DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

We are attentive to the nuances of social interaction, and we devote a

considerable amount of time and effort to the analysis of social action.

We need to give equally appropriate attention to things /…/ we ought to

pay serious attention to the material circumstances that constrain social

activity /…/ and how places are used by social actors (Hammersley &

Atkinson 2007:135)

Det är genom de materiella omständigheterna som skolan realiseras (Atkinson

2006). Därför har skolornas design, arkitektur, inredning och IKT, utgjort

viktiga delar av datainsamlingen för att kunna göra en utförlig beskrivning och

analys av skolornas sociala värld och verklighet. I forskningspraktiken har det

inneburit att klassrummens och skolbyggnadernas materiella miljöer noggrant

beskrivits i observationer. I intervjuer har elevernas och skolpersonalens

uppfattningar om skolmiljöerna dokumenterats.

Intervjuer

Intervjufrågornas innehåll växte fram i ljuset av händelser eller samtal som

framkommit under observationerna. Intervjumetoden användes för att i så

stor utsträckning som möjligt nå en nyanserad förståelse av elevernas och lärarnas

klassrumspraktik samt för att få en bild av rektorernas uppfattningar

om skolpraktiken. I intervjuguiderna (se bilaga 3 a, 3 b, 3 c) konstruerades ett

antal teman med frågor som fokuserade olika aspekter av skolpraktiken:

• Utbildningsbakgrund och boendemiljö

• Tidigare och nuvarande erfarenheter av skolan

• Utbildningens organisation och syfte

• Rektorns, lärarens och elevens roll och syfte

• Interpersonella relationer och kommunikation i klassrummet

• Klassrumspedagogik och förståelsen av lärande och undervisning

• Framtida förväntningar rörande möjligheter i utbildning och arbetsliv

Intervjuerna fokuserade på att undersöka elevers, lärares och rektorers uppfattningar

och förväntningar i relation till skolornas sociala och pedagogiska

normer samt förutsättningar i skolan och närområdet. Intervjuguidernas teman

anpassades efter informanternas roll. Således har frågorna olika innehåll

beroende på om elever, lärare eller rektorer har intervjuats vilket framkommer

i intervjubilagorna. Inom ramen för fältstudiernas intervjuteman ställdes

även uppföljande frågor med kopplingar till händelser eller samtal som dokumenterats

i observationerna. Frågorna kunde exempelvis fokusera vad som

utmärkte olika klassrum rörande elever eller lärares agerande. Samtalen med

elever och skolpersonal hade formen av semistrukturerade intervjuer (Kvale

& Brinkmann 2014:19). Utmärkande för denna typ av intervju är ett intresse

för att via beskrivningar av de intervjuades vardag och verklighet skapa en

38

More magazines by this user
Similar magazines