DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN

rickardvinde

FULLTEXT01

Ryve, A., Hemmi, K., & Kornhall, P. (2016). Skola på vetenskaplig grund.

Stockholm: Natur & Kultur.

Rönnlund, M. (2011). Demokrati och deltagande. Elevinflytande i grundskolans

årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv (Doktorsavhandling, Umeå universitet).

Samuelsson, U. (2013). Digital (o)jämlikhet. IKT-användning i skolan och

elevers tekniska kapital (Doktorsavhandling, Jönköpings Universitet).

Sandell, A. (2007). Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval,

genus och lokala praktiker (Doktorsavhandling, Malmö Högskola).

SCB. (2011). Skatter och inkomster. URL: http://www.statistikdataba-

sen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0110__HE0110A/Sam-

ForvInk2/table/tableViewLayout1/?rxid=d8185ab9-7d3c-4411-9853-

44781a1fcaf8 (hämtad 2016-04-29).

SCB. (2012). Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK). URL:

http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Klassifikationer-och-standarder/Standard-for-svensk-yrkesklassificering-SSYK/

(hämtad 2016-

04-29)

SCB. (2014). Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad.

URL:http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Analyser-och-prognoser-om-utbildning-ocharbetsmarknad/Trender-och-prognoser-om-utbildning-och-arbetsmarknad/

(hämtad 2016-04-12)

Schreier, M. (2012). Qualitative content analysis in practice. Los Angeles:

Sage Publications.

Schwartz, A. (2013). Pedagogik, plats och prestationer. En etnografisk studie

om en skola i förorten (Doktorsavhandling, Göteborgs universitet).

Schwartz, A. (2014). The significance of place and pedagogy in an urban multicultural

school in Sweden. Education Inquiry, 5 (2), 247-264.

Selwyn, N., & Facer, K. (2014). The sociology of education and digital technology:

past, present and future. Oxford Review of Education, 40 (4), 482-

496.

88

More magazines by this user
Similar magazines