Views
2 years ago

Nationella trygghetsundersökningen 2015 Teknisk rapport

2016_3_NTU_teknisk_rapport

Brå

Brå rapport 2016:3 4. Brottsutsattas kontakter med rättsväsendet I avsnittet om brottsoffers erfarenheter av kontakter med rättsväsendet redovisas erfarenheter under de senaste tre åren (från intervjutillfället). 12

Brå rapport 2016:3 Urval Urvalsmetod Undersökningen bygger på ett nationellt stratifierat, obundet och slumpmässigt urval (förkortat STOSU) av personer som undersökningsåret fyller 16–79 år. Utifrån län och åldersklasser har 63 befolkningsskikt (strata) definierats. Urvalet dras från registret över totalbefolkningen (RTB). Att även personer under 18 år ingår i undersökningen beror på att ungdomar är en särskilt intressant grupp att studera, i synnerhet när det gäller utsatthet för brott. Den nedre åldersgränsen valdes eftersom det i den registerbaserade statistiken över anmälda brott i vissa delar särredovisas om offret är 15 år eller äldre. 10 Skälet till att även en övre åldersgräns har valts är att erfarenheter visar att en stor del av de äldsta inte vill, eller har möjlighet, att delta i denna typ av undersökningar och att bortfallet i de äldsta åldersgrupperna därför blir särskilt stort. Översamplingar Unga män är en grupp som kan förväntas vara överrepresenterad bland dem som väljer att inte delta i undersökningen. Unga män är samtidigt av speciellt intresse i undersökningen, eftersom de i särskilt stor utsträckning drabbas av brott. Inte minst är unga män särskilt utsatta för misshandel, som är en av de brottskategorier där det kan vara svårt att nå tillräckligt många brottsutsatta för en undersökning av det här slaget. Därtill är unga kvinnor utsatta för brott i större utsträckning än äldre kvinnor. Exempelvis är de unga kvinnorna i större utsträckning utsatta för sexualbrott, som är en av de brottstyper som ingår i undersökningen. För att förhindra att ett eventuellt bortfall omöjliggör analyser av dessa viktiga grupper, översamplas unga män och kvinnor (

undersökningen 2006 - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Utsatthet för brott 2015
Rapport - Handelns Utvecklingsråd
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Kognitiva hjälpmedel - Nationell uppföljning av ... - FunkaPortalen
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Entreprenörskap i Sverige – Nationell Rapport 2013 ...
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015
en rapport om förstudien gällande nationell kompetens för ...
2014_8_Brott_i_nara_relationer
Hatbrott 2014
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Räddningsverkets rapport - Lev nu! Resor & Foton
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015
Våld mot kvinnor och män i nära relationer - Brottsförebyggande rådet
Våld mot kvinnor och män i nära relationer - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Våld mot kvinnor och män i nära relationer - Brottsförebyggande rådet