Var finns jobben?

abfjobb

wtb8yk

Var finns jobben?

Bedömning för 2016 och en långsiktig utblick

yrkesområdet bygg och anläggning en internationell prägel och inslaget av utländsk arbetskraft

är stort. Detta innebär att den höga aktiviteten inom byggsektorn inte får fullt genomslag

i sysselsättningsstatistiken. Även om efterfrågan på byggarbetskraft är god kan det för

den som är nyutbildad i vissa fall vara svårt att få tag på en lärlingsplats. Lärlingarnas situation

har dock förbättrats något på senare tid och situationen skiljer sig åt mellan olika delar

av landet.

Efter en lång period av mycket svag sysselsättningsutveckling väntas en viss jobbtillväxt

inom yrkesområdet industriell tillverkning under 2016. Utvecklingen påverkas av en sammantaget

något starkare internationell konjunktur. De hittillsvarande skillnaderna mellan

olika yrken inom området bedöms dock i huvudsak bestå. Medan jobben fortsätter att

minska för vissa kategorier av montörer och operatörer väntas efterfrågan på mer kvalificerad

arbetskraft stiga. Detta gynnar yrkesgrupper såsom CNC-operatörer, svetsare, verktygsmakare,

verkstadsmekaniker samt olika typer av plåtslagare. Då allt fler manuella moment

fasas ut fortsätter således den strukturella förändringen av yrkessammansättningen

mot ett allt större inslag av yrken med högre kvalifikationsgrad inom området.

Även inom yrkesområdet transport väntas en viss jobbtillväxt. Området har nära kopplingar

till utvecklingen inom många andra delar av arbetsmarknaden. Den höga aktiviteten inom

byggområdet, handeln samt inom hotell och restauranger bidrar till en ökad efterfrågan på

transporter. Till detta kan också läggas att den stigande aktiviteten inom de exportberoende

delarna av arbetsmarknaden ökar behovet av transporttjänster. Också hushållens ökade efterfrågan

på olika typer av resor och kollektivtrafik leder till ett ökat behov av arbetskraft

inom området. Även inom transportområdet finns ett relativt stort inslag av utländsk arbetskraft.

I likhet med byggområdet får därför inte den ökade efterfrågan på transporttjänster

fullt genomslag i sysselsättningsstatistiken. Allt som allt innebär detta att det blir något

fler jobb för bland annat lastbilsförare och bussförare men även för yrken såsom truckförare,

transportledare och lagerarbetare.

Bred jobbtillväxt både inom yrken med krav på längre utbildning och yrken på gymnasial

nivå

Ur ett yrkesperspektiv blir jobbtillväxten bred under 2016. Detta innebär ökad sysselsättning

både inom yrkesområden som domineras av yrken med krav på längre utbildning och

inom områden som består av yrken som vanligtvis kräver en utbildning på gymnasial nivå.

Starkast arbetsmarknad väntas dock för yrkesområden där merparten av de ingående yrkena

vanligtvis förutsätter en eftergymnasial utbildning.

Arbetsgivarna höjer kompetenskraven

Antalet yrken med mycket låga eller helt utan formella krav på utbildning är begränsat. Exempel

på enskilda yrken med begränsade formella krav på utbildning finns emellertid inom

bland annat områdena hotell, restaurang och storhushåll samt service- och säkerhetsarbete.

Många gånger rekryteras emellertid arbetssökande med längre utbildningar till yrken med

formellt sett lägre utbildningskrav. Detta gäller inom alla yrkesområden. I takt med att en

allt större andel av arbetskraften har en utbildning på eftergymnasial nivå höjer således

även arbetsgivarna sina kompetenskrav vid rekryteringar till yrken som vanligen endast

kräver en utbildning på gymnasienivå. På motsvarande sätt höjs ofta kraven vid rekryteringar

till yrken med mycket låga eller helt utan formella krav på utbildning.

5

Similar magazines