DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

Analys och slutsatser

Kunskapsintresset i den här avhandlingen är riktat mot relationen mellan materiella

förutsättningar och utbildning vilket är ett komplext forskningsområde.

För att undersöka och belysa den här relationen användes tre grundskolor

som empiriska studieobjekt. Utgångspunkten för avhandlingsarbetet var

att ta hänsyn både till aktörernas röster, det vill säga elevernas och skolpersonalens

samtal och handlingar, och till skolornas ekonomiska, sociala och kulturella

sammanhang och förutsättningar. Det har också varit viktigt att låta

empiriska beskrivningar och den teoretiska begreppsapparaten speglas mot

varandra. I kapitlet görs en teoretisk och komparativ analys av de tre studerade

skolorna med utgångspunkt i de tidigare presenterade huvudresultaten.

I kapitlet benämns Skola 1 och 2 som medelklasskolor och Skola 3 som en arbetarklasskola.

Som riktpunkter för analyserna används avhandlingens forskningsfrågor.

Vilka övergripande slutsatser kan göras utifrån studiens resultat?

En förvärld av ideal och värden

Den första forskningsfrågan rör vilken betydelse geografisk plats och objektiva

villkor har för skolors ideal och värden. I avhandlingen avspeglar den här

relationen i stor utsträckning den förvärld av objektiva villkor som omger och

innesluter skolan. Förvärlden existerar innan elevens inträde i skolan och är

en fråga om såväl geografisk plats och social miljö med koppling till historia

och nutid som om resurser i form av utbildningsmaterial och skolpersonal.

Sociala miljöer känns igen och skiljer sig åt genom tydligt märkbara objektiva

villkor som genom fysisk närvaro utmanar och formar människans förmåga

att handskas med den aktuella verkligheten. Att den fysiska världens rumslighet

och objekt konstituerar och möjliggör mänsklig praktik överensstämmer

med habitus- och kapitalbegreppen som inbegriper tidigare procedurer, potentiella

vägval och objekt med tydliga syften (Bourdieu 1990:53; Broady

2000:435). Detta gäller utbildningssystem och skolor liksom värderingar,

normer och riktlinjer.

Kopplingen mellan formulerade ideal och geografisk miljö har till stor del att

göra med positionellt kapital, alltså de tillgångar som kännetecknar skolplatsens

och närområdets materialitet. Skolplatsens tillgångar är inte avgörande

för de gemensamma ideal som formuleras och praktiseras i skolan, de empiriska

studierna indikerar dock att de enklare förkroppsligas i medelklasskolorna

än i studiens arbetarklasskola. I arbetarklasskolan begränsas klassrumspraktikens

naturliga styrning mot pedagogiska aktiviteter av att undervisningsmaterial,

klassrum, och skollokaler är bristfälliga eller saknas. De gemensamma

ideal som finns här saknar materiell existens och skolledningens

59

More magazines by this user
Similar magazines