Framtidens el – så påverkas klimat och miljö

iva.energi

vagvalel-framtidens-el

3. Hållbarhet för ett elsystem

nu och i framtiden

SOCIALA, EKONOMISKA

OCH MILJÖMÄSSIGA ASPEKTER

Ett långsiktigt hållbart elkraftsystem producerar

el utan att överträda det ramverk som

jordens resurser sätter eller andra viktiga samhällsvärderingar.

Hur detta ramverk ser ut är

en avvägning mellan en rad olika aspekter inom

områden som kan härledas till både ekonomi,

miljö och samhälle, vilket illustreras i Figur 1.

Klimat- och miljöområdet är komplext och ett

område som inte varit möjligt att behandla i sin

helhet inom projektet. Vi har valt att visa i princip

alla hållbarhetsaspekter och sedan avgränsa

oss till de mest relevanta klimat- och miljöfaktorerna

för naturmiljön samt hållbarhetsaspekterna

för elsystemet.

AVVÄGNINGAR OCH/ELLER SYNERGIER

De långsiktiga aspekterna i utformningen av ett

elkraftssystems bör ses ur ett livscykelperspektiv.

Hållbarhet, som är det övergripande målet,

byggs upp av olika delar, som dels ibland kan

ses som konkurrerande, dels ibland kan anses

ha synergier med varandra. Utbyggnad av ett

hållbart elkraftsystem behöver ske under ekonomiskt

stabila förhållanden i ett gott investeringsklimat.

Förväntningarna på elkraftsystemet kan

inte vara att negativ miljöpåverkan eller negativ

påverkan på samhälleliga faktorer ska vara

noll, men dessa ska minimeras. Att väga olika

effekter av elsystemet mot varandra bör göras ur

ett perspektiv som omfattar hela samhället och

verkar för en god utveckling på en helhetsnivå.

Prioriteringar mellan olika mål kan skapa målkonflikter,

men även synergieffekter.

Figur 1: Vår tolkning av hur ett hållbart ramverk för elkraftsystemet kan beskrivas

• Hög säkerhet

• Hög tillgänglighet

• Hög tillförlitlighet

• Stark motståndskraft mot

sabotage

• Utnyttjar resurser på ett

dant sätt att ingen riskfull

beroendeställning till

enskilda länder eller enskilda

leverantörer uppstår

• Jämlik tillgång till energi

• Goda arbetsförhållanden

• Låg olycksrisk, god hälsa

och säkerhet

• Jämställdhet

• Mångfald

• Mänskliga rättigheter

• Kulturmiljö

1. Ekonomi

Miljöekonomi

Socioekonomi

Hållbarhet

3. Samhälle 2. Miljö

Social

miljö

Balans mellan ekonomi, miljö och sociala faktorer ur ett

livscykelperspektiv på ett sätt som gynnar olika intressenter

• Ekonomisk stabilitet

• Innovation/teknikutveckling

• Gott investeringsklimat

• God konkurrenskraft

• Hög verkningsgrad

• Hög resurseffektivitet

• Begränsad och cirkulär

användning av ändliga resurser

• Låga miljöskadliga utsläpp

ur ett livscykelperspektiv

• Låg sammantagen negativ

påverkan på den biologiska

mångfalden och ekosystemen

(de nationella miljömålen)

• Restprodukter återförs i

kretslopp

• Låg negativ klimatpåverkan

• Samhällelig acceptans

(buller, landskap, estetik)

13

Similar magazines