DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

esultat presenterades i avhandlingens artiklar (1-4). Empiriska data som

samlades in Skola 2 respektive Skola 3 presenteras och analyseras med samma

skolnamn i artikel 2, 3 och 4 i avhandlingen.

Etiska överväganden

Vetenskapsrådets (2002) kodex gällande forskningsprinciper för humanistiska

och samhällsvetenskaplig forskning innefattar krav gällande information,

samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 7 I samband med fältstudierna

har berörda informanter, elever, skolpersonal och vårdnadshavare, informerats

om undersökningens syfte och hur den praktiska insamlingen av data

kommer att gå till i ett samtyckesbrev. Brevet kommunicerar även aspekter

gällande sekretess och konfidentialitet (se bilaga 4 a, 4 b och 4 c). Informanter

har följaktligen upplysts om att deras medverkan i undersökningen är frivillig,

och att den som önskar kan avbryta sin medverkan omedelbart. I informationen

redogjordes för att resultaten från undersökningen kommer ingå i en

doktorsavhandling. Undersökta skolor, dess elever och skolpersonal som

medverkar i avhandlingen har anonymiserats vid publiceringar i enlighet med

krav rörande konfidentialitet. I avhandlingens artiklar har deltagande elever,

lärare och rektorer fiktiva namn. Tre informanter har av misstag i artikel 1 och

2 fått olika namn, i övrigt har informanterna samma namn i de artiklar de

ingår i. 8 Uppgifter om individer och skolor har lagrats på ett säkert sätt för att

undvika insyn av utomstående. Uppgifter insamlade inom ramen för undersökningarna

har inte vidarebefordrats till kommersiella eller icke-vetenskapliga

ändamål.

Avhandlingens trovärdighet

Huruvida den här avhandlingen som forskningsdokument kännetecknas av

trovärdighet är relaterat till de empiriska resultatens generaliserbarhet, tillförlitlighet

och pålitlighet (Cohen, Manion & Morrison 2011:180–183).

Att diskutera generaliserbarhet belyser frågor rörande ifall forskningsresultat

kan överföras och ha giltighet i andra skolkontexter eller ifall resultat kan användas

för att skapa förståelser av andra skolmiljöer. Avhandlingens resultat

kan användas för en analytisk generalisering (Kvale & Brinkmann 2014:312).

Detta innebär att avhandlingens empiriska bas, särskilt de systematiska observationerna

anses utgöra ett underlag för att göra kvalificerade, överförbara

7 I enlighet med föreskrifter gällande principer och krav för god forskningsetik, fastslagna av Vetenskapsrådet,

har denna avhandlings genomförande och innehåll godkänts av etikprövningsnämnden vid Umeå universitet.

8 I artikel 1 bär tre elever de fiktiva namnen Axel, Pernilla och Sofia. I artikel 2 kallas samma elever Kyle,

Anna respektive Helen.

42

More magazines by this user
Similar magazines