DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

Bilaga 3 c. Rektorsintervju

Rektor och bakgrund

Kan du berätta litet om din bakgrund?

… Bor du här i närheten?

… Vad har du för utbildning?

… Hur många år har du varit yrkesverksam som rektor? Vad gjorde du innan?

Rektor och skolan

Trivs du med att jobba som rektor på skolan?

Hur hade du beskrivit din arbetsplats för någon som inte har varit på den här skolan?

Vad kännetecknar den här skolan – ge exempel!

Varför tror du elever och lärare söker sig till denna skola?

Pedagogik och organisation

När du tänker på skola – vad tänker du då?

Vad är syftet med att elever ska gå i skola?

Tror du att skolan fostrar eleverna på något sätt?

Tycker du att skolans uppgift är att fostra elever? Vad ska de fostras till?

När ni organiserar undervisningen på skolan – hur tänker ni då (i relation till vilka eleverna är)

Hur tänker ni kring undervisningens organisering rörande:

… Killar – tjejer

… Pratsamma – tysta elever? Hur tänker du kring elever på skolan som är väldigt tysta? Hur förhåller

du dig till elever som har ett stort talutrymme?

… Elever med särskilda behov

Händer det att elevers beteende eller prestationer diskuteras bland skolans personal? Vad handlar

det om?

Hur ska man vara för att passa in på skolan som elev?

Vad kännetecknar en elev på den här skolan?

Händer det att kollegors beteende eller prestationer diskuteras i skolledningen? Vad handlar det

om?

Hur ska man vara för att passa in på skolan som lärare?

Vad kännetecknar en lärare på den här skolan?

Hur hade du karaktäriserat den här skolans pedagogiska synsätt?

Upplever du att det finns en dialog mellan skolledning och personal där frågor rörande pedagogiskt

innehåll och undervisning kan ta plats?

Vad tycker du kännetecknar en god pedagog? Relation till eleverna?

Hur tycker du att undervisning på den här skolan ska bedrivas?

Hur arbetar ni för att utveckla det pedagogiska arbetet bland lärare på skolan?

Rektor och yrkesroll

Kan du berätta om hur det är för dig att vara rektor på skolan?

Hur hade du beskrivit dig själv som rektor?

Kan du beskriva ditt förhållningsätt till elever och lärare? (Vilken är din roll)

Rektor och klassrummet

Vad tycker du att elever ska göra i ett klassrum?

Hur får elever enligt dig bete sig i klassrum och skola?

… Kan du ge några exempel hur elever får vara respektive inte vara?

Tror du att det skiljer sig åt mellan klassrum vad elever får och inte får göra?

Hur hade du velat att det såg ut i klassrum på skolan?

… hur hade du velat att eleverna var

… hur hade du velat att klassrummet såg ut

Vem är det som pratar i klassrum? (lärare, elever)

Varför sitter elever på olika platser – vem sitter var?

More magazines by this user
Similar magazines