DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

Bilaga 1 b. Informationsbrev till rektor rörande deltagande i avhandlingen

Hej Rektor!

Jag heter Pär Isling Poromaa och är doktorand vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. I

höst ska jag genomföra min huvudstudie som kommer att bli en del av min avhandling i pedagogik.

Jag kontaktar dig eftersom jag undrar om det finns intresse hos er att medverka i studien.

Syftet med studien är att undersöka och försöka förstå vad som kännetecknar olika skolpraktiker

och vad dessa skolpraktiker kan innebära för skolmiljön, klassrummet och elevers uppfattningar

om sig själva och vilka möjligheter eller begränsningar som följer av att vara elev och lärare i

dagens grundskola.

I min studie vill jag följa en klass i och utanför klassrummet. Jag söker en klass som går i årskurs

8 eller 9 på er skola. Min tanke är att studien ska inledas under september, oktober eller november

och att den ska på pågå under ca 4 veckor. Studien kommer att bestå av klassrumsobservationer

som dokumenteras genom anteckningar, ljudinspelningar och sociogram. Jag planerar att genomföra

individuella intervjuer med elever och lärare. Intervjuerna med elever och lärare kommer

att handla om deras egna upplevelser och tankar om att vara elev/lärare på X-skolan. Informella

samtal kan ske med elever och lärare under observationerna. Eleverna kommer även att

inbjudas till gruppsamtal. Offentliga skoldokument av intresse för studien kan även komma att

studeras.

Det material som samlas in kommer att behandlas enligt gällande forskningsetiska regler. I enlighet

med de etiska krav som ställs på anonymitet av Vetenskapsrådet kommer varken enskilda

personer, klassen eller skolan att kunna identifieras i studien. Vidare, i enlighet med gällande

etiska regler är deltagande helt frivilligt, vilket också innebär att det är möjligt att utan särskild

förklaring dra sig ur undersökningen.

Jag önskar att X-skolan och någon klass i årskurs 8 eller 9 kan medverka i studien. Jag kommer

att ringa dig under nästa vecka för att höra efter om ni vill medverka i studien. Har du/ni några

frågor om studien eller vad det innebär att delta är ni välkomna att höra av er via mail eller telefon.

Vänligen,

Pär Isling Poromaa, doktorand vid Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet

E-postadress: par.isling-poromaa@pedag.umu.se

Telefonnummer: 090-786 62 90

Handledare:

Kerstin Holmlund, professor vid Pedagogiska Institutionen, Umeå universitet

E-postadress: kerstin.holmlund@pedag.umu.se

Telefonnummer: 090- 786 64 37

Agneta Hult, lektor vid Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet

E-postadress: agneta.hult@pedag.umu.se

Telefonnummer: 090-786 57 06

More magazines by this user
Similar magazines