Framtidens el – så påverkas klimat och miljö

iva.energi

vagvalel-framtidens-el

7. Ekonomisk värdering

av miljöeffekter

Elproduktion är behäftad med olika former av

negativa externa effekter i form av klimat- och

miljöpåverkan. De negativa externa effekterna

i form av föroreningar sprider sig genom luft,

vatten och mark och har en påverkan på människornas

hälsa, ekosystemet och den biologiska

mångfalden. Elproduktion kan ock bidra till

utarmningen eller påverkan av olika tillgångar

som vatten, metaller, bränslen, grödor med

mera. Det finns även andra externa effekter

från elproduktion som buller och olycksrisker.

Olika elproduktionsteknoiker ger upphov

till olika externa effekter och i olika hög

grad. I en studie genomförd av Ecofys hösten

2015 har en kvantifiering och värdering i monetära

termer av klimat- och miljöeffekter för fyra

produktionsalternativ för Sverige 2050 genomförts.

Studien baseras på en modell från arbetet

med studien Costs and Subsidies of EU project

(Ecofys, 2014) av Ecofys som genomfördes på

uppdrag av DG Energy 2014. Huvudsyftet med

EU-studien var att kvantifiera statlig påverkan/

styrning av energimarknaden inom EU. En orsak

till att staten behöver påverka/styra energimarknaden

är att marknaden inte inkluderar

alla externa kostnader som skador på miljö och

klimat i energipriserna. Vi vill betona att metoderna

för att kvantifiera de externa kostnaderna

innebär en hög grad av osäkerhet, och att

kvantifieringen endast syftar till att identifiera

storleksordningen för externa kostnader som

elproduktion ger upphov till.

Vid analys av miljökostnaderna av Ecofys

arbete prissattes även utarmning av ändliga resurser,

i form av vissa metaller och energiråvara

som uran. Det kan diskuteras huruvida detta är

en aspekt som behöver tas med i denna typ av

miljöekonomisk analys eller om man kan anse

att ändliga resurser kommer att får ett högre

pris när det uppstår en knapphet och därmed

kan komma att ersättas av alternativ. Merparten

av de nationalekonomer som intervjuats,

från akademi och myndigheter, anser att

det är fel att ta med denna aspekt, utarmning av

energiresurser och även metaller, vid analysen

av externa effekter. Det är i detta sammanhang

viktigt att notera att Ecofys-studier ofta ligger

till grund för EU-kommissionens analyser och

att detta då är aspekter som tas med i deras avvägningar.

Resultaten från kvantifieringen och

värderingen 2015 redovisas här utan kostnader

för utarmning av metaller och energiråvara, se

Figur 9.

Beräkningarna har baserats på olika antaganden

och för några nyckelvariabler har känsligheten

analyserats. Ecofys antagande i basfallet

innebär ett pris på koldioxid 2050 som är 500

kr/ton. För biokraftvärme har 52 procent av

effek terna allokerats till el.

Känslighetsanalysen visar att resultaten påverkas

av förändringar av nyckelvariabler, men

i de flesta fall i låg grad och med i huvudsak

likartade effekter för alla alternativen. Alternativen

Biokraft och respektive Vattenkraft visar

mycket låg känslighet för förändringar. Alternativet

Sol och Vind är mest känsligt för variabeln

teknikförbättring, som kopplar till de relativt

höga antagandena om förbättring i dessa

teknikers miljö- och klimateffekter, särskilt för

solceller (Ecofys, 2015).

Det har även visats sig att underlag kring biomassa

från Ecofys var baserat på mer central-

37

Similar magazines