DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

ställdes också om skolornas och klassrummens materiella och sociala möjligheter

samt erfarenheter och förväntningar relaterade till skolval, betyg och

framtidsutsikter.

Ett annat empiriskt material var ett policydokument från ett teknikföretag

som försåg de kommunala skolorna (2 och 3) i studien med IKT. Dokumentet

beskriver vilka IKT-verktyg och vilken service företaget tillhandahåller inom

ramen för sitt avtal med skolorna. Detta dokument användes för att bredda

förståelsen av skolornas IKT-praktik i ljuset av observations- och intervjudata

(Hammersley & Atkinson 2007). I den analytiska bearbetningen av empiriskt

material från observationer, intervjuer och policydokument användes konventionell

innehållsanalys (Hsieh & Shannon 2005; Schreier 2012). För att

stärka analysens validitet användes dels metodtriangulering (Stake 1995:107;

Watt Bolsen 2007:188; Ritchie & Lewis 2003:43), och dels jämfördes och

speglades data från skolorna mot varandra, triangulation across cases (Stake

2006:77). Med analysverktyget institutionell habitus (Reay 1998; Reay, David

& Ball 2001) som utgångspunkt specificerades med begreppet skolhabitus att

analysen var riktad mot skolan, vilket utgör en institutionell miljö med utmärkande

kännetecken.

Resultat

Resultaten visar att tillgång till och pedagogisk användning av IKT i klassrummen

varierar mellan de undersökta skolorna. I Skola 1 har alla elever en egen

bärbar Mac-dator till sitt förfogande. IKT används i både teoretiska och praktiska

ämnen, i såväl teknik som träslöjd. Skolan är en så kallad 1:1 skola. Det

finns en skriftlig pedagogiskt plan för IKT- användning i skolan som gäller för

alla lärare och i alla klassrum. Pedagogiken på skolan innebär att läraren är

ansvarig för och kontrollerar elevers användande av IKT i klassrummet. Lärare

är noga med att kommunicera vad elevernas bärbara datorer är till för.

Det finns alltså pedagogiska regler för användningen. Exempelvis ska eleverna

alltid läsa skolrelaterade e-mail och alltid ha med sin dator vid lektioner. Datorn

är främst ett pedagogiskt verktyg med syfte att lösa skolrelaterade uppgifter.

Elever som bryter mot de regler som finns gällande IKT-användning

riskerar att få sin dator konfiskerad. På raster har datorerna en social funktion,

de används av eleverna för kommunikation och interaktion. Att få sin

dator konfiskerad kan innebära ett socialt och pedagogiskt handikapp, och

kan potentiellt ha en stigmatiserande effekt för elever. De strikta reglerna som

omgärdar IKT-verktyg och kännetecknar skolans pedagogik accepteras av eleverna.

Teknologi har ett högt värde på skolan och både skolledning och elever

verkar överens om nödvändigheten av att lära sig hantera den och utnyttja

48

More magazines by this user
Similar magazines