DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

Utifrån observationer på plats följer här en bild av skolmiljöerna. Skolan är

uppbyggd kring en vit huvudbyggnad där högstadiet återfinns. Hjärtat på skolan

är en ljusgård där rektorsexpeditionen finns på huvudplan med 2-4 klassrum.

Från ljusgården går en lång korridor, längs sidorna finns grå skåp. Korridoren

liksom ljusgårdens interiör består av tegel i ljus- och mörkbruna nyanser.

Korridorerna och allmänna utrymmen har primärt en praktisk funktion.

Utsmyckning och inredning är sparsamma liksom i klassrummen. Klassrummen

har tre till fyra fönster. Gardinerna har lila, blå, gula blommor. Klassrummens

golv består av plastmattor, ofta i gråa eller rödorangea färgskalor.

De ljusmålade väggarna i klassrummen är ofta i höjd med skolbänkarna, nedklottrade.

Klotter och graffiti är vanligt förekommande i skolans allmänna utrymmen,

toaletter eller på korridorens väggar eller skåp. I klassrummen finns

whiteboards och svarta tavlor, lärare har en stationär dator vid sitt arbetsbord.

Flera klassrum har en digital projektor i taket.

Efter denna kontextbeskrivning av de tre skolorna som studerats presenteras

datainsamlingens omfattning och genomförande.

Datainsamlingens omfattning

Avhandlingens empiriska material samlades in under tre separata tillfällen. I

tabell 2 finns en sammanställning av dessa tillfällen, där det framgår när data

insamlingen ägde rum på varje skola, datainsamlingen tidsomfattning samt

de metoder som använts.

Tabell 2. Datainsamlingsperioder i undersökta skolor

Plats År Tidsperiod

Datamaterial

Skola 1

ht 2010

september/

oktober

2 veckor Observationer, gruppintervjuer med

elever samt en enskild intervju med

rektor, policydokument

Skola 2 ht 2011

oktober

Skola 3 ht 2011

november

4 veckor Observationer, enskilda intervjuer

med elever, lärare och rektorer, policydokument

4 veckor Observationer, enskilda intervjuer

med elever, lärare och rektorer.

Datainsamlingen i Skola 1 var en två-veckors pilotstudie. I förberedelsearbetet

inför datainsamlingen kontaktades, via e-mail, ett antal skolor där forskarens

intentioner med studien beskrevs. Syftet med denna studie, som presenterades

för skolrepresentanter var att testa metoderna observationer och inter-

34

More magazines by this user
Similar magazines