Framtidens el – så påverkas klimat och miljö

iva.energi

vagvalel-framtidens-el

GASKRAFT SOM BALANSKRAFT

Arbetsgruppens antagande i alternativet Mer

sol och vind implicerar att en större andel av

el produktionen kommer från energikällor som

varierar över tid. För att säkra elförsörjningen

för konsumenterna krävs att det finns en viss

andel snabbstartad elproduktion som kan kompensera

för effektvariationer, som gaskraft, i

det svenska elsystemet när detta inte kan lösas

med efterfråge flexibilitet eller import från våra

grannländer.

Miljöpåverkan vid användning av gaskraft

som balanskraft beror till stor del på vilken typ

av gas som används. För att elproduktionen ska

vara koldioxidneutral krävs antingen att produktionen

sker med förnybar gas eller att koldioxidutsläppen

för fossil gasanvändning kombineras

med CCS-teknik. Utsläpp från drift av gaskombikraftverk

med naturgas av den typ som finns i

Sverige är 350550 CO 2

ekv/kWhel och gasturbiner

för enbart elproduktion ger utsläpp på cirka

620 g CO 2

ekv/kWh el. Om produktionen istället

skulle ske med biogas sker inga utsläpp av fossil

koldioxid vid förbränning, men utsläppen för

hela livscykeln skulle vara cirka 1770 g CO 2

e/

kWh el biogas beroende på vilken råvara som används

(slam, hushållsavfall, gödsel, sockerbetor

med mera) (Gode J, Martinsson F, Hagberg L,

Öman A, Höglund J, Palm D, 2011).

IMPORT OCH EXPORT

Behovet av att importera el varierar både mellan

olika år och under ett och samma år. Ibland

har Sverige ett överskott och kan exportera en

del av vår elproduktion (exempelvis 2012 då

det fanns extra mycket vatten i vattenkraftverkens

magasin). Andra år kan det vara

brist på el, vilket gör att vi måste importera

(exempel vis 2010 då det regnade mindre). Även

inom ett och samma år kan det finnas en variation.

Under 2014 var svensk nettoexport 15,6

TWh vilket är den näst största exporten någonsin

efter rekordåret 2012 då 19,6 TWh nettoexporterades

(Energimyndigheten, 2015). Hur

stor miljöpåverkan från importerad el är 2050

beror på hur långt övriga Europa har kommit i

sin energiomställning. Se Figur 6 nedan för den

historiska utvecklingen i Europa (European

Environment Agency, 2016).

Figur 6: Utvecklingen av CO 2

-intensiteten i Europa (EU 28) från 1990 fram till 2013.

g CO 2

/kWh

800

700

600

500

400

300

200

100

0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

29

Similar magazines