Framtidens el – så påverkas klimat och miljö

iva.energi

vagvalel-framtidens-el

6. Viktiga miljöfrågor för

elsystemet 2050

Här görs en kort genomgång av miljöpåverkan

från de olika kraftslagen samt de tilläggssystem

som kan behövas i de olika elproduktionsalternativen

för 2050. I Tabell 1 nedan visas en översikt

av de fyra alternativen (medelalternativet)

som har arbetats fram inom Vägval el (Arbetsgruppen

för elproduktion Vägval el, 2016).

SOLKRAFT

Solceller är ett av de elproduktionsslag som har

minst direkt miljöpåverkan eftersom inga utsläpp

av växthusgaser genereras under användning

och vid placering på byggnader eller inom

bebyggd miljö tas ingen ny markyta i anspråk.

Vid byggnadsintegrering av solceller direkt vid

nybyggnation kan solcellerna ersätta annat material,

exempelvis i glasrutor och takkonstruktioner,

vilket ger möjligheter till effektivare materialanvändning.

Utsläppen av växthusgaser är indirekta i hög

grad och sker främst under tillverkningen varför

antaganden om solcellernas tillverkningssätt,

livslängd och produktion spelar en stor

roll när utsläppen beräknas och fördelas per

kWh. Det faktum att stora delar av utsläppen

Tabell 1: Översikt av produktionsalternativen (medel)

Produktionsalternativ 1 2 3 4

Tekniker för elproduktion Mer sol & vind Mer biokraft Ny kärnkraft Mer vattenkraft

Vattenkraft, magasin 32.5 32.5 32.5 52.5

Vattenkraft, ström 32.5 32.5 32.5 32.5

Vind, landbaserad 55 40 20 35

Solkraft PV, på tak 15 5 5 5

Kärnkraftverk 0 0 50 0

Total KVV bestående av: 25 50 20 35

KVV-Biomassa (el) 23 48 18 33

KVV-Avfall (el) 2 2 2 2

Total produktion (TWh) 160 160 160 160

25

Similar magazines