DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

Bilaga 1 c. Informationsbrev till rektor rörande deltagande i avhandlingen

Hej Rektor!

Här följer ett informationsbrev rörande min avhandlingsstudie.

Vad?

Syftet med avhandlingsstudien är att undersöka hur elever och lärare uppfattar sin roll i och påverkas

av att vara i dagens grundskola. Jag vill undersöka vilka uppfattningar elever och lärare

har om hur de påverkas av emotionella normer på skolan, hur de upplever skolans rum, byggnader

och möblering, hur de upplever det pedagogiska klimatet och miljön. Vidare hur de ser på

skolans plats i samhället. Studien är även intresserad av vilka pedagogiska och organisatoriska

idéer som gäller på skolan och hur detta påverkar elever och lärare i den dagliga skolpraktiken.

När?

Jag vill genomföra min studie på X-skola under X månad. Min tanke är att jag innan min studie

inleds kommer att besöka er för att informera elever, lärare och berörd skolpersonal om studien.

Under detta besök kommer jag att dela ut ett informationsbrev rörande samtycke för medverkan

i studien till elever, föräldrar och lärare.

Hur?

Studien är en observations och intervjustudie där jag undersöker kommunala grundskolor i storstadsmiljö.

De forskningsmetoder som kommer användas är icke-deltagande klassrumsobservationer

(vilket innebär att jag som forskare intar en passiv roll i klassrummet). Jag kommer anteckna

vad som händer i klassrummet via ett s.k. observationsprotokoll (t.ex. kommentarer,

handlingar, kommunikation m.m.). Detta för att få en bild av vad som sker i klassrum. I samband

med detta kommer jag också använda mig av s.k. sociogram där jag kan registrera kommunikation

och rörelsemönster. Här kan också ljudupptagningar av den verbala kommunikationen i

klassrummet komma att användas. Jag kommer även att genomföra intervjuer med elever, lärare

och skolledning.

Anonymitet

Alla medverkande i observationer och intervjuer är anonymiserade d.v.s. de personer som medverkar

i observationer och intervjuer kommer inte att kunna identifieras. Det material som samlas

in kommer att behandlas enligt gällande forskningsetiska regler. I enlighet med de etiska krav

som ställs på anonymitet av Vetenskapsrådet kommer varken enskilda personer, klassen eller

skolan att kunna identifieras i studien. Vidare, i enlighet med gällande etiska regler är deltagande

helt frivilligt, vilket också innebär att det är möjligt att utan särskild förklaring dra sig ur undersökningen.

More magazines by this user
Similar magazines