Medarbetarrapport2015

amsystemab

1T8zLzL

Y-axel (Nöjdhet)

Svarsfrekvens

Medarbetarundersökningar får ofta hög

svarsfrekvens. Svarsfrekvensen korrelerar starkt

med hur tidigare undersökningsresultat har

hanterats. Organisationer som aktivt arbetar med

resultatet skapar goda förutsättningar för ett högt

deltagandeantal när de genomför interna

undersökningar. Arbetsgivare som inte återkopplar

sina resultat till medarbetarna får kämpa för att

skapa intresse för sina kommande mätningar.

Svarsfrekvensen skiljer sig tydligt åt mellan olika

typer av arbetsgivare. En faktor som har stor

betydelse är storleken på organisationen.

Mediansvarsfrekvensen för de organisationer som

genomförde sina undersökningar tillsammans med

Netigate under 2015 var 84 % där

typorganisationen har runt 150 anställda. Grafen

nedan visar mediansvarsfrekvenserna nedbrutet på

antalet medarbetare.

< 50 anställda

88%

Regression

För att kunna värdera vad som är viktigt att fokusera på i ett

undersökningsresultat är regressionsanalys en användbar

metod. Den bygger på att finna de områden som påverkar

de övergripande frågeställningarna kring arbetstrivsel och

engagemang, dvs. vad den bakomliggande statistiken visar

att man bör fokusera på för att maximera förbättringen.

Fyra områden är framträdande i årets resultat av analysen,

vilka listas i grafen nedan. Tillsammans bildar dessa

områden en central agenda att ha i anspråk i

utvecklingsarbetet av den egna verksamheten. Viktigast är

frågan om synen på ledarskapet. Lärdomen är att

ledarskapsutveckling för de arbetstagare med

personalansvar är vitalt för att skapa eller bibehålla högsta

möjliga kvalitet i chefsleden.

Bevara

Kommunicera

och bevara

3,94

3,75 3,73

3,69

Ledarskapet

Fysiska arbetsmiljön

50-100

100-200

84%

83%

Lägre

prioritet

Prioritera!

Psykiska arbetsmiljön

Arbetsuppgifterna

200+

anställda

Svarsfrekvens

73%

X-axel (Relevans)

Similar magazines