DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

vjuer genom att undersöka relationer i klassrummet med ett huvudsakligt fokus

på hur elever pratar, uppfattar och uttrycker sin plats i klassrummet (se

bilaga 1 a). Ett önskemål var att följa en högstadieklass under deras schemalagda

vardagsaktiviteter och utföra klassrumsobservationer, samt intervjuer

med elever från samma klass. Skola 1 visade sitt intresse till att medverka i

studien. Under ett möte veckan innan studiens start, initierades kontakter

med den skolklass av elever i årskurs 8 som blivit utvald av skolan att ingå i

studien. I reell mening inleddes observationerna då beskrivningen av skolans

miljöer nedtecknades. Första veckan genomfördes observationer av elever under

schemalagd skolvardag. Andra veckan kännetecknades också av observationer

men även intervjuer genomfördes med elever. För en mer detaljerad beskrivning

av metod se nedanstående avsnitt.

Efter pilotstudien fanns ett behov av att undersöka fler skolor i olika geografiska

och varierande elevsammansättningar. Med den avsikten skickades ett

informationsbrev ut via e-mail till ett antal skolor (se bilaga 1 b). Denna mer

preciserade delstudie avsåg att undersöka vad som kännetecknar olika skolpraktiker

och vad dessa olikheter kan innebära för skolmiljön, klassrummet

och elevers uppfattningar om sig själva samt vilka möjligheter eller begränsningar

som följer av att vara elev och lärare i dagens grundskola. Informationsbrevet

kommunicerade önskemål om att följa en högstadieklass under deras

schemalagda vardag och utföra klassrumsobservationer, samt intervjuer

med elever från samma klass. Skola 2 och Skola 3 visade sitt intresse att medverka

vilket resulterade i två separata fältstudier där 4 veckor spenderades på

respektive skola. Innan fältstudierna inleddes skickades ytterligare ett textdokument

via e-mail till skolornas rektorer där studiens syfte beskrevs utförligt

(se bilaga 1 c). I detta dokument förtydligades avhandlingens intresse att undersöka

relationen mellan skolans förutsättningar och sociala praktik med

hjälp av observationer och intervjuer.

Datainsamlingsmetoder

Syftet med datainsamlingen var att undersöka vilka uppfattningar elever och

lärare har om och hur de påverkas av normer på skolan, hur de upplever skolans

rum, byggnader och möblering, hur de upplever det pedagogiska klimatet

och miljön samt hur de ser på skolans plats i samhället. Studiens intention var

även att undersöka vilka pedagogiska och organisatoriska idéer som gäller på

skolan och hur detta påverkar elever och lärare i den dagliga skolpraktiken.

De empiriska datamaterialen i avhandlingen har samlats in genom metoderna

observation, intervju och tryckta policydokument. Datamaterialen kompletterar

varandra eftersom de erbjuder olika typer av information om studieobjek-

35

More magazines by this user
Similar magazines