Views
2 years ago

Nationella trygghetsundersökningen 2015 Teknisk rapport

2016_3_NTU_teknisk_rapport

Brå

Brå rapport 2016:3 Regressionsanalys Resultaten i rapporten redovisas framför allt i tabeller och figurer baserade på enkla bivariata analyser. Vissa år redovisas dock logistiska regressionsanalyser för hur rapportens bakgrundsvariabler påverkar de mest centrala beroende variablerna i undersökningen. Regressionsanalys kan användas för att beskriva relationer mellan flera obe-roende variabler (till exempel kön, ålder och utbildning) och den beroende variabeln (till exempel utsatthet för brott mot enskild person). När flera oberoende variabler sätts in i samma regressionsmodell kan man se vilken effekt varje oberoende variabel har, i och med att effekten av de andra oberoende variablerna rensas bort. I analyserna inför denna rapport har oddskvoter mellan 0,7 och 1,5 betraktas som alltför svaga för att tolkas som samband, även i de fall då de är statistiskt signifikanta. Endast starkare samband än så lyfts i texten fram som samband. Gränsvärdena är schabloner som för enkelhetens skull tillämpas på alla analyser, trots att variablernas karaktär skiljer sig åt. En utförligare beskrivning av de avvägningar som gjorts i samband med regressionsanalyserna återfinns i bilaga 18. 20

Brå rapport 2016:3 Resultatens tillförlitlighet I urvalsundersökningar består felkällorna av täckningsfel, bortfallsfel, urvalsfel, mätfel och bearbetningsfel. Brås bedömning är att täckningsfelen och bearbetningsfelen är mycket små i denna undersökning. Bortfallsfel och urvalsfel hanteras genom viktningsförfarandet (se avsnittet Vikter). Huruvida resultaten i undersökningen ger bra beskrivningar av förhållandena i befolkningen är därför främst beroende av att mätfelen inte är stora. Mätfel kan huvudsakligen orsakas av frågeformulärets utformning, omständigheter vid intervjutillfället, av intervjuaren eller den svarande. 15 Det kan emellertid vara svårt att få en uppfattning om mätfelens storlek och riktning. Täckningsfel Varje år identifieras ett mindre antal individer i urvalet som övertäckning, det vill säga personer som inte ska ingå i urvalet eftersom de exempelvis har flyttat utomlands, avlidit eller har skyddad identitet. Hur stor övertäckningen är redovisas i bilaga 8. Registret över totalbefolkningen (RTB) täcker Sveriges stadigvarande befolkning på ett bra sätt. Enligt SCB:s bedömning förändras Sveriges befolkning så pass sakta vad beträffar det totala antalet personer och befolkningens struktur, att täckningsfelet är försumbart i denna undersökning. Man bör dock notera att det är befolkningens utseende vid undersökningens genomförande som ligger till grund för urvalet, trots att undersökningen för frågeområdet utsatthet för brott belyser utsatthet under året före undersökningen. Externt bortfall Undersökningar av detta slag är alltid förknippade med ett visst externt bortfall, det vill säga utvalda personer som inte vill eller kan medverka i undersökningarna. Ofta skiljer sig den skattade andelen svarande åt för olika befolkningsgrupper. Dessa skillnader hanteras i NTU genom viktning av undersökningsmaterialet (se avsnittet Vikter). En utförlig beskrivning av det externa bortfallets struktur och beskaffenhet samt en beskrivning av vilken inverkan man bedömer att bortfallet har på resultatens kvalitet återfinns i bilagorna 8 och 14. Internt bortfall Frågeundersökningar drabbas även av internt (eller partiellt) bortfall, vilket innebär att en person som valt att medverka i undersökningen inte besva- 15 Mätfel kan vara slumpmässiga eller systematiska. De är främst ett problem om de är systematiska, eftersom det kan leda till systematiska felskattningar (Björkman 2000). 21

undersökningen 2006 - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Utsatthet för brott 2015
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Våld mot kvinnor och män i nära relationer - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Handelns Utvecklingsråd
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Rapport om näringsförbudens efterlevnad - Ekobrottsmyndigheten
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Årsrapport 2007 - hela rapporten - Rädda Barnen
rapport om den ekonomiska brottsligheten - Ekobrottsmyndigheten
Entreprenörskap i Sverige – Nationell Rapport 2013 ...
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015
Kognitiva hjälpmedel - Nationell uppföljning av ... - FunkaPortalen
Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa - Statens ...