete<br />

är viktigt att lära sig språket och<br />

kulturen och ha en förväntan på att Gud<br />

griper in och talar till människor.<br />

På vilket sätt kan <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> spela en<br />

roll för missionsarbetet i landet?<br />

– Min längtan är att vi som ekumenisk<br />

organisation kan vara med och<br />

verka för enande och försoning bland de<br />

kristna i landet. Sedan tror jag att vi kan<br />

bidra med kunskap och goda råd till de<br />

missionärer vi är med och understödjer,<br />

utifrån den erfarenhet vi har av mission i<br />

andra områden.<br />

3


BIBELÖVERSÄTTNING<br />

En översättares<br />

SVERIGE All framgång är Guds verk.<br />

Det jag har bidragit med är misstagen.<br />

Så blygsam är Borislav Arapovic om sin<br />

egen roll i att 73 folkslag i det forna<br />

Sovjetunionen har fått bibeltexter på sitt<br />

eget språk genom Institutet för Bibelöversättnings<br />

försorg.<br />

TEXT OCH FOTO: ÅKE LAGER<br />

ALFA OCH OMEGA<br />

Han tog av sig manteln och kronan<br />

och sjönk ner vid mina fötter<br />

tvättade av dem mina vägars damm<br />

mina villovägar och min ödemark<br />

torkade och skrubbade<br />

han tvådde mina fötter<br />

jag slog en spik igenom hans<br />

Av Borislav Arapovic<br />

ur diktsamlingen Irrvindar<br />

Historien om Borislav Arapović,<br />

som också blivit invald som ”utländsk<br />

ledamot i den Ryska Vetenskapsakademin”<br />

(1999), har doktorerat i<br />

slaviska språk, gett ut den första svenska boken<br />

någonsin på runskrift samt även fått en<br />

utmärkelse för sin poesi på kroatiska, börjar<br />

i Jugoslavien. Närmare bestämt i en bergsby,<br />

Bišina, mellan Nevesinje och Mostar i<br />

det som idag är Bosnien-Hercegovina. Där<br />

föddes han för 80 år sedan i en kroatisk familj<br />

med elva barn. Sedan hans far stupat<br />

i kriget, tillbringade han tolv år på olika<br />

barnhem och internat. Under tonåren blev<br />

han, trots den kommunistiska, ateistiska<br />

diktaturen i landet, en bekännande kristen<br />

och fick en väldig kärlek till Bibeln. Efter<br />

militärtjänsten och avslutade studier flydde<br />

han via Italien till Sverige.<br />

– Jag hade varit på studiepraktik i Finland<br />

två gånger och ville till Norden. På<br />

den tiden, 1965, var det enklare och efter<br />

endast några dagar hade jag ett jobb på KF,<br />

berättar Borislav.<br />

Året därpå anställdes han på datajätten<br />

IBM:s stora forskningslaboratorium på Lidingö<br />

och var tillsammans med de andra<br />

300 på labbet bland de första i Sverige att<br />

syssla med datorer. Samtidigt fortsatte han<br />

läsa vid Stockholms universitet. På Torpkonferensen<br />

träffade han Marianne som<br />

han gifte sig med och de kom att få sex<br />

barn. När de fått sitt första barn sa Borislav<br />

upp sig från IBM för att satsa på att sprida<br />

Bibeln och började på <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong>, som<br />

då hette Slaviska Missionen. Han mer än<br />

halverade sin lön och de flyttade från en fin<br />

tjänstebostad till en helt omodern lägenhet.<br />

– Jag arbetade som produktionsansvarig<br />

med bibeltryckning. Under min tid gick vi<br />

från att trycka billiga, limmade Biblar/NT<br />

till trådhäftade, med mer kvalitet och hållbarhet.<br />

Biblarna skulle ju inte falla ihop så<br />

fort man bläddrade i dem.<br />

Efter en lång bilresa genom Sovjet 1971,<br />

var han under 15 år ”persona non grata” i<br />

Sovjet.<br />

– På den tiden trycktes det bara biblar på<br />

ryska och ukrainska för Sovjetunionen. De<br />

4<br />

<strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8 • november <strong>2015</strong>


livsberättelse<br />

som ledde missionsorganisationer och samfund<br />

var präster och pastorer som visste mer om filistéer<br />

och kananéer än om tjetjener, kirgizer och andra<br />

folk som bodde i Sovjetunionen.<br />

Borislav hade redan i skolan lärt sig att det fanns<br />

en mängd olika folkslag i Sovjetunionen. Han kom<br />

ju för övrigt själv från ett land med ett flertal olika<br />

folkslag som hade egen kultur och egna språk.<br />

– Vi kroater var ett litet folk, men vi hade Bibeln<br />

på vårt eget modersmål. Jag önskade att alla<br />

folken i Sovjet också skulle få det och den 11 oktober<br />

1971 skrev jag ett brev till styrelsen i Slaviska<br />

Missionen. Jag ville att vi skulle kartlägga minoritetsspråken<br />

och att se vilka som hade någon<br />

bibeldel översatt. Sedan borde vi kolla om översättningarna<br />

fortfarande var användbara, eventuellt<br />

redigera och sedan trycka dem.<br />

– Det var som oftast med ideella styrelser. De<br />

tyckte att det var en bra idé, men hade väl varken<br />

folk eller resurser att ta tag i den så det hände inget.<br />

Borislav gav sig inte. Halvåret senare vände<br />

han sig till fyra olika missioner i Sverige, Norge,<br />

Finland och Danmark, med ett förslag han kalllade<br />

”100-språksprojektet”. Vid ett sammanträde<br />

beslöt var och en att skjuta till en liten summa<br />

pengar så att man skulle kunna trycka bibeldelar<br />

på några minoritetsspråk. Borislav tog på sig uppgiften<br />

att börja organisera bibeltryckning på de<br />

icke-slaviska språken i Sovjet.<br />

Han insåg att detta gigantiska arbete aldrig<br />

skulle få någon framträdande plats hos någon av<br />

missionerna, som redan hade sin traditionella inriktning,<br />

utan att det behövdes en egen organisation<br />

som skulle ta itu med detta språkvetenskapliga<br />

arbete. Därför bildade han den 27 mars 1973,<br />

tillsammans med sin svärfar och några vänner,<br />

Östbibelinstitutet, som sex år senare bytte namn<br />

till Institutet för Bibelöversättning.<br />

Första målsättningen var att trycka på 15 språk<br />

och Borislav Arapović heltidsanställdes. Lönen<br />

fastställdes till max 2 500 kr/mån och skulle ”utbetalas<br />

i mån av tillgång”.<br />

– Tillgångarna var knappa och det gällde att<br />

snåla. Det var nästan lite komiskt ibland när jag<br />

reste runt i Europa för att besöka bibliotek, univer-<br />

Sedan 1971 har<br />

Borislav Arapovic gett<br />

mycket av sin tid till<br />

bibelöversättning.<br />

sitet, institutioner och engagera<br />

översättare. På dagarna<br />

var jag direktor för<br />

ett institut med slips och<br />

kavaj och träffade viktiga<br />

människor, sedan sov jag<br />

i min rostiga Opel Kadett<br />

på någon parkeringsplats.<br />

– Uppdraget var gigantiskt,<br />

det fanns mer än<br />

hundra språk i Sovjet av<br />

vilka minst 70 var skriftspråk.<br />

Vår insats för språkforskningen<br />

och människors<br />

möjlighet att få undervisning och tillgång till<br />

böcker och tidningar på modersmålet är större än<br />

de flesta kan förstå. Om ett motsvarande arbete<br />

hade gjorts bland Syd- och Nordamerikas indianer<br />

kunde de ha skattat sig lyckliga. Vi hade inga<br />

pengar, jag hade ingen kunskap om bibelöversättning<br />

och dessutom var jag portförbjuden i Sovjet.<br />

– Jag började med att försöka kartlägga vad<br />

som fanns. Jag besökte bibliotek på olika håll i<br />

Europa. Det nationella universitetsbiblioteket i<br />

Helsingfors blev en guldgruva. Mellan 1809 och<br />

1917 hade ju Finland hört till Ryssland och av det<br />

mesta som trycktes i Ryssland sändes ett pliktexemplar<br />

till Finland.<br />

Han hittade bibelöversättningar gjorda före<br />

1917. I brist på nyare och bättre beslöt man sig för<br />

att använda dessa, och redan första året kunde man<br />

trycka Nya testamenten eller bibeldelar på tio olika<br />

språk i en upplaga på 10 000 ex av varje. Inom två<br />

år hade man tryckt faksimilutgåvor på 19 språk.<br />

Finansieringen löste sig genom att främst norska<br />

och danska organisationer gav stora bidrag.<br />

– I väst började man förstå behovet av bibeltexter<br />

på minoritetsspråk, eftersom det fanns språk<br />

som miljontals talade som inte hade en enda sida<br />

av Bibeln på sitt språk. Men i Ryssland fick bibelsmugglarna<br />

kritik. De kunde mötas av inställningen<br />

att det var ryska biblar som behövdes och<br />

inte översättningar på de här språken.<br />

t<br />

»DE SOM LEDDE MISSIONSORGANISA-<br />

TIONER OCH SAMFUND VAR PRÄSTER<br />

OCH PASTORER SOM VISSTE MER OM<br />

FILISTÉER OCH KANANÉER ÄN OM<br />

TJETJENER, KIRGIZER OCH ANDRA<br />

FOLK SOM BODDE I SOVJET UNIONEN.«<br />

november <strong>2015</strong> • <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8<br />

5


BIBELÖVERSÄTTNING<br />

När Aleksij II var metropolit<br />

i Leningrad lärde Borislav<br />

Arapovic känna honom.<br />

Senare blev han patriark för<br />

hela den Ryska ortodoxa<br />

kyrkan.<br />

Borislav Arapovic ser tillbaka på ett liv fyllt med märkliga händelser och gudomliga sammanträffanden.<br />

Jevgenij Petrovitj Tjelysjev,<br />

ledare för Vetenskapsakademins<br />

avdelning för<br />

litteratur och språk, som<br />

vågade skriva samarbetsavtal<br />

med IFB.<br />

Så småningom kom översättningsarbetet igång. Den<br />

första generationen var välutbildade människor som var<br />

födda i Sovjet, men nu bodde i väst. Den andra var välutbildade<br />

judar som utvandrat från Sovjet till Israel. De<br />

hade ett färskt språkkunnande och kände också till Gamla<br />

testamentet. De ville hellre översätta Bibeln än diska<br />

på restauranger. Borislav har under två perioder bott med<br />

sin familj i Israel.<br />

Efter öppningen med glasnost och perestrojka kan<br />

man nu använda sig av översättare som bor i det forna<br />

Sovjet. 1990 deltog Borislav Arapovic i en turkologisk<br />

världskongress i Istanbul och fick kontakt med en språkvetare<br />

från ett av Sovjetiska Vetenskapsakademins institut<br />

i Moskva. Via honom skickade Borislav Arapovic<br />

senare ett brev med förslag om samarbete med bibelöversättning.<br />

– De blev intresserade. Jag reste dit och träffade Jevgenij<br />

Petrovitj Tjelysjev, som var ledare för Vetenskapsakademins<br />

avdelning för litteratur och språk. Han var en<br />

modig man, så ateist han var undertecknade han och jag<br />

ett samarbetsavtal, där i Vetenskapsakademins högborg,<br />

vid Leninskij prospekt (Lenins aveny). Det var något vi<br />

knappt i vår vildaste fantasi hade kunnat föreställa oss.<br />

Vetenskapsakademin hade ju tidigare varit ett av de viktigaste<br />

verktygen i kommunistregimens ateistiska propaganda<br />

– vetenskapen hade helt enkelt bevisat att det inte<br />

fanns någon Gud!<br />

Redan några månader senare, på hösten 1990, hade<br />

IFB öppnat ett kontor i Moskva och Borislav Arapovic<br />

6<br />

och hans två äldsta döttrar flyttat dit för att stanna en<br />

längre tid, Borislav i närmare två år. Idag finns kontoret i<br />

ett ortodoxt kloster som kommunisterna hade lagt beslag<br />

på, men som myndigheterna senare lämnade tillbaka till<br />

kyrkan.<br />

– Tjelysjev, som fortfarande lever och är över 90 år<br />

gammal, har senare sagt att han haft två höjdpunkter i<br />

sitt liv. Den ena var då han, som ung löjtnant, deltog i segerparaden<br />

efter Andra världskriget, marscherande inför<br />

Stalin, på Röda torget, och den andra var undertecknandet<br />

av samarbetsavtalet med IFB. Han är för övrigt inte<br />

heller ateist längre, berättar Borislav Arapovic.<br />

– Tänk vad fantastisk Guds tajming är. När vi började<br />

1973 kunde vi inte ana att Sovjetunionen skulle falla<br />

samman mindre än 20 år senare och att det skulle bli fritt<br />

att föra in redan färdiga översättningar, och att där, i själva<br />

hemlandet etablera översättning av Bibeln, detta språkstilistiskt<br />

så komplicerade klassiska verk.<br />

Fram till idag har IFB varit med om att ta fram hela<br />

Bibeln på 6 språk, Nya testamentet på ytterligare 30 språk<br />

och bibeldelar på 37 språk. Det gör att 73 folkgrupper,<br />

med över 100 miljoner människor, har fått någon del av<br />

Bibeln på sitt modersmål. Dessutom har man tryckt en<br />

egen populär barnbibel, som består huvudsakligen av bibeltexter,<br />

på 46 språk i en upplaga på över nio miljoner ex.<br />

– Vad det har fått betyda vet ni nog bättre på <strong>Ljus</strong> i<br />

<strong>Öster</strong>. Vi är ju ingen missionsorganisation, men visst har<br />

vi hört om vilken väckelse det varit i till exempel Uzbe-<br />

<strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8 • november <strong>2015</strong>


kistan sedan de fick Nya testamentet på sitt språk<br />

1992.<br />

Just att man inte är en missionsorganisation har<br />

varit viktigt, inte minst i kontakt med muslimska<br />

folkslag, till exempel i den ryska delrepubliken<br />

Dagestan i Kaukasien där Brolins togs till fånga<br />

1998 och där pastor Artur Sulejmanov mördades<br />

2010.<br />

- Där fanns det en mäktig språkvetare vid<br />

namn Gadji G. Gamzatov, akademiledamot och<br />

ledare för ett av Sovjetunionens Vetenskapsakademins<br />

forskningsinstitut. Jag fick höra att det<br />

inte var lönt att kontakta honom, men gjorde det<br />

ändå. Vi möttes i Moskva och han blev intresserad<br />

när jag förklarade att en bibelöversättning är ”ett<br />

språks inträde i världslitteraturen”.<br />

I Dagestan talas det närmare tjugo språk och<br />

1991 hade bara ett av dem, avariska, en enda liten<br />

bibeldel som IFB tryckte. Gamzatov ville att<br />

Nya testamentet skulle översättas till de sex största<br />

språken, och ”beordrade” fem personer att börja<br />

översätta tillsammans med sig själv. När kulturarbetare<br />

från andra språk i Dagestan fick reda på det<br />

blev också de intresserade och det bestämdes att<br />

ytterligare sex språk skulle få Lukas evangelium.<br />

– När vi skulle skriva ett samarbetsavtal ville<br />

Gamzatov ha en formulering som löd: ”översättningen<br />

ska inte användas i missionssyfte”. Som<br />

IFB missionerar vi visserligen inte, men vi kan ju<br />

inte styra över vad översättningarna används till så<br />

vi fick till en mildare skrivning.<br />

Gamzatov fick naturligtvis kritik från muslimska<br />

ledare för att han ledde ett arbete med att<br />

översätta Bibeln till dagestanska muslimska folk,<br />

men han försvarade det klokt och modigt med<br />

att Bibeln hör till världslitteraturen, att dess översättning<br />

skulle stimulera språkforskning i biblisk<br />

terminologi och därmed berika dagestanska språk,<br />

att översättningarna skulle stärka de dagestanska<br />

språkens plats bland de övriga europeiska språken,<br />

samma i den europeiska literaturen, och så vidare.<br />

I våras fyllde Borislav 80 år och har sedan länge<br />

lämnat över ledarskapet för IFB. Självständiga<br />

IFB-kontor, med duktiga ledare, finns nu i Stockholm,<br />

Helsingfors, Moskva, Los Angeles och England.<br />

Men han är fortfarande en aktiv och nyfiken<br />

person. När jag ska boka tid för intervjun måste jag<br />

avvakta lite för han har en resa på gång till Madrid<br />

där han ska leta efter dokument i ett arkiv.<br />

När vi sedan träffas kan han knappt sluta berätta<br />

om allt han varit med om och hur alltihop<br />

är ett Guds under. Han berättar om hur man dagen<br />

efter att den tadzjikiska Bibeln hade invigts i<br />

Dushanbe tvingades barrikadera sig på ett hotell<br />

för att ett kuppförsök hade brutit ut – de undsattes<br />

av ryskt pansar som tog dem till flygplatsen.<br />

Han berättar hur en transport med 20 000 ryska<br />

barnbiblar användes som barrikad under kriget i<br />

Kroatien och blev till gråblå aska. Han följer med<br />

ända ut till bilen och berättar till sist om en överdådig<br />

frukost med den georgiske patriarken efter<br />

en mässa som varat hela natten.<br />

november <strong>2015</strong> • <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8<br />

150 000 exemplar x 3. Den gamla bibelkommentaren blev en välkommen gåva.<br />

Chockad av<br />

Sovjets ”ja”<br />

SVERIGE Det chockartade<br />

glädjebeskedet från de ryska<br />

myndigheterna skapade ett<br />

angenämnt problem. Hur skulle<br />

institutet få ihop 20 miljoner<br />

kronor för att genomföra tryckning<br />

och införsel av 150 000<br />

bibelkommentarer i landet?<br />

vi 10 000 får vi<br />

kanske bara tillstånd för<br />

-Skriver<br />

5 000. Skriver vi 30 000<br />

kanske vi får tillstånd för 10 000 och<br />

erbjuder vi dem 100 000 kanske…<br />

Längre hann inte Borislav Arapovic<br />

innan IFB:s dåvarande ordförande<br />

Peter van Driel sa:<br />

– Men skriv 150 000 då, så får vi<br />

se vad som händer.<br />

Sagt och gjort. I juli 1987 skrev<br />

Borislav ett officiellt brev till den<br />

Ryska ortodoxa kyrkan som de<br />

skulle visa myndigheterna. Det här<br />

var när kommunismens grepp började<br />

lätta lite, lite grand. År 1988<br />

skulle det bli 1 000 år sedan kristendomen<br />

kom till Ryssland, och<br />

Borislav Arapovic hade fått en idé.<br />

Under sitt sökande efter gamla bibelöversättningar<br />

på minoritetsspråk<br />

inom Sovjet hade Borislav på biblioteket<br />

i Helsingfors funnit Tolkovaja<br />

Biblija, det vill säga en Bibel med<br />

kommentarer. Den var på 6 000 sidor<br />

i tolv band. Den hade tryckts åren<br />

1904-1913, det vill säga innan tsarfamiljen<br />

störtades och hade, på grund<br />

av sina vetenskapligt framlagda teologiska,<br />

historiska, arkeologiska, etnografiska,<br />

lingvistiska och andra<br />

kategorier av kommentarer, som utgjorde<br />

ett trovärdigt stöd för Bibelns<br />

trovärdighet, systematiskt sopats bort<br />

av de nya ateistiska makthavarna.<br />

IFB ville trycka den på nytt och<br />

ge den som gåva till den rysk-ortodoxa<br />

kyrkan vid 1 000-årsfirandet.<br />

Denna gång tryckte man på tunt<br />

papper och fick in den i tre tjocka<br />

band. IFB samlade sina nordiska<br />

samarbetspartners och de var med<br />

på att finansiera 10 000 ex.<br />

När Borislav några månader senare<br />

fick beskedet att myndigheterna<br />

godkänt införsel av 150 000 ex<br />

kändes det som en jordbävning. Hur<br />

skulle IFB få ihop 20 miljoner kronor?<br />

På mirakulösa vägar fick man<br />

in pengarna. Enskilda kristna, bibelsällskapen,<br />

kyrkor och andra kristna<br />

organisationer i alla de nordiska länderna<br />

ställde upp och både Norges<br />

storting, Danmarks regeringar och<br />

Färöarnas lagting sköt till en summa.<br />

– Det var de nordiska folkens gåva<br />

till de kristna i Sovjet. När den första<br />

ryska lastbilen kom för att hämta<br />

böckerna uppmärksammades det i<br />

media. Tryckningen pågick under<br />

fyra år (1987-1990). Biblarna vägde<br />

omkring 600 ton; det behövdes 30-<br />

60 lastbilar på 10-20 ton var för att<br />

få dem till Sovjet. Denna gåva öppnande<br />

senare många dörrar genom<br />

att vi fick så god kontakt med Aleksij<br />

II, då metropoliten i Leningrad, senare<br />

patriark för hela den Ryska ortodoxa<br />

kyrkan, berättar Borislav.<br />

7


KINA<br />

Det finns siffror som pekar på att det bland Kinas cirka 1,4 miljarder invånare finns närmare 100 miljoner kristna. Det motsvarar 7 % av befolkningen.<br />

Kyrkan i Kina växer<br />

KINA Väckelsen i Kina visar inga tecken på att avta.<br />

Kommunistpartiet uppskattar att det nu kan finnas<br />

upp emot 100 miljoner kristna i landet. Samtidigt<br />

förbereder sig tusentals kineser på missionsinsatser<br />

bland besläktade folkgrupper i länder runtomkring.<br />

TEXT: ALBIN LARSSON FOTO: ARKIV<br />

För 10 år sedan talade kommunistpartiets<br />

huvudorgan i Peking om 67<br />

miljoner kristna. Sedan dess beräknar<br />

partiet alltså att ytterligare minst 30<br />

miljoner kineser har funnit tron.<br />

– Jag tror att en förklaring till väckelsen<br />

paradoxalt nog är ateismen som skapade ett<br />

vakuum och en tomhet hos människor. När<br />

sedan friheten började komma sögs vakuumet<br />

upp och människor blev medvetna om sin<br />

längtan. Samma effekt såg man i Sovjet när<br />

det öppnades upp, säger Rauli Lehtonen på<br />

<strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> som följt Kinas utveckling under<br />

många årtionden.<br />

Rauli räknar med att det, utöver den officiella<br />

Tre själv-kyrkan, finns 5-7 större husförsamlingsrörelser<br />

med alltifrån 1 till 20 miljoner<br />

kristna i varje. Husförsamlingarnas frihet beror<br />

till stor del på i vilken del av landet de verkar.<br />

8<br />

– Generellt skulle man kunna säga att det<br />

är tuffast i de västra delarna och att friheten är<br />

som störst i de södra delarna, säger Rauli.<br />

Missionsivern har sedan väckelsens början<br />

varit ett signum för den kinesiska församlingsrörelsen.<br />

Missionärer har sänts ut till<br />

några av världens tuffaste missionsländer som<br />

Iran, Irak, Kuwait och Jemen. Ett av målen<br />

har varit att ta evangeliet tillbaka till Jerusalem,<br />

det vill säga plantera församlingar i alla<br />

länder mellan Kina och Israel. Den visionen<br />

har nu lett till ett spännande samarbete mellan<br />

centralasiatiska, ryska och kinesiska församlingar.<br />

Många folkgrupper i dessa länder,<br />

som uigurer, tjuvasjer, basjkirer, tatarer, kazaker<br />

och krigizer, har ett släktskap som skapar<br />

goda förutsättningar för mission.<br />

– Många kristna kineser har flyttat till olika<br />

Rauli Lehtonen.<br />

<strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8 • november <strong>2015</strong>


Använder du de inbetalningskort som medföljer tidningen och nyhets<br />

na automatiskt in via 90-kontot.<br />

Vill du ge till specifika projekt ska du använda plusgiro 90 03 62-5 eller<br />

Det finns 5-7 stora husförsamlingsrörelser i landet.<br />

KINA<br />

• Har en landyta som är<br />

aningen mindre än Europa<br />

• 1,4 miljarder invånare<br />

• Huvudstad Peking<br />

• Styrs av Kinas<br />

kommunistiska parti<br />

• Landet avrättar fler än<br />

något annat land<br />

• Blev rankat som 159:e<br />

sämsta land av 167 när det<br />

gäller pressfrihet<br />

• Har 56 officiellt erkända<br />

folkgrupper<br />

KÄLLA: WIKIPEDIA OCH BAYRAA<br />

november <strong>2015</strong> • <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8<br />

Kinesiska muren.<br />

centralasiatiska republiker där de studerar ryska<br />

och startar upp företag samtidigt som de är engagerade<br />

i lokala församlingar. Nu har också kontakter<br />

inletts mellan kristna i de båda muslimskt<br />

dominerade provinserna Tatarstan i Ryssland och<br />

Xinjiang i Kina. Det känns väldigt spännande och<br />

<strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> har kunnat vara med och förmedla<br />

kontakter, berättar Rauli.<br />

Rauli tror att vi i väst har mycket att lära av de<br />

kristna i Kina.<br />

– I väst har vi gjort religion till en privatsak.<br />

Bland kineserna är det självklart att dela med<br />

sig av de upplevelser man gjort vilket gör andra<br />

människor nyfikna. Tron genomsyrar vardagslivet<br />

och det går sällan mer än fem minuter i ett samtal<br />

innan en kristen kines, på ett väldigt naturligt sätt,<br />

börjar tala som sin tro på Kristus.<br />

Trött på att ha<br />

allt i huvudet?<br />

Det är enklare att ge med autogiro!<br />

Ett praktiskt sätt att ge regelbundet är att använda autogiro.<br />

Allt du behöver göra är att fylla i ett autogiromedgivande.<br />

Blankett hittar du på vår hemsida eller på insidan av<br />

tidningens omslagsark.<br />

Resten tar vi<br />

och banken<br />

hand om.<br />

Swish<br />

Använd mobilapplikationen<br />

Swish, som är kopplat till ditt<br />

bankkonto, för att ge valfri<br />

gåva. Vårt Swishkontonummer<br />

är 123 900 36 25.<br />

Testamente<br />

Ett testamente måste inte vara<br />

svårt att skriva och det finns<br />

stora möjligheter att formulera<br />

det så som man vill ha det. Ta<br />

gärna sakkunnig hjälp av till<br />

exempel en bank, speciellt om<br />

förhållandena är komplicerade.<br />

Kontakta oss så får du en broschyr<br />

om testamente och ett<br />

exempel på hur man kan skriva.<br />

Nu kan du göra medgivandet direkt via vår hemsida!<br />

Andra sätt att<br />

ge till <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong><br />

Under ”Ge en gåva” på www.ljusioster.se<br />

Möjligheten att ge<br />

via SMS är nu borttagen<br />

och vi rekommenderar<br />

istället att använda<br />

mobilappen Swish.<br />

Via kontokortet<br />

På vår hemsida www.ljusioster.<br />

se kan du ge via ditt betalkort.<br />

Längst ned på sidan finns en<br />

sparbössa med texten ”Ge en<br />

gåva”. Klicka på den och följ<br />

anvisningarna.<br />

Via bank- och plusgiro<br />

Använder du de inbetalningskort<br />

som medföljer tidningen<br />

och nyhetsbreven går gåvorna<br />

automatiskt in via 90-kontot.<br />

9


MONGOLIET<br />

Bayaraa, som pekar ut Mongoliet på kartan, tillsammans med sin man Okhio och<br />

deras son Isaac.<br />

Kort tid efter detta beslöt hon<br />

sig för att följa Jesus, trots<br />

familjens förakt. Hon slutade<br />

arbetet på sjukhuset och fick<br />

”lite mer fritid, som hon alltid ägnade åt sina<br />

nya kristna vänner. I november 1991 döptes<br />

Bayaraa tillammans med 27 nykristna, och<br />

under bönestunden efteråt hade jag förmånen<br />

att be för henne ... Hon var liten till växten<br />

och log hela tiden, vilket gjorde att hon skilde<br />

sig från de övriga. Vi hade ingen aning om<br />

hur Gud skulle väva samman våra liv de kommande<br />

åren ... Bayaraa fick betala ett högt<br />

pris för att arbeta tillsammans med oss, men<br />

utan henne skulle det aldrig ha gått så bra<br />

som det gjorde.<br />

Utdrag ur boken Till jordens yttersta gräns, skriven av Maria Andersson,<br />

missionär som <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> var med och understödde på 90-talet.<br />

Köp boken på sidan 20.<br />

Planterar i Djingis<br />

Khans fotspår<br />

MONGOLIET Att plantera församlingar är lika naturligt<br />

som att andas för Bayaraa. Under tidigt 90-tal var hon<br />

en del i den snabbt framväxande församlingsrörelsen och<br />

idag når hon ut till både fotomodeller och nomader.<br />

TEXT: ÅKE LAGER FOTO: ÅKE LAGER OCH PRIVAT<br />

Bayraa hörde till de allra första som blev<br />

kristna i Mongoliet 1991, efter att det varit<br />

en sovjetisk lydstat i årtionden. Några<br />

månader senare träffade hon ett svenskt missionärspar<br />

som kom till huvudstaden Ulan-Bator.<br />

Eftersom det vällde in missionärer<br />

i Ulan-Bator drog<br />

svenskarna vidare till Erdenet,<br />

och Bayaraa följde med.<br />

Där grundade de en församling<br />

och efter ett halvår döpte<br />

de 14 tonårsflickor. Dessa kom<br />

att utgöra stöttepelarna i den<br />

församling som snabbt växte till<br />

över 1 000 personer. Svenskarnas<br />

målsättning var att själva bli<br />

överflödiga, så de gav Bayraa och de unga flickorna<br />

ansvar och tränade dem att bli ledare.<br />

Efter några år överlät svenskarna församlingen<br />

helt i mongoliska händer och startade istället ett<br />

missionscenter i Erdenet, där de tränade församlingsplanterare<br />

som sändes ut i Mongoliet och till<br />

10<br />

»VI PLANTERADE FÖR-<br />

SAMLINGEN ”HIMMEL-<br />

RIKET” I CENTRUM OCH<br />

VÅR MÅLSÄTTNING ÄR<br />

ATT NÅ HÖGUTBILDADE,<br />

ARTISTER, ”KÄNDISAR”<br />

OCH LIKNANDE.«<br />

andra länder. När svenskarna efter några år överlämnade<br />

även detta arbete i mongolernas händer<br />

blev Bayaraa direktor för MMC, Mongolian Mission<br />

Center.<br />

Som missionsdirektor besökte<br />

hon Sverige vid några<br />

tillfällen. Hon var bland annat<br />

en av huvudtalarna på konferensen<br />

”Alla Folk” 2004. Sedan<br />

träffade hon Okhio, som<br />

var evangelist och reste mycket<br />

bland nomader. De gifte sig,<br />

fick barn och Bayaraa efterträddes<br />

som missionsdirektor<br />

av Boloroo, som ni kunde läsa<br />

om i vårt augustinummer.<br />

– Min man flyttade till Erdenet och vi var aktiva<br />

i församlingen och på missionsskolan, samtidigt<br />

som han reste en hel del. För fyra år sedan<br />

upplevde vi en kallelse att flytta till Ulan-Bator för<br />

att plantera en församling, berättar Bayaraa.<br />

<strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8 • november <strong>2015</strong>


MONGOLIET<br />

Bayaraa blev tidigt en ledare.<br />

Den husförsamling som man planterat i Öndör-Ulaan.<br />

MONGOLIET<br />

• Mongolväldet, som under 1200-talet<br />

tog sin form under dess ledare Djingis<br />

Khan, är världshistoriens största<br />

sammanhängande imperium<br />

• 3 miljoner invånare idag<br />

• Cirka 50 % buddister<br />

• Finns en stark evangelisk rörelse<br />

med stort missionsfokus<br />

KÄLLA: WIKIPEDIA OCH BAYARAA<br />

Husförsamlingen bland boskapsskötande nomader i Bayaraas mammas hemtrakter.<br />

– Det finns visserligen många församlingar i<br />

Ulan-Bator, men alla ligger i utkanterna. Vi planterade<br />

församlingen ”Himmelriket” i centrum, och<br />

vår målsättning är att nå högutbildade, artister,<br />

”kändisar” och liknande som de andra församlingarna<br />

har haft svårt att nå.<br />

Under de tre och ett halvt år som församlingen<br />

har funnits har den växt till cirka 60 personer som<br />

nu tränas i att vinna sina vänner och arbetskamrater.<br />

– En av dem är en fotomodell som nu verkligen<br />

brinner för att vinna sina kollegor.<br />

Eftersom församlingsplantering ligger i<br />

blodet för alla mongoliska församlingar har de givetvis<br />

också planterat två nya församlingar.<br />

– Den ena var planerad, på en ort ungefär mitt<br />

i landet. Den andra blev mer spontan, säger Bayaraa.<br />

När ett snöoväder drabbade nordvästra Mongoliet<br />

förlorade många herdar sina djur. En kristen<br />

organisation hjälpte då 13 familjer på en ort att få<br />

november <strong>2015</strong> • <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8<br />

nya djur, samtidigt som man återkommande reste<br />

dit och predikade.<br />

– I december förra året reste min yngre bror<br />

och jag dit, eftersom det är vår mammas hemtrakter.<br />

Då tog det fart och många av våra släktingar<br />

blev kristna. Min bror stannade kvar i två månader<br />

för att undervisa och träna dem och nu har vi en<br />

liten husförsamling där också.<br />

Bayaraa berättar att folket där är halvnomader.<br />

Mellan september och juni bor de på orten medan<br />

barnen går i skolan. Under sommaren följer de<br />

djuren ute på bete. Eftersom orten ligger mycket<br />

avlägset har de själva svårt att regelbundet resa till<br />

dem. Istället har man gjort ett självstudieprogram<br />

där de får läsa Bibeln och lära sig vad ett kristet liv<br />

innebär. När man sedan besöker dem ser man hur<br />

de har växt i sin tro.<br />

Församlingen nöjer sig inte med att nå ut i<br />

Mongoliet. De delar samma målsättning som de<br />

flesta församlingar i landet – de vill nå ut till alla<br />

de folkslag som den store mongoliske härskaren<br />

Djingis Khan en gång hade lagt under sig.<br />

11


UKRAINA<br />

Flyktingar väl<br />

mottagna i Kiev<br />

UKRAINA – När de proryska rebellerna kom och besköt<br />

min väns hus, som vi ibland hade som möteslokal, förstod<br />

jag att vi inte kunde stanna längre. Jag åkte hem, packade<br />

in familjen och lite kläder och förnödenheter i bilen och<br />

flydde västerut i Ukraina, berättar Ruben.<br />

TEXT OCH FOTO: ÅKE LAGER<br />

Ruben var en av medpastorerna, och ansvarig<br />

för en utpost i den stora karismatiska<br />

församlingen i Donetsk, med Leonid Padun<br />

som pastor.<br />

– Först la rebellerna beslag på ett rehab-center.<br />

Sedan kom de till vår huvudkyrka i Donetsk och sa<br />

åt alla att lämna byggnaden. De tog nycklarna och<br />

la beslag på den också.<br />

– Det jobbigaste var att en del<br />

församlingsmedlemmar anslöt sig<br />

till rebellsidan. De visste ju allt om<br />

pastorer och ledare och hade medlemmarnas<br />

telefonnummer. Å andra<br />

sidan var det så att någon av dem senare<br />

kom oss till hjälp när några pastorer<br />

hade fängslats, säger Ruben.<br />

De var fyra familjer som flydde<br />

tillsammans, tre av dem styrde mot<br />

huvudstaden Kiev.<br />

– Jag ville vara kvar så länge som möjligt, men<br />

jag kände ju ett ansvar för min fru och mina barn,<br />

De flesta andra hade redan flytt, vi var bland de<br />

sista. Det var andra gången jag tvingades fly, berättar<br />

Ruben.<br />

Han hade en svår uppväxt och blev missbrukare<br />

och kriminell. När det blev strider i Georgien<br />

i början av 1990-talet flydde han därifrån till<br />

Ukraina, en annan del av det som då fortfarande<br />

var Sovjetunionen.<br />

12<br />

Kiev<br />

Det kriminella livet fortsatte i Donetsk men<br />

han tvingades därifrån, denna gång jagad av maffian.<br />

Han hamnade i en lägenhet i Dnepropetrovsk.<br />

– Där satt jag och tyckte mig inte ha någon utväg,<br />

men då kom jag ihåg att folk hade talat med<br />

mig om evangeliet om Jesus Kristus. Jag insåg att<br />

det bara var Gud som kunde hjälpa mig och jag<br />

bad därför en bön.<br />

Ruben var gift och hans fru<br />

Dnepropetrovsk<br />

Donetsk<br />

Ruben har fått fly för sitt liv<br />

vid flera tillfällen.<br />

väntade tvillingar. Dessutom hade<br />

hon blivit frälst. Han återvände<br />

hem och följde med sin fru till<br />

kyrkan nästa söndag.<br />

– Jag satt längst bak, men pastorn<br />

pekade åt mitt håll och sa:<br />

”Dina barn kommer att hamna i<br />

problem på grund av din synd!”<br />

Då tänkte jag på våra tvillingar<br />

och det gjorde att jag var beredd<br />

att lämna mitt syndiga levnadssätt.<br />

Bredvid honom sitter Sasha som var en annan<br />

av dem som flydde samtidigt. Han säger att han<br />

har sin fru att tacka för att han blev kristen.<br />

– Det verkade som om allt gick åt skogen. Jag<br />

var 21 år, gift och far till ett barn, men besviken<br />

på livet. Min fru hade varit kristen, men lämnat<br />

församlingsgemenskapen när hon träffade mig.<br />

Nu började hon gå till kyrkan igen och vittnade<br />

för mig om Jesus.<br />

PÅ FLYKT<br />

1,4 miljoner människor var<br />

registrerade som internflyktingar<br />

i Ukraina, i<br />

augusti i år. Ytterligare 1,1<br />

miljoner människor har<br />

flytt till grannländer, bland<br />

annat Ryssland. <strong>Ljus</strong> i<br />

<strong>Öster</strong> har avsatt 1 miljon<br />

kronor för att hjälpa flyktingar<br />

i både Ukraina och<br />

Ryssland.<br />

KÄLLA: EU-KOMMISSIONEN<br />

<strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8 • november <strong>2015</strong>


UKRAINA<br />

Ruben, Alexander Ozeruga och Sasha tillsammans i Kiev.<br />

– Det var strider runtomkring och min fru hade<br />

den senaste månaden tjatat om att vi borde fly, säger<br />

han när han berättar om deras flykt.<br />

Sashas bil gick sönder på vägen till Kiev och de<br />

blev tvungna att stanna och reparera den.<br />

– När vi kom till Kiev visste jag inte vad vi skulle<br />

göra. Vi körde till Maidan-torget och satte oss<br />

och bad i bilen. Då dök namnet Vladimir upp och<br />

jag ringde honom. Hans familj hade flytt tidigare<br />

och bodde nu i en kyrka några mil utanför Kiev,<br />

fortsätter Sasha.<br />

De åkte dit och fick också bo där. Som mest<br />

bodde det sju familjer och två äldre damer i kyrkan,<br />

idag är bara Rubens och Sashas familjer kvar.<br />

– Vi försöker hjälpa till så gott vi kan. Först<br />

med det mest akuta som mat, kläder och tak över<br />

huvudet. På längre sikt har vi försökt hjälpa flyktingar<br />

att hitta boende och jobb, förklarar Alexander<br />

Ozeruga, biskop över Kiev-regionens 38<br />

pingstförsamlingar och pastor i den kyrka där Rubens<br />

och Sashas familjer bor.<br />

– Människor i alla våra församlingar har hjälpt<br />

till, med mat, kläder och pengar. Vi har också regelbundet<br />

kört hjälp till krigszonen i östra Ukraina.<br />

Biskop Ozeruga berättar att det bland vanligt<br />

folk finns en del fördomar mot dem som kommer<br />

från östra Ukrainas stora industriområden.<br />

– I församlingarna har de blivit accepterade,<br />

november <strong>2015</strong> • <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8<br />

men på arbetsmarknaden kan de stöta på motstånd.<br />

Därför håller vi just nu på att hjälpa Ruben<br />

att öppna en georgisk restaurang.<br />

Ruben har tre söner och Sasha har fyra döttrar.<br />

De har redan kommit in i församlingens verksamhet<br />

och fått nya vänner. Därför vill de helst hitta<br />

boende i närheten.<br />

Biskopen erkänner också att han själv hade en<br />

del fördomar mot karismatiker innan han fick kyrkan<br />

full av dem.<br />

– Jag kommer från en konservativ pingstbakgrund<br />

men har insett att vi är bröder. En av pastorerna<br />

som bodde i vår kyrka en tid var en mycket<br />

duktig bibellärare, men nu har han flyttat vidare<br />

till norra Sverige.<br />

– Om krisen i Ukraina har fört något positivt<br />

med sig är det att samfundsgränserna har suddats<br />

ut och att de kristna har börjat be mer. Nu vill vi<br />

stå tillsammans, säger Alexander Ozeruga.<br />

Det är naturligtvis inte lätt att vara flykting när<br />

det är svårt att få nytt arbete och bostad. Därför<br />

har en del flyttat tillbaks.<br />

– Efter några månader gjorde även jag en resa<br />

”hem” för att kolla läget, men det var fullständigt<br />

kaos. Samhället fungerar inte normalt, och det<br />

skulle inte gå att känna sig säker där, och jag tänker<br />

speciellt på mina tonårsdöttrar. Nej, vi flyttar inte<br />

tillbaks för några pengar i världen. Då är jag hellre<br />

fattig här i Kiev-trakten, säger Sasha som har hankat<br />

sig fram på ströjobb som rörmokare.<br />

13


KINA<br />

Bästa julklappen<br />

KINA Det var det största miraklet som någonsin<br />

hade hänt Broder Duan, och han hade inte fått<br />

uppleva det om inte hans buss hade gått sönder.<br />

Det var en kall decemberdag och han var på resa<br />

från en nordlig till en sydlig provins i Kina, när<br />

bussens motor plötsligt gav upp i kylan precis<br />

när han passerade genom Henan-provinsen.<br />

TEXT: PAUL HATTAWAY (ÖVERSATT AV MARIE BYSTRÖM) FOTO: DOLLAR PHOTO<br />

I<br />

ett spontant infall lämnade Duan<br />

bussen och traskade iväg över<br />

fälten. Han var husförsamlingsledare<br />

i norra Kina och vid en ålder av 77<br />

år hade han fortfarande inget hem<br />

han kunde kalla sitt eget. Sanningen<br />

var att han var djupt deprimerad.<br />

Han var på väg för att medla i en<br />

tvist mellan några kyrkoledare<br />

och var trött på alla stridigheter.<br />

När han korsade det<br />

frusna fältet tänkte han<br />

på, och längtade efter,<br />

sin älskade fru som<br />

hade dött många år<br />

tidigare. Han önskade<br />

att hon hade levat<br />

och varit där<br />

och lyssnat på<br />

honom och<br />

gett honom av<br />

sin omsorg och<br />

sina råd.<br />

Han kom till en by<br />

och knackade på<br />

en dörr. Det var ett<br />

litet kors ingraverat<br />

på dörrposten. ”Finns<br />

det någon här som älskar<br />

Herren?” frågade han.<br />

”Jag skulle verkligen vilja<br />

ha lite gemenskap ikväll.”<br />

Dörren öppnades av en man i femtioårsåldern<br />

och Duan blev varmt välkomnad in. Han märkte att<br />

familjemedlemmarna var ivriga och upprymda och<br />

det visade sig att de var på väg till en grannby för<br />

att lyssna på en kraftfull bibellärare som kom från<br />

en stor stad. ”Vad heter han?” frågade Duan. ”Broder<br />

Wang”, svarade de.<br />

På väg till mötet berättade de olika historier om<br />

denne mystiske Broder Wang. Det var helt tydligt<br />

att de älskade honom mycket och en av männen berättade<br />

varför. ”En gång när vi hade en samling här<br />

och hörde att polisen var på väg för att arrestera oss,<br />

hjälpte Broder Wang alla utom vår huvudpastor att<br />

fly. När polisen kom var Wang modig nog att köpslå<br />

med dem. Han erbjöd sig att åka i fängelse om vår<br />

pastor, vars fru var gravid i åttonde månaden, fick<br />

gå fri. Polismännen accepterade villkoren och Broder<br />

Wang tillbringade de tre nästföljande åren i fängelse.”<br />

När han fick veta att Broder Wang var i 40-årsål-<br />

14<br />

<strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8 • november <strong>2015</strong>


han kunde få<br />

dern fylldes Duans ansikte med smärta. ”Jag hade en<br />

son en gång som jag bara hann känna i två månader.<br />

Han är död nu, men om han hade levt hade han<br />

varit 42 år nu. Min fru kallade honom ”julbarnet”<br />

eftersom han föddes vid jultid. Jag kallade honom<br />

Isak, eftersom vi hade längtat så länge efter att få<br />

ett barn.”<br />

Broder Duan berättade sin otroliga historia om<br />

hur han och hans fru hade varit evangelister under<br />

1950-talet. De hade vägrat gå med i den av regeringen<br />

kontrollerade Tre Själv-kyrkan och anklagades<br />

för politiska och kriminella brott. Det var bara<br />

en tidsfråga innan de skulle bli fängslade eller dödade,<br />

men vad skulle hända med deras lilla bebis?<br />

En natt hörde Duans fru en stark röst i en syn<br />

som sa; ”Ge din son till din fiende.” Utan att veta<br />

något om det här läste Duan 1 Mos 22:2 följande<br />

morgon: ”Ta din son Isak, din ende son, som du<br />

älskar, och gå till Moriaregionen. Offra honom där<br />

som ett brännoffer på ett berg som jag ska visa dig.”<br />

När de delat sina upplevelser med varandra beslutade<br />

sig paret för att göra något som Duan hade<br />

ryggat till av smärta över varje dag sedan dess. De<br />

gav sin lille son till den man som anklagat dem. Han<br />

och hans fru var nämligen barnlösa.<br />

När Duan 1978 släpptes ur fängelset, fick han<br />

äntligen reda på vad som hänt. Frun hade dött i en<br />

fruktansvärd hungersnöd redan 1958, och hans son<br />

hade försvunnit tillsammans med sin nya familj i<br />

spillrorna av en förödande jordbävning 1975.<br />

När de kom till platsen där evangelisten skulle<br />

tala hade redan 200 personer packat in sig i huset.<br />

Duan tvingades precis som många andra att sitta ute<br />

på gården och lyssna till bibelläraren genom ett öppet<br />

fönster.<br />

lika varandra de två männen var rent fysiskt.<br />

”Jag är ledsen att jag avbryter ditt fantastiska budskap,”<br />

började Duan. ”Du förstår, jag hade en son<br />

som skulle ha varit i din ålder nu. Om han hade levt<br />

skulle han ha sett ut och låtit precis som du.”<br />

Då vek sig benen under predikanten och man blev<br />

tvungen att fånga upp honom innan han föll ihop på<br />

golvet. Han högg tag i sitt bultande bröst och snyftade;<br />

”Är du pappa Duan?”<br />

Alla grät när fader och son återförenades. Predikanten<br />

berättade att hans fosterpappa blivit så imponerad<br />

av Duans osjälviska handling att han hade blivit<br />

en stark kristen. ”Jag är inte din pappa,” brukade<br />

han säga till honom. ”Din riktiga pappa är en stor<br />

gudsman, full av nåd och kärlek. Han gav dig till mig<br />

och jag ger dig all min kärlek och jag vill uppmuntra<br />

dig att sätta Gud först, precis som din riktiga pappa<br />

skulle ha gjort.”<br />

Wangs fosterföräldrar hade flyttat iväg från jordbävningsområdet<br />

innan tragedin, men båda hade<br />

dött av cancer. Wang blev evangelist och försökte<br />

hitta sin riktiga pappa, men Duan hade bytt namn<br />

så många gånger för att undvika att bli arresterad att<br />

han hade visat sig vara omöjlig att spåra.<br />

När fader och son fortsatte att kramas och gråta<br />

stod de äldste i församlingen upp och talade: ”Vi har<br />

fått se en predikan inför våra ögon ikväll: Kristus<br />

kom till världen för att rädda syndare – det är kärnan<br />

i julens budskap. Precis som Duan överlämnade sin<br />

son i sin fiendes händer har Gud överlämnat sin egen<br />

son till oss syndare. Låt oss glädja oss åt deras återförening<br />

och vår egen försoning med Gud.”<br />

När Broder Wang började tala blev Duan<br />

chockad. Det var som att höra sig själv! Till och<br />

med fraserna lät välbekanta. Förvirrad stapplade<br />

han fram till fönstret för att få se predikanten. Predikanten<br />

stannade upp och det uppstod en stunds<br />

överraskande tystnad när de två stirrade på varandra.<br />

Mötesbesökarna tystnade när de insåg hur otroligt<br />

november <strong>2015</strong> • <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8<br />

15


NOTISER<br />

<strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> närvarande<br />

vid religionsfrihetsmöte<br />

ALBANIEN Representanter från Vatikanen,<br />

Evangeliska Världsalliansen,<br />

Kyrkornas världsråd och Pingsts Världsgemenskap<br />

möttes i början av november<br />

i Albanien för att tala om förföljelsen av<br />

kristna runtom i världen. Det var första<br />

gången som alla de stora kyrkofamiljerna<br />

möttes för att tala om förföljelse. Bland<br />

de över 200 delegaterna fanns <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong><br />

representerade genom Rauli Lehtonen<br />

som bland annat deltog i en paneldebatt.<br />

Omkring hälften av de närvarande<br />

kom från sammanhang där kristna upplever<br />

förföljelse och fick under de tre dagarna<br />

många chanser att dela med sig av<br />

sina erfarenheter. Målet med mötet var<br />

att ena kristna, skapa förståelse och ge<br />

stöd åt dem som förföljs.<br />

Dyster rapport om<br />

förföljelse av kristna<br />

Många av de miljoner människor som<br />

just nu är på flykt, är kristna som förföljs<br />

för sin tro. Situationen är så allvarlig<br />

att stora områden i delar av Mellanöstern<br />

och Afrika är på väg att tömmas på<br />

kristna. Den slås fast i en ny rapport om<br />

förföljelsen av kristna, gjord av katolska<br />

organisationen Aid to the church in need.<br />

269<br />

Antal nationella medarbetare <strong>Ljus</strong><br />

i <strong>Öster</strong> understödde under 2014<br />

”Större religionsfrihet<br />

på sovjettiden än idag”<br />

– På sovjettiden var situationen för<br />

trosfrihet något bättre än den är<br />

i vissa av de forna sovjetstaterna<br />

idag, säger Felix Corley och John<br />

Kinahan från nyhetsbyrån Forum<br />

18 som bevakar religionsfriheten i<br />

området.<br />

De båda har intervjuats<br />

i den<br />

norska tidningen<br />

Stefanus och berättar<br />

att det finns stora skillnader<br />

mellan länderna.<br />

– En del länder har<br />

valt en öppen demokratisk<br />

linje, till exempel Estland, Lettland<br />

och Litauen. Å andra sidan finns det<br />

länder där arvet från sovjettiden är särskilt<br />

starkt.<br />

De nämner ”stan-länderna”, Vitryssland<br />

och Azerbajdzjan.<br />

KINA Kinas arrestering av advokaten<br />

Zhang Kai i slutet av augusti har<br />

fått USA att reagera. Utrikesminister<br />

John Kerry uppmanade i mitten<br />

av oktober de kinesiska myndigheterna<br />

att omedelbart frige Kai.<br />

– Där lider människorna under samma<br />

diskriminering och förföljelse som<br />

under den senare sovjettiden, och i en<br />

del fall har det blivit ännu värre. Myndigheterna<br />

vill kontrollera allt, inte bara<br />

religionsfrihet utan även människorättsorganisationer,<br />

journalister och aktivister<br />

av olika slag.<br />

Makthavarna följer<br />

samma spelregler som<br />

under sovjettiden, men<br />

har en annan drivkraft.<br />

Då var det den kommunistiska<br />

ideologin, nu är<br />

önskan om makt och att<br />

bevara den inom familjen.<br />

– I flera fall är det desamma människorna<br />

och familjerna som sitter med<br />

makten som under sovjettiden, säger<br />

Corley och Kinahan.<br />

TEXT: ÅKE LAGER<br />

USA sätter press på Kina<br />

kring anhållen advokat<br />

Pingstpastor i Ukraina<br />

kidnappad och släppt<br />

UKRAINA I slutet av september kidnappades<br />

pingstpastor Taras Sen i östra<br />

Ukraina av beväpnade militärer från Luhansk<br />

Folkrepublik i staden Sverdlovsk i<br />

Luhansk-området. Församlingen i Sverdlovsk<br />

och Taras Sen personligen är kända<br />

över hela landet för sina sociala insatser<br />

med utdelning av mat bland människor<br />

som lider av kriget.<br />

Efter fyra dagar släpptes Taras Sen. Under<br />

tiden han var kidnappad uppmärksammades<br />

hans fall på en OSCE-konferens<br />

(Organisationen för säkerhet och samarbete<br />

i Europa) i Warszawa i Polen. Detta kan<br />

ha bidragit till att han släpptes så snabbt.<br />

16<br />

Zhang Kai har gjort sig känd för<br />

att försvara de många kyrkor<br />

som fått sina kors nedtagna av<br />

de kinesiska myndigheterna i delstaten<br />

Zhejiang. Detta tros vara den verkliga<br />

anledningen till arresteringen, även om<br />

den officiella brottsanklagelsen är att<br />

han stört den allmänna ordningen och<br />

gjort sig skyldig till spionverksamhet.<br />

Kais arrestering var en del i en våg av arresteringar<br />

som pågått sedan den 10 juli.<br />

Över 280 människorättsadvokater och<br />

aktivister i 24 provinser (och i något fall<br />

deras kollegor och familjemedlemmar)<br />

har sedan dess blivit arresterade, anhållna<br />

eller bortförda. Många har släppts<br />

fria, men över 20 personer är fortfarande<br />

i myndigheternas förvar på ett eller annat<br />

sätt.<br />

Zhang Kai är medveten om att hans arbete<br />

har ett pris, men är villig att betala det.<br />

Två veckor innan Zhang blev arresterad<br />

skrev han på det som är Twitters<br />

motsvarighet i Kina: ”Jag har tänkt igenom<br />

det här nya: Det värsta som kan<br />

hända är att de sätter mig i fängelse.<br />

Men om jag håller tyst, kommer jag att<br />

ångra det i resten av mitt liv.”<br />

TEXT: ALBIN LARSSON FOTO: CHINA AID<br />

<strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8 • november <strong>2015</strong>


KORSORD<br />

Lös korsordet och vinn boken<br />

”Mirakler i KGB:s skugga”!<br />

Vi delar ut två böcker till de rätta<br />

lösningar vi drar först. Lösningen<br />

måste vara oss tillhanda senast den<br />

15 december.<br />

november <strong>2015</strong> • <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8<br />

Sänd lösningen till <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong>, Hemvärnsgatan 8,<br />

171 54 Solna och märk kuvertet ”Korsord”<br />

(OBS! Inga andra meddelanden kan lämnas i kuvertet)<br />

Namn och postadress:<br />

.....................................................................<br />

.....................................................................<br />

....................................................................<br />

....................................................................<br />

17


NOTISER<br />

Kvinnorna viktiga<br />

i missionsarbetet<br />

CENTRALASIEN De centralasiatiska<br />

kvinnorna har tagit en viktig missionsroll<br />

i de svåra tider av förföljelse<br />

som nu råder. Det berättar en<br />

av ledarna för en församlingsrörelse<br />

i området.<br />

Det finns många exempel på kvinnornas<br />

betydelse för församlingarnas<br />

fram- och tillväxt i Centralasien.<br />

Flera av pionjärmissionärerna<br />

är just kvinnor och en av de mer inflytelserika<br />

församlingarna kom till genom<br />

en av dessa. Kvinnan som grundade församlingen<br />

ledde dessutom församlingens<br />

nuvarande huvudpastor till tro.<br />

En annan kvinnlig ledare jobbar på tre<br />

olika platser och samlar ett 50-tal kvinnor<br />

totalt. De brukar vara tillsammans mellan<br />

åtta på morgonen fram till tio på kvällen,<br />

oftast tre dagar i sträck. De ber, fastar,<br />

lovsjunger och undervisar. Arbetet ger ett<br />

stort resultat genom att många kommer<br />

till tro.<br />

En annan kvinnlig ledare utbildar just<br />

nu omkring 35 kvinnor i evangelisation<br />

och ledarskap.<br />

Många av dessa kvinnliga pionjärmissionär<br />

lever enkla liv och gör stora<br />

uppoffringar för evangeliets skull. De är<br />

kreativa i sätt att nå fram till muslimska<br />

kvinnor och det är inte ovanligt att de får<br />

be för någon som är sjuk, se den bli frisk<br />

och sedan få dela evangeliet.<br />

TEXT: ALBIN LARSSON<br />

Församlingar fortsätter<br />

hjälpa i Ukraina<br />

UKRAINA Även om Ukraina inte längre<br />

förekommer lika frekvent i nyhetsrapporteringen,<br />

är utmaningarna i landet<br />

fortsatta stora. Med 1,5 miljoner internflyktingar<br />

och många som saknar tillgång<br />

till rent vatten, är kyrkornas hjälp med att<br />

bland annat gräva brunnar och reparera<br />

vattenledningar, ovärderlig. Utöver detta<br />

delar kyrkorna både ut soppa till nödlidande<br />

och Nya testamenten till soldater.<br />

I det muslimska Centralasien är de evangeliskt troende hårt trängda.<br />

Pojke fri från mardröm<br />

efter bön av evangelist<br />

CENTRALASIEN Nursultan är<br />

evangelist i Centralasien. Här berättar<br />

han om livet i en del av vårt<br />

verksamhetsområde där det blivit<br />

allt besvärligare att vara kristen.<br />

förföljelserna bröt loss<br />

hade vi upp till 500 personer<br />

”Innan<br />

i församlingen. Nu har många<br />

lämnat oss och vi är bara ett 60-tal kvar.<br />

Många skulle nog vilja komma till församlingen,<br />

men är rädda.<br />

Församlingen är inte registrerad så vi<br />

möts i mindre grupper i hemlighet – i<br />

hem, på marknader, matställen och ute i<br />

naturen. Vi byter tider och platser efter<br />

varje samling. Ibland har vi också nattliga<br />

bönemöten. Vi har en broder som har<br />

en bil. Han brukar skjutsa barnen ut i<br />

naturen och ha samlingar med dem där.<br />

För en tid sedan lät vi fyra personer från<br />

en annan stad övernatta hos oss. Det var<br />

tre kvinnor och en ung pojke. Jag tog tillfället<br />

i akt och berättade för dem om Jesus<br />

och de tog emot med öppna hjärtan.<br />

När jag förklarade att det var fel att<br />

gå till ockulta spåkvinnor började den<br />

16-årige pojken skaka kraftigt. Han föll<br />

ner på golvet och vred sig så hans mamma<br />

trodde att han höll på att dö. Själv<br />

var jag rädd för att han skulle börja skrika<br />

så att han skulle väcka våra grannar.<br />

Jag la min hand på hans huvud och<br />

började be, och efter en stund lugnade<br />

han sig och bad om ett glas vatten.<br />

Sedan berättade han att så fort han<br />

somnat på kvällarna brukar en mörk<br />

man komma och attackera honom.<br />

Hela familjen var rädd för det, men jag<br />

förklarade för mamman att Jesus kunde<br />

befria dem från rädslan. Jag fick be med<br />

mamman som omvände sig och den<br />

natten sov alla gott. Nu vill familjen<br />

som besökte oss att jag ska komma till<br />

deras stad. Hela deras släkt bor där och<br />

är i behov av befrielse.<br />

När jag själv blev kristen för länge<br />

sedan blev jag misshandlad av en grupp<br />

äldre muslimer i moskén. Nu har flera<br />

av dem kommit och bett mig om förlåtelse,<br />

och jag har förlåtit dem.”<br />

Ökat antal kristna bokhandlar<br />

KINA År 2002 öppnade den första kristna bokhandeln i Kina.<br />

Butiken hade bara 50 titlar, med ett exemplar av varje. Idag<br />

finns det omkring 250 bokhandlar med kristet innehåll, berättar<br />

CBN News. Myndigheterna har på senare tid oroats över<br />

den ökade närvaron av bokhandlar och begränsar därför kraftigt<br />

tillståndet till att sälja nya titlar.<br />

18<br />

Kineser firade lövhyddohögtiden<br />

ISRAEL Under lövhyddohögtiden var fler än 1 000 kristna<br />

kineser på plats i Jerusalem för att fira högtiden tillsammans<br />

med judarna, samtidigt som de bad för Israel och önskade<br />

Jerusalem fred, berättar The Times of Israel. De skriver också<br />

om hur kinesiska kristna från Back to Jerusalem-rörelsen finns<br />

på plats i Syrien för att ge mat och tröst åt krigets offer.<br />

<strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8 • november <strong>2015</strong>


Solbackenmedel<br />

ger bibeldelar<br />

När <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> fick en större penninggåva<br />

från Solbacken-stiftelsen<br />

beslutade vår styrelse att en stor<br />

del av dessa medel skulle användas<br />

till bibeltryckningar. En av dem som<br />

på så sätt får bidrag är Institutet<br />

för Bibelöversättning, som startade<br />

i Stockholm, men som idag även har<br />

kontor i Helsingfors och Moskva.<br />

Vi rapporterade för några nummer<br />

sedan om det första bibeltryckningsprojektet<br />

som kunnat bekostas<br />

med Solbacken-medel. Det gällde<br />

Johannesevangeliet inkl. en CD-skiva på<br />

nentsiska.<br />

Nyligen kom en rapport från en resenär<br />

till området i nordvästra Sibirien,<br />

i vilken vi bland annat kunde läsa följande:<br />

”Den största glädjen<br />

var att se att nentserna<br />

gärna tog emot Johannesevangeliet.<br />

Många<br />

öppnade det direkt och<br />

började läsa och verkade<br />

förstå det väl.<br />

Jag läste ur boken<br />

och en del äldre människor repeterade<br />

efter att jag läst. Att upprepa eller att<br />

sjunga efter att någon har berättat är en<br />

tradition bland nentserna. Så förs berättelsen<br />

om Jesus vidare …”<br />

En första bibeldel, Lukasevangeliet<br />

har tryckts på andiska. Det är ett språk<br />

som talas av cirka<br />

12 000 människor,<br />

som tillhör det<br />

största av de dagestanska<br />

folk<br />

som har nära<br />

koppling till<br />

avariska,<br />

vilket är<br />

det största<br />

språket i<br />

Dagestan.<br />

Finska avdelningen<br />

av Institutet<br />

SOLBACKENGÅVA<br />

<strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> mottog en gåva<br />

på 16,6 miljoner kronor från<br />

en stiftelse som upphörde<br />

med sin verksamhet. Detta<br />

möjliggör flera extrasatsningar<br />

som ligger utöver den<br />

ordinarie budgeten.<br />

En udmurtisk kvinna med ett<br />

nytryckt Nya testamentet.<br />

för Bibelöversättning har de finn-ugriska<br />

språken i Ryssland som sitt område och<br />

de rapporterar att de har kunnat trycka<br />

300 exemplar av Matteusevangeliet<br />

på mansiska.<br />

Manserna är en liten<br />

folkgrupp som bor öster<br />

om Uralbergen. De lever<br />

huvudsakligen av jakt,<br />

fiske och renskötsel.<br />

Udmurterna som är ett<br />

av de största finn-ugriska<br />

folken, fick en översättning av Nya testamentet<br />

redan 1997. Men flera församlingar<br />

i Udmurtien har uttryckt önskemål om<br />

att kunna få en upplaga av Nya testamentet<br />

som man kan dela med sig av. Så för<br />

Solbackenmedel har vi bidragit med 2 000<br />

exemplar i en ny upplaga på 3 000 ex.<br />

LJUS I ÖSTER<br />

MÖTEN MED<br />

LJUS I ÖSTER<br />

Lördag 21 nov 15.00 Bålsta<br />

Björksäterkyrkan - Rauli Lehtonen<br />

Lördag 21 nov 18.00 Råneå<br />

Pingstkyrkan - Staffan Edin<br />

Söndag 22 nov 11.00 Vännäs<br />

Pingstkyrkan - Staffan Edin<br />

Lördag 28 nov 18.00 Hörnefors<br />

Pingstkyrkan - Staffan Edin<br />

Söndag 29 nov 10.00 Junsele<br />

Filadelfia - Staffan Edin<br />

Lördag 5 dec 18.00 Norrfjärden<br />

Lanokagården - Staffan Edin<br />

Söndag 17 jan 11.00 Byske<br />

Korskyrkan - Staffan Edin<br />

Söndag 21 feb 11.00 Skellefteå<br />

Pingstkyrkan - Staffan Edin<br />

Söndag 20 mars 11.00 Örnäsudden<br />

Filadelfia - Staffan Edin<br />

Söndag 20 mars 18.00 Malå<br />

Pingstkyrkan - Staffan Edin<br />

Söndag 10 apr 11.00 Piteå<br />

EFS - Staffan Edin<br />

Söndag 17 apr 11.00 Norrköping<br />

Agape - Staffan Edin<br />

Söndag 17 apr 15.30 Skärblacka<br />

Missionskyrkan - Staffan Edin<br />

Söndag 24 apr 11.00 Gunnarn<br />

Filadefia - Staffan Edin<br />

Söndag 24 apr 18.00 Tärnaby<br />

Frikyrkoförsamlingen - Staffan Edin<br />

Tider kan ändras. Ytterligare möten kan tillkomma.<br />

Se www.ljusioster.se för uppdaterat<br />

mötesschema.<br />

Ännu fler människor från mindre och<br />

större folkgrupper får nu möjlighet att ta del<br />

av berättelsen om Jesus, hela världens frälsare.<br />

TEXT: LARS NARIN FOTO: ARKIV<br />

En flyktingberättelse ur <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong>s arkiv<br />

På försommaren 1985 anlände 100<br />

rumänska flyktingar till Trelleborg som<br />

sedan hamnade på flyktingförläggningen<br />

i Alvesta. <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> reste då<br />

dit för att höra deras berättelser från<br />

kommunismens Rumänien.<br />

De rumänska medborgarna hade<br />

tröttnat på det kontrollerande<br />

kommunistiska systemet i landet<br />

och sökte ett nytt, friare liv i Sverige. Flera<br />

av dem var bekännande kristna.<br />

– Våra barn gick i en kristen barngrupp<br />

på tisdagskvällarna. När de fick veta detta<br />

i skolan tvingade lärarna dem att stanna<br />

kvar varje tisdagskväll. De tilläts inte gå<br />

hem förrän samlingen i kyrkan var slut,<br />

november <strong>2015</strong> • <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8<br />

<strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8 1985.<br />

berättade en av de nyanlända flyktingarna.<br />

De berättade också om de försämrade<br />

levnadsvillkor i hemlandet med en<br />

matransonering som<br />

gav 100 gram smör,<br />

½ kilo kött, ¾ liter<br />

matolja, 1 kg socker,<br />

½ kg vetemjöl, 1 kg<br />

majsmjöl och 11 ägg<br />

per person och månad.<br />

Ofta tog dock<br />

varorna slut och<br />

man kunde få köa i<br />

flera dagar för att få<br />

ut sina varor.<br />

Men det var ändå inte den fysiska nöden<br />

de ansåg värst utan den press och diskriminering<br />

de utsattes för som kristna.<br />

Behoven av biblar och kristen litteratur<br />

var stort och något som Slaviska missionen<br />

(nuvarande <strong>Ljus</strong> i<br />

<strong>Öster</strong>) gjorde allt för<br />

att hjälpa till med.<br />

Flyktingarna var<br />

glada över mottagandet<br />

från de kristna i Sverige<br />

och pingstpastorn i<br />

Trelleborg var imponerad<br />

av de nyanlända.<br />

– Det har varit underbart<br />

att få se deras tro<br />

och förtröstan. Deras medverkan<br />

i vår församling har verkligen berikat<br />

oss, berättade pastorn.<br />

19


ÅRETS<br />

Beställ<br />

senast<br />

16/12<br />

JULKLAPPAR<br />

Julen närmar sig med stormsteg och våra hyllor är<br />

fulla med läsvärda julklappar. Ge bort en gåva som<br />

både stödjer missionen och sprider vidare de glada<br />

nyheterna om vad Gud gör i vår värld.<br />

Hemligt möte<br />

i Samarkand<br />

Åke Olofsson<br />

Barnbok som<br />

beskriver de troendes<br />

svåra situation i<br />

Uzbekistan.<br />

149:-<br />

30 dagar med<br />

den kinesiska<br />

husförsamlingsrörelsen<br />

Eugene Bach<br />

En andaktsbok<br />

baserad på händelser<br />

i Kina.<br />

149:-<br />

30 dagar med husförsamlingsrörelsen<br />

Antal ex:..................... á 149 kronor, 144 sid mjukband<br />

Mirakler i KGB:s skugga<br />

Antal ex:..................... á 129 kronor, 112 sid mjukband<br />

En kristen läser Koranen<br />

Antal ex:....................... á 99 kronor, 136 sid mjukband<br />

Hemligt möte i Samarkand<br />

Antal ex:..................... á 149 kronor, 144 sid mjukband<br />

Den himmelske mannen<br />

Antal ex:..................... á 179 kronor, 288 sid mjukband<br />

Den sista kamassen<br />

Antal ex:..................... á 149 kronor, 176 sid inbunden<br />

Namn och postadress: (TEXTA TYDLIGT!)<br />

.............................................................................................<br />

Speglingar av vår plats på jorden<br />

Antal ex:..................... á 170 kronor, 165 sid mjukband<br />

The Cross - Jesus in China<br />

Antal ex:....................... á 149 kronor, DVD-film<br />

Kallelsen till Nordkorea<br />

Antal ex:..................... á 149 kronor, 160 sid mjukband<br />

Gud är röd<br />

Antal ex:..................... á 150 kronor, 208 sid inbunden<br />

Det blodröda korset<br />

Antal ex:....................... á 99 kronor, 272 sid mjukband<br />

Gud är inte död - inte ens i Nordkorea<br />

Antal ex:....................... á 99 kronor, 176 sid mjukband<br />

OBS! Porto inkluderat i alla priser.<br />

Till jordens yttersta gräns<br />

Antal ex:..................... á 229 kronor, 256 sid mjukband<br />

De omvända<br />

Antal ex:..................... á 149 kronor, 128 sid mjukband<br />

Messias<br />

Antal ex:....................... á 35 kronor, 52 sid mjukband<br />

Passion för det omöjliga<br />

Antal ex:..................... á 49 kronor, 160 sid mjukband<br />

Dew of joy<br />

Antal ex:..................... á 129 kronor, CD-skiva<br />

Församlingar, bönegrupper<br />

och liknande erhåller<br />

mängdrabatter.<br />

Kontakta Per Andersson,<br />

08-56 48 40 40<br />

Frankeras ej.<br />

Mottagaren<br />

betalar portot.<br />

.............................................................................................<br />

.............................................................................................<br />

E-post: ..................................................................................<br />

Namnteckning:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ev pren.nr:. . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

20<br />

Beställ senast<br />

16/12 för<br />

leverans före<br />

julafton.<br />

Du kan även<br />

beställa från<br />

vår webbshop:<br />

www.ljusioster.se<br />

Svarspost<br />

Kundnr: 20188626<br />

171 08 Solna<br />

<strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8 • november <strong>2015</strong>


Den himmelske<br />

mannen<br />

Broder Yun<br />

Berättelsen om<br />

Broder Yuns<br />

spännande liv<br />

med Gud.<br />

149:-<br />

179:-<br />

Mirakler i KGB:s<br />

skugga<br />

Tom Kraeuter<br />

Om väckelsen i<br />

Tallinn i slutet på<br />

70-talet som berörde<br />

hela Sovjetunionen.<br />

129:-<br />

Messias<br />

L M Abdallah<br />

Lär dig hur du<br />

kan samtala om<br />

Bibelns budskap<br />

med dina muslimska<br />

vänner.<br />

99:- 49:-<br />

35:-<br />

Den sista<br />

Kamassen<br />

Rauli Lehtonen<br />

Inspireras av hur<br />

evangeliet når ut<br />

till jordens yttersta<br />

gräns.<br />

170:-<br />

Det blodröda<br />

korset<br />

Eugene Bach<br />

och Broder Zhu<br />

Om framväxten<br />

av den kinesiska<br />

husförsamlingsrörelsen.<br />

Passion för<br />

det omöjliga<br />

Ann-Charlotte<br />

Fritzon<br />

Berättelsen om<br />

<strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong>s<br />

grundare, Nils<br />

Fredrik<br />

Höijer.<br />

Speglingar av<br />

vår plats jorden<br />

Bengt Samuel<br />

och Iria Mona<br />

Forsberg<br />

Minnen från bl a<br />

Sydamerika och<br />

Sovjetunionen.<br />

149:-<br />

Gud är inte död -<br />

inte ens i Nordkorea<br />

Luther Martin<br />

och Eugene Bach<br />

Om den forna<br />

och nuvarande<br />

väckelsen i landet.<br />

The Cross<br />

Jesus in China<br />

CSC foundation<br />

DVD (med<br />

svensk undertext)<br />

om Guds rikes<br />

framväxt i Kina.<br />

149:-<br />

Kallelsen till<br />

Nordkorea<br />

Eugene Bach<br />

En spännande<br />

berättelse om hur<br />

Gud verkar i det<br />

slutna Nordkorea.<br />

Gud är röd<br />

Liao Yiwu<br />

Buddisten Liao<br />

Yiwu har intervjuat<br />

ett 15-tal<br />

kristna i Kina<br />

om deras liv och<br />

tro.<br />

150:-<br />

99:-<br />

En kristen läser<br />

Koranen<br />

L M Abdallah<br />

En bok som ger<br />

dig kunskap om<br />

Koranens personer,<br />

händelser och läror<br />

ur ett kristet perspektiv.<br />

99:-<br />

Till jordens<br />

yttersta gräns<br />

Maria Andersson<br />

Om två svenska<br />

missionärer och<br />

framväxten av den<br />

mongoliska församlingsrörelsen.<br />

229:-<br />

De omvända<br />

Paul Hattaway<br />

Berättelsen om hur<br />

Nagafolkets stammar<br />

nåddes av<br />

evangeliet<br />

från 1800-<br />

talet och<br />

framåt. 99:-<br />

129:-<br />

Dew of Joy<br />

Cd-skiva med<br />

tre kinesiska<br />

tjejer som<br />

bland annat<br />

spelar på klassiska<br />

kinesiska<br />

instrument som<br />

pipa och erhu.<br />

november <strong>2015</strong> • <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8<br />

21


FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER<br />

twitter.com/ljusioster<br />

facebook.com/ljusioster<br />

Kolla även in hemsidan www.ljusioster.se<br />

Bornelings<br />

www.bornelings.se<br />

0380-41815, 23077<br />

- Böcker<br />

- Vykort<br />

- Smycken<br />

- Presenter<br />

- Almanackor<br />

Nya Hjälmseryd, 570 01 Rörvik<br />

Tel:<br />

0393-201 00<br />

Fax:<br />

0393-201 95<br />

Lökeryd<br />

560 13 HOK www.ltemballage.se<br />

vill tillgodose företagens sociala rum som entreér, kontor,<br />

lunchrum mm med vackra prylar och skapa en varm och kreativ<br />

plats för anställda och gäster.<br />

Eric Hanson är formgivaren och som älskar att skapa och<br />

formge utifrån ledorden äkta och ärliga material, återbruk och<br />

hantverk med ett konstnärligt uttryck.<br />

artklart (fd erix), Kulla Ginkalunda, 511 56 Kinna. www.artklart.com<br />

BÄSTA DUSCHKOMFORT<br />

Rundtråd<br />

1,5–16,0 mm<br />

På spole eller fixlängd<br />

Plattvalsad tråd<br />

tj 1,5–6,0 mm<br />

bredd 8–50 mm<br />

På spole eller fixlängd<br />

Med hål, radieklipp<br />

eller urklipp<br />

Gunnars Tråd AB<br />

Törestorp, 330 33 Hillerstorp<br />

Tel 0370-37 33 00<br />

Fax 0370-37 33 10<br />

e-mail: info@gunnarstrad.se<br />

www.gunnarstrad.se<br />

EN BOK I UPPSTÅNDELSENS TECKEN AV PER EWERT<br />

SLÄPPS<br />

25 NOV<br />

Hur skulle världens främste utredare hantera historiens mest omtalade försvinnande? Den här boken är<br />

en hisnande resa genom det nutida England från askonsdag till påskdagens morgon tillsammans med två av<br />

litteraturens mest kända gestalter: detektiven Sherlock Holmes och hans medarbetare Dr Watson.<br />

Tillsammans gör de allt för att slå fast vad som faktiskt hände med den avrättade fången Jesus från Nasaret.<br />

Författarens webbsida: www.perewert.se<br />

I din missionsbokhandel eller direkt från Sjöbergs Förlag. Tel: 019-18 60 10 E-post: order@sjobergsforlag.se Webb: www.sjobergsforlag.se<br />

189 kr<br />

22<br />

<strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8 • november <strong>2015</strong>


1<br />

Assars Industri AB<br />

Box 20, 330 33 Hillerstorp<br />

Tel: 0370-37 33 30, fax 0370-37 33 40<br />

www.assars.se<br />

Tel: 0370-37 32 90 Fax: 0370-221 00<br />

E-mail: info@metall-center.se<br />

Boris Salo<br />

Andakts<br />

BOK<br />

Ny bok!<br />

Boris Salo, Andaktsbok<br />

- för hela året. 220 SEK<br />

En andakt för kyrkoårets alla helgdagar<br />

och stoff för andlig vägledning inne i veckan.<br />

”Målsättningen är att tron får bli vardag<br />

och att Guds vilja får förverkligas och hans rike spridas.”<br />

Mer info – se vår hemsida: www.vibosa.fi<br />

Beställningar vibosa@vibosa.fi<br />

+ 358- 50-4689678<br />

LJUS I ÖSTER<br />

BEFRIAD FRÅN MARDRÖMMAR<br />

EN MIRAKULÖS ÅTERFÖRENING<br />

K<br />

Evangeliet når<br />

ut i Mongoliet<br />

73<br />

folkgrupper<br />

kan tacka IFB<br />

Pastor<br />

tvingades<br />

fly kriget<br />

<strong>#8</strong> NOVEMBER <strong>2015</strong><br />

100 MILJONER KRISTNA I KINA I DJINGIS KHANS FOTSPÅR EN OVÄNTAD JULKLAPP<br />

Så fungerar din prenumeration<br />

Tidningen <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> skickas ut gratis till dig som anmält att du vill ha den.<br />

För den som ändå vill ge ett bidrag har vi en frivillig prenumerationsavgift.<br />

Den är på 150 kronor och du får naturligtvis gärna betala in den. Det hjälper<br />

oss att satsa ännu mer på mission.<br />

november <strong>2015</strong> • <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8<br />

23


november <strong>2015</strong> • <strong>Ljus</strong> i <strong>Öster</strong> nr 8<br />

LIVSBERÄTTELSEN<br />

Ändringen på id-koret<br />

gjorde familjen ilsken<br />

TURKIET När han gick till myndigheterna<br />

och ändrade fältet ”religion”<br />

på sitt id-kort från muslim till kristen<br />

kastade hans fru och vuxna barn<br />

ut honom hemifrån trots att han<br />

lider av diabetes. Under två veckor<br />

tvingades han leva som hemlös innan<br />

han släpptes in igen.<br />

Familjesammanhållningen och den<br />

sociala kontrollen är stark i Turkiet.<br />

Familjens heder och rykte är viktigare<br />

än mycket annat. Att en familjemedlem<br />

då ”sviker sin muslimska tro” och blir<br />

kristen leder oftast till att fadern i huset<br />

kastar ut personen ifråga och förklarar att<br />

denne inte längre hör till familjen.<br />

Hassan har inte många år kvar till pensionen<br />

och är själv familjefader med tre<br />

vuxna och gifta barn. När han blev kristen<br />

var det frun och barnen som sparkade<br />

ut honom.<br />

– Nu får jag visserligen bo hemma, men<br />

förhållandet är mycket spänt. De hindrar<br />

mig från att gå till kyrkan och så fort jag<br />

zappar över till den kristna kanalen Kanal<br />

Hayat bråkar de, trots att vi har flera teveapparater<br />

i hemmet, berättar han stillsamt.<br />

Trots allt motstånd han mött från sin<br />

familj backar han inte från den tro på Jesus<br />

han funnit. För något år sedan kunde<br />

han äntligen övertala sin pastor att låta<br />

döpa honom. Pastorn hade länge tvekat<br />

att döpa honom på grund av motståndet<br />

i familjen. Även om han inte regelbundet<br />

kan besöka gudstjänsterna brukar han ta<br />

vägen förbi kyrkan, stoppa sitt tionde i ett<br />

kuvert och sticka in det under dörren.<br />

– Jag har funnit sanningen och jag har<br />

fått frid trots omständigheterna. Mina tidigare<br />

depressioner är borta och jag har<br />

inte längre någon dödsfruktan. Jag svär<br />

inte längre och mitt heta humör har lugnat<br />

sig, förklarar han.<br />

– När jag läste Koranen upptäckte jag<br />

en hel del versar om Jesus. Jag blev mer<br />

intresserad av Jesus än av islam, men hur<br />

skulle jag få reda på mer om Jesus?<br />

En dag fick han se en liten annons i en<br />

tidning: ”Vill du ha Nya testamentet gratis?”.<br />

Han skickade efter det. Han läste<br />

regelbundet i Nya testamentet och en<br />

dag upptäckte han också Kanal Hayat<br />

på teven. Efter ett tag mötte han Jesus i<br />

en dröm som han beskriver som mycket<br />

kraftfull.<br />

– Jag ringde det telefonnummer som<br />

finns till Kanal Hayat och fick kontakt<br />

med en av uppföljarna. Vi samtalade några<br />

gånger och han inbjöd mig till en kyrka.<br />

Predikan talade direkt till mig och jag bekände<br />

min tro på Jesus.<br />

TEXT och FOTO: ÅKE LAGER<br />

LYSSNA PÅ PASTORN<br />

VARS TVÅ SÖNER AVRÄTTADES<br />

ALEXANDER PAVENKO<br />

UKRAINA<br />

I FOKUS<br />

DATUM OCH PLATS<br />

24/1 Pingstkyrkan Gnosjö<br />

25/1 Ej beslutat vid pressläggning<br />

26/1 Mariannelunds folkhögskola<br />

27/1 Pingstkyrkan Karlsborg<br />

24<br />

28/1 Pingstkyrkan Habo (preliminärt)<br />

29/1 Pingstkyrkan Nässjö<br />

30/1 Pingstkyrkan Jönköping<br />

31/1 Pingstkyrkan Mullsjö<br />

ETT SAMARRANGEMANG MELLAN LJUS I ÖSTER OCH PINGST

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!